Népszava, 1948. május (76. évfolyam, 101–122. sz.)

1948-05-01 / 101. szám

ef­e­nti kitartást körültekintést és ta­pintatot igényel, ha a magyar demo­krácia erősödésére és fejlődésére bizton meg fogjuk oldani. Előttünk­ áll a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front újjászervezésé­nek kérdése is. Száz és száz jele van annak, hogy a magyar dolgozó nép az elmúlt három esztendő tapaszta­latai alapján egyre sürgetőbben kö­veteli, hogy hozzu­k végre létre és töltsük meg új, széles alapokon nyugvó népi erőkkel ezt a szerveze­t­e­t, mely felszabadu­lásunk első hó­napjaiban annyi sikerrel és ered­ménnyel működött és melyet fejlő­désében visszavetett, sőt nem egy­£-ter a fejlődés fékévé változtatott át az azóta megárt reakció. Rajta leszünk, hogy ezt a mulikat is jól és terestményesen végezzük el. Gazdasági téren egyre sürgetőb­ben jelentkezik a szövetkezés, kér­dése. A­­ kisbirtokosokból álló­­ma­gyar gazdatársadalom egyre erőtel­jesebben követeli, hogy bocsássuk rendelkezésükre a modern mezőgaz­daság minden vívmányát. Elsősor­ban olyan gépeket és termelési lehe­tőségeket, melyekkel a külföldi ver­senytársak rendelkezt­e­k. Ennek a jogos követelésnek megvalósításá­hoz, a szövetkezés minden formájá­nak gyors erősítése kell. A demo­kráciának gondoskodnia kell arról, hogy állami gépüzemek formájában a parasztság rendelkezésére álljon mindaz, amit ezen a téren nyújtani tudunk. De előre lehet látni, hogy ez m­agában véve nem elég. Gyorsan és erőteljesen kell fejleszteni a föld­műves termelő, beszerző és értékesí­tési szövetkezeteket. Hogy ez a szö­vetkezés valóban legalkalmasabb eszköz a falu dolgozó népének fel­emelésére, azt legjobban bizonyítja a roham, melyet a reakció indított ellene, mondván, hogy a szövetkezés lényegében a kolhozzal azonos. A magyar parasztság, mely lépten­nyomon tapasztalja a szövetkezés előnyeit, nem ad hitelt ennek a sut­togó propagandának és várja tő­lünk, hogy ezen a téren is gyors és erélyes intézkedéseik történnek. Az egyik legdöntőbb feladat, amely demokráciánkra ebben az esztendőben vár, az az egyház és a népi demokrácia kérdéseinek rende­zése, s ami ezzel összefügg, az iskola kérdése. A demokrácia sikerei ezen a téren is éreztetik hatásukat. Az evangélikus és a református egyház vezető körei éppen az utolsó időben nyilatkoztatták ki, hogy ők szíve­sen vesznek részt annak a rendnek megerősítésében, mely az elmúlt há­rom és fél esztendő alatt azanyi je­lit adta vallási téren is demokra­tikus szándékainak és tényleges se­gítségének. A döntő kérdés a kata­liz­m egyház mögé megbújt reak­ció.­ Túlzás nélkül el lehet mondani, hogy a régi úri rend ezerholda­sai­n­ak, a nagytőkéseknek egyetlen és nem­ alap nélküli reménye az, hogy annyi vereség és kudarc után a római katolikus egyház palástja mögé megbújva ,megvethetik a lábu­kat. Ezt a reményüket táplálja az a körülmény, hogy nemzet­közi mé­retekben is a világuralomba törő amerikai imperializmus egy sor más országban is elsősorban a katolikus egyház mögé szervezkedő reakcióra támaszkodik. A magyar demokrá­cia el van szánva, ezért a téren is rendet teremt és nem hajlandó tovább tűrni, hogy felszabadulá­saink negyedik esztendejében a római katolikus egyház mögött gyülekező r­eakciós, népellenes erők meggátolják egészséges fejlődését és hazánk felemelkedését. A magyar demokrácia belső erői­nek seregszemléje nem volna teljes, ha elfeledkeznénk arról, hogy a május elseje a demokrácia erőinek nemcsak belső, de külső seregszem­léje is. Ha a mindennapi harcok közepette figyelmünket legtöbbször a saját napi kérdéseink kötik le, úgy május elseje módot ont nekünk arra is, hogy fejünket felemelve messze a határokon túlra