Népszava, 1947. július (75. évfolyam, 146–172. sz.)

1947-07-01 / 146. szám

Szerk. és kiadóhivatal: VIII. Conti veca 4 Megjelenik hétfő kivételével minden nap Telefon: 137-662, 137-583, 137-564 A pártunk iránt való bizalom fokozott felelősséget ró ránk Illés elvtárs külpolitikai referá­tuma után Marosán György elv­társ, főtitkárhelyettes beszélt a szervezés­­kérdéseiről." Beszéde elején rámutatott arra, hogy igen fontos, feladatunk a pártban levő nem munkás és nem paraszti elemek m­egszervezése. Amikor a tagtoborzót megkezd­tük, 70—80.060 olyan proletárt ta­láltunk Budapesten, akik semilyen pártba sem tartoztak és 160.000 hasonló politikai beállítottságút vidéken. Ezek megszervezése mel­lett a kisiparosok, kiskereskedők, közigazgatási apparátusban el­helyezkedettek megszervezése is reánk várt,­­ a tagtoborzónál vigyáztunk arra, hogy lehetőleg tiszta, múltú embereket vegyünk fel és most vigyáznunk kell arra, hogy pártunk proletárjellegét megőrizzük, hogy a valóban szocialista, vagy szocialistává lett osztálytudatos és osztályharcos elemek vezetőszerepét ne fenyegesse és ne fenyegethesse­ osztályidegen elemek befolyása. Nagyon fontos, hogy sem­ az­ antiszemitizmus, sem az anti­kommunizm­us jelszavainak ter­jedését ne engedjük. A pártban a demokrácia nem je­lentheti azt, hogy mindenki ön- tt Elsősorban annak az országnak a barátságát keressük, amelyik a szocializmust építi Megőrizzük pártunk proletár jellegét Az országos pártválasztmány vasárnapi tanácskozásai A Szociáldemokrata Párt választ­mányának ülése a vasárnapi napon folytatódott és a harc­ délutáni órákban ért véget. Az az emelke­dett hangulat, amely a szombati ülést jellemezte, vasárnap sem vál­tozott, az ülés alaphangja továbbra is az önálló és független Szociál­demokrata­ Párt iránti hűség és töretlen bizalom hangja maradt, a felszólalók kivétel nélkül a főtit­kári referátum szellemében szóltak hozzá­ a politika kérdéseihez, ami nézetbeli k­ülönbség volt, az na­gyobbrészt részletproblémákra vo­natkozott. A két referátum közül először Ries István elvtársé hangzott el, aki félreérthetetlenül határozta meg a Szociáldemokrata Párt kül­politikai irányvonalát, amely­nek lényege a S­zovjet­ Unióra támaszkodó baráti viszony a nyug­at­i hatal­makkal. Ez a szempont nyilvá­nul meg az Internacionálé felállí­tásának kérdésében, hogy az Inter­nationale nem egyik vagy másik párt, hanem a munkásosztály I­nt­er­nácionál­é­ja legyen, amint ezt a zürichi kongresszus is magáévá tette. Marosán György elvtárs referátuma a szervezés kérdéseire vonatkozott és meghatározta, ho­gyan kell funkcionáriusainknál­ vi­selkedniük a választási küzdelem folyamán, mit kell tenniök és mi­hez kell tartaniuk magukat. Különös eseménye volt a vasár­napi tanácskozásoknak B­ö­h­m Vilmos elvtárs egykori hadügyi népbiztoshoz illően katonásan ke­mény zárószava, amely a főtitkári referátumon kívül talán a leg­pregnánsabban fejezte ki, melyek azok a szempontok, amelyek figye­lembevételével ebbe a választási harcba indulunk. A vasárnapi ülés ugyancsak reg­gel kilenc órakor kezdődött el, opti­mista­­hangulatban ültek össze a választmányi tagok és a nyugodt, len­tudatos szoci­áldemokratá­kra minden körülmények között jel­lemző szilárd hittel folytatták a ta­nácskozást, amely B­ö­h­m V­i­l­mos elvtárs megnyitóbeszédével kezdődött, amelynek során fel­olvasta a Moszkvában tárgyaló Rógiai Sándor elvtárs üdvözlő táviratát, majd javaslatára a párt­­választmány ugyancsak táviratban­­ üdvözölte Rónai elvtársat, olyan jelleget adni, hogy ne legyen az a látszata, mintha egy délkelet­európai blokkot akarnának létesí­teni. A blokkpolitikát kerülni kell, hiszen e­z volt az oka a második világháború kitörésének is. Ma­gyarország nem csinálhat vi­lágpolitikát. Úgy kell politi­kánkat irányítani, hogy egyik nagyhatalom szemében sem vál­tunk gyanússá. A konferencián hangsúlyoztuk, hogy külpolitikánkat a Szovjet­unió felé akarjuk irányítani. — Le kell szögeznem azt is — folytatta Ries elvtárs —, hogy ez nem egyszerű taktikai kérdés. Külpolitikánkat az dönti el, hogy a Szovjet­ Unióban szocia­lizmus épül és a Szociáldemo­krata Párt, amelynek célja