Népszava, 1947. december (75. évfolyam, 275–298. sz.)

1947-12-02 / 275. szám

4 1947 dec. 2 NÉPSZAVA Tart az iparrevízió A kereskedelmi és ipakamarák 120.000 revíziós kérelem közül 65.000-et terjesztettek föl el. kereske­delemügyi minisztériumba. Mint­egy 55.000­ kérelmet a kamaráik előreláthatólag­ decemberben tár­gyalnak le és ezt követőleg terjesz­tenek fel. A kérelmek közül 44.0­­0-et vizsgáltak felül a mai napig a minisztériumban, 11506 esetben korlátolták az üzlet­kört, 1500 kérelmet elutasítottak, 36.000 seérelmet pedig kedvesen bí­ráltak el. _______ - A kisiparosok tiltakozó gyűlése a Sportcsarnokban Vasárnap délelőtt a kisiparosok tiltakozó nagygyűlést tartottak a Sportcsarnokban. Dávid János elv­társ, országgyűlési képviselő beszé­dében vázolta a kisiparosság nehéz helyzetét. Kijelentette, hogy a kis­iparosság elkeseredése jogos. ,A kettős árrendszer a kisiparosokka­l, gazdag­okkal egyenlő terheket rótt ki. Ezt a kisiparosság érdek­képviseleti szervei illetékes helyen már kifogásolták és a kormányzat helyt adva a kisiparosság jogos kí­vánságának, szombaton este értesí­tette az ipartestületeiket, hogy a kis­iparosokat a rendelet szerinti har­madik osztályból a hatodik osz­tályba helyezi át. A nagygyűlés határozati javasla­tot fogadott el,­ amelyben azt kéri a­ kormán­yhatóság­októl, hogy a jövőben a kisiparosságot érintő kérdéseikben érdekképviseleti szer­vet hallgassák meg. Rendelet a típus-pamutáru zárolásáról Lián Antal elvtárs, iparügyi mi­niszter december 1-ével zárolta a típus-pamutárukat. A karácsonyi pamutszövet­akciót­ texti jegyekkel bonyolít­ják le. Az első két szelvényt december 15-től 19­18 február 29-ig, a harmadik és negyedik szelvényt pedig január 15-től február 29-ig lehet beváltani. Bán Antal elvtárs ugyancsak rendeletileg állapította meg a jegy ellenében kiszolgátatandó­ pamut­áruk árát. A 70 cm széles karton 8.40, kötényanyag. 8, freskó 8-10, kanavász 8.80, inlet 8.20, zeug 15, tenniszflanell 8.90. A szabadon for­galomba hozható­­ típuspamutáruk fogyasztói árai a következők: pa­mutvászon 1730, zefír 17­­. 140 cm széles lepedő 31.60, flanfell 18.70. A karácsonyi pamutszövetakció­val kapcsolatos összeírás már meg­kezdődött. A szakmai kollektív szer­ződések hatálya, alá tartozó dolgozó­kat az üzem felelős vezetője jelenti be az Anyag- és Árhivatalnál. Ha az üzemben ninncs üzemi bizottság, akkor a bejelentést a községi elöl­járósághoz, illetve polgármesterhez, Budapesten a kerületi elöljáróság­hoz kell beküldeni. A mezőgazda­­sági igényjogosultakat­­a községi elöljáróságok foglalták jegyzékbe, munkanélküliek jegyzékét pedig a szakszervezeteik állítják össze. A Nehézipari Központ októberi kivitele A Nehézipari Központhoz tarto­z­ó vállalatok októberi kivitele az egyre élesedő világpiaci verseny ellenére is túlhaladta a szeptemberi expor­tot. A ténylegesen exportált áruk ér­téke 111 millió forint. Ennél lénye­gesen nagyobb értékű megrendelt árut gyártottak le, szállítási nehézségek miatt azonban az áruk egy részét nem sikerült rendeltetési helyére el­juttatni. A nehézipari vállalatok európai országokon kívül Dél-Amerikába, Indiába, Palesztinába és Máltába exportáltak. A dolgozók és a színházi kultúra Megalakul a Vígszínház Barátainak Köre Vasárnap délelőtt fontos meg­beszélést tartott a Vígszínház igaz­gatósága az üzemek kultúrcso­port­jainak­­­ vezetőivel.