Népszava, 1948. május (76. évfolyam, 101–122. sz.)

1948-05-09 / 106. szám

0, JS HIS mains9 NSFSZAVA Hét halálos ítélet ö cyey$f m^i vérengzés bűnperében T Jaferj-tanacáa szombato,)%urí _. jjlet» a ' Wgysáímúsi icincg­\ flfigw* vádlottjainak bűnügyében. A nép »íróság annakidején halálra ítélte holtaid* Gesa volt vezérkari századost, Mátyásai Miklós századost, • Bodrogi Pe­rére törzsőrmestert, CiSkmei G'abort, Mi'Her Antalt és Rózsa Ferencet, Jlor­vi'itii Ferenc volt hadnagyot életfogytig­liiiii kényszermunkával sújtotta. A NOT a uépbíróság által kimondott hat halá­los ítéletet helybenhagyta, ezenkívül még Horváth Ferenc vplt hadnagyot 's halálbüntetésre ítélte. A "halálra' ítéltek kegyelemért folyamodtak. Igen kedvező volt áprilisban Budapest közegészségügye Dr Bakács Tibor, a főváros tiszti­főorvosa. részletes jelentésben szá­mol be Budapest áprilisi közegész­ségügyi helyzetéről. Az elmúlt hó­napban az élyeszületések száma 1554, a halálozások száma 969 volt, a főváros természetes szaporo­dása tehát mintegy «00 fő, ami szinte egyedü.1 áll a világváro­sai: között, ahol természetes szapo­rodás alig vagy egyáltalán nem mu­tatkozik. Csak a népi demokráciák és a Szovjet-Ünió városai mutatnak Budapesthez hasonló természetes szaporodást. A csecsemőhalandóság mind­össze 8.1 százalék. Csökkent a halálos kimenetelű ön­gyilkosságok és halálosvégű balese­tek száma is. Gyermekbénulás!meg­betegedés áprilisban nem fordult elő. A május 1-i díszítőverseny eredményei A május 1-i ünnepségre kiírt díszítő verseny eredményeit most hirdette ki a bírálóbizottság. V felvonuló menetek első díját az Úttörők nyerték. 2. Gant-vagóngyár. 3. Holtversenyben a IX. és XIV. kerület. Az üzemek közül: 1. Magyar Acél. 2. Ganz-villamossági iVolfner.-bőrgyár. Szakszervezeti szék­házak közül: 1. I'oszlás szak szervezet. 2. Gépjárművezetők szakszervezeti szék­háza. A kategóriák győztesei jutalmul egy-egy értékes festményt kapnak, a második díj zászló, a harmadik díj ok leva. A díjakat a jövő héten osztják ki. FELFEDEZTÉK A GYERMEK­BÉNULÁS VÍRUSÁT. A berlini rádió •newyorki hírt közöl, amely szerint a Minnesotai egyetem bakteriológiai la boratóriumában sikerült felfedezni < gyermekbénulás kórokozóját. Ennek alap jón most kísérletek folynak hatásos illóanyag összeállítására. Dick Bódegné, szül. Lukács Ilike, fájó szívvel jelenti, hogy szeretett férje, Dick Bódog hírlapíró, 55 éves korában hét­évi nagyon boldog házasság után hirtelen meghalt. Teme­tése május 9-én, vasárnap dél­után 2 órakor lesz a rákos­keresztúri zsidó temetőben. Gyászolják nővérei, özv. Rosen­feld Mórné és özv. Scjiwartz Vilmosiié, anyósa özv. Lukács Crnőné, unokaöecsei és unoka­hugai, kiknek szerető apjuk volt. Koszorúk mellőzését kérjük. Megvalósítjuk a jelszót: ar proletárok, egyesüljetek Folynak az egyesítő közgyűlések A budapesti líatodik kerület munkáspártjainak egyesítő gyűlését, szombaton délután tartották az MKP Üsengery uccai helyiségének az alkalomhoz méltóan feldíszített előadótermében. Bevezető szavaiban Justus Pál elvtárs emlékezett meg róla, hogy a