Népszava, 1948. március (76. évfolyam, 51–74. sz.)

1948-03-02 / 51. szám

Szerk. és kiadóhivatal: VIII, tronti ucca 4 Válasz egy válaszra Az állam és az egyház viszonyá­ról meg­jelen­t cikkekre a "Magyar Kurir" című kőnyomatos „mérték­adó katolikus oldalról" választ kö­zöl. A válaszra válaszolni kell elő­ször, másodszor és harmadszor azért, mivel a nyilatkozatban több tévedés foglaltatik. A nyilván Esztergomból szár­­mazó deklaráció szerint az iskolai oktatás egyrészt állami, másrészt egyházi feladat, de egyben „jog is". Mivel „benne van az egyház isteni alapítójáról nyert tanítói küldetés­ben, tanítsatok minden nemzete­ket..." „Az állam­ csak a XVIII. században kezdett társul jelent­kezni" a nevelésben és­­ a tanítás­ban. Erre vonatkozólag kénytele­nek vagyunk kioktatni az „illeté­kes szervet", hogy a ,,tanítsatok minden nemzeteket" küldetés nem annyit jelent az evangéliumban, hogy a papok menjenek szerte a világba matematikát, történelmet, természetrajzot, irodalomtörténetet és ehhez hasonló dolgokat közvetí­teni a tanulók számára, hanem­ annyit, h­o­gy mondják el minden­kinek, aki ilyen után szomjúhozik, Jézus tanítását erkölcsről és dog­matikai kérdésekről. A szóbanforgó nyilatk­ozat kifogá­solja, hogy itt-ott a bibliát mesé­nek minősítik egyes pedagógusok, előadók. Ehhez csak annyi hozzá­fűznivalónk van, hogy erről a kér­désről ilyen értelemben vélekedtek egészen kiváló tudósok is, nemcsak holmi átkos magyar demokraták. Egyébként pedig az uralkodó ma­gyar politikai irányzatnak egyál­talán nem célja, hogy a bibliáról tudományos vagy teológiai vitákat rendezzen, egyik politikusnak sincs esze ágában sem, hogy bárki ke­gyelmi életét megzavarja, temp­lombajárását megakadályozza és így tovább. Az egyház tehét ott védekezik, ahol mi nem­ támadunk. De hogy mégis megszólal, annak egyszerű oka van: nem tiszta lelkiismerete, természetesen politikai szempon­tokból. Sajnos ott tartunk, hogy az egyház tiszteletreméltó morális, és­ dogmatikai tanításai mögé bújva próbálnak egyesek hangulatot kel­teni ellenünk, így azt látjuk, hogy Krisztus palástja lassanként politi­kai Maginot-vonallá alakul, amely mögött egészen más árut tartogat­tak, mint amit kifelé hirdetnek. Nem vitás, hogy közöttünk és az egyház között van egy elintézetlen kérdés, ez p­edig a terület kérdése. Annyit akarunk ezzel mondani, h­ogy amíg mi hivatalosan soha, de soha nem lépünk a hitviták meze­jére, addig Mindszenty Józsefeik lépten-nyomon a mi földünkre jár­nak portyázni, természetesen nem felhúzott rostéllyal, hanem új ruhá­ban, azaz: stilisztikai mellébeszé­léssel és sorok között elhelyezett utalásokkal. A két terület között kicövekeljük majd a mesgyét, hogy ne zavarjuk egymást s hogy a ve­lünk szemben álló tábor esetleg ne jajduljon fel az őt ért „méltatlan" támadás miatt. Az egryik hirdesse a tízparancsolatot, szoktassa aiz em­bereket az erények gyakorlására, a másik pedig megépíti az ország gazdasági, politikai és kulturális struktúráját. Egyelőre csak ennyit. Megjelenik hétfő kivételével minden nap Telefon: 137-56», 137-563, 137-564 i rangra emelik a bud szovjet és a moszkvai magyar követséget A „Magyar Távirati Iroda" jelenti: A Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövet­ségének kormánya és a magyar köztársaság kor­mánya elhatározták, hogy budapesti, illetve moszkvai követségeiket nagykövetségekké alakítják át és ennek megfelelően követeiket najtóköveti rangra emelik. A Népszava már a magyar­szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerző­dés megkötése alkalmából rámuta­tott arra, hogy a hatalmas Szovjet­ Unió egyenrangú féln­ek tekinti Magyarországot. A fenti hivatalos jelentésben közölt tény, hogy a Szovjet­ Únió nagykövetséggé ala­kítja át budapesti követségét és Magyarország is a nagykövetség rangjára emeli moszkvai követsé­gét, csak megerősíti az egyenrangú­ságunkról szóló régebbi megállapí­tásunkat. Amióta az osztrák-magyar mon­archia megszűnt és Magyarország külpolitikci, öná­ltósághoz ju­tos­ még nem volt eset arra,­­ melyik nagyhatalom o állapodést kötö­t volna tekintetében, mint amit azUT most a Szovjet­ Unió kötött Magyarország­gal. Eddig egyetlen nagyhatalom sem tartott fenn a magyar főváros­ban nagykövetséget és egyik nagy­hatalom sem tette­­ lehetővé, hogy