Népszava, 1948. február (76. évfolyam, 26–50. sz.)

1948-02-01 / 26. szám

IS 1948 febr. 1 NÉPSZAVA Takács Ferenc elvtárs nyi­latk­ozata az árvízhelyzetről Takács Ferenc elvtárs- föld­művelésügyi államtitkár, árvízvé­delmi kormánybiztos, visszatért az árvízterületen tartott ellenőrző szemledíjáról és munka­tár­suln­knak a következőket mondotta: — A szántóföldekről és a falvak­ból­ majdnem teljesen eltűnt a víz. A mélyebb részekről a belvizeket szivattyúk segítségével vezetjük le. Az eddigi megállapítások szerint a­ t, őszi búzavetésben nincs kár, az állatok takarmányozásáról min­denütt gondoskodtak.­­ A gátakon mindenütt, folynak a munkálatok. A tivadari gátszaka­dást jövő hét csütörtökig helyre­állítják. Itt írják meg, hogy a belügyi kormányzat az 1124 teljes újjáépí­tésre szorult ház közül 330-at a sa­ját költségén építtet újjá. Tmám Altek A román kormány megkapta a f­el­­atkalmazást, hogy ratifikálja a Buka­restben aláírt bolg­ár-rom­án barátsági és kölcsönös segélynyújtási egyez­ményt. Február 2-án lesz ötödik évfordulója annak, hogy Sztálingrádnál teljesen szétverték a német fasiszta sereget. Az Indiai Unió-ban törvényjavaslatot készítenek elő, amely államosítja az­­unió területén működő két legnagyobb pénzintézetet, az Imperial­­Bankot és a Barelly Bankoit. Perenczy Edmond, Magyarországnak az UNESCO mellé kirendelt állandó delegátusa, pénteken Párizsban átadta megbízólevelét az UNESCO­­elnökének. Az amerikai külügyminisztérium a hét­­elején" válaszol arra a két szovjet jegyzékre, amely--tiltakozott- a­ merianai repülőtámaszpont berendezés­e és ame­rikai hadihajóknak a Földközi tenge­ren való tartózkodása ellen. — Ion Vintze, Románia buda­pesti követe január 31-én ünnepé­lyes külsőségek között átnyújtotta Tildy Zoltán köztársasági elnöknek a román népi köztársaság elnöksé­gének megbízólevelét. Selyem lágyságú a­ külföldi anyagból! VH RÁKÓCZI - QT 70-76,TI42Q-708 Magyar újságírók felszólalása a zágrábi újságíróértekezleten (Belgrád. — „MTI") A zágrábi Vjesnik közli Betlen Oszkár elv­társnak, a Szabad Nép munkatár­sának felszólalását a szláv orszá­gok újságíróinak zágrábi értekezle­tén. Betlen hangsúlyozta, hogy Magyarországot nem­ földrajzi helyzete köti a szláv orszá­gokhoz, hanem az a tény, hogy a szláv or­szágok a szabadságért folyó küzde­lem első sorában harcolnak. A ma­gyar nép tudja, hogy függetlensé­gének ügye szorosan összefügg a szláv ország­o­k sorsával. Hámori László elvtárs, a Nép­szava munkatársa, felszólalásában azt fejtegette, hogy a magyar Szociáldemokrata Párt részére nincs harmadik út. A magyar szociáldemokrácia hűen kitart a szocializmus ügye mellett. A Vjesnik közli Bozsidar Maszla­ricsnak, az össz-szláv­ bizottság el­nökének a zágrábi újságíróértekez­leten elmondott záróbeszédét — A most véget ért tanácskozás a demokratikus országok testvéri együttműködésének tanúságtétele volt — mondta Maszlarics. Mint­ahogy a háborúban is együtt har­coltunk a többi szabadságszerető nem szláv országgal, úgy ma is e­gyütt megyünk a sza­badságszerető nem szláv orszá­gokkal a békéért és a demokráciáért foly­tatott harcban. Román kormány­küldöttség utazott Moszkvába (Bukarest) A pénteki román mi­nisztertanács elhatározta, hogy kormányküldöttséget küld Moszk­vába. Szombaton reggel Petru Groza miniszterelnök vezetésével vonaton román kormányküldöttség utazott Bukarestből Moszkvába. A küldöttség tagjai Ana Pauker kül­ügyminiszter, Gheorghiu Bej ipar-és kereskedelemügyi miniszter és Lothar Radoceanu munkaügyi mi­niszter. A román kormány­küldött­séghez Moszkvában csatlakozik Va­sile Luca pénzüggyminiszter, aki je­lenleg pénzügyi tárgyalásokat foly­tat a szovjet fővárosban. Újabb ellentétek az osztrák szövetséges ellenőrző bizottságban (London). A bécsi szövetséges ellenőrző tanács pénteki ülésén Kurazok tábornok, szovjet kikül­dött kifogásolta, hogy az Egyesült Államok újabb segélynyújtási­­egyezményt kötött Ausztriával, anélkül, hogy ezt a szövetséges el­lenőrző tanácsnak bejelentették volna. Kuraszov szerint az egyez­mény megsérti Ausztria független­ségét. A bri és az amerikai kikül­dött szembefordult Kuraszov állás­pontjával és kifejtette, hogy az említett egyezmény Ausztria lakos­ságának megsegítését célozza és elősegíti az európai újjépítést. Kuraszov a továbbiakban azt is kifogásolta, hogy az osztrák kormány önhatal­múan légiforgalmi szerződést kötött Hollandiával és azt mondotta, hogy ezt csak a megszálló hatalmak hozzájárulásá­val lett volna szabad megkötni. A brit és amerikai kiküldött e te­kintetben is ellenezte a szovjet álláspontot. Az USA megtiltotta­­ állampolgárainak a palesztinai harcokban való részvételt (New York. — „MTI") Az Egyesült Államok kormánya figyelmeztette az amerikai állampolgárokat, hogy bevonják útlevelüket és többé nem élvezhetik az amerikai hatóságok védelmét, ha akár a zsidók akár az arabok oldalán résztvesznek a pa­lesztinai harcokban. A honosított amerikai polgárok pedig elvesztik állampolgárságukat, „ha idegen ha­talom szolgálatába állnak". Dr Kende János rendelését V. Vigadó ucca kettő, V. 12. sz. alá helyezte át. Új telefon: 187-312. (X) Orvosi hír: Dr Weinstein Pál egyetemi magántanár, kórházi szemészfőorvos­ameriikai tanulmányútjáról visszaérkezett és ismét rendel. IX) Ülésezett az ausztriai szövetséges ellenőrző tanács (Bécs. — Trés.) Az ausztriai Szö­vetséges Tanács szombaton rendes ülést tartott. Kuraszov, a Szovjet­ Unió ausztriai főmeg­bízottja arról beszélt, hogy az osztrák kormány hatásk­örét bizonyos mértékben terjesszék ki. A Szövetséges Tanács elhalasztotta e tárgy szorosabb vizsgálatát, mivel a brit kiküld­ött ellenvetéseket tett azzal a megokolással, hogy előbb tanulmányoznia kell a szovjet ja­vaslatot. A Szövet?é£es Tanácst elutad­ta az osztrák kormánynak - -Da'dur von Se­hrr­ach és Franz von Papen kiadatása iránti ké­­relmével foglalkozott. Papén ügyét a nürn­bergi bíróság tárgyalta. A Szövet­séges Tanács elhatározta, hogy a németországi Szövetséges Tanács­nál támogatja az osztrák kormány kérelmét. A brit hadügyminiszter a Marshall-tervről (Nottingham. — „MTI.") Shinwell brit hadügyminiszter szombaton Nottinghamban tartott beszédében kijelentette, Nagy-Britanniának kö­vetelnie kell, hogy az Egyesült Államok által ígért Marshall-tervet megadják és azt Európa tényleges újjáépítésére fordítsák, mert Nagy-Britannia nem győzi tovább a­­gengedő sebet". Nagy-Britanniá­nak mind­ent el kell követnie, hogy megtörje a „circulus viciosust". Nag­y-Britannia már eddig is közel százmillió fontsterlingnyi segélyt és ajándékot küldött a kontinens­nek. A szovjet-brit viszonyról szólva Shinwell hangoztatta, hogy a brit munkáspárt baráti együttműködést kíván fenntartani a Szovjet­ Unió­val. Svájci lap az ügyészség Tarr Lászlóval kapcsola­tos eljárásáról (Genf). A Voix Ouvriere, a svájci munkapárt lapja, január 27-i szá­ntában ismerteti a szövetségi ügyészség közleményét Tarr László­nak, a­­ Magyar Távirati Iroda" svájci tudósítójának letartóztatásá­ról és szerkeszti megjegyzésként a következőket fűzi hozzá: ,Megállapítjuk,­­hogy a szövet-.­sági ügyészség 1018-ban sokkal érzékenyebb, mint, l'116 és 1911 között. Abban az időben ugyanis úgynevezett újságírók, valójában ügynökök és közismert kémek összeállíthattak és küldhettek ezernyi jelentést a Svájcban élő külföldi állampolgárok, sőt még a svájci állampolgárok tevé- kenységéről is, anélkül, hogy bárhol háborgatta volna őket... Igaz ugyan, hogy akkor a szóbanforgó jelentéseket Berlinbe vagy Vi­chybe küldték. Változnak az idők..." Felére esett az iparos- és keresk­edőtanulók száma Pollákné Stern Szeréna elvtárs, a főváros társadalompolitikai ügy­osztályának tanácsnoka a januári eseményekről részletes beszámolót adott. Ennek egyik igen érdekes részlete, hogy az iparos- és keres­kedőtanulóat száma a békebelinek a 48 százalékára esett vissza. A fel­szabadulás óta tapasztalható az ipar és kereskedelem terén az után­pótlás visszaesése, de ilyen arányo­kat eddig nem öltött. 1947-ben az arány a békebelinek 67 százaléka volt. A Szakszervezeti Tanács ki­mutatása szerint száz kereskedő­tanulói helyre 1032 munkaerő esett, így teh­t nem is jokban van hiány, hanem a gazdasági viszonyok miatt nem adódik lehetőség elhelyezkedé-­­seikre. A tanácsnoknő ebből azt a következtetést vonta le, hogy sür­gősen felállítandók a műhelyisko­lák, amelyek képzett iparosokat és kereskedőket bocsátanak az életbe. A fiatalságnak így nem kellene el­kallódnia. Nagy-Britannia és az arab államok katonai szerződést kötnek? (Beyrouth, _ Tass.) A „Tele­graphe" című lap Kairóból szer­zett értesülésre hivatkozva., jelenti, hogy Nagy-Britannia az Arab Liga tagállamaihoz emlékiratot intézett, amelyben azt javasolja, a Közép-Kelet együttes védelmére kössenek vele katonai szerződést. Magzatelhajtások miatt őrizetbe vettek egy szülésznőt Huszonhat alkalommal követett el­ma­g­zatelh­ajtást jód- és maméziuimpor­t­ír?ec.-ik re­ndezésével . I­spán­ f­lémé,, v­olt,­­szülésznő, rakossszentmih­ályi lakos. Az egyik betege a „kezelésbe" belehalt. A másik áldozata az uzsoki utcai kórház­ban súlyos betegen fekszik. A magzat­elhajtó szülésznőt őrizetbe vették. Ötvenéves a villamosipari középiskola A Kandó Kálmán villamosipari kö­zépiskola a centenáriumi évben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Az álta­lános iskola nyolc osztálya után kerül a villamosiparban elhelyezkedni kívánó ifjúság a műszaki iskolába, ahol a rádiószereléstől az erősfeszültségű gépek szereléséig bőven nyílik alkalma arra, hogy a villamosipar minden ágát el­sajátítsa. Ötszáz növendéke van az iskolának é­i 500 a különböző műhelyekből esti tan­folyamra járók száma. Valamennyi budapesti és­­ pestkörnyéki üzemből lá­togatják a dolgozók az esti tanfolyamu­kat, hogy a gyakorlati tudás mellé el­sajátítsák azt az elméleti felkészültsé­get is, amelynek segítségével egyre többet és jobbat termelhetnek. A Kabóth Lajos uccai iskolaépület fa­lába 12 km vezetéket építettek be, ezek osztják szét az áramot a különböző mű­helyek különböző áramkörre működő gépeihez. Az 500 rendes tanuló között mindössze egy nő van, aki rádió-szerelőnek készül. A növendékek részt vesznek valamennyi társadalmi megmozdulásban. A „Ka­ndó Kálmán" ifjúságot ott láttuk a Margit­híd építésénél, az árvíz megfékezésénél és mindenütt, ahol munkára, segítségre van szükség.­­ Safrankó Emánuel elvtárs, szó­fiai magyar követ, csütörtökön ün­nepélyes külsőségek között átnyúj­totta megbízólevelét Mincsin Nej­csevnek, a bolgár nemzetgyűlés prezídiuma elnökének.

Next