munkásosztály tra­gikus kettészakadásának hosszú ideje alatt, leginkább azonban az elmúlt tíz évben, már megmutat­koztak az egységesítő törekvések. Most, mikor kettős jubileumot ülünk, az elbukott 1848-as forra­dalomét és a Kommunista Kiált­ványét, nincs semmi akadálya annak, hogy „a világ prole­tárjai, egyesüljetek" jeligét „magyar proletárok, egyesül­jetek" formájában megvalósít­hassuk. Hajdú Gyula elvtárs, államtitkár az MKP nevében szólt a küldött­gyűléshez. Hangsúlyozta, hogy azo­kat az elvi és gyakorlati vitákat, melyek a marxizmus táborát ketté­osztották. lbg'iikusan kétféle nagy kísérlet követte. A weimari kísérlet és az orosz elvtársak forradalma. Weimar végén Hitler, a szocia­lista forradalom útján Sztálin áll. Nem lehet kétséges, melyik uta kell követnünk. A munkásegységnek a megvalósí­tása máris nagy erői adott a Ma­gyar Dolgozók Pártjának és egycsa­pásra' lehetővé tette az államosítást. Ezután Harustyák József elvtárs, a Szakszervezeti Tanács elnöke be­szélt a Szociiáildem<ikrata Párt ne­vében. Hangsúlyozta, hogy ^ a : >0 éves testvérharc után a Szociál­demokrata Párt. tagjainak önkriti­kája a múltban 'elkövetett tévedése­ket revideálta. Így került sor reá, hogy a magyar dolgozók nagy, min; »len dolgozót magába foglaló pártja megszülethetett. Sípos István, a VT. kerületi MKP titkárának felszólalása után a vá­lasztmány megválasztására került sor. Ünnepélyes keretek között alakult meg a Magyar Dolgozók Pártja szombaton délben a belügyminisztériumban. Az egységes munkáspárt meg­alakulását kimondó kongresszuson több mint kétezer dolgozó jelent meg. A Szociáldemokrata Párt nevé­ben Balassa Gyula elvtárs, orszá­gos főkapitány mondott beszedet. A Magyar Dolgozók Pártja igazi nemzeti párt lesz, amely maradéktalanul fogja szol­gálni a dolgozó nép érdekeit ; — mondotta. A Magyar Kommunista Párt kép­viseletében Fischer Gyula elvtárs üdvözölte az egységesítő közgyűlést. Rámutatott annak jelentőségére, hogy a két párt egyesülése folytán a munkásosztály vezetőszerepet kap a magyar demokrácia építé­sében. A Kisgazdanárt nevében Németh József államtitkár, a Nemzeti Pa­rasztpárt nevében pedig Szent­györgyi István miniszteri' osztály­főnök üdvözölte a kongresszust. A közlekedésügyi minisztériumban a Magyar Dolgozók Pártjának alakulási ünnepélyén Gerő Ernő és Rónai Sándor elvtá ns mondott beszédet. Gerő elvtárs beszédében rámutatott az egységes munkáspárt megalakulásának nagy - jelentősé-' g'éítj, amely történelmi fordulatot jelent nemcsak a munkásmozgalomban, hanem a magyar népi demo­krácia fejlődésében is. Az MDP — mondotta — nemcsak a munkásosztály, hanem milliós tö­megpárt révéit az egész magyar nép élcsapatává les:. A továbbiak­ban ismertette a Magyar Dolgozók Pártjának programtervezetét. Ezután Rónai elvtárs beszélt. Hangsúlyozta, hogy a Szociáldemokrata Pártnak is be kell vinnie a valóban forra­dalmi hagyományait az új egy­séges pártba és aktívan kell. hogy résztvegyenek a jó szociáldemokraták is a Ma­gyar Dolgozók Pártjának munká­jában. * A Világosság-nyomdában is egyesült a két munkáspárt Szombaton