Népszava, 1947. október (75. évfolyam, 223–249. sz.)

1947-10-01 / 223. szám

a NÉPSZAVA fére való felhívás kibocsátására. Amennyiben a felhívásnak hatvan napon belül eleget nem tesznek, úgy a kormány nevezetteket állam­polgárságuktól megfosztja. A választásokkal kapcsolatos petíciók tárgyalására hatáskörrel bíró választási bizottság megala­kult. A törvény szerint ennek a bíróságnak a legfelső rendes bíró­ságok négy vezetőjén kívül min­den olyan párt egy-egy képviselője tagja, amelyik a választásokon leg­alább öt százalék szavazatot kapott. A Szociáldemokrata Párt a válasz­tási bíróságba Márkus László , elv­társat rendes tagul és dr Bródy László elvtársat póttagul delegálta. Eddie két petíció futott be. A Pol­gári Demokrata Párt az egrész vá­lasztás ellen nyújtott be panaszt, a Balogh-párt pedig az országos l­­­ist­a mandátumainak elosztását kifogá­solja. Az­ ellenzéki pártoknál még mindig tisztázatlan a helyzet. A Peyer­ Zsolt-vita nem oldódott meg. Baloghéknál egyre zavaro­sabb a helyzet, most már nem két, hanem három részre szakadással lehet számolni. A Magyar Vöröskereszt mindenkié, segíts te is, hogy segíthessünk! DSplOIBaGlil­aCOB szerin Hl Nagy Vince volt sulyokista Képviselői Czinege Lajos ny. százados demo­­kráciaellenes bűncselekménye tár­gyalásán az a gyanú merült fel,­ogy ebben az ügyben bünsegédi bűnrészes Nagy Vince, a kül­földre szökött volt Sulyok-párti képviselő. Most felkutatják Nagy Vince tartózkod­ási helyét és dip­lomáciai úton kérik kiadatását. Magyar tűzoltók oltották a tüzet egy csehszlovák községben A csehszlovák területen levő Medve községben tűz ütött ki és a győri tűz­oltóság segítségét kérték. Udvaros Ist­ván elvtárs, győri polgármester ve­zetésével a győri tűzoltók a veszélyez­tetett községbe mentek. Az oltásban még három magyar község tűzoltósága vett részt Az egész községet pusztulá­sat fenyegető tűzvészt sikerült megfékezni. A csehszlovák hatóságok nagy «/.isme­réssel nyilatkoztak a magyar tűzoltók »•m inkájáról. — Szabadon engedik Szemere Jánost. A Beszkárt autóbusz rendelése ügyeiben letartóztatták dr Szemere János vezér­igazgatót, aki egészségi állapotára te­kintettel kérte szabadlábra helyezését. A törvényszéki orvos és a Rusznyák-kli­nika megállapításai szerint Szemere sú­lyos szívbajban és előrehaladott cukor­bajban szenved, amiért további fogva­tartása életveszélyt idézhet elő. A vizs­gálóbíró ennek alapján elrendelte sza­badlá­bra h­elyezését, az ügyészség elnöke azonban felfolyamodást jelentett be. Szerdán dönt a törvényszék a kérés fe­lett és ha a törvényszék magáévá teszi a vizsgálóbíró döntését, Szemere János szerdán elhagyhatja a fosházat. Zsófia, Tscfenikel Györgyné szül. Dulcz Ida gyermekei. Péter uno­kája, úgy a magunk, valamint az összes rokonok nevében is fájda­lomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a leg­jobb édesanya, nagy­anya és rokon, szül. Michiló Mária t. hó 27-én, életének­­57. évében rövid szenvedés után elhunyt. Drága halottunk földi marad­ványait f. hó 30-án helyeztük örök nyugalomra a X. ker. új köztemetőben. Az engesztelő szentmiseáldoza­tot az elhunyt lelki üdvéért okt. 2-án reszel­ts 8 órakor a Magna Hunsfarorum Dom­ina plébánia­templomban mutattatjuk be az Egek Urának. Nyugodjék békében! Lakás: VTI, Elemér u. Si It­em. L E G Ú J A B B Megoszlottak a szavazatok a harmadik biztonsági tanácstagságnál (Flushing Meadows). A Bizton­sági Tanács három új tagjának megválasztása céljából megejtett első szavazás során Argentínán és Kanadán kívül a harmadik helyre Ukrajna 23, India 29, Csehszlovákia 8, Uru­guay 8, Etiópia 1, Görögország 1, Guatemala 1 és a Fülöp-szige­tek 1 szavazatot kaptak. Minthogy egyik sem érte el a két­harmad többséget, újabb szavazást kellett tartani. Ennek során Uk­rajja 29, India 24 szavazatot ka­pott. A Biztonsági Tanács harmadik új tagjának megválasztásánál