Népszava, 1947. július (75. évfolyam, 146–172. sz.)

1947-07-01 / 146. szám

2 1947júliusi WfiPSZAVA állóan tibja meg, merre menjen a párt. nekiMár nagy és nem csökkenő iizalí­r mutatkozik a társadalom minden rétegében, ez fokozott felelősséget ró ránk, vigyáznunk kell arra, hogy a világnézetünktől távolálló tö­megek igényeit ne szolgáljuk ki és az újonnan jöttek ne akarják egyik óráról a másikra a pártot megváltoztatni. Éppen ezért nevelnünk kell a tö­megeket, ehhez megfelelő jól­­ki­képzett garnitúrára van szükség. Mindennek lebonyolításához e­lső­rendű fontosságú a pártfegyelem. Mi nem akarunk olyan pártfegyel­met teremteni, mint a kommunis­ták, de vegyük tudomásul, hogy a meghozott határozatokon nem lehet változtatni, azo»kat végre kell hajtani. Csak az­t érjük el, hogy sívunk, a tiszta szociáldemokrata szó, na­gyobb súllyal essék latba az ország ügyeinek intézésénél. Állandó ké­szenlétben kell tartanunk a régi párttagokat és a pdr­ ideológiai szervezési vonalának ki kell ter­jednie az agrárterületek, valamint­­áz ipari területei, tett, a­­stvo­sok, kiskereskedői­, értelmiségi dol­gozók, köztisztviselők, pedagógu­sok, valamint külön a nők és az ifjúság felé. Augusztus 19 Ezután Marosán elv­társ sorra vette mindazokat az akciókat, ame­lyeket pártunk a közelmúltban végzett. Köztük a budapesti és 21 vármegyében megtartott agrár­kongresszusunk­at, a tagtoborzót, a nők hónapját, a filliparosok és kis­kereskedők mozgalmát, valamint a dunavölgyi konferenciát, 1912 má­jus 23-ának megünneplését és a nők nagygyűlését. Augusztus 19-én országos párt­napot tartunk, amelyre 25 vár­megye küldöttségei mellett Nagy-Budapest minden dolgo­zóját és velünk szimpatizáló­­ tömegét ki akarjuk vinni. Mindezt a funkcionáriusoknak kell vezetni, éppen ezért szükséges, hogy szervezési munkájukhoz ideológiailag jól megalapozott tu­dással rendelkezzenek.­­­Marosán elvtárs referátuma után meg­kezdődött a vita, amelynek első szóno­kai Bóka László, Virágh Sándorné, Nagy Pál és Fel­ver Jenő elvtársak volta­k. Szakosits elvtárs a választásokról Szakosits Árpád elvtárs ekkor a vitát megszakítva, válaszolt az első felszólalóknak, majd i­­m­ét b­eze­gette, hogy a választáson különlistával in­dulunk. Önállóan, a választási szövetség csupán ennyit jelent, hogy közösen folytatunk pro­pagandát a reakció ellen. A szavazócédulákon a Független­ségi Frontba tömörült pártok nevei alatt fel lesz tüntetve, hogy az illető párt a Függetlenségi Front tagja. Ez a megoldás valameny­nyiünknek öröméül szolgálhat. Nagyon gondosan mérlegeljük természetes­en a választójog kérdését,­ különösen azt, hozzá­nyúljunk-e a régi választójogi törvényhez. Feltétlenül ki kell rekesztenünk azokat, akiket a V­B-listázá­sok során politikai okaidtól mozdítanak el állásukból, de ezen­ túlmenően lé­nyegesen nem­ akarjuk megváltoz­tatni a régi választójogi törvényt. A további vita során Szalai Sándor, Papdi György, Bölcsföldi Andor, Tóth István, Orosz Klárion, Csillan Ferencné, Dabrónaki Gyula, majd Bakacsi Lajos elvtárs szólalt fel, valamennyi fel­szólalásból egyöntetűen csendült ki a fő­titkári reféri­um helyeslése. A vita befejezésével Böhm Vilmos elv­társ sá­rolya következett. Nálunk különb forradalmárok nincsenek ebben