­ A színpadon Jób Dániel elvtárs, a színház igaz­gatója és „vezérkara", Kisházi Ödön elvtárs, a Szakszervezeti Tanács elnöke, Bóka László elvtárs, köz­oktatásügyi államtitkár foglalt helyet, míg a nézőteret benépesí­tették az üzemek kiküldöttjei. . Jób igazgató bevezetőjében rá­mutatott a­ színház új műsor­politi­kájára és olcsó bérleti rendszerére. Ezek azt a célt szolgálják, hogy közel hozzák a dolgozók hatalmas táborát a színházhoz és megszerettessék velük a színhá­zat. Bóka László államtitkár a köz­oktatásügyi minisztérium nevében meleg szavakkal üdvözölte a Víg­színháznak azt a szándékát, hogy a dolgozók színházát akarja, meg­teremteni. Hont Ferenc elvtárs fel­szólalása ut­­án Egri István elvtárs, a Vígszínház főrendezője, ismer­tette a színház gazdag programját. Közölte, hogy a színház megbízott négy fiatal írót új darabok írásával, köztük Faludíy György elvtársat, a neves fiatal költőt, aki verses dara­bot szándékozik írni­­a színház szá­mára. A Vígszínház a centenárium évében magyar­­ciklust rendez. Ennek első darabja Szirmai Rezső elvtárs érdekes színműve lesz, amely keresztmetszetét adja az el­múlt évszázad izgalmas esemé­nyeinek. Ezután Kisházi Ödön elvtárs hangsúlyozta, hogy a színházi­ kul­túra s mikor tölti be megfelelően hi­vatását, ha nem a nép vékony rétegének, hanem túlnyomó többségének áll rendelkezésére. A Szakszervezeti Tanács fontosnak tartja a színházi skultúra kifejlesz­tését. A dogozó em­ber megszereti majd a színházat," de az előadás le­gy­en olyan, amely érthető és élvez­hető az egyszerű ember számára is, emellett azonban feltétlenül névelő­hatású, aki rövid időn belül — mon­dotta Kisházi elvtárs — benépesít­jük a fizikai és szellemi dolgozók­kal a Víg­szín­házat és az­ ország valamennyi színházát. Az üzemek kultrármegbízottjainak a feladata, hogy bevigyék a dolgozók tudatába , a színház szeretetét. Ezután az üzem­ek megbízottjai szólaltak fel és fejtették­ ki állás­pontjukat a Vígszínház műsor- és helyárpolitikájára vonatkozóan. Va­lamennyien helyeselték az előter­jesztett,. programot. Elhatározták, hogy mnepalavítják a Vígszínház Barátainak Körét, mely állandó érintkezésben lesz a színházzal. Ke­leti László elvtársnak és Marton Endre elvtársnak, a Vígszínház rendezőjének zárószavával ért véget a megbeszélés. (bihari) A Vígszínház * fűtetlen igazgató­sági szobájában Jób Dániel elvtárs, igazgató beszél a Vígszínház tervei­ről, jövőjéről. — .1848 centenáriumát a Vígszín­ház úgy ,akarja megünnepelni, hogy „kampányt" indít a magyar szerzők­­f­elh­ar­álá­sár­a — mondotta és hozzáfűzte: — Elhatároztuk, hogy nemcsak március 15 évfor­dulóján mutatunk be magyar dara­bot, hanem t Az egész 1948-as évet január 1-től december 31-ig magyar szerzők darabjaival töltjük be. Az utóbbi időben sokat ,,szidják" a magyar írókat és szerzőket hogy nem dolgoznak eleget. Megkérdez­tük Jób Dánielt, hogyan gondolja meg nem írt színművekkel végig­játszatni a centenáris évet. — Nem hagyom bántani a­ ma­gyar írókat — felelte —, ha kicsit szívvel nyúlnak a magyar író­társadalom felé, ontja magából a tehetségeket. A centenáris év szerzőiről kérdez­zük­ tehát és Jób elvtárs lendülettel magyarázza, dicséri a bemutatásra kerülő magyar alkotásokat. — „Új világ" a címe Gyárfás