a harmadik szavazás is ered­ménytelen maradt. Ezúttal Ukrajna 29, India pedig 25 szavazatot kapott. .Az elrendelt negyedik szavazás ere­d­ fényeképpen Ukrajnára 26, lam­ára 25 szavazat esett, vagyis a tanácstagság még mindig nem dőlt el. Az Egyesült Államok és a Szovjet­ Unió kereskedelmi forgalma (Washington ,­ AFP) Az ame­rikai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az Egyesült Álla­mok és a Szovjet-Unió közötti ke­res­kedelmi forgalom már majdnem elérte a háború előtti színvonal. Az Egyesült Államok főként vil­lamossági gépeket, szerszámgépe­ket és bányászati anyagokat szállí­tanak a Szovjet­ Uniónak mangán­ A dán Vöröskereszt a magyarországi tüdővésés ellen Dánia egy év óta állandó élelmi­szer-, gyógyszer- és kötszersegély­ben részesíti Magyarországot. Noha Dániát is a szegény országok közé kell sorolnunk, egy tekintetben azonban nagyon előnyös Dánia helyzete. Az egész világon Dániá­ban a legalacsonyabb a tüdőbete­gek száfia. Éppen ezért­, a dán állam elhatározta, hogy a magyar nép segítségére siet és a birtoká­ban levő Calmette-oltóanyaggal hathatós védelmet nyújt a veszélyezte­tett tbc-s vidékeknek. A dániai állami szé­rum intézet a háború alatt nem sérült meg és így annyi az oltóanyaga, hogy egész Európát el tudja látni vele. Amerikában indián táborokban próbálták ki a B. C. G.-anyagot. Nálunk eddig Somogy vármegyé­ben és Zalában faluról falura járt Arne Buns Hansen dán orvos hat orvoskollégájával és ápolónőkará­val, hogy beoltsa a lakosságot. Ez az oltás prrofil miktikus, azaz a tüdőbetegségben nem szenve­dőket megvédi a fertőzésektől. A falu népe önként jelentkezik védőoltásra, a cigányok sírva kö­nyörögnek, oltsák be őket is, azon­ban kérésüket nem lehet teljesí­teni, mert nagy részük tbc-s. Tizen­négy naponként repülőgéppel hozzák azt áldozat­kész dánok a friss oltóanyagot Hétfőn Budapesten is megkezdő­dött az olt­ás a B. C. G.-szérummal, a XIII. kerületben és Rákos­palotán. Rögtönítélő bíróság elé kerülnek a vagonfosztogatók A Rákosrendező pályaudvar vagonjait huzamosabb ideje foszto­gatják ismeretlen tettesek. A rend­őrség többször razziát rendezett a vagonf­osztogatók kézrekerítésére, d­e eddig­ sikerült elmenekülniük. Az elmúlt éjjel hurokra került egy hattagú banda, amint éppen az egyik raktárépületben feszegették a ládákat. A rendőrség­ őrizetébe került Korovtai Károly és Tibor, Németh Pál, Rózsakerti János, Gyökér József, Fehér Ignác és Orosz Sándor. Rövidesen statáriá­lis bíróság elé állítják őket. ­ Életfogytiglani fegyházra ítélte a népbíróság Berkes József nyilas párt­szolgálatost. A Goldberger Sári F. és Fiai Rt. munkásai, tisztviselői, üzemi bizottsága és igaz­gatósága meg­rendülten és mély fájdalommal jelentik, hogy a vállalat főtisztviselője, 44 évi szolgálat után, 70 éves korában, szept. 28-án elhunyt. Temetése ma, szerdán, okt. 1-én délután 3 órakor lesz a farkas­réti szr. temetőben. Szeretett és kitűnő munkatár­sunk emlékét kegyelettel őrizzük! érc, króm, platina, dohány és ka­viár ellenében. Yement és Pakisztánt felvették az UNQ-ba (Lake Success. »— „Associated Press.") Az Egyesült Nemzetek közgyűlése­­keddi ülésén Yemant és Pakisztánt felvették a világszerve­zet tag­jai sorába. A szavazás során egyetlen ..nem­ hangzott el: Afga­nisztán Pakisztán felvétele ellen foglalt állást. Ezzel az UNO tag­létszáma 57-re emelkedett. Új tanoncoktató műhelyek Károlyi Mihályné, a második köz­társaság elnökének felesége, amint is­meretes, az elmúlt hónapokban London­ban járt, ahol sikeres gyűjtést folyta­tott a háború által anyagilag és erköl­csileg leginkább veszélybe sodródott magyar ifjúság megsegítése érdekében. A gyűjtés útján szerzett összeg egy részéből Rákospalotán is a nevelő intéze­tet ala­pított, amely­­­ növendéket ne­vel, gondoskodik ruházatukról is és az intézet keretében felállított cipész- és­­szabóműhelyben a