az országban Mi 75 éven át voltünk itt és ta­postak bennünket eleget, éppen ezé­rt nyugodtan állíthatjuk, hogy ma se Szociáldemokrata, se Kom­munista F­rt nem lenne itt, ha mi nem vállaltuk volna ezt az ül­döztetést. Vegye mindenki tudomásul, hogy ma itt demokráciás van, az egyedül és kizárólag a szociál­demokrata eszmék eredménye. Biztosak vagyunk a dolgunkban. Kibírtuk az elmúlt­ 26 évet és meg­mutatjuk most is, ahogy nálunk jobb és különb forradalmárok nincsenek ebben az országban. Nagy harcba megyünk most, győzni akarunk és ezzel­­kell tö­rődnünk. Ki kell építenünk szer­vezeteinket, mert mi nem a mára és a holnapra, hane­m a jövő szá­mára dolgozunk. Nem fogjuk elárulni a szociál­demokráciát, nem fogjuk el­árulni az eszmét és nem fogjuk elárulni a pártot.­­ a történelem fogja kellően érté­elni azt, amit a pártvezetőség az utolsó 48 órában tett és nyugod­tan mondhatjuk, nincs ebben az országban és külföldön sem kon­struktívabb, jobb, forradalmibb szocialista párt, mint a mi pártunk látjuk azt, amit eddig tettünk, nem is lesz. Nincs ebben az országban olyan párt, amelybe a Szovjet-Unió több bizalmat helyezhetne, mint a Szociáldemokrata Pártba. Mert nincs ebben az országban olyan párt, amely többet áldo­zott volna a munkásságért mint a mi pártunk A Szovjet-Unió iránti hűségünk mellett rendíthetetlen hűséggel ál­lunk a nyugati országok dolgozói és szociáldemok­rata pártjai mellett. Ma mindenki a mi pártunk felé néz, amely most önálló, független választási harcba megy. Nem sza­bad azonban megfeledkeznünk arról a nem­ lebecsülendő ellen­forradalmi szándékról sem, amely ebben az országban összeesküvése­ket sző, mert ez a mi legnagyobb ellenségünk, ezért kell összefog­nunk a másik munkáspárttal és ezt az ellenforradalmat kell legyűr­nünk, minden áldozat, árán is. Ezért nem lehet egymás ellen harcolnunk és ez a kijelentés nemcsak nekünk­­sőt, sőt első­sorban nem nekünk, mert ha ezt nem vesszük tudomásul, akkor könnyen újra győzhet egy másik Horthy. Most itt az alkalom, hogy az ors­szág mienk legyen, ehhez azonban az egységes pártvezetőség részére rendíthetetlen bizalmat kér és kez­dődjék el ebben a pillanatban a pártszervezetekben a szakadatlan munka, hogy a pászt győzelmesen, kerüljön ki ebből a harcból. A párt­szervezetek hajtsák végre az utasí­tásokat, mert különben a megegye­zés, amit megkötöttünk, semmit sem ér. Együttműködésünk a demo­kratikus pártokkal, me­g kell húz­nunk a határvonalat egyfelől reagál­tt ellenforradalom között. t és ha további munkánk során foly­. Halálozási hír. Özv. Keresztes Gyuláné szívszélhű­désben hirtelen elhunyt. A megboldogultban dr K­séri-Szántó Andorné szül. Keresz­tes Éva édesanyját gyászolja. QQ Kéktaxison, liefen! Ma, hétfőn reggel 6 órakor a Déli vasút indulási oldalán kocsiban hagytam Kiss József utca 17-i ház­ból indulva barna irat táskámat. Nagy jutalom ellenében kérem le­adni ezen ház házfelügyelőjének, egy bérkocsis uccai ipartestületnél, telefon: Egyszáznegyvennégy—há­romra axel 00 g* T. Megállapították A hivatalos lap vasárnapi száma fts Aj terméssel kapcsolatban több fontos rendeletet közöl. Az egyik rendelő Intézkedik a ga­gonaneműek v.i áráról. A búza terme­lői ára 100 kilogrammonként 60 Ft, amennyiben azt a