Népszava, 1948. február (76. évfolyam, 26–50. sz.)

1948-02-01 / 26. szám

76. évfolyam, 26 szám, Budapest, 1948 februr­r 1. vasárnap A S­Z­O­C­I­Á­L­ID­E­M­O­K­RATA PÁR­T K­Ö­Z­P­O­N­T­I LA­P­J­A­I Szerk. és kiadóhivatal: VIII. Conti ucca 4 Magjelenik hétfő kivételével­­ minden nap Telefon : 137-562, 137-563, 137-564 péld Köszöntse szavunk a nagy tettet . Ezerkilencszáznegyvenöt február­jában a feldúlt pesti utcán meg­jelent első sajtótermékek egyiké­ben kapott nyomdafestéket ez a néhány sor: „Különös forradalom ez a mi forradalmunk. Egy beteg, idős férfi pokrócokba csavartan feküdt valamelyik reggel ágyán, a tört­ablak a szobában. Családjának két fiatal férfitagja munkába indult és elköszönt tőle. Az öregember tétova hanghordozással kérdezte, hova mennek. — Munkába — felelt az egyik. — Dolgozni — hangzott a má­sik válasz. — Dolgozni... munkába... — dünnyögött az öreg — és ezt hív­ják úgy, hogy forradalom ... A kezdésnek ez a jellegzetes epizódja ütötte bélyegét az égész, magyar demokratikus fejlődésre. És most, amikor köztársaságunk hétesztendős születésnapját ünne­peljük, visszatekintve azt láthat­juk, hogy szabad életünk eddig eltelt ideje a megfeszített munká­ban és munkánk ellenségeivel szemben folytatott küzdelemben múlt. És ez így van jól. Nem szabad megfeledkeznünk soha a két évvel ezelőtt volt napokra, amikor a magyar nép széles rétegeiből elementáris erő­vel tört elő a követelés: rendez­nünk kell államiságunk alapvető kérdéseit, nyílt és tiszta formá­ban fel kell állítanunk a köztár­saságot. Azokban az időkben iga­zán nem volt nyugodt a légkör. Gazdasági életünket és így min­dennapjainkat nyugtalanította és keserítette a történelemben példa nélkül álló infláció, amely éppen ebben az időben bontakozott ki és kezdte meg szédületes boszor­kánytáncát. A magyar dolgozó nép az egyre inkább ronggyá váló papírpénz zuhogó esőjében állva végezte ennek ellenére elszántan, úgyszólván ellenszolgáltatás nél­kül a munkáját. Az összeesküvés kipattanása előtt voltunk még ugyan, de éppen a köztársasági törvény tárgyalása alkalmával árulta el magát először a sulyo­kista reakció és már érezhetően a levegőben volt, hogy az első ijedtségből felocsúdó ellenforra­dalmi erők szervezkedni kezdtek a fiatal demokrácia ellen. A ma­gyar dolgozó nép pillantása felé­jük fordult, figyelni kezdte akna­munkájukat és közben­­ végezte munkáját. Készülődnünk kellett már a nagy műtétre, a közületi adminisztrációs szervezet meg­tisztítására és létszámcsökkenté­sére, mert nem bírtuk tovább viselni a terheket és nem visel­hettük el a hivatalokban meg­maradt reakció áskálódását. Mes­terségesen nyugtalan hangulatot kavartak fel az országban, a ma­gyar dolgozó nép körül zajlott minden és a nép­­ végezte mun­káját. Ilyen körülmények között került sor arra, hogy legyőzve minden nehézséget és ellenállást, megvalósítottuk a nagy álmot, minden haladó erő együttes köve­telését, a magyar köztársaság megszületett. Hogy ez a tett közjogi jelentő­ségén túlmenően mit jelentett, arra talán leginkább román bará­taink válaszolhatnának, akik csak nemrégiben szabadultak meg , a múlt formális maradványaitól , és egyben a haladás valóságos akadályától. Mi kedvezőbb hely­zetben voltunk. 1945-ben a sírból kikelő ország közjogi tekintetben fehér papír volt, mert Horthy huszonötesztendős bitorló és mes­terkélt alkirálysága banditák nyil­vánvaló rémuralmába torkollott és ez a gengszteruralom is meg­szűnt a háború viharában, tény­belileg és jogilag egyaránt. A tiszta fehér papírra azt írhattuk, amit akartunk írni. A szabad­ság napja ránk köszöntött 1945 elején és egy év múlva megszüle­tett a „respublica, szabadság gyer­meke". • Szívünk és szavunk zúgó ha­rangzengésével köszöntsük ezt a napot, köztársaságunk örömteljes születésnapját. Egy pillanatra el­engedi most a munka népe a szer­számot, hogy megszorítsa a mel­lette álló kezét és valamennyiünk tekintete végigsöpörjön megújho­dott országunkon, amely most már a szabadság és a nép hazája. Nekünk zeng az üzemek gépei­nek ritmikus kattogása, nekünk érleli a föld drága magvait, ne­künk születik a gondolat az író­asztalok papírlapjain, magunknak élünk és dolgozunk, magunknak teremtjük újjá ezt a sokat szen­vedett országot. És köztársaságunk születésnap­ján szeretettel és megbecsüléssel köszöntjük azt a férfit is, akit elsőként állított népünk bizalma a megújhodott ország, a demo­kratikus Magyarország élére. A régi fegyverbarátság és a két­esztendei közös munkálkodás alatt megszilárdult szeretettel üdvözöl­jük Tildy Zoltán köztársasági elnököt. Mi, magyar szociáldemokraták, kettőzötten érezzük ennek az ünnepnek jelentőségét, hiszen év­tizedes küzdelmeink közjogi téren elsősorban a köztársasági állam­formáért folytak. Deklarációk, beszédek és cikkek, üldöztetések, sokéves bebörtönözések és tömeg­mozgósítások hosszú sora bizo­nyítja ezt. Bábái voltunk az 1918-as köztársaságnak is és döntő szerepünk volt ,az 1946-os köztár­sasági törvény megszületésénél. Mert tudtuk és tudjuk, hogy a nép uralmához az uralom formai gyakorlása is hozzátartozik, elen­gedhetetlen kelléke. Köszöntse hát szavunk a nagy tettet, a köztársaság megalkotá­sát és ezt az ünnepet, mint min­den nemzeti ünnepünket, állítsuk a termékeny elmélyedés szolgála­tába. Gondolkozzunk tennivalóin­kon, szűrjünk le tapasztalatokat az elvégzettekből — és tudni fog­juk, mi a teendőnk: továbbfoly­tatni a munkát, kitartóan, szívó­san, meg nem torpanó lendü­lettel. Köztársaságunk születésnapján véssük elménkbe jól, amit nagy­emlékezetű Garami Ernő elvtár­sunk mondott az 1918-as köztár­saság születésekor, utat jelölve minden idők szocialistái számára: Dolgozni, dolgozni és dolgozni! PETŐFI SÁNDOR RESPU­BLICA Respublica, szabadság gyermeke S szabadság anyja, világ jótevője, Ki bujdosol, mint a Rákócziak, Köszöntelek a távolból előre! Most hódolok, midőn még messze vagy, Midőn m­ég rémes, átkozott neved van, Midőn még aki megfeszíteni kész tégedet, azt becsülik legjobban. Most hódolok, most üdvözöllek én, Hisz akkor úgyis hódolód elég lesz, Ha a magasból ellen­dre majd A véres porba diadallal nézesz. Mert győzni fogsz, dicső respublica, Bár vessen ég és föld elédbe gátol, Miként egy új, de szent Napoleon, Elfoglalod majd a kerek világot. Kit meg nem térit szén szelíd szemed, Hol a szeretet oltárlángja csillog, Majd megtéríti azt szilaj kezed, Melyben halálos résznek kardja villog. Te lessz a győző, a diadal­ív Ha elkészül, a te számodra lészen, Akár virágos, tarka pázsiton, Akár a vérnek vörös tengerében! Szeretném tudni, ott leszek-e én A győzedelmi fényes ünnepélyen? Vagy akkorára már tán elvisz az Enyészet s ott lenn tart a sírba­ mélyen? -Ha meg nem érem e nagy ünnepet, Barátim, emlékezzetek meg rólam.... Resmulicanus vagyok s az lerszek A föld alatt is ott a koporsóban! Jöttek ki hozzám s ott kiáltsatok Síromnál éljent a respublicára. Meghallom én azt, s akkor béke száll Ez üldözött, e fájó sziv porára. (Pest, 1848.)

Next