Miklós első színpadi művének, ame­lyet a most induló Vígszínház­ Studióban mutatunk be. A darab újszerű, érdekes, a stúdiószínház zászlóbontásának szántuk. Ezzel eST-id­őben­­ mutatjuk be a Vígszínház­ban Szirmai Rezső: „Vissza az úton" című színművét. Ez a hat képből álló és 40 színészt foglalkoztató színdarab­ a múlt éles kritikája. Az ünnepi darab Faludy György most kés­zü­lő színműve lesz, amely a 48-as márciust eleveníti meg, nem frázi­sokban, görögtűzzel kísért kard­kirántásokban, hanem a lélek sza­vaival. Fendrik Ferenc: „Százéves szerelem", Illés Endre: „Egyszárnyú madarak" és Halász Péter még ismeretlen című darabját kötöttük le, de Békeffi István, Kolozsvári-Grandpierre Emil és Tahi László is, szerzői lesznek a ..magyar ciklus­nak". A színház helyzetéről kérdeztük meg Jób igazgatót, aki örömmel je­lentette ki, hogy­ a viszonyok javu­lásával a színházak látogatottsága is egyre növekszik. Elismeréssel szó­lott az „új közönségről". — Ez a közönség — mondotta — sokkal lel­kesebb,"hálásabb és — kritikusabb, mint éi háború előtti kiválasztott" színházlátogatók voltak. — A Vígszínház, de általában a színház jövőjét illetően nagyon op­timista vagyok — fejezte be az in­tervjút a Vígszínház igazgatója — és siet a színpadra, ahol az év utolsó bemutatóját. Jules Ilomains: „Isten veled világ" című vígjá­té­kát próbálják. ________ — esi — ROZGONYI-fénykép ma is a leg­szer­b karácsonyi ajándék. Kultur­krónika- A­i Új Operabarátok Egyesülete rend­kívüli közgyűlést tartott és tudomásul vette, hogy Dalnoki Miklós Béb­i­ lemon­dott­­ elnöki tisztségéről. A közgyűlés egy­előre nem választott k­­i elnököt, ha­nem az ügyvezető alelnö­ki tisztséget ilr Jakobovics Bélával töltötte ide. Lubitsch Ernő, az ismert filmproducer, Hollywoodban elhunyt. $ ^ A Belvárosi Színháziján Rostit Magda vette át a „Biestfeég' vásárá"-t fill. Mezey Mária szerepét. Alakítását nagy siker­rel fogadta, a kszön­ség. Fölmerül a kér­dés: miért látjuk olyan ritkán és miért csak ..helyettesként" a komoly tehetségű művésznőt" . Az 7­. kerületi pártszervezet kitűnően sikerült kul­túrestét rendezett I. Kiss József utca 48. szám alatti helyiségében, amely zsúfolásig megtelt. Acél Pál elv­társ, as V/3. esco poct­ elnöke, mondott bevezetőt, majd — a Haladás-dalárda énekszámai­ u­tán — Sós Endre elvtárs tar­tot­t nagy tetszéssel fogadott­ előadást „Kenyér és kultúra" címmel. A Művészi szavalatok és énekszámok hozzú sora tette gazdaggá­­a műsort. A Pártiskolát Végzettek Szövetség© szabadegyetemén (V. Akadémia utca 1) december 3-án, szerdán este fél 8-kor irodalmi törvényszék­et rendez. Vádlott: v''Ápa, elnök: Lux Siestov, ügyész: Ko­vács György, védő: Faludy Györgyi, ta­núk: Tord­i Judit, Száva István, Er­délyi Imre. A Sztálini Alkotmány napját ünnepli a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság decenber 4-én, csütörtökön este fél 6 órai kezdettel a Forum Club dísztermé­ben (V. Zrínyi ucca 5). Ünnepi beszédet dr Hies István elvtárs, igazságügy­miniszter mond. A Magyar-Román Társaság és a Mo­csáry Lajos-kollégium ifjúsága az 1948-i­s centenáriumi évre Mocsáry La­jos andornaki kastélyában Dunavölgyi Találkozóhelyet rendez­ be. 1943 máju­sára tervezik az ünnepélyes megnyitót, kistélyre meghívják a szomszédos né­pet vezető politikusait, tudósait­ és művészeit. A