Népszava, 1947. november (75. évfolyam, 250–274. sz.)

1947-11-01 / 250. szám

2 1911 nov. 1 NÉPSZAVA Az USA feloldja Anglia befagyasztott , 400 millió dollárját? (London,­­ „MTI") A londoni rádió washingtoni tudósítójának érte­sü­lése szerint igen valószínű, hogy,a közeljövőben az Egyesült Államok feloldja a Nagy-Britanniának nyújtott kölcsön utolsó be­fagyasztott részét, négyszáz­millió dollárt. Ez a lépés a sikeresen megkötött kereskedelmi egyezmények követ­­kezménye. A feloldásra a kongresz­szus­­ november 17-én , megnyíló ren­­dkívüli ülésszaka előtt tényleg ugyan nem kerülhet sor, azonban kedvező döntés esetén Dalton pénz­ügyminiszter ezt az összeget már beszámíthatja a november végén benyújtandó rendkívüli költség­vetésébe. Pénzügyi reformok Franciaországban (London.) A francia kormány tagjai­­pénteken minisztertanácsba ülte­k össze. Az ülésen Schumann pénzügyminiszter előterjesztette a tervbe vett pénzügyi reformokra vonatkozó javaslatot. A kormány vegye igénybe a részvénytármla­pok tartaléktőkéjének tíz százalékát és vezessen be adóreformot az ará­nyos teherviselés elérése. Egy másik rendelkezés bizonyos össze­­­gen felül kötelezővé, kívánja tennni a csekkel való fizetést. A háborús bűnösök kérdése az UNO közgyű­lése előtt délutáni üléjén" a­­háborús bűnösök kérdéséval " foglakozott. A köz­gyűlés előtt két javaslat fekszik: egyik a jogi bizottság többsége által elfogadott határozati javaslat, a másik pedig a Jugoszlávia által benyújtott külön indítvány. Kettéosztják a görög költségvetést Athén, október 3. A­ görög­­kormány a csütörtöki minisztertanácson elhatározta a költségvetés két részre osztását. Az egyik rész magában foglalja a ren­des kiadásokat, melyeket a rendes adóbevételek útján fedeznek, a másik, rész pedig a polgárháború­val és az újjáépítéssel kapcsolatos rend­kívüli kiadásokat. Ennek fede­zésére az új adók és az amerikai segítség szolgálnak. . November 21-én világ­kereskedelmi értekezlet­ ­ (New York. — „Mit") Kuba fő­városában, Havanában, november 21-én kezdődő világkereskedelmi értekezleten kísérletet fognak tenni egy világkereskedelmi kódexs meg­szerkesztésére. Az eddigi bejelenté­sek szerint az Egyesült Nemzetek tagállamai részéről az értekezleten 1700 kiküldött vesz részt. Az UNO szociális bizottsága elfogadta a nemzetközi maunkaszervezet egyesü­lési szabadságról szóló jelentését és áttett© az em­beri jogot, bizottságához. Lukász Lajos kályh­agyár tulaj­donosai, tisztviselői, valamint munkásai fájdalommal jelentik, hogy a cég alapítója a m * *­ár 1. évi október hó 30-án rövid szen­vedés után elhunyt Az elhunyt földi maradvá­nyzait november hó 3-án, hétfőn délestim 3 órakor helyezzünk örök nyuga­lomra a kerepesi úti temetőben. Emlékét kegyelettel fogju­k m­egőrizni! Emlékezés a munkásostály halottadra Minden család megemlékezik a v­ála és halottjairól A m­unkás­dszv.ily, a dolgozók nagy családja is megemlékezik ezen a napon halottjairól, azokról a mártírokról, akik az ország függetlenségéért és szabadságáért, a haladás-,eszmeitért vívott harcban életüket áldották.­November 1-én d.'Mott 10 órakor koszorúzza meg a két mun­káspárt nagy halottjainak síremlékeit'. A KÉT MUNKÁSPÁRT KOSZ­ORÚZÁSI MENETRENDJE: November 1-én délelőtt 10 óra BUDA: SZDP MKP Gellért-téri szovjet emlékmű XI. ker. I.