Népszava, 1948. április (76. évfolyam, 75–100. sz.)

1948-04-01 / 75. szám

76. évfolyam, 75 szám. Budapest, április 1, csütöl 1k­i­­­il­lér EPSZAVA­Z­Ó­D­­ Á­L­D­E­MOKRATA PÁ­R­T K­Ö­z­PONTI LAP­J­A Szerk. és kiadóhivatal, VIII. Conti ucca 4 Megjelenik hétfő kivételével minden nap Telefon : 137-562, 137-563, 137-564 AMERIKA HANGJA tudatosan ferdít és hazudik. Tömöron összefoglalva, ez a lényege Boldizsár Iván külügyi államtitkár vádbeszédé­nek, amelyet a genfi UNO-értekezlet nemzetközi nyilvánossága előtt mon­dott. Megcáfolhatatlan adathalmazzal bizonyította be, hogy „Amerika Hangja" a ferdítések, rágalmak, rossz­indulatú hazugságok egész áradatát zúdítja Magyarország felé, amikor pe­dig a tények vitathatatlanul rácáfol­nak a hamisításokra, a newyorki rá­dióállomás egyszerűen nem hajlandó a bizonyított cáfolatoknak helyt adni. „Amerika Hangja", úgy látszik, fél az igazságtól, de most mégsem kerülhette el, hogy olyan nemzetközi fórumon adják meg a méltó választ a newyorki rádió rágalmaira, amely lényegében a világ egész közvéleményét képviseli és eljut azokhoz is, akiket „Amerika­­Hangja" becsap. Tulajdonképpen nem csoda, hogy a newyorki rádióállomás dühödt rága­lomhadjáratot folytat a magyar demo­krácia és általában minden népi demo­krácia ellen. Bogomolov szovjet kikül­dött nagy beszédében világosan rá­mutatott, hogy a nyugati országok tsznovezett sajtószabadsága csak ut­azólagos, mert a sajtó és a közvéle­mény irányításának minden eszköze a tőke urainak kezében van. A Wall Street és a City pedig természetszerű­leg minden alkalmat és minden esz­közt jónak tart, hogy hazugságok­­ tö­megével igyekezzek befeketíteni a népi demokráciák jóhírét. Szerencsére, a haladó közvélemény ítélőképessége biztosíték arra, hogy ez­ő­kísérlet meddő marad. A GYOSZ Igazgatósága kedden felmondott vala­mennyi alkalmazottjának , ezzel lé­nyegében enunciálta feloszlatását Szerdán a budapesti értéktőzsde is beszüntette működését. Gazdasági éle­tünk két fölösleges, parazita szerve tűnt el a porondról. Nemzetgazdaságunk szerkezetének átalakulásával egyidejűleg sorvadt el a magyar kapitalizmus két felleg­vára, a GYOSZ és az értéktőzsde. A felszabadulás után a GYOSZ urai szá­­mára egyre kevesebb lehetőség adódott a dolgozók kizsákmányolá­sára és a tőkés érdekek kíméletlen, mindenkin keresztülgázoló védelmére. Ennek ellenére is mindent elkövettek, h­o­gy a magyar demokráciának minél nagyobb károkat okozzanak. Meg akarták hiúsítani a stabilizációt, az elmúlt évben a­ tervgazdálkodás be­vezetését, később pedig a hároméves terv végrehajtását. Magatartásuk sz­éte kényszerítette a kormányzatot a még tulajdonukban levő, de volta­kép közpénzből finanszírozott üzem­k államosítására. Az értéktőzsde sze­repe az államosításokkal ugyancsak véget ért. Az utóbbi hetekben az ár­folyam­táblákon mindössze 15 bank­papír, 30 kötvény és 81 vállalat neve szerepelt. Az áru- és értéktőz­de taná­csának határozata már cs­ak a tény­leges helyzetet szankcionálta. A Horthy-rendszer egykori hűséges kiszolgálójának és szövetségesének, GYOSZJ-nak a felszámolása és az értéktőzsde bezárása legjobb bizonyí­téka gazdasági életünk egészséges átalakulásának. A dolgozók országá­ban nem lehet megélni az osztalékot jelentő rész­vényszel­vények vagdosá­sából és a részvénypakettek adás­vételéből. A Szovjeti- Unió 703 történelmi zászlót ad vissza a magyar népnek A „Magyar Távirati Iroda" je­lenti: A Szovjet-Unió és népe újabb bi­zonyítékát szolgáltatta annak a ba­rátságnak, melyet a magyar demo­krácia és a magyar nép iránt érez. 1948 április 4-én, Magyarország fel­szabadításának harmadik évforduló­jára rendezett ünnepség kereté­ben adja át Krisszov vezér­ezredes, a Vörös Hadsereg központi hadseregparancsnoka a magyar népnek azokat a zászlókat, szám­szerint 293-at, amelyeket a 18. és 19. század hadjáratai folyamán az akkori orosz haderők a magyar csa­patoktól zsákmányoltak. A szovjet nép ajándékával hazakerülnek a napóleoni had­járatok és az 1848 -49-es szabad­ságharc során zsákmányolt ma­gyar zászlók is. A zászlókat, amelyek a magyar nem­zet történelmi ereklyéi, külön repülőgép hozza és Kuraszov vezér­ezredes adja át azokat a magyar népnek. A magyar nép mély hálával kí­séri a Szovjet­ Uniónak ezt az újabb baráti gesztusát, amellyel évszáza­dok óta idegenben levő nemzeti ereklyéit juttatja vissza Magyar­országnak. * A magyar közvélemény legszéle­sebb rétegei bizonyára nagy öröm­mel értesülnek a Szovjet-Unió újabb baráti gesztusáról Magyar­ország iránt. A Szovjet-Unió tudva­levően már 2011-ben is küldött né­hány 1818-as lobogót a magyar nép­nek, mert a Szovjet-Unió mindig éles különbséget tudott tenni a nép­elnyomó kormányzat és az elnyo­mott felszabadításra vágyó nép kö­zö­t. Most a felszabadított magyar niép kapja a 203 történelmi jelentőségű zászló formájában megnyita hozó ajándékot, amely csak fokozza benne a hála érzését. A Szovjet­ Unió csapatai adták vissza a ma­gyar népnek a német fasiszták által elrabolt függetlenségét és nemzeti önállóságát s most a Szovjet­ Unió legújabb gesztusa alkalmas arra, hogy fokozza a füg­getlenné és önállóvá lett Magyar­ország demokratikus nemzeti ön­tudatát. Köszönjük a Szovjet­ Uniónak azokat a lobogókat, amelyeket cári hadvezérek, zsákmányoltak és ame­lyeket a népuralom Oroszországá­nak a más népek érzelemvilágát is megértő vezetői visszajuttatt­ak ne­­­künk! •• • - ' • Franco támogatása végzetes a Marshall-tervre Az amerikai képviselőháznak az a botrányos határozata, ame­lyet Franco-Sp­anyolországnak a­­Mar­shall-tervbe való bekapcsolása mel­lett döntött, a jelek szerint alig­hanem olyan bumerángnak bizo­nyult, amely visszafelé röppenve, telibe találja és halálra sebzi a Mar­shall-­t­er­vet. Az USA-képviselő­ház döntése világszerte a felháborodásnak, megrökönyödésnek és megdöb­benésnek elemi erejű viharát váltotta ki. Az olasz kommunista párt egy­zóvivője kijelentette: a határozat újabb bizonyíték arra, hogy a Marshall-terv nem Európa meg­segítésére szolgál, hanem szovjet­ellenes és népellenes hadjárat talajít. Ezért viseltünk háborút? Az Unita megállapítja, hogy a France támogatására vonat­kozó határozat halálos döfést ad a Marshall-terv ügyének is. A francia sajtó nagy rész© élesen támadja az amerikai döntést. Az ,Ordre de Paris" fölveti a kérdést, ,Ha az am­erikaiak Németorszá­got dédelgetik, Franco uralmát hivatalosan támogatják és Olasz­országban a fasiszta szellemet ápolják, akkor tulajdonképpen miért is viseltek háborút?" A ..Liberation" azt írja, hogy" ez a határozat az amerikai parlament által elkövetett legnagyobb bal­fogások egyike. A Franc Ti­etur botrányosnak ne­vezi a határozatot és rámutat, hogy Franco Spanyolországának tá­mogatása a háborús uszítók kívánsága. A lap első oldalán karikatúrát kö­zöl, amelyen a newyorki Szabad­ság-szobor alakja Francot tartja a balkezében. A Marshall-terv halálharangja Az amerikai határozat még a skandináv államok úgynevezett ,,halvérű" lakosságának vérét is fel­forralja. Az oslói Arb­elder­bladet amely a norvég kormány hivatalos szócsöve, vezércikkében kijelen­tette: Franco Spanyolországának más nyugat­urópai államokkal egyenlő megítélés alá helyezése megsemmisítő csapást jelent az európai együttműködés és az USA-val való együttműködés tervére. A lap "hirtelennek" és „rövidlátó­nak" nevezi a képviselőház dönté­sét A prágai lapok szégyenteljesnek és árulásnak bélyegezték Francónak a Marshall-tervbe történő bevoná­sát. .Milyen korlátlanul silányak és megbocsáthatatlanul rövidlátók voltak , azok, akik a Marshall-terv jótéteményeiben" részt akartak venni" — írja a Práce, a szakszer­vezetek lapja. A kommunista Hydo Právo kiemeli, hogy a döntés újabb elárulása az Egyesült Nemzetek politikájá­nak és annak az ügynek, amelyért a szövetségesek a má­sodik világháborúban harcoltak. A külföldi lapvélemények nagyjá­ból megegyeznek abban, amit a római Unita úgy fejez ki: ,Az US­A-képv­iselőház döntése a Mar­shall-terv halálharangját jelenti". Hides zuhany Angliában Angliában hideg zuhanyként ha­tott Franco salonképessé tétele, annak ellenére, hogy Bevin külpolitikai vonalveze­tése már hosszabb ideje mód­szeresen előkészítette a spanyol diktátor számára a talajt Az „United Press" távirata szerint nemi hivatalos brit körökben az USA-képviselőház akcióját „hihe­tetlen politikai naivitást visszatük­röző, teljesen ijesztő cselekmény­nek" nevezték. Hivatalos körök hallgatásba burkolódznak, mert az általános elszörnyedés láttán nyil­ván neon merik megkísérelni az USA lépését szentesítő állásfogla­lás bejelentését. Crossmann munkáspárti képvi­selő kijelentette: " A brit kormánynak önálló külpolitikát kell folytatnia és a munkáspárton múlik, hogy ez a külpolitika a fasizmus elleni harc jegyében érvényesüljön. Mr. Crossmann azonban ismét téved. Nem ismeri fel, mint aho­gyan jobboldali szociáldemokraták eddig sem ismer­ik fel, vagy helye-

Next