Népszava, 1947. október (75. évfolyam, 223–249. sz.)

1947-10-01 / 223. szám

a MaBBBSH a Szerk. és kiadóhivatal VIII, Coril ucca 4­­ Megjelenik hétfő kivételével minden nap telefon. 137-562, 137-563, 137-564 Megvédjük fiainkat Napok óta nyugtalanítja és fel­kavarja a magyar közéletet és közvéleményt egy nehéz és ter­hes ügy: a szociáldemokrata egye­temi hallgatók, a DOKOSZ hajlé­kának ügye." Ezek a fiatalemberek, akik férfias és szocialista határo­zottsággal védelmezik igazságos ü­gyü­ket és immár napok óta bát­ran néznek farkasszemet az esemé­nyekkel. Tér a mi vérünkből, a mi fiaink, akik mögött ott áll, mert ott kell, hogy álljon, az egész magyar szociáldemokrata munkásmozgalom. A DOKOSZ néhán­y száz fiatalja mozgalmunknak számszerűen nem jelentős része ügyüknek körülmé­nyei azonban súlyt adtak a kér­dőnek. Mert nem egyébről van «;», mint arról, hogy tanuilni­vágyó szocialista fiatalokat akarnak erőhatalommal megfosztani szegé­nyes és minimál» életlehetőségük­től és arra akarják kényszeríteni őke"­ hogy akaratuk és meggyőző­désű» NÉKOSZ-hoz,­­számukra idegen mozgalom­hoz, vagy ha ezt neon te.-.rcik, Szörkadjanak el a tudás fájától Ebben a komoly órában és ennek a komollyá nőtt ügynek a kapcsán rendkívül nyomatékkal figyelmez­tetünk minden illetékest arra, h­ogy főtitkárunk, Szukasits Árpád elv­társ a közelmúltban jelentette ki az ország és a világ közvéleménye előtt, hogy a Szociáldem­ok­rata Párt megvédi minden egyest tagját. Nem szorul tisztázásra és magya­rázkodásra ez a mondat, nem kell részletesen fejtegetnünk, hogy ez nem vonatkozik az esetleg soraink közé lopakodott és védelemre nem méltó személyekre; vonatkozik azmiban pártunk minden hűséges tagjára és vonatkozik természet­szerűen pártunk minden szervezett csoportjára. Semmi hajlandóság sincs ben­nünk arra, hogy szótlanul, ellen­állás nélkül tűrjük az önkényt és erőszakot. Szocialista diákjaink a maguk módján,­­személyes kiállá­sukkal és elveikhez való kemény ragaszkodásukkal bebizonyították, hogy méltóak és érdemesek párt­juk védelmére. Ezért rajtunk a sor, a Szociáldemokrata Párton: teljes határozottsággal és szilárd eltökéltséggel állunk fiaink mellé nem törjük, hogy az őszi hi­deg be­álltának napján a hajléktalanság nyomorúságára taszítsanak tanulni­­ha dolgoz­jnivágyó fiatalokat, csu­pán azért, mert szociáldemokraták. Sok újat mutatni nekünk nem tudnak. Láttunk mi már ennél kü­lönb viharokat is. A magyarországi munkásmozgalom csendőrsortüzek­ben és rendőrlovak patáinak tiprása alatt izmosodott és nőtt naggyá. Nem lesz tehá­t nehéz meg­találnunk a módját annak is, hogy a magyar demokráciában megvédjük jogos érdekeinket, akár tévedéssel, akár önkényeskedéssel, akár bármilyen más ellentétes erő­vel kerülünk tezembe. Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsában hétfőn a tagfelvétel körül nem alakult ki végleges kép. Amerika és a brit megbízott to­vábbra is ellenezték az elsősorban sorra kerülő magyar kérdés kedvező elintézését. Bizonyos árnyalati kü­lönbségre érdemes felfigyelni, amennyiben Amerika ellenezte Ma­gyarország felvételét, ezzel szem­ben Nagy-Britannia azt mondta, hogy "nem tudja a magyar kérést támogatni". A kettő közötti árnya­lat­­különbség félreérthetetlen és e pillanatban nem lehet megítélni, volt-e szerepe abban, hogy szemben az eredeti tervvel, nem került sza­vazásra a sor, hanem szavazás nél­kül áttértek az olasz kérdés meg­vitatására. A magyar kérdés mel­lett szólalt fel Lengyelország meg­bízottján kívül Szíria képviselője is. Az olasz kérdés ügyében a Szov­jet-Unió teljes nyíltságnál meg­...