Dunavölgyi Találkozóhely keretében sor kerül a Dunavölgyi Sza­badegyetem felállítására is. Külső-Zugló megmenekült az árvízveszélytől A főváros út- és mélyépítési szak­bizottságának ülésén Baráth Géza elvtárs nagy megelégedéssel vette tudomásul, hogy az általa évek óta szorgalmazott Rákospatak szabá­lyozására a hároméves terv első évében 700.000 forintot vettek föl. Ezzel lehetővé válik, hogy a Csörsz­­it és az Egressy út közötti Rákos­pata­k szakaszt szabályozzák. Ezzel e­nnek a vidéknek dolgozóit az állandó árvízveszélytől megkímé­lik. Felszólalása során Bará­th G­éza elvtárs az útépítkezések és karban­tartások nagyobb lendületű, folyta­tását követelte. Végül leérte, hogy a Városliget Ajtósi Dürer sor és Rózsakert közötti részét rendezzék és lássák el, pad­okkal­, az Egressy út és Nagy Lajos király útja sar­kán levő elpusztult, parkot pedig fásítsák be. Mainardo-Silivestri 7-én 7-1. A. 8. Dvorak gordonkaverseny, Csajkovszkij VI. és III. Leonora­­ nyitány. Jegyek Libertas-nál.(Madách Izare út 5, 223-492.) és Zenitkadémián (Libertás.) SZÍNHÁZAK MŰSORA Oper«: Tristen* és, Isolds (6). Vltojmra: Ntaxw előadás.'^fejlizett: Az ember tragédiája (7). Nemzeti Kamara: Szerel­mi házam­ság Víg: A ízójomo* i-'-S). Pesti: Az íre •»en gyermek C/»8). Belvárosi: Dicsőség vá­sára (I/IS). Művész Színház: Boldog' vasár­nap (VsS). Madách Sz­n­ház: Fiúk, lányok, kutyák (V18). Magyar Színház: Kavarrai Margit MV(­).­­ Fővárosi Operett: Markut grófnő (7). Medgyassay: Dottár úr (V*). Pódium: Arccal a nívó felé (JáS). Kamara Varieté: Felfújta a szél (Vjt?). Royal• Kalós­kisasszony SZEMLEN (A matter j»f Life and Death) Színes fílmceoda! MOZIK MŰSORA ADY (tel.: 220-*431): A menn­yország Vutta« (V«1, 8; szombat éa vasárnap: 1-tor. isi. CITY (tel.: 128-1»)! Egérét emberek XV»1. Vsp, szombat, vasárnap la "ü­nnepnapt "ASxidr is). CORVIN (tel..: 239-993): Knodaut 4. 1, 8­ vasár- és ünnepnap: l1-kor is). ELIT (telít 128-993): Lowoodi árra (4, 6. Sj vasárnap: 3, 4. 6, 8). KAMARA (tel.:­­K3 901): Egeret és emberek (4, 6, 8; vasárnap:­­1, 4. 6, 8). I.LOYD (tel.: 128-143): Egeret és e­mberet (S, 7, 9; szoraba­t és vasárnap: S, 5, tl). ÓBUDA: öt lépés Kairó felé (V.-i, H­, V.: vasár- és ünnepnap: an-kor is).­ PALACE ft: 222-425): A levél (11, 1, 3, 3, 7, 9). PATHIAI Légbft­ kapott vőlegény (V­»3, 117, 1 8). .­­ PHÖNIX (tel.: 421-399): Boldog idők és Ki­s­gyilkost (11, 1, 3, 5, 7, 9).. UGOCSA (tel.: 161-142): Szerelem Párizsban (V»4, Vík­, V«8). ADRIA (Pestszentlőrinc I: Gyilkos szemet (ViC, vasárnap: '­.'«szor is). C­ ORSO (Újpest): Pesti éjszaka (»L6, '/s8; va­sárnap: Vt4, fi, Vi8). JÓZSEF ATTILA (Rákospalota): Magam útját járom (6, 8; vasár- és ünnepnap: 4, fi, 8). VILÁGOSSÁG (Pasternsébet): Szellemnek áll a virág (fi, 8; vasárnap: 2, 4, 6, 8). WEKERLE (Kisspeet): Emlékek szerenán­ja. jjtk_1•. 8;. vasár- és u­ranapnap( Vi4, ViS, 8). JózsefNádor Szálloda Burd­apest, Zsig­oss tér 2 Szakszervezeti tag­ok régi szállodája 20 személyen felüli csoportoknak nagy árengedményt­unkáselőadás NEMZETI SZÍNHÁZ december 4-én, csütörtök este­­18 órakor Munkáselőadás! Szípre kerül az OROSZ KÉRDÉS PESTI SZÍNHÁZ december ,2-án, kedden este Munkáselőadás! Színre kerül AZ IDEGEN,GYERMEK Jegy;Ők az erzsébet körúti pénztá­runknál válthatók. N­é­p­s­z­a­v­a, jegyiroda, tel.: 223-417.

Next