délelőtt a Világosság­nyomda dolgozói ünnepélyes kere­tek között tartották egyesülési gyű­lésüket. A Magyar Dolgozók Pártja alakuló ülése a Világosság-nyomda zászlókkal díszített tetőtérraszán zajlott le. amelyet zsúfolásig elfog­laltak a nyomda dolgozói. A Mar­seillaise után Várnai Zseni elvtárs az egyesülésről szóló költeményét szavalta el. Székely Ignác a Nyom­dász; Szakszervezet, Benedek Ervin a Kommunista Párt ées Singer Jenő a Szociáldemokrata Párt nevében méltatta az egységes munkáspárt jelentőségét. A beszédek után meg­választották a Magyar Dolgozók Pártja Világosság-szervezetének új vezetőségét, amelynek elnöke (Vin­ter, ii/z Károly, titkára Pajor Gyula lett. * A Ganz Vagóngyár ünnepsége Felejthetetlenül szép és felszaba­dultan ujjongó hangulatban zajlott lo a szocialista munkásmozgalom egyik legrégibb fellegvárában, a Ganz-vagóngyárban a két munkás­párti szervezet egyesülése. Fehér János elvtárs nyitotta meg a küldöttgyűlést, amelyen Földes László elvtárs, a MKP. Horváth Zoltán elvtárs pedig a SzDP vezető­sége nevébeu méltatta a nap jelen­tőségét és a M agyar Dolgozók Párt­jának programnyilatkozatát. A többszáz küldött, — igazi élcsapata a demokráciának! — szívből jövő lelkesedéssel fogadta az egyesülést és szeretetteljes köszöntéssel fordult Szakasits és Rákosi elvtársak, a munkásegység előharcosai felé. Szűnni nem akaró tapssal fogadták a bejelentést, hogy a május 1-i fel­vonulási versenyt a Ganz-vagón dolgozói nyerték. Ez a küldöttközgyűlés a munkás­egység n-agy gondolatának - valódi diadalmenete volt. Ugyancsak szombaton tartották egye­sítő gyűlésüket az Elektromos Művek dolgozói. Bajit Jenő elvtárs elnök meg­nyitója után Kovács István elvtárs, a Kommunista Párt kiküldöttje hang­súlyozta, hogy az egységes munkáspárt­nak munkájával el kell érnie azt, hogy a magyar nép vezetőpártja logyen. To­vábbiakban ismertette a párt program­tervének egyes részeit és hangsúlyozta, hogy azt minden MDP-tagnak magáévá kell tennie. Dabrónaky Gyula elvtárs, a Szoeiál demokrata l'ái-t, hevében szólalt fel. Ez a párt — mondotta — a Magyar Dolgo­ók Parija és élcsapat csak így leTis­"nk. ha I. Kl:', f.-, > ' "U;'.!•'-'Pj; minden kii Weiset, á»'>< hm'K fennáll * volt szociáldemokrata és kommunista elvtár ék között. Az ünnepség Bártfai elvtárs záró­szavaiyal ért véget. * A Magyar Pamutipar újpesti telepén szombaton délután folyt le a két mun­káspárt szervezetének egyesítő gyűlése. Az impozánsan feldíszített díszterem­ben Zatkuták Nándor elvtárs, az iizenú bizottság elnöke és Vándori Gyula elv­társ mondottak beszédet, majd nagy lelkesedésscl elfogadták a két párt egyesítésére vonatkozó határozatot.-* Ugyancsak lelkes ünnepség keretében alakult meg a Magyar Dolgozók Pártja az OTt-ban, a városházán és a kö^ontí dohány árur alttárban. A népjóléti miniszter látogatása a Jointnál Olt Károly elvtárs, népjóléti mi­niszter meglátogatta a Joint köz­ponti irodáját, majd a vezetőséggel és az intézőbizottság tagjaival meg­beszélte a. Joint-szervezet fontosabb problémáit. Ezután a miniszter /. G. Jaeobsonnak, a magyarországