Népszava, 1947. december (75. évfolyam, 275–298. sz.)

1947-12-02 / 275. szám

Tejszínhabos tanfelügyelő (p. b.) Jici szélhámosságot követ­el:­ rendszereit nem azért teszi, hogy jót cselekedjék felebarátaival. Fele­barátaival inkább koktélt iszik s vagy válogatja össze őket, hogy azoknak koktélje legyen gusztu­sok, nem pedig egy tál meleg le­vesre. Sikkasztó­ körökben ismeret­len a pedagógiai érzékkel meg­tudott, gyermekszerető bácsi, aki játszva tanítja a­ zsenge palántákat,­­miközben szíve felett az elemelt bankóköteg zizeg. Épp ezért nem tudunk eléggé csodálkozni azon a pesti bankfiún, aki az elsikkasztott 25 ezer forinttal zsebében, oldalán a szeretett nővel nem dorbézolni ment, hanem minden íratlan szél­hámostörvénynek fittyet hányva, felcsapott tanfelügyelőnek egy Rábamenti községben. Mint ilyen, megmutatta, milyennek kell lenni az új szellemtől á­itatott igazi peda­gógusnak. A tanítónőnek harisnyát vásárolt, szakszerű kérdéseket tett fel, legmagasabb megelégedését fe­jezte ki, majd édességgel jutal­mazta a növendékeket, akik bizo­4­­nyára el voltak ragadtatva e meg­értő, új szellemtől átitatott satöbbi tar felügyelőtől. Nem tudjuk, mi volt a célja Rusz úrnak. Mind­ a 25 ezer forintot el­í­i­rtt pedagógiai hajlamainak ki­élésére akarta-e fordítani s pénzt és fáradságot nem kímélve, a falu mecénása lenni, vagy ezt csak részlettörlesztésnek szánta. Higy­gyük el neki, annyira szeretett volna jó ember lenni, hogy attól sem riadt vissza, hogy rossz le­ Szen. Annyit habzsolt össze-vissza, hogy csömört kapva, diétát kezdett, csak előbb kiürítette a kasszát. Ne üdvözöljük őt felállással, gye­rekek! S legyünk óvatosabbak­­ a tejszínhabot osztogató tanfelügye­lőkkel! Hőemelkedés, eső Várható időjárás: Megélénkülő déli síél, felhős, ködös idő. Délnyugatról, terjeszkedő eső. A hőmérséklet emel­kedik. — A Belgrád—Budapest légijárat első gépét ünnepélyesen fogadták Budapesten. — Koródy Béla hírlapíró sírjánál barátai gyászünnepélyt rendeztek mártírhalálának harmadik évfordu­lója alkalmából. _— A napokban eltűnt egy ame­rikai repülőgép Olaszország és Né­metország _ között. Most többszáz amerikai és szovjet repülőgép ke­resi a gépet, amely 28 utast szállí­tott és sorsáról harmadik napja nincsen értesítés.­­ Új állami védőnőképzőintézetet nyitottak meg ünnepélyes keretek között Szegedin. — A borsodi ipari és bányaüze­mek­ kijelölték azokat a munkáso­kat, akik közül a munkásbírákat kisorsolják. Felavatták a rumi rábahidat. A két és félh­ónap alatt elkészített vasszerke­zetű rumi rábahidat vasárnap délelőtt adták át a forgalomnak. — Az oj­szig második óvónőképző in­tézete megkezdte működését Miskolcon 80 növendékkel. . — A Pedagógus Szakszervezet felkéri az állástalan kartársakat, hogy jegy­zékbefoglalás céljáb­ól jelentkezzenek a járási titkárságoknál. Karácsonyi se­gélyben részesülnek valamennyien. EL osztálysorsjegyét SSfeás sSecasaber 12-itn S­v­e . New Yorkban dr Neményi Bertalan Értékes képgyűjteményének nyomaveszett, üzleti iratait követeli az Egyesült Izzó N­ew Yorkból kábel érkezett Budapestre, hogy az egyik new­yorki hotelben holtan találták dr Neményi Bertalant, az ismert ma­gyar nemzetközi jogászt, aki hosszú éveken át volt az Egyesült Izzó „utazó ügyésze". Neményi Bertalan ez év januárjá­ban utazott el Magyarországról, rövid