a szoc­ialiizmus megvalósítása, elsősorban annak az országnak a barátságát keresi, amely a szocializmust építi. Megállapította ezután, hogy a magyar Szociáldemokrata Párt szovjetbarát politikáját angol test­vérpártunk is helyesli, melyről Sztálin generalisszimusz Moszkvá­ban Phillip Morgan előtt kijelen­tette, hogy Angliában ugyancsak a szocializmust építik. A szocialista testvérpártokkal kapcsolatban an­nak fontosságát hangoztatta, hogy azok helyzetét és politikáját ne a­ mi saját viszonyainkon keresztül ítéljük meg. Természetesen ugyan­ez áll fordítva is. A dunavölgyi konferencia eredményeit ismer­tetve Ries elvtárs kijelentette, hogy a magyar Szociáldemokrata Párt nemzetközi kapcsolatainak megerősítésével újabb nagy szolgá­latot tett az országnak. Referátumának további részében a zürichi konferencia eseményeiről számolt be. Rámutatott arra, hogy Zrí­rich­ben két olyan kérdés merült fel, amely bennünket közelebbről érint. Az első kérdés az Inter­nacionálé problémája. Ebben a kér­désben Zürichben csaknem szó­szerint a magyar Szociáldemokrata Párt véleményét fogadták el. —„A magyar Szociáldemokrata Párt kívánja az Internacionálé felállítását,­­ az Internacionálé azonban nem lehet párt-inter­nacionálé, hanem az egész mun­kásosztály harci szervezetévé kell válnia. — A másik fájó kérdés, amely nemcsak a munkásmozgalomnak fontos problémája, hanem Európa békéjének is: a német kérdés. Rend­kívüli körültekintéssel kel itt el­járnunk. Nem szabad megtörténnie annak, hogy a német proletariátus egyedül érezze magát és ismét a fasizmus martalékává váljék. A zü­richi konferencia úgy dön­tött, hog­y a német szociáldemo­krata párt mellé egy tanácsadó­bizottságot küld ki, amely a német szocialisták nürnbergi konferenciá­ján már meg is jelenik. A magyar Szociáldemokrata Párt a nürnbergi onferenciára Buchinger Manó elvtársat küldte ki megfigyelőként. Ries elvtárs ezután röviden ki­tért Szakasits Árpád elvtárs kül­földi útjára. Szakasits elvtárs szük­ségesnek tartotta, hogy személyesen győzze meg a politikusokat arról, m­i történt valóban Magyarorszá­gon. A külföldi sajtó hangjának megváltoztatásából megállapíthat­juk, hogy ez teljes mértékben sik­e­rült. Megint a Szoci­áldemokrata Párt volt az­ — mondotta Ries elvtárs —, amely az országnak és a demokráciának újabb szolgála­tokat tett. Beszéde végén a Marshall-tervvel foglalkozott. Amerika — Marshall kijelentései szerint — évente öt­milliárd dollárral támogatná Európa újjáépítését. Ne szédítsen el azonban bennünket ez a nagy összeg. Az a döntő kérdés, hogy van-e ennek az összegnek politikai ellentétele. Rámutatott arra, hogy­ ez a­ kérdé­s Magyarországot is kö­zelről érinti. Magyarország Bede István elvi ées kik­üldésével bejelen­tette érdeklődését, a terv iránt. Befejezésül bejelentette, hogy Böhm elvtárssal kedden Prágába utazik, ahol a cseh elvtársakkal fontos kérdéseket vitatnak meg. — Meg kell emlékeznem végül arról is — fejezte be Ries elvtárs nagy érdeklődéssel kísért referátu­mát —, hogy , a külföldi pártok Magyarországon járt képviselői a legnagyobb elismeréssel adóztak eredményeink iránt. Ugyanilyen cso­dálattal nézik együttműködésünket a testvérpártunkkal. Önállóságunkat és függetlensé­günket azonban nem adjuk fel és abból a jövőben sem enge­dünk egy jottányit sem. Annak az országnak a barátságát keressük, amely a szocializmust építi Apliifvk­i mpenvírá Ttt­án rlr .?V.« Alertin "Kol­­­örk­ví ...­­ Az elnöki megnyitó után dr Ries István elvtárs emelkedett szólásra, hogy beterjessze külpolitikai je­lentését. Elöljáróban­­hangoztatta, hogy csak a legutóbbi referátuma óta bekövetkezett eseményekre tér ki. A májusi dunavölgyi szocialista konferenciával kapcsolatban utalt annak előzményeire. A konferenciának az volt a célja, hogy a politikai együttműködésen kívül a gazdasági kooperációt is szorosabbá tegye. A megbeszélések sokkal nagyobb eredménnyel jár­tak, mint azt vártuk. Sikerült olyan gazdasági alapot találnunk, amely lehetővé teszi, hogy a hároméves terv meg­valósításához a szomszédos or­szágok támogatását megnyerjük. Ilie és elvtárs ezután megállapí­totta, igyekeztek a konferenciáinak

Next