Magyarország az illető nagyhata­lom fővárosában nagykövetséggel képviseltesse magát. A budapesti szovjet nagykövet­ség és a moszkvai magyar nagy­­követség egyidejű létesítése újabb tanúbizonyságát adja a Szovjet­unió megbecsülésének Magyar­ország iránt. Puskin követ, aki Magyarország igaz barátjának bizonyult minden ténykedése során, ezentúl a nagy­követi címet viseli majd és ugyan­csak nagyköveti címmel képviseli f­­agyalországot a Szovjet­ Unió fő­városában az a Szekfü Gyula, aki a felszabadulást követő első percek­től kezdve tanulmányaiban is a szov­jet-magyar együttműködés egyik előharcosának bizonyult. Külön érdekességet és külön je­lentőséget kap a moszkvai magyar és a budapesti szovjet követség rangemelése, ha figyelembe ves­­szük, hogy ez a kölcsönös rang­emelés olyan országok között tör­tént, amelyeket a félfasizmus és fasizmus rendszerének magyar ve­zetői szembeállítottak egymással. A Szovjet­ Unió állandóan újabb és újabb gesztusokkal tanúsítja, hogy­ éles különbséget tud tenni a bűnös fasizmus irányítói és a magyar nép között, amely most a demo­kratikus fejlődés útján akar ha­ladni jobb jövője felé. A moszkvai és budafrrsti követségek­ rangeme­lése a magyar nép demokratikus tö­rekvésének megbecsülését jelenti. ösondoldta Dinnyés Lajos miniszterelnök a felhatalmazási javaslat vitájában Az appropriációs javaslat vitája során a miniszterelnök bejelentette, hogy a követk­ező hónapok egyik legfontosabb feladata a demokrati­kus pártok szorosabb Susge'npt'aitt. Magyarország teh­­át a többi k­­et­európai országokhoz hasonlóan a­­ munkásság és a parasztság szoro­sabb egységére kíván támaszkodni a népi demokrácia további megerő­sítésében. Örömmel üdvözöljük ezt az elhatározást­, amely a munkás­pártok programjának is része s mely­ről a Kunfi­ Akadémia elmúlt heti­ előadásán Szaka­sits Ár­pád elvtárs is szólt. Az elmúlt hu­szonnégy órában a két munkáspárt Az Országagyes hétfői ülését Sisolon Fel­epe alelniök nyitotta racse. Ki­ fi rer­ d előtt ta­jelentette, hogy Erőss János és Sxovic&i István kisgazdapárti képvise­lők lemondtak bizottsági tagságaikról. A pénzüjA­mbu­sttsH­ Jm kSM sógnefóeó­r.c-k k­ezlei?3 tárgya­lását folytatták ez­után. Gróh 36tnl (Scelachta-párt), Póena Laj­ us és Rón­ uszéki Lajos (Ba­rankovics-párt), I­.i­­ es József (kis­gazda), Kovács Lás­zló (Barankovics­párt), Herász Aladár (Radikális Párt) után a Függetlenségi Front másik két pártja is állást foglalt emellett a po­ iithű program mellett. A Szociáldemokrata Pártban le­zajlott eseményekkel foglalkozik c. moszkvai­ rádió kft hírmagyará­zója, Mihajlov és Drajasav. Mind­ketts.. azt a meggyözt­ésüktist feje­z­i k­ ,­ hogy a fővárosi Végrehajtó bizottság s­Mrozata új szakaszt je­lent a 7 Szociáldemokrata Párt életé­ben. Hangsúlyozzák, hogy a jobb­oldaltól való teljes megtisztulás megerősíti a kommunistákkal való egységfrontot, am­­ely nélkül lehetet­len az ország további előrehaladása a szocializmus felé. és Alvinczi Imre (Balogh-párt) szólt s kól ícírva* C-s": ez. Nyírádi Miklós pén­zü­gymini­szter részletesen válaszolt a felszólalásokra. A miniszter felszólalása után az or­fi­i..?gyűlés az 10­17—48. évi állami költ­ségvetés tárgyalását befejezte. Molnár Erik k­ü­lügym­ini­szter be­nyújtotta a Moszkvában aláírt magyar-szovjet barátsági, együtt­működési és kölcsönös segély­nyújtá­si szerződés becikke­lyezéséről szóló törvény­javaslatot. Az országgyűlés meg­szavazta a bizottsági tárgyalásra kitűzött három­npos határidő mellő­zését. Az elnök rövid szü­netet ren­delt el, majd elkezdték­ a megajánlási törvényjavaslat tárgyalását. Dinnyés Lajos miniszterelnök be­terjesztette­­ ez 19­18—49. évi forradalom és szabadságharc emlékének meg­örökítéséről szóló törvényjavaslatot. Ezután Szentiványi Lajos (kisgazda) elő­adó ismertette az expropriációs tör­vényjavaslatot és kérte az ország­gyűléstől annak elfogadását. Dinnyés Lajos m­inisze­relnök emelkedett ezután szólásra. Vissza­pillantást vetett az elmúlt öt nő­napra, megállapítva, hogy eddig a kormányprogramot végre is hajtot­ták. Utalt arra a miniszterelnök, hogy most az elért eredmények bizonyítják: azoknak lett igazuk, akik a ma­gyar dolgozó nép szorgalmá­ban, szakértelmében, áldozat. Az újjáépítés elvála szthama&n a reakció elleni hactól I ••

Next