ideig különböző európai or­szágokban tartózkodott majd át­hajózott az Egyesült Államokba. Ot­t, és testvére, Neményi Bál, a washingtoni egyetem matematikai professzora. Neményi Bertalant még a nyáron hazavárták és ami­kor érkezése elmaradt. Budapesten olyan hírek terjed­tek el, hogy Neményi Bertalan disszidált, amerikai útja előtt eladta felbe­csülhetetlen értékű képgyűjtemé­nyét, bibliofil könyveit és az érté­keket magával vitte. Arról is sut­togtak a fővárosban, hogy több értékes antik képét és a híres Rippl-Rónai-gyűjteményt kijuttatta külföldre. Amerikai útja előtt csak néhány értékes képétől vált meg és csak annyi képet adott el, amennyi az utazással kapcsola­tos rendkívüli kiadásait fed­ezte. Neményi halála körül nem kell rejtély után kutatni, bizonyosan ré­gebbi szívbaja vitte el. Ennyit mo­nd a titkárnő. Az Egyesült Izzó néhány üzleti iratát kéri raost vissza Neményi testvérétől, de A szenvedélyes képgyűjtő Neményi Bertalan régebben, mint­ az Egyesült Izzó ügyvezető igazga­tója rengeteget utazott külföldön és üzleti útjairól értékes képekkel tért haza. Szenvedélyes kép- és könyv­gyűjtő volt, sőt, ennél több: avatott műértő, aki gondosan, nagy hozzáértéssel válogatta össze páratlan becsű gyűjteményét. A Nemzeti Múz­eum­ és egyes kiállítások nem egyszer kérték kölcsön néhány képét, leg­utóbb dr Neményi Bertalan gyűj­teményéből került ki a Rippl-Rónai­kiállítás anyagának jórésze. A német megszállást követő na­pokban Neményi a Hitelbank széf­jében helyezte el megőrzésre kép­gyűjteménye legértékesebb darab­jait a könyvunikumokat is. Az ostroit után a képeket nem találták a Hitel­bank széfjében. Nyomuk veszett. Neményi Bertalan bejelentette eltűnt képeit az elhur­colt műtárgyak kormánybiztossá­gár­ól és megindult a kutatás a fest­mények után. A képek állítólag­­ro­.Pollákné Stern Szeréna elvtárs ' • «^i+.i, ^ia TiPífhsy árva ntv/mtof.l.a a £nn£rr£RZ­minúezideig nem kerültek elő. A Neményi-gyűjtemény egy ré­sze azonban megmaradt. Ezek a ké­pe­k és könyvek magánosoknál vol­tak elhelyezve. A Rippl-Rónai-ké­pek egy része, Csontváry és Gulá­csy több festménye, m­aradt meg ily­módon Neményi birtokában. Ame­rikai útja előtt, mint sikerült meg­tudni, Neményi több értékes képét eladta. Pesti­ gyűjtők és ügynökeik vásárolták meg az ért­ékes népeket. A magyar mesterek műveiből vásárolt Balogh páter is, akinek híres gyűjteménye van ma­gyar festői alkotásaiból. Halál a szállodában Felkerestük Neményi Bertalan volt titkárnőjét, Schwarcz Pálnét és megkértük mondja el, mit tud Ne­ményi halálesetéről. Az 55 éves Ne­ményi hirtelen, halálát eddig rej­tély fedi.­­ — Most kaptam az értesítést — mondotta —, szűkszavúan közölték a halálesetet. Az egyik amerikai vállalat vezetőjével tárgyalt Ne­ményi Bertalan, amikor hirtelen rosszullétről panaszkodott. Gyomor­görcsei voltak. Orvost hívtak, aki miorfiuminjekciót adott. Ezután felment szállodai szobájába és ott másnap reggel holtan talál­ták. Nem igaz, hogy nem akart vissza­térni Magyarországra, hiszen az Egyesült Izzó megbízásából üzleti ügyekben tárgyalt odakint. Buda­pesti lakását, a Vörösmarty utca 45 alatt fenntartotta- abban egy barátját helyezte el, aki vigyázott a lakásban még megmaradt ké­pekre és ritka becsű könyvekre. 1947 dec. ? !