vessük te­kintetünket, m is számbavegyük azo­kat a hadoszlopokat, melyek velünk párhuzamosan és szellemi azonos­ságban küzdenek dolgozó népük ér­'­dekeiért és az egész emberiség hala­dásáért. A május elseje világszerte a dolgozók seregszemléje és ünnepe. Mindenütt, ahol gépek zakatolnak s ahol a földműves verejtéke hull a földre, ma százezrek és milliók zárt sorokban, lelkesen, vörös és nemzeti lobogók alatt menetelnek a jobb jövő felé. A magyar dolgozó nép forró üdvözletét küldi a világ min­den dolgozója felé. Üdvözli a görög nép szabadságharcosait, akik i­m­ár negyedik éve védik nemzetük ön­állóságát és függetlenségét a görög fasisztáikkal és az őket támogató angolszász imperialistákkal szem­ben. Forró üdvözletét küldi a kínai felszabadító had­seregnek, mely húsz esztendős szabadságharc után döntő rohamra készül. És végül, de első­sorban forró szeretettel és üdvözlés­sel fordíl a hatalmas Szovjet-Unió felszabadító népei és bölcs, nagy vezére, Sztálin felé. A magyar dol­gozó nép soha nem felejti el, mit tett értünk a Szovjet-Unió, mikor leverte kezünkről a német fasiszták bilincseit és amikor elesettségünk­ben minden vonalon támogatott bennünket abban, hogy gyorsan t­alpraállhassun­k és visszatérhes­sünk a haladó nemzetek megbecsült családjába. Soha nem engedjük el­homályosítani annak a tudatát, hogy mit köszönhetünk népi demo­kráciánk megalapításában és építé­sében a Szovjet­ U­niónak és mind,­­szem előtt tartjuk, hogy mint a múltban, úgy a jelenben is, a fel­szabadult szovjet­­népek szövetsége volt az a sziklaszilárd bástya, ame­lyen megtört a fasizmus és imperia­lizmus minden támadása. És, h­ogy most is a Szovjet-Un­iónak köszön­hető, ha a nemzetközi imperializmus és a segítségével újjáébredő fasiz­mus­ nem tud rohamra indulni a népi demokráciák önállósága, és füg­getlensége ellen. Egy pillanatra, sem felejtjük el, hogy bármily komolyak is azok az eredmények, melyeket saját erőnkből értünk el, ezek nem homályosíthatják el a Szovjet­ Unió felmérhetetlen áldozatait és szolgá­latait, melyeket az emberi haladás és a reakció megsemmisítése érdeké­ben hozott­. . azt sem felejtjük el, hogy bár­mily komolyak a sikereink nem tud­juk miket addig biztosítottnak tekin­teni, amíg nem biztosítjuk az impe­rialista kardcsörtetők világuralmi terveivel számm­­sít a teremtő békét. Minden feladatunk között a legfon­tosabb a békéért való harc. Magyar­ország kis ország és mégis a béke jelentékeny nemzetközi tényezője, ha mindenki szerte a világon megérti, hogy nem a szünikre senki nem szá­míthat többé, ak­i imperialista ka­landokba akarja taszítani a népe­ket. És mert a régi rend hívei ná­lunk már­ csak abban reményked­nek, hogy kiib­i cinkosaik imperia­lista háború útján még nyeregbe segíthetik őket, a magyar demo­kráciának nemcsak kíméletlen har­cot kell vívnia itthon a reakció el­len, de egyben mindenkivel meg kell értetnie, hogy újjáépítésünk talpraállásunk, függetlenségünk és szabadságunk, " véres verejtékkel megszerzett " eredményeit minden rendelkezésünkre álló erővel és min­den támadóval szemben meg fogjuk védeni. Ezért a jövő feladatai közé a demokratikus honvédség fejlesz­tése is beletartozik. A mi május elsejei Számvetésünk nyugodtan megállapíthatja, hogy népi demokráciánk erős, fejlődésünk biztató, hogy a magyar dolgozó nép az egyesült munkáspárttal az órán, nyugodtan nézhet a jövőbe. A Magyar Dolgozók Pártja, pedig vigyázni fog arra, hogy ne kapassa el magát a sikerektől, ne becsülje le az ellenséget és a nehézségeket de ne becsülje le saját erőit sem. A magyar dolgozó nép az elmúlt há­rom és fél esztendő tapasztalatai alapján öntudatosan és bizalommal néz a jövőbe. Érzi, hogy sorsát jó kezükbe tette le , hogy ezek a kezek az ország hajóját biztosan kormá­nyozzák át sziklák és zátonyok kö­zött. A magyar dolgozó nép, élén a magyar kommunistákkal és szocia­listákkal, bizakodva néz a jövő har­cai elé, melyeknek kimenetele nem kért fass s melynek útj­a a népi demokrácia győzelmes útja a szo­cializmus felé!­s. II munka­­ hőseit S i mituyül­ük ! 1 1 Május 1-étől­­ a munka hőseinek —»iga-Ji­zolás mel­ett — akciósáruk I EI kivételével 5°io-GS­ I 1 engedményt nyilunk is A Szövetkezeti Bolt ÁRUHÁZ Rákócz út 36 I Magyar Országos Szövetkezeti Központ a magyar gazdatársadalom központi értékesítő és áruellátó szerve mindennemű mezőgazdasági termékek értékesítése Mezőgazdasági gépek, szerszámok, vasáruk, textíliák, boráruk, növény­védekezőiszc-­ek, állatígérséégi c­ik­k, abraktakarmány, műtrágyák, ásványolajtermékei:,, háztartási-, műsz­ki-, ve­gyi- és elektromos cikkek, építési- és tüzelőanyagok, fűszer,­és , gyarmatáruk stb. beszerzése. • Biztosítási érdekképviselet: legolcsóbb díjak, legjobb feltételek. Levélcím: BUDAPEST I. — POSTAFIÓK­­?.2 Távirati cink EMOESZKA. Központi igazgatás: Budapest V. Vigadó utca 6. szám i ^lifHfiiifHifiififfliiiHmiimniffiiiinitninfiliiiHifiutiiimiiuiiHiiiii^iflij^ SE 55 MÁJUS 11 S­zombat A május 1.­ központi rendező­bizottság felhívja a május 1-i ünnepségeken részvevő és a fel­vonulást biztosító, me­netirányító, menetrendező és a tábori telefon­állomásokat vezető megbízottak figyelmét, hogy óráikat a rádió sze­rint igazítsák be, mert központilag a rádió órája szerint történik az indítás. * Május elsejével egyesülnek a győri munkáspárti lapok is. Az ú., győri napilap címe: Győr megyei­ Hírlap. • Az országgyűlés legközelebbi, keddi ülését az egyes engedély nél­kül külföldre távozott személyek állampolgárságának megvonásáról és vagyonának elkobzásáról szóló törvényjavaslatot tárgyalja. A ja­vaslat előadója Föld­e­s­ih­há­l­y elvtárs lesz. • A szovjet antifasiszta­­ifjúsági bi­zottság a május 1-i ünnepségekkel kapcsolatban meleghangú üdvözlő táviratot intézett a Magyar Ifjúság Népi Szövetségéhez. pl. Az országgyűlés igazságügyi bi­zottsága hétfőn délután 5 órakor a II. számú bizottsági teremben tart ülést és az ügyvédi rendtartás mó­dosításaairól szóló törvényjavaslatot tárgyalja. A közgazdasági és közle­kedésügyi, valamint a pénzügyi bi­zottság kedden délelőtt­­A10­ kor tart együttes ülést az I. számú bizott­sági teremben és az egyes villamos­művek energiatelepeinek és táv­vezetékeinek állami kezelésbe véte­lével kapcsolatos kártalanítást sza­bályozó törvényjavaslat benyújtási határidejének meghosszabbításáról tárgyal.. zzmm®z% az indiai kongresszusi párt 150 vezető tagja A kongresszusi párt­­,­6 vezető ink­.ru. lemondott. Legtöbbjük Bombay k­arnya­két kélő viselte a pártban. Elhatározásu­kat azzal indokolták, hogy a keng.esz-Sz.US „kapitalista szarv" lett és teljes „ lehetetlenség a kongresszus kebelében bármit is elérni a parasztság érdekében. Az „Építjük az országot — formáljuk az embert" című pedagógiai kiállítóét, a nagy érdeklődésre való­ tekintetet, a még egy hétig nyitva tartjuk. A ki­állítást­ május 2-án este zárják, máj­us 3-én egész nap zárva marad. Minden érdeklődőt szívesen látnak. (Magyar Képzőmáűvészek Szabadszervezete, VI. Andrássy út­­19, délelőtt 10—11 óráig.) — Megkezdik a mátrai völgyzárógát építését. Május 8-án, hétfőn­­ 250 munkás megkezdi a­ mátrai völgyzárógát építé­sének munkálatait. Schaltz Paula és Keller József f. hó 1 11-én házasságot kötöttek. (X) Az államosított Ipari és Kereskedelmi K­t. Budapest XIV. Angol utca 10--30 Telefon: 297-310 Zavartalanul dolgozik és kitűnő óra gyártmányait késedelem nélkül szállít­ja vidékre is.

Next