gazdálkodó term­ény­beszolgáltatási kötelezettségének telje­sítésére szolgáltatja be; egyébként a búza ára 100 kg-ként 80 forint. Ez vo­natkozik a 73 kg-os hektoliter súlyú szokványminőségű búzára. A rendelet minőségi felárat is megállapít, amely három f­orintig terjed. A rom.x . termelői árlft 100 kg-iként be­szolgáltatásnál 11 forint, egyébként 72 forint. Az árpa termelői ára beszolgál­tatásnál 50, egyébként 67 forint. A tab ára 8, egy­ébként 67 forint. A köles termelői fira beszolgáltatás­nál 60, egyébként 80 forint Ezek a gabosfaárak a gyű­jtőkereaskídének rak­tárában átadott árura vonatkoznak. Vasúti kocsiba vagy uszályba való berakás es­etén 100 kg-ként 80 fillér be­rak­ás­i költség számítható fel. A búzadara, finomliszt és bideofioa­dara fogyasztói­ áru­ke-ként 10 forint­, míg az egységes búza­­enyérliszt, a hű­séges rozsliszt, árpaliszt és ki­ltorica­liszt fogyasztói ára kg-ként 83 fillér. A vámőrlési engedély alapján vég­zett gabonaőrlésért 12%, vámdarálásért pedig 8% díj fizetendő. Term­ényhőz szolgáltatásra nem kötelez az a gazdálkodó, akinek szántóföld­e a 15 kataszteri holdat nem haladja meg. Külön rendelet intézkedik a bab, borsó és lencse árának felszabadításáról. Ezeknek a hüvelyeseknek árát a mél­tányos hafixnot meg nem haladó mér­tékben az eladó és a vevő szabad meg­egyezéssel állapíthatják meg. LEGÚJABB A párizsi brit küldöttség a hírzárlat ellen (Párizs. —• Reuter.) Egy brit szó­vivő kijelentette, hogy a párizsi rilegb­eszéléseken ré­­sztvevő brit de­legáció elhatározta a hírszolgálta­tási tilalom megszüntetését, mert véleménye szerint a hírzárlatot már úgyis megszegték­ Hétfőn három óra hosszat tárgyaltak Párizsban (Párizs,­­ AFP) A három köz­üs­yminiszter-­ harmadik tilána hét­főn, délután greenwichi idő szerint 15 órakor kezdődött és 18 óra 10 perckor ért véget. A külügyminiszterek értekezlet­­é­nek legkközelebbi összejövetelét ked­den délután 3 órára tűzték ki. ^7) II. L­ÁM HÍ­RE­K^ Törökország 400 millió cíoláros köl­csönt kért a Xen­­erkösi Banktól. Vasárnap éjfélkor Saint Louisban 11 percig tartó földrengés volt. Alz amerikai bányászsztrájk következ­tében a pittsburgi iparvidéken 1­,.000 (Htrti/k­rfíftof) kellett a b­ankát abba­hagyni. A gépkocsiiparban SZXKH- mun­kást elbocsátottak. Buenos Airesben a szociálisul szék­ház ellen bombamerényletet követ­tek el . A Román-Bolgár Társaság szombaton Bukarestben ünnepi estet rendezett Dimitrov bolgár miniszterelnök tisz­te­letére. Uruguayban a munkásság mozgal­mat indított a sztrájkot korlátozó tör­vény ellen. Martin Niemöller páter, Berlin dach­leni körzetében visszakapta plébániáját és vasárnap mondotta első miséjét. Egy írobelidíjas vegyész b­ejelentette, hogy sikerült megoldani ólom, a bizmut és a tallium atomjának fel­rob­binitását. -A Afeieordlos­ Sui'—i Entézet jelentése . Várható időjárás kedd estig: Mérsé­kelt szél, változó felhőzet. Többfelé záporeső, zivatar, a meleg nyugaton kissé mérséklődik, keleten tovább tart . Heves megye törvényhatósági bizottsága elfogadta azt az indít­ványt, hogy Adorján József kis­gazda képviselőt demokráciaellenes"A magatartása miatt zárják ki a nem­zetgyűltsből, a vármegyei tör­vényhatóságból és a Kisgazdapárt­ból. í­ mészetül « demokratás» pártok