-'j/íi^ Inni­­beliVK­­­ /-űr­felvételét, de ragaszkodnia kell ahhoz, hogy egyforma mértékkel mérjenek s nem áll módjában bejelentett vétóját megváltoztatni, ha a többi volt német szövetséges felvételét m­egtagadnák. A világpolitika legérdekesebb és legjelentősebb eseménye kétségtele­nül az angol kor­mány átalakítása. Attlee ministerelnök hétfőn be­jelentette, hogy a régen várt ala­kítás megtörtént, illetve megkezdő­dött. Ebben a döntő és lényeges esemény Sir Stafford Gripps gazdasági csúcsminiszteri megbízása. Az angol sajtó rámutatott arra, hogy döntő lépés történt ezzel a tervezés és a politika egyesítésére. Az egész angol sajtó helyesléssel és megnyug­vással fogadja a válto­zást és pozitív eredményeket vár Cripps kivételes, sőt egyes hangok szerint diktatórikus jellegű meg­bízatásától. Attlee bejelentette, hogy még e hét folyamán végrehajtják a további változásokat. Az angol gazdasági élet jelentős eseménye az is, hogy a skóciai írr szénbánya sztrájkja véget ért és a 13.000 sztrájkoló bá­nyász kedden reggel ismét mun­kába lépett.­­ Londonban pénteken kezdődnek meg a tanácskozások az olasz gyarmatbirodalom jövőjét illetően. A kü­­ügy­miniszterhelyettesek kon­ferenciáját a brit kormány kezde­ményezte, miután ahhoz mind­három érdekelt, nagyhatalom hozzá­járult, pénteken a tanácskozások megindulnak. A londoni sajtó egyébként élén­ken kommentálja Truman elnök tegnapi nyilatkozatát Európa meg­segítéséről és hangoztatja hogy a kongresszus állásfoglalása igen bi­zonytalan. Londonban megértik hogy a gyorssegélyben Anglia nem részesül és elismerik, hogy Párizs, Róma és Bécs jobban rászorulnak a pillanatnyi segélyre. A brit kom­mentárok általában a nehézségek ellenére is, bizakodó hangúak és azt remélik, hogy sikerülni fog Európa számára nélkülözhetetlen segítséget nyújtani. Az angol rádió jelentése szerint a legközelebbi napokban kezdődik Washingtonban a megszállott né­met területek költségmegoszlását rendező angol-amerikai tanácsko­zás. Előzetes számítások szerint a jövő év deficitje meghaladja az egymilliárd dollárt Az angol kormány ezt a terhet nem tudja vállalni és ezért elhatá­rozott szándéka a dollárkötelezett­ségek leszállítása. A brit munkáspárt képviselőinek nemhivatalos keleteurópai látoga­tása nagy figyelmet kelt. Prágá­ban a Zilliacus vezetésével érkezett delegáció beható információkat szerzett gazdasági és politikai kérdésekről és szerdán tovább­utazik Belgrádba. Zilliacus nyilat­koz-a*'f. ... "nco-nn'Uifcr.gi f helyzetéről és kijelentette, hogy meggyőződése szerint nem lesz háború. A brit dolgozók soha nem har­colnának a Szovjet­ Unió ellen és Amerika katonai körei is tisztában vannak a Szovjet igen jelentős» katonai és gazda­sági erejével. Az angol közvéleménykutatás azt kivo­n­ja hogy javítsák meg Nagy-Brit­annia viszonyát a Szov­jet­un­ióval. Egy új háború biztos vesztese Anglia lenne és ez eldönti politikáját. Prágából egyébként jelentik, hogy Csehszlovákia eddigi állás­pontját megváltoztatva, elvállalta a Biztonsági Tanácsban Lengyel­ország mandátumának lejártával megürült helyet és ezzel egy fenye­gető krízis kirobbanását akadá­lyozta meg. Miközben a szociál­demokrata párt lapja, a Pravo Lidu határozottan állást foglal a szociáldemokrata ryírt függetlenségének fenntar­tása és a fúziós propaganda el­utasítása mellett. Harold Lasky, a brit munkáspárt kiváló ideológusa hosszú nyilatko­zatot tett a csehszlovák munkás­pártok problémájáról és hangoz­tatta, hogy egyetlen helyes elhatá­rozás az együttműködés fenntar­tása. Nyilatkozatát így fejezte be: " A gyakorlatban sok függ majd a csehszlovák kommu­nista párt vezetőinek őszintesé­gétől arra való elcsatározásuk­ban, hogy önzetlenül folytassák az együttműködést a szociál­demokratákkal és hogy feladják a két párt egyesítésének eszmé­jét, ami csat irtana a szocia­lista, céloknak. Ugyanennek a kérdésnek vissza­tükrözését látjuk Czyrankiewitz elv­társ, lengyel miniszterelnök beszé­dében, amelyet Kattowicében tar­tott pártértekezleten mondott. Ugyanazt a szempontot és ugyanazt az elvi állásfoglalást találjuk benne, mint csehszlovák testvérpártunknál. Miközben az Egyesült Nemzetek Palesztina bizottsága folytatja a vitát Palesztinában újabb zavar­gások és merényletek történnek. Cunningham, Palesztina brit fő­megbízottja repülőgépen vissza­tért Palesztinába. Az arab érdekeltség az UNO-vitában mereven elzárkó­zik a Palesztina megosztására vo­natkozó terv elől és azt javasolja, hogy a hontalan zsidókat Birobid­javban a Szovjet­ Unió egyik tag­­államában telepítsék le.­­ Pénteken rendkívüli miniszter­tanács a kormányprogramról Elvi megállapodás az államtitkárságok csökkentéséről A koalíciós pártok két-két veze­tője kedden pártközi értekezletre ült össze. A Szociáldemokrata Pár­tot Szakosíts Árpád és Szélig Imre elvtárs képviselte a megbeszélésen, amelynek tárgya az államtitkárok és a főispánok számának csökken­tése volt. A hivatalos közlés szerint számszerűen megállapodtak, hogy mennyivel csökkentik a most meglevő államtitkári és főispáni állások számát. A pártközi értekezlet foglalkozott a kormánypr­ogram­ el­őkészítésére. Mivel a kinevezendő államtitká­rok és főispánok személyéről és az állásoknál, a pártok között való fel­osztásáról még nem döntöttek, a pártközi értekezletet szombaton délelőtt folytatják. Csütörtökön öszeü­l az ország­gyűlés '93 ezen a formális ülésen bemutatkozik a kormány. A minisz­terelnök a kormányprogramról Sz­őló beszédét csak a jövő héten mondja el. A kormányprogramról pén­te­­ken a rendes minisztertan­ácsot megelőző rendkívü­li miniszter­tanács dönt. A Kisgazdapárt és a Parasztpárt részéről mutatkozó hangulatból arra lehet következtetni, hogy a Szociáldemokrata Párt és Kommu­nista Párt által már elfogadott kormányprogramot a­­másik két koalíciós párt is lényegesebb vál­toztatások nélkül magáévá teszi. A pénteki rendkívüli miniszter­tanács foglalkozik a drágaság kérdésével is és valószínű, hogy ezen a minisztertanácson a köz­társasági elnök is megjelenik. A pénteki rendes minisztertanácson a belügyminiszter előterjesztést tesz V­arga Béla, Hives Henrik, Nan Ferenc és Sulyok Dezső kabmtévé-

Next