Népszava, 1947. december (75. évfolyam, 275–298. sz.)

1947-12-02 / 275. szám

* •^./szp,. C i Á .L- D.'E l\ g O K R A T A P A R T K 0 2 f | O N T ' • n, > -1 L A.-.P J A I • * Szerk. és kiadóhivatal, VIII, Conti ucca 4 Megjelenik hétfő kivételével minden nap Telefon: 137-562, 137-563, 137-564 /I *­­ A londoni értekezlet hétfői napja fontosabbnak látszik, mint az eddigi tárgyalási napok­­voltak. Most ke­rül sor ugyanis annak a Molotov által, felvetett kérdésnek megvita­tására, hogy a békeértekezletet Wichtel 15.Xfon létesüljön központi kor* •titani­ Németországban, sőt lehető­leg tartsanak általános választáso­kat is. Beavatott körökben úgy tudják, hogy a három másik külügyminisz­ter hajlandó megegyezni ebben a kérdésben, amennyiben Molo­tov hozzájárul Németország gazdasági egységesítéséhez. Az angol delegáció köreiben még azt is tudni vélik, a német gazda­s­ágri egység megvalósulásának érde­kében hajlandók úgy megegyezni,­­JTullrát idél­ől a Szovjet­ Unió által átvételt nemzetközi ellen­őrzés alá helyezzék. fA „Times" szerint egyébként az eddigi eredmények már csak azért miit jelenthetnek­­túlságosan sokat, m­ert a vita mindezideig elméleti volt " Szocialisták & sz­trájkfön­ény ellen •­ A francia válság folytán Bidault Bülügymáriszter­­ úgy határozott, hogy hétfőn visszarepül Párizsba. A hétfői tanácskozáson már nem is vett részt. • V. A képviselőház vasárnap este megszavazta azt a törvényjvaslatot, amely 80.000 emberrel­ erősíti meg a rendes karhatalmat. Rendkívül vi­haros szavazás során a szocialista képviselők részb­­en tartózkodtak, részben a javaslat ellen foglaltak állást. Schuman kijelentette a vita folyam­án, hogy a Ház együttmarad, amíg meg nem szavazza a kért , munkásellenes és a sztrájkjog felrúgását jelentő felhatalmazó.­­ sokat, merényletet jelent a szakszerve­zeti szabadság ellen. Kifejtette, hogy az SFIO nem vál­lalhat részt ilyen vérszomj­as törvé­nyek megalkotásában. Daniel Mayer a szocialista párt végrehajtó bizott­ság­ában kijelentette, hogyha a kor­mány fenntartja javaslatát, úgy ő azonnal lemond s ennek folytán valamennyi szocialista miniszter kiválna a kormányból. A sztrájkhelyzetben annyi a vál­tozás, hogy a vasutasok néhány­­helyen megkezdték a munkát. A kormány kijelentette, hogy vissza­vonja a törvényjavaslatokat, ha a sztrájkokat teljesen megszüntetik, de ezen az alapon a szakszervezet nem hajlandó tárgyalni,­­ de amennyiben ez nem történnék meg, úgy rendeleti eszközökkel lép­teti életbe javaslatait. Az általános munkásszövetség el­nöksége hétfőn közleményt adott ki, amelyben egységesen elítél minden olyan törvényt, amely Az USA Olaszországban .Megállapítja a közlemény, hogy a kormánnyal megkezdett tárgyalások kudarcba fulladtak és újakra nem kérülhet sor attól kezdve, hogy ki­hirdetik a „gyalázatos törvényeket", amelyeket most tárgyalnak. A sztrájk abbahagyása egyébként a bérminimum fölemelése, a pénz vá­sárlóerejének biztosítása és a jog­fiisító javaslatok visszavonása ese­tén lehetséges. .A javaslatokkal kapcsolatos, pél­dátlanul heves vita során Guy Mollet, a szocialista párt főtitkára tekezletet hívott össze. Az Arab Liga egyébként riadókészültségbe helyezte a szíriai és libanoni had­óriási feltűnést keltett Olasz­országban, hogy az­ amfrikszi csapatok utolsó egységeit a határidő lejárta ellenére sem vonták vissza. 2501­ főnyi kötelék távozását halasz­tották el bizonytalan időre. A kor­mánykörök szerint mindez az or­szág zavaros belügyei miatt törté­nik. A csapatvisszavonás elhalasz­tása egybeesik az amerikai föld­közitengeri flotta érkezésével Ná­polyba. A találgatások szerint, maga De Gasperi kérte, hogy december 14-ig, a végső termi­nusig maradjanak Olaszország­­ban az USA-kötelékek. Az olasz nép egyébként gyűléseken követeli olyan kormány megalakí­tását, amely az ellenállási mozga­lom eszményeit fejezi ki. A kettéosztott Palesztina Az UNOF közgyűlése azzal fejezte be működését, hogy megszavazta Palesztina felosztását. Beavatott kö­reik szerint Anglia a kivonulást augusztus 1-ig befejezi. A palesztinai döntés zsidó körök­ben nem okozott egyöntetű lelkese­dést, mert egyes cionista vezetők jutatnak arra, hogy a Független Zsidó Állam az eredeti 44000 négy­zetkilométer helyett csak 5500 négy­zetkilométer kiterjedésű lesz. Palesz­tinában egyébként m­ozgósítottak minden 17 és 25 év közötti férfit és nőt­ és felkészültek a telepek védel­mére. A harci készülődés már az eddigi jelek szerint is indokolt, mert az arabok számos halálos ki­menetelű támadást intéztek zsidók ellen. Nemcsak Palesztina területén, ha­nem az Arab Liga hatáskörébe tar­tozó országokban megindultak a