között. Mi látni akarjuk, kik a jelöltek a többi pártoknál, mert nem kellenek Nagy Ferencek, Balogh Istvánok a parlamentben. Tudomásul kell vennünk ezt is, hogy aki akár szociáldemokrata, akár kommunista oldalról a vá­lasztási harcban a munkásegység ellen­é­vét, az árulója a municừ osztálynak. A célunk az, hogy­­ a Szociáldemokrata Párt az ors­zság legerősebb pártja legyen. A lelkes és szűnni neon akaró taps és éljenzés után Kisházi­­idén elvtárs elnökei , zárószavában össze­foglalta a kétnapos tanácskozás eredményeit, majd az ülés az Inter­nacionálé­­­éneklésével végetért. Ries elvtárs Prágából Moszkvába utazik Lapunk más helyén hírt adunk arról, hogy Ries elvtárs kedden Prágába utazik Böhm Vilmossal és Marosán Györggyel együtt. A prá­gai m­egbeszélések után Marosán elvtárs, hazatér Budapestre. Ries elvtárs pedig tovább utazik Moszkvába a potsdami szerződéssel kapcsolatos kérdések megtárgyalá­sára. Művész a viharban A '«sr&arryobfc díaeárei mellyel a»Króc illetni «zöknak, hogy férfiasan ir. Hol­ott a nőárók erresége, ha azt adják, amit férfiírók rajm tudnak adni, azt a sajá­tosat, mely ép alkatuknál fogva más fil­mún jell­egzi. Férfiasan írni csafe as tau!» aki nam gyűri !» nov­ellát, hanem a maga szemszögein keresztül meri látni a jelenségeket , asszonyi régenlevissel néz körül a világban, melyet saját hazarlá­sárnak tekint. Elsa Triolet Ja «cekhes­z nek­fildhoz tartozik. Mind­en, amit K­. macán viseli lényét, azt az anyából, művészből, lá­zongó emberből, gazdasszonyfoót költő« ből ,19 Hze montírozott valakit, ahol forron­gásaiban, jobbra-törekvésében, álmaiba» is megőrzi, sőt teljese­bbé testsi nőiessé­­gét. Stílusa, haszon­atai, jollerazése oly m­élyböl jövőör; nőies, hogy ha es férfi­tulajdonság, akkor t­bben az értelemben csa­kugyan férfias író Els­­ Triolet. Új regénye, „Művész a viharban", első­sorban­ s­ünf wal rajzad üstö kön, holotte a fordiítás döbbenetesen roswz. Egy festő­művészről az áll a regény, a«ki a negyve­nes években bujkál a lett'Dort Francia­országban, hagyva, hogy kaland, tenpe­dés, és undor labdázzon vele. E puha és szeszélyes Intellektuel, aki csak a ranga nyomorúságát, megaláz­ot te ágát látja a megbomlott­ világban, véletlenül kerül filwae ejry diákkal, aki résztvesz a föln­őttitti mork­alomban , akinek rész­vétből menedéket nyújt. Elsa Triolet nem pr.ciálja bizonyítani, horn' e talál­kozás kibillenti egocentrikus köréből a festőt, » a túlsó odabna sodorja. A ,,hős" megmarad ugyanolyannak, amilyen annakelőtt« volt, csak tágabbá nyílik a szem a g «.Intha már az •TssMOKsész képe is belefér. Elgondolkoztató, megh­ökkentő írás Triol­et könyve. A fordítón viszont Gombos Lászlót vádolja. Magyartalan. sz.kMyftW" értekitetlen és lormyos. (A£be~ nivepm.) P. B. — Ivülym­onAtot indít­iát mia B­in­n dolgozók Hszére a Munkás Kultúrszö­vetség (IV. Képíró u. 8.) Siófok fürdő­helyre. A n­eretvén­y a Délivasút pálya­­udvarról reggel 7 óra 15 perckor, Sió­fokról pedig délután 18 órakor indul vissza Budapestre. A 705/1-es volt bajtársaimat felkérem, hogy a nehéz helyzetban levő volt főererbajtársunk, Gazdig Gyula, Szeged, Tímár u. 1 nehéz helye uten bármily«» csekély adománnyal segítsetek. Berko­vics Jenő, Szeged, Hlisszáth K. u. 4. C.)

Next