Népszava, 1948. április (76. évfolyam, 75–100. sz.)

1948-04-01 / 75. szám

2 ^^A^ViZVSZMA sebben: nem akarták felismerni azt a kézenfekvő tényt, hogy az imperialista nagytőkével kö­tött szövetség előbb vagy utóbb a fasizmus karjaiba viszi őket. A munkásáruló jobboldali szociál­demokraták „az antibolsevizmus szent nevében" készségesen eladták magukat a Wall Street urainak és polgári elemek is csatlakoztak a monopoltőke által összekovácsolt szovjet­ellenes táborhoz. Amerika brutális lépése most nyilván sokuk­nak felnyitotta a szemét. Most veszik észre, hogy a­­har­madik út" követőinek szent­szövetsége nem egyéb, mint a háborús uszítók, az imperialis­ták ügynöksége. Sem lehet azonban kétséges, ho¥y ennek a szent szövetségnek Min­den kísérletezése kudarcot "Lali a népi demokráciák békéf­ront­jával szemben, amelynek élén a szocializmus országa, a második világháborúban diadalmaskodó, le­győzhetetlen Szovjet­ Unió áll. Saragat csődbejutott !A munkásáruló jobboldali szo­ciáldemokraták leplezetlen csalódá­sának legtalálóbban a szakadár Saragat adott kifejezést, amikor ki­jelentette: — Minden nyereségünk, amely a nyugati hatalmak trieszti javaslatából származott, oda­veszett. Hihetetlenül rossz idő­ben történt ez a döntés. Az USA zsoldjában álló olasz­országi politikai körökre villám­csapásként hatott a­ Francéval kap­csolatos döntés. Az Unita ezzel kap­csolatban rámutat, hogy most olyan emberek ülnek együtt Franco kép­viselőjével, mint, Sforza és Saragat, valamint Pacciardi, aki egy időben aktív részt vett a Frantra-ellenes küzdelmekben. Kaék az olaszok mándig azt­ szajkózták, hogy a Marshall-terv célja a demokrácia helyreállítása. l­e váljon demo­kráciát jelent-e Franco? Erre vála­szoljon Signor Pacciardi Amerika semmi mást nem akar "- írja a továbbiakban az Unita­d, mint h­ogy csatlósokat találjon kommunistaellenes har­cához, még ha olyan gengszterek és gyilkosok is, mint Franco. Tin Hitler és Mussolini visszatérné­nek sírjaikból, ott láthatnák őket egy olyan konferencia kerekasztalá­nál, amelyen Mr Marshall és Mr iFlorrestal dollárokat ígér cserébe tá­maszpontokért és ágyút öl­teleknek használható emberekért. Dollárokkal a demokrácia ellen A büntetőintézetek személyzeti üggyei eddig úgyszólván teljesen kívülestek az igazságügyi kor­mányzat hatáskörén. Fábry Gyula, a börtönszemélyzeti ügyek volt in­tézője jelentéseiben mindig a leg­teljesebb rendről számolt be, így volt ez Gömbös Ernő, majd ezt kö­vetően Hekus Dönci emlékezetes szökéséig. A botrányos Vidovics­szökés azután csordultig telítette az amúgy is telt poharat. Dr Ries István elvtárs, igazság­ügyminiszter a börtönügyek gyöke­res megváltoztatását határozta el. Repülőbizottságok szálltak ki az ország valamennyi büntetőinté­zetébe és ott rajtaütésszerűen helyszíni szemlét tartottak. • Harsan nem ismerik a fegyvert A kartai fegyházban úgy viselik a fegyőrök fegyvereiket, mint a színpadi kelléket. Fogalmuk nincs arról,, hogyan kell puskát vagy revolvert elsütni. A repülőbizottság kérdésére, hogy használták-e már a fegyvert, az őrparancsno­k zavartan bizonygatta: - Egyszer véletlenül elsült az egyik őrnek a vállán... De nem tehet róla... Ismerem, rendes em­ber ... Tisztára véletlen volt. Hartán és mindenütt, ahol poli­tikai elítéltek és köztör­vény a bűnö­zők": vannak, az őrszemélyzet megkülönböz­tetett bánásmódban részesíti az úgynevezett politikai foglyokat. Egyáltalán nem tekintik őket bű­nözőknek, inkább valami részvevő s­ajnálkozással, együttérzéssel igye­keznek a nyilas gyilkosok, a demo­kráciaellenes uszítók helyzeét javí­tani. Vácott fordult elő, hogy az elítélt Temek Kálmán fasiszta al­tábornagy őrzője, Riszer Béla csa­ládja szájától vonta el naponta a tejet, hogy a fasiszta tömeggyil­kosnak juttassa. Miskolcról Debrecenbe szállítot­ták a fegyőrök egy feketéző társa­ságot. Már a miskolci pályaudva­ron megjelentek a hozzáláts­ozók és étellel-itallal igyekeztek a f­egy­őröket jobb belátásra bírni. Mire a vonat elindult, a fegyencek és őreik egyaránt rózsás kedvre derültek. A következő állomáson újabb hozzátartozók fokozták a joi­angu­latot. A rokoni szeretet eredménye: valamennyi irat eltűnt. A fegyőrök állítólag a családtagok gondjaira bízták megőrzés vége­tt A dinom-dánomos­­fegyencszállítás a debreceni pályaudvaron ért véget, a fegyenceik és őrök egymás nya­kába borulva hemperegtek a váró­terem padlóján. Dáridó a Markóban Húsvétkor a Marko ucca kör­­nyéke volt hangos a politikai foglyok és őreik dári­dójától. Azt még nem sikerült megállapí­tani hogy a foglyokat vitték ki az alkotmány uccai kocsmába, vagy a bort vitték be a fogházba, de hány fogházért, aki a Kohár­y ucca aszfaltján négykézláb miszteálfd nó ázott, őrizetbe­ vettek. Mindezeket a pfeifferista Fábry Gyula, a börtönszemélyzet orszá­gos főnöke szentesítette. S a tör­ténteket­ mindig elhomályosította, eltakarta az illetékesek szexie, elöl. Nem egy munkatársát ki is tün­tette fasisztamentesért, így a Göm­bös Ernő szökését, elősegítő fogház­orvost kilenchónapi szabadságvesz­tése kitöltése után orvosalezredessé léptette elő. Milyen rendszabályok következnek ? Dr Zolnay Kálmán elvtárs, a börtönügyi csztály vezetője, a bör­tön-személyzeti kérdésről a követ­kezőket mondotta: " A fasiszta fogházőrök szelleme megfertőzte a demokratikus fogház­őrök egy részét is. Fábry Gyula, aki a fasiszta tevékenysége miatt életfogytiglani fegyházra ítélt Tury György börtönvezető he­lyettese és bizalmas barátja volt, tervszerűen megakadályozta a tisz­togatást Fondorlatosan kivonta a börtön­ügy­i, személyzetet valamen­­­nyi igazságügyi intézkedés alól. ÜL-át, állta a rend és a fegyelem helyreállításának. Az igazságügyi kormányzat felismerte, hogy a rendelkezésére álló fegyelmi eszközök elégtelenek a korrup­­­tak és szabályszegők megféke­zésére.­­ Elsősorban­­ megfelelő demo­kratikus átszervezésre van szükség az őrszemélyzet koréban, amúgy, mint a többi fegyveres testületnél. A közeljövőben megkezdjük a de­mokratikus rendbe beilleszkedni nem tudó őrszemélyzet leváltását. A­ jövőben,­­ ha szándékosságból, vagy hanyagságból, erfedő f­ogoly­szöktetést­ állapíto­t­k meg, a leg­súlyosabb büntelést szabjuk ki. De ugyancsak súlyos büntetés vár azokra, akik a büntetőintézeti tr­avel mi­­ szabinok ellen vétenek és így a büntetőeljárás eredményének, a büntetés cél­jána­k meghiúsítására vagy az ítél­et rendjének, és legyel­ C­sütörtök Leonid Leonov, a kiváló szovjet író, a centenáris ünnepségeken Budapesten járt szovjet kormány­küldöttség tagja hatalmas cikkben számolt be a március 15-i budapesti ünnepségekről. "A sárospataki nagy­gyűlésre, melynek Rákosi Mátyás elvtárs lesz a szónoka, a borsodi is.arvid'­ gyárai kétezer darab mezőgazdasági,­ szer­számot készítenek, a borsodi szénmedence bányászai pedig rohammunkával szenet termelnek, és a kitermelt szén utalványait valamint a szerszámokat szétosztja­, a gyűlésen részvevő mezőgazdasági muntkárság között& • • •••»•..»«. • ' • - ' .