tüntetések és több helyen különböző követsé­gek ablakait verték be. Palesztinában kedden háromnapos tüntető sztrájkra szólítják fel az arab lakosságot. Azán Bága, az Arab Liga főtit­kára december 12-re Kairóban ér­A törvényhatósági bizottság hét­főn délután a főváros költségveté­sének részletes tárgyalására ült össze. • Az első­ fejezetnél a Szociáldemo­krata Párt nevében állandóan foko­lódó érdeklődés közben dr Révész Mihály elvtárs szólalt fel. Figyel­mébe ajánlotta a polgármesternek: gondoskodjék róla, hog­y intézkedésein senki ne tehesse túl magát. Ne történhessen intézkedés, amely­nek utólag nincs gazdája. A fel­szabadulás óta a városházán szaka­datlan, odaadó munkájával Bechtler Péter elvtárs látja el azokat a fel­adatokat, amelyeket a mindenkori polgármester reáruházott. Munkás­sága iránt nemcsak a Szociáldemo­­­rata Párt van teljes bizalommal, hanem valamennyi fővárosi alkal­mazott és Budapest minden lakója. Éppen ezért arra kérjük a polgár­mestert — mondotta —, ne hagyja magát se befolyá­solni, se félrevezetni, ragasz­kodjon elhatározásához és ne engedje azok megkerülését A polgármester hivatalba lépésekor felosztotta az ügyosztályok felett való felügyeleti jogot. Az elnöki osztályt Bechtler Péter alpolgár­mesterre ruházta át, mégis megtörténik ennek a rendelke­­zésnek vakmerő megsértése. Intézkdés történt anélkül, hogy azt a polgármester tudomására hozták volna, ahhoz hozzájárulását kérték volna. A polgármester az ilyen ön­kényes eljárásokat akadályozza meg. (Nagy taps.) Ladányi Ármin elvtárs leszögezte, hogy a koalíciós városvezetésnek alapja csak az egymás jogainak el­ismerése lehet. Indítványt terjesz­tett elő állandó racionalizálási bi­zottság alakítására, amely gondos­kodjék arról, hogy a hatásköröket kölcsönösen tartsák be. Érthetetlen, hogy a polgármester miért hoz a hi­­vatalfőnökök megkérdezése nél­kül határozatokat Ez a koalíciós pártok megegyezésé­nek megsértése. Ne teremtsen köz­akarat ellen semmiféle új szokáso­kat. Az egész ügyin­énetet veszélyez­teti, ha önkényesen történnek in­tézkedések. A közigazgatási kérdéseik kapcsán Ladányi Ármin elvtárs szóvátette, hogy a nyolc h­ónap előtt el­foga­dott­­alkalmazotti státusrendezést most mindig n­em hagyták jóvá. Úgy hírlik, hogy ez még ebben a hónapban megtörténik. Indítvá­nyozta, hogy erre való tekintettel már most tegyék meg az előkészítő intézkedéseket. Kérte a közmunka-és népmozgalmi hivatalok meg­szüntetését, illetve beolvasztását hasonló hiva­talokba. Szót emelt a tűzelése érdekében, akiknek fizetése egyartán nem elegendő a­­maguk és családjuk eltartására. Tausz János elvtárs ugyancsak a koalíciós együttműködés szükséges­ségét hangoztatta, amine­k előfeltétele a pártok közös meg­egyezésének tiszteletben tartása. Felszólalása további során a demo­kratikus rendőrség munkásságát méltatta. Indítványt i­e tett, hogy a közjogi okiratokat gyorsabban ad­ják ki és a szegénységi bizonyítvá­nyok kiállításánál az­ értékhatárt háromszáz forintra emeljék fel. Bognár József polgármester vá­laszolt Révész Mihály elvtárs fel­szólalására. Közölte, hogy újra megvizsgálta a szóvátett kérdést. Kijelentette, hogy nem tulajdonított az ügynek politikai jelentőséget. a£t hitte, hogy pártközi megegyezés történt. Hangsúlyozta, tudatában van annak, ha olyasmi történik, ami nem egyezik meg akár a Szo­ciáldemokrata Párt akár a Kom­m­unista Párt törekvéseivel, úgy az csak­ a reakciónak válhat hasznára. (Taps a kommunistáknál.) Révész Mihály elvtárs tudomásul vette, hogy a polgármester újra megvizsgálja , az ügyet. Hang­súlyozta, hogy mindenekfelett a koalíció súrlódásmentes működését tartják fontosnak és ezért helyeznek súlyt arra, hogy semmi ne történjen az arra ille­tékesek tudta és beleegyezése nélkül. Nem egy kinevezésről van szó, ha­nem a hatáskörök tiszteletbentartá­sáról. Bognár József polgármester újra felszólalt, kijelentve, ha rosszul in­formálták, úgy annak levonja kon­zekvenciáit, Széll Jenő (kommunista) jelenték­sereget. A jeruzsálemi mufti, Hit­ler barátja és munkatársa kijelen­tette: az arabságnak készen k­ell állnia arra, hogy adott jelre kitör­jön a palesztinai felkelés. Az iraki parlament hétfőn rend­kívüli ülésezésre ül össze. Irak mi­niszterelnöke kijelentette: elkerül­hetetlen a borzalmas vérfürdő és a felelősség a cionisták által irányí­tott amerkim külpolitikát terheli. Irak moszkva követét visszahívták és hazahívását a „ Szovjet­"Uniónak Palesztinával kapcsolatos h­áll­át fog­lalásával okolták meg. Tiltakozott a Szociáldemokrata Párt a pártközi megegyezések megsértése ellen Részleteiben tárgyalja a főváros költségvetését a közgyűlés

Next