—XII. ker. Mónus Illés-emléktábla (Mónus 1. rakpart) , I., II., XII. ker. II. ker. Farkasréti temető: Farkas és Blasko sírjai III. ker. PEST: Vigadótéri szovjet emlékmű IV. ker. IV. ker. Szabadság téri szovjet emlékmű V. ker. V. ker. Ludovika t­ri szovjet emlékmű VIII. ker. VIII. ker. Kerepesi temető szovjet emlékmű VI. ker. VI. ker. Somogyi—Bacsó sírjai IX. ker. IX. ker. Bágvári-r-Seitenherz—Sallai—Fürst — Rózsa sírj­ai XIV. ker. XIV. ker. Ady—József Attila sírja: X. ker. X. ker. Kossuth—­Táncsics srjai XIII. ker. XIII. ker Koltói—Stromfeld—Garam­i-Kunfi­ sírjai VTI. ker. Petőfi-szobor (Eskü tér) • VII. ker. Elvtársak! Jelenjetek meg tömegesen! SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT Fontos gazdasági intézkedések a minisztertanácson A kormány tagjai pénteken­­ dél­előtt rendes heti­ minisztertanácsot tartottak. A miniszterelnök előter­jesztésére meghosszabbították­­ a m­­ég függőben levő nyugdíjas B-listás ügyek elintézésének határ­idejét Szabályozta a minisztertanács a kereskedelmi vállalatok igazgató­sági tantiémjének újabb megállapí­tását. Kimondották, hogy az i­­azga­­tósági tagok 2480, a felügyelő­bizottsági tagok pedig 129® fo­rint évi tant­émet meghaladó öregét a Gazdasági Főtanárys'' határozata alapján lehet csak kifizetni. Tudomásul vette a miniszter­tanács a Svájccal kötött pénzügyi egyezményt. Rónay Sándor elvtárs, kereskedelem- és szövetkezetü­gyi miniszter előterjesztésére pedig a Svájccal kötött árucsere forgalmi megállapodást. A közszolgálati alkalmazottaknak hivatali minőségükből származó leg­magasabb jövedelmi összegét, bele­értve a mellék­járandóságokat is, a minisztertanács újra szabályozta és a felső határt 3000 forintban állapította m­eg. Elvileg elfogadta a miniszter­tanács Ries István elvtárs, igaz­ság­ügyminiszter előterjesztésére az üzlethelyiségek bérletére és albérletére vonatkozó rendelet módosítását, amely a rendelet kiegészítését cé­lozza. A módosítás­ részletesen sza­bályozza a megüresedett üzlethelyi­ségek bérlőjének kijelölésére vonat­kozó egyes módozatokat.­­Módosítont­­ a minisztertanács a tej értékesítéséről'" szóló korábbi rendelke­zés­t és •­elfogad­ni azt a­ ren­deletet, amely egységesen szabá­lyozza 'a mezőgazdasági haszonbér­letre • vonatkozó kérsdéseket. Rónay Sándor elvtárs, kereskedelem- i és szövetkezetüg... i miniszter előter­jesztésére több rendelettervezetet figyelemmel a szövetkezeti törvény rendelkezéseire. nepu Pfeiffer Zoltán­ kihallgatását kéri a országgyűléstől A budapesti népügyészség a nép­főügyészségg útján megkeresést­­ in­tézett a. . képviselőház elnökségé­hez és kérte Pfeiffer Zoltán men­telmi jogának letartóztatásra ki­terjedő hatállyal való f­elf­üggesz­tését. A kikérés oka az, hogy Pfeiffer­­Zoltán, amiket igazság­ügyi államtitkár volt, Arany Bálint, az összeesküvési per egyik elítéltje által aláírja.xjt£it.at.t hamis igazolvány alapban Orbán János, nyugatról ákosi et­­ 83 Ocíí7 A Magyar Kommunista Párt budapesti messsvezetősége előtt pén­teken Rákosi Mátyás elvtárs beszé­det mondott­ a politikai és gazda­sági helyzetről. Beszédében utalt arra, hogy az aszály miatt gabona­neműkben jelentős kiesés van, de a burgonya- és cukorrépatermés na­gyobb, mint tavaly volt. Gazdasági helyzetünk jó és a nyugtalanság csak a reakció aknamunkájának tulajdonít­­ható — mondotta Rákosi elvtárs. Élesen kikelt a háborús rémhírterjesztők ellen, akik nemcsar­ a közhangula­tot mérgezik, de gazdasági bajokat is okoznak. A politikai helyzetről szólva kiemelte, hogy a reakció mesterke­ 082808 gi help de. Most sem a parlamentben, sem a közélet más terén tovább nem­ lehet tűrni. Hangoztatta Rákosi elvtárs, hogy a gyárakba is beturakodott reakciós és a munkafegyelmet lazító elemzők ellen a két mun­ká­spárt tagjainak együttesen kell fellépniük. Külpolitikai helyzetismertetésében Rákosi elvtárs vázolta az amerikai imperializmus által az európai országok önállósága ellen indított kampányt. Pártunkról szólva Rákosi, elvtárs hiányolta, hogy a pártválasztmány nem foglalkozott azokkal a kérdé­sekkel, amelyeket Révai elvtárs , múlt vasárnapi cikkében felvetett. I Hangoztatta Rákosi elvtárs a­­ munkásegység szükségességét. .21 •barátért volt SS páncélgránátos tisztet szabadlábra helyeztette "va­­nosította az ügyben illetékes, négy ügyészt, hogy szüntesse be az el­járást. A hamis igazolást Arany­ Bálint a Magyar Közösség két­ szombathelyi tagjának segítsége­,­vel "szerezte meg. * . Arany­­egyébként még az ügyész kihallgatása előtt meglátogatta külön engedéllyel Orbánt és közölte vele,­hogy a Magyar Közösség meg fogja menteni, éppen ezért vonja vissza a rendőrségen tett vallo­mását. Az államrendőrség később­­ismét elfogta Orbán Jánost, lefolytatva ügyében a pótnyomozást és ki­de­rü­lt, hogy Pfeiffer Zoltán hamis iratok alapján intézkedett annak­idején. Azóta Orbán Jánost jogerő­sen elítélték kétévi börtönbünte­tésre és vádiratot adtak ki Arany Bálint, valamint két társa ellen fo­golyszöktetés címén. A népfőügyész­ség meg­állapította, hogy Pfeiffer Zoltán, bűnpártolást és hivatali ha­talommal való visszaélést követett el és ezért. kérte ki a Ház elnöksé­gétől. A pártvezetőség üdvözlete Károlyi Mihálynak A Szociáldemokrata Párt veze­tősége október 31-e alkalmából a következő táviratot intézte Károlyi Mihály párizsi követünkhöz: :,, magyar szocialista dolgozók nevé­ben őszinte szeretettel és nagyra­becsüléssel küldi harcos üdvözletét­­-­ őszirózsás forradalom zászló­bontójának, Károlyi Mihálynak. Ignotus elvtárs a londoni sajtóattasé Ignotus Pál elvtárs, az új londoni sajtóattasé, hétfőn kezdi meg mun­káját a követségen. Bány­ászszerencsétlenség Zircen — két halott A zirci bányakapitányság táv­iratilag jelentette a budapesti fő­kapitányságra, hogy pénteken déli fél egy óra tájban a dudari bányá­ban bányaomlás történt, amelynek során Fojtik József segédvájár és Szabó Bálint csillés hősi halált hal­ — Felhívás a gazdákhoz: vetni! Ma-8T»r gazda! Ne várj tétlenül, ne lessed az esőt! Múlnak a hetek, a fagy be­álltával már hasztalan kezdesz mun­kához, nem­ less kenyered! Szánts in­kább «ekélyen, hogy földed ne legye­n rögös. Vese inkább porba, mert az eső megjöön. • Azonnal kezdj munkához, mert ebéd kifagy a­ földből! Segíts magadon, az iste­n­ a megsegít!. Hnitna? Okvetlen néJSf, VGN­1I6: Jiles (IÚS várab/.té­kunkat. Véte', c­err. ala­kítás. Rénl­tl­ül B 0 r 1 M V «'»«llárttnern. KKrA't u. 89 RJK­ I LR ! Csengery u. sarok. T.: 320­. 7» i&MSü* VIII. JOZSE? KIIT. 5". T. 135-470. -sorok szájpadlás nélkül, művészies kivitelben -sízlun koronák. bida­: arany- és p­atinapótló fám ber­tömés, búzás f­ájdalommentesen Vidékteje soronkivül Kedves« fizetési feltételek V BruzMer Handm fogorvoslásra Jogosított, fogás» VXH, Képezính­áz UQCa 46, L 1. Meghívó A Pestszemterzsébeti Munkásotthon Szövetkezet 1917 november 9-én, vasár­nap délelőtt­ra 11 óra­kor tartja a P Pesi-Sz­enterzsébet, Ady Endre u. 133. szám alatt levő Munkásotthon helyiségében ,a szövetkezeti törvényben előírt alap KaMyBMofiPA kizfgyűlését. -As igazgatóság. C

Next