­­ A Parasztpárt nagy választmá­nyán Marosán György elvtárs kép­viseli a Szociáldemokrata Pártot. Ortutay Gyula közoktatásügy, miniszter levelet intézett a szegedi, egyetemi kongregáció vezetőihez, ismert nyilatkozatuk kapcsán. .Kezdeményezésiekben — így szól a levél — a magyar katolikus ön­tudatnak jelentős megnyilatkozását látom.'' Pierre Hervé francia képei fele Magyarországról való távozásakor köszönő táviratot küldött Dinnyi Lajos miniszterelnöknek. A csehszlovák Ssokol-egyesület prágai kongresszusán résztvesz Ma­gyarország küldöttsége is. Véget vetnek a fáulatozó elítéltek és bohém fegyőrök aranyéletének Az igazságt­gyminisztérium gyöke­resen átszervezi a fegyőr testület­et Az USA olaszországi beavatko­zása egyébként most már teljesen leplezetlen. Myron Taylor, Truman elnök személyes megbízottja felha­talmazást kapott annak közlésére, h­ogy Egyesült Államok elhatá­rozta­ a kommunistaellenes olasz erők korlátlan mértékű támo­gatását pénzzel és fegyverrel. Myron Taylor tolmácsol­ta XII. Pius­z pápa, előtt Washington őszinte elis­merését a­ keresztény­demokrata operett-jelenetek a vonaton i­s . " párt érdekében­ kifejtett korteske­déséért. . . * A választási propaganda során De Gas­pernek hívei ismét provo­kációkhoz nyúltak. A politikai gyilkosságok napi­renden vannak, a rendőrterror nőttön nő. A növekvő terrorhullámra való tekintettel] Togliatti, az olasz kom­munista párt vezére felszólította a jobboldalt:­­ nyilatkozzék, hogy a demokratikus népi arcvonal győ­­ z­yő­ zelme esetén hajlandó-e szépszeré­vel átengedi­­ a­ kormány hen tal­ajt­a­­, mert a jelek arra vallanak, hogy De Gasperi még baloldali győze­lem esetén sem hajlandó lemon­dani. Az angol kommunista párt fő­titkára üzenetet, intézett jón olasz néphez, amelyből­ kiderül, hogy­ az Attleek és Bevinek jobban gyű­lölik a kommunizmust, a­int valaha is gyűlölték a kapitalizmust. Az osztálysorsjegyekben mutatkozó nagy keresletre való tekintettel a főárusítók felkérik azon ügyfeleiket, kik sorsjegyeiket személyesen veszik át, hogy azokért legkésőbb április 5-ig jelentkezni szíveskedjenek,­­ mert a sors­jegy­eket tovább­b fenntartani nem­ áll módjukban. mének aláásására törekszenek. A« nem hajlandó népi demokrácia» követelte margatartást tanúsítani, azt nemcsak azonnali hatállyal el­­bocsátjuk,, hanem bíróság elé is állítjuk. A büntetés 10 évig terjed­hető szabadságvesztés.­­ Természetesen elengedhetet­len a büntetőintézeti személy­zet demokratikus átnevelése. Felvilágosító, tanító munkát kell folytatnunk a talán önhibájukon kívül elhanyagolt őrszemélyzet kö­rében. Azonkívül meg kell tanítani az őrszemély­zetet fegyverhasználatra. Olyan morális alapra kell helyezni őket, hogy érdemesek legyenek olyan megbecsülésre, mint a demo­krácia egyéb fegyveres testületei. Az igazságügyi kormányzat tervbe vette érdemrend létesí­tését, amely­lyel majd a kötelesség teljesítésből kitűnt őröket jutalmazzák — esi­k ! ÁPRILIS ÁPRILIS R • ' 1.­­ ]­­ ] Tusehák A Marcellné, Sr. Zöllner Magda feleség­e, Mária, Hóbert és Pál gyermekei a fájdalomtól a torig sújtv­a jelentik, h­ogy imádott férje apjuk,­ Tusehák Marcell hosszú szenvedés után marcius 31-án, 47 éves korában elh­unyt. Drágáiuk az igaz puiberek mód­ján élt, teremtett és d­olgozott. Önfeláldozóan imádta családját és munkatársainak m­i­ndenkor m­itita­lérpül szobrált. Távozása pótol­hatatlan űrt, tfagyott, emlékét örök fegye­let­tel és tisztelettel őrizzük. Temetése ápriis 2-án dél­ut­­a Vi2 .órakor lesz a rákos-keresztúri­­szr. temetőbe­n. Gyászolják testivérei: Károly, György­­i Róz­i, sógornői: Olga és Iii, sógora: Alpár Imre, unoka­cec­se és unokahugái, a fel­terjedt rokonság, barátai és valamennyi munkatársa.

Next