* az amerikai rokonság nem haj­landó az üzleti­­ tárgyalásokra vonatkozó iratokat kiadni. Valószínűleg feltételeket kívánnak szabni. Dr Neményi Bertalant jól ismer­ték Amerikában. Az első világ­háború után, amikor kint járt, Wilson elnök fogadta és hosszabban beszélt vele az ak­kori magyarországi helyzetről. A­ményi könyvet h írt a magyarság amerikai kivándorlásáról és több f­ris könyve is megjelent művészet­történeti kérdésekről. Az amerikai lapok­ megem­lékeznek Neményi ha­láláról és méltatják képgyűjtemé­nyét. a. i. A politikai egyenjogúság után Háromszázezer szervezett nő­munkás küldöttjei­­ ültek össze vasárnap az új városháza közgyűlési termében, hogy egész napon át tartó tanácskozásukon regisztrálják az elvégzett munkát és vázolják a jövő feladatait. Szász Ferencné elv­társ elnöki megnyitójában hang­súlyozta a szervezett,, dolgozó " nő szerepét a társadalom felépítésé­ben. Az üdvözlések során a Szociál­demokrata Párt nevében Schiffer Pál elvtárs köszöntötte a kongresz­szust. — Az osztályelnyomatást mindig legjobban a legvédtelenebbek, a nők érezték — mondotta a többi között. — A szakszervezeti nőmoz­galomnak kell a valóságos egyenrangúság és felszabadulás útjára vinnie az asszonytömegeket. Az asszo­ny­ok munkája a legerősebb fegyver a béke érdekében. Tóth Matild elvtárs titkári jelen-­­tése arról a sok értékes eredmény­ről szólt, amelyet a szervezett nő­munkások nehéz küzdelemmel, sok­szor erejü­ket felülmúló áldozat­készségei értek el. Bechtler Péter elvtárs is elisme­réssel szólt ezekről az eredmények ped­ig arra buzdította a kongresz­szust hogy a kivívott politikai egyenjogú­ság után a­z­iők teremtsék meg a gazdasági egyenjogúságot is. Ács Erzsébet elvtárs oktatási be­számolója után a Szakszervezeti Tanács nevében Csaplár Péter elv­társ üdvözölte a szakszervezeti as­­szonyokat, majd a megválasztott új vezetőség elnöke, Schumits Ist­vánné elvtárs mondott záróbeszé­det. A szakszervezeti nőbizottság első kongresszusa megfelelt a várako­zásnak. Öntudatos dolgozó asszo­nyok magas színvonalú, felelősség­teljes tanácskozása volt. Édes elvtárs a bűnöző gyermekek megmentéséről A Nemzeti Segély vasárnap egész­napos pestkörnyéki konferenciát, rendezett, amelyen Kiss István elv­társ, igazságügyminiszter magas­színvonalú előadást tartott. Kifej­tette, hogy az emberek f­örfi kap­csolatokat a háború mindig erőse­n bomlasztja. A legsúlyosabb követ­kezményekkel azonban a gyerm­ekeket sújtja. A kis csavargók, züllött gyer­meki ivarok, mind-mind a há­ború áldozatai. Az igazságszolgáltatás elé kerülő gyermeket nem szabad büntetni, a jövő tá­rsadalma részére kell őket megnevelni. , Nem bírókra, nevelőkre van szükség. Ilyen nevelő bírót nevez ki most az igaziságügyminisztérium dr Né­meth Péter kúriai tanácselnök sze­mélyében. A kongresszus­­ részvevői a be­leütést nagy tetszéssel fo­gadták. — Halálozás, özvegy Luczay Titutzné életének 77. évében, d­ecember 1-én, rövid szenvedés­­után elhunyt. Luxusadó nem terheli. Űj magyar regény! Kosáryné Réz Lcria: Űj külföldi regény! Az asszonyok sorsán át világítja meg n­emzedékek életét. Kötve 48.— Ft. Napsütés, szerelem, szenvedély. Kötve 24.— Ft. A legnagyobb sikerű gyakorlati­ könyv! ősire, télre? M. Recht Márta rendkívül népszerű kötő­könyv sorozatának leg­újabb kötete, ötven új modell. — Ara 24— Ft Új Idők kiadás. Kaphatók minden könyvkereskedésben.

Next