növendékek szak­­képzett mesterek vezetésével tanait iparosokká válnak. Az elnökasszony most lakatos- és aszta­losműhely felállí­tását is tervezi. Bán Antal elvtárs, iparügyi miniszter és Szakasits Antal elvtárs, miniszteri osztályfőnök, az iparügyi minisztérum szociálpolitikai osztályának vezetője, készséggel csatlakoztak ehhez a mozga­lomhoz, intézkedtek a műhelyek meg­indításához kért 20.600 forint segély kiutalásáról. Vállalt­ák, hogy támoga­tást nyújtanak a szükséges képek, szer­számok összegyűjtésére. Az így létesült Károlyi Fiúotthon a körzeti tanonc­otthonok számát növelte és jelentősen járult az ifjúság megsegítésére irá­nyuló országos akcióó sikeréhez. — Nem azonos. Mészáros József elv­társ, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének titkára, a Szociál­demokrata Párt 42-es szakszervezeti bi­zottságának titkára, nem azonos azzal ! Mészáros Józseffel, akit a pártvezető­ég a szeptember 25-i ülésén kizárt a Szociáldemokrata Pártból Nincs megállapodás a külügyminiszteri érte­kezletek időpontjába® (London, — Reuter.) A brit kül­ügyminisztérium szóvivője kedden délután hivatalosan megcáfolta azokat a híreket, amelyek szerint a Szovjet­ Unió hozzájárult volna a németországi ügyekben tartandó különleges külügyminiszterhelyet­tesi értekezletnek és a tervezett külügyminiszteri értekezletnek no­vember elejére, illetőleg végére elhalasztásához. A négy nagyhata­lom külügyminiszter helyetteseinek a volt olasz gyarmatbirodalom ügyében Londonban pénteken meg­nyíló értekezletét a Lancaster­palotában tartják. Ugyanitt volt már több fontos nemzetközi érte­kezlet. Rónai miniszter átvette a svájci kereskedelmi delegáció vezetését (Zürich.) Rónai Sándor elvtárs kereskedelemügyi miniszter hétfőn este Bernbe érkezett s kedden reg­gel átvette a Bernben tárgyaló ma­gyar kémskedelmi delegáció veze­tését. Küldöttségünk­­már két hete folytat tárgyalásokat a svájci ke­reskedelmi delegációval. „Az ipar újra él" Az ország gazdasági újjáépítését sok kisebb ismeretterjesztő film mutatta már be és ebből is láthatta mindenki —, aki az életben nem vette volna észre —, hogy milyen hatalmas mánia folyt a felszabadulás óta máig, amíg iparunk csaknem 90 százalékát termeli a háború előtti produkciónak. Egysé­ges, az egész ipar újjáépülését és, ter­melésének lendületét mutató filmet eddig azonban még nem láttunk, pedig ilyenre a tények ismertetése érdekében nagy szükség volt Az iparügyi minisz­térium most mutatta be az ipar újjá­építésére vonatkozó ismeretterjesztő fil­met, amely az eredeti felvételek nyo­mán ismerteti a magyar ipart ért hábo­rús pusztításokat se a felemelkedés út­ját. A film, amelyet Máj­er G­yörgy elvtárs, az iparügyi minisztérium sajtó­osztályának vezetője írt, kitűnően mu­tatja be azt a hősi munkát, amelynek során Bán Antal elvtárs, iparügyi mi­niszter irányításával a magyar ipart a munkásság újjáépítette. Egymásután mutatja be a film a különböző fontos iparágakét és azt, hogy a semmiből ho­gyan teremtették újjá a dolgozók ipa­runkat. A hároméves terv küszöbén biztatást és biztonságérzetet ad min­denkinek ez a­ film, amely a magyar dolgozók építőkészségét és lendületét ismerteti. (_) "A Meteorológiai Intézet jelentése : Várható időjárás. Élénk, időnként erős északnyugati-északi szél. Felhőátvonu­lások, több hel­yen futócső. A hőmér­séklet kissé még süllyed. sorok szájpadlás nélkül, művészi«« kivitelben színű koronák írnak arany- és glatinapótló fémből cörnés, húzás ,fájdalommentesen ! Vidékiét soronkívü­) hentven­ti főzetesi tevételek! Druckser fogorvoslásra jogosított fogási VIII. Népszínház utca 46, I. L K(JNKAS£IŐAHA) u október 3-án, pénteken este színre kerül Zorkovitz operettte: Csókos asszony Kedvezményes jegyek válthatók: Népszava jegyiroda, Erzsébet krt 17 sz., telefon: 223—447.­­ Szocialista Színházbarátok szel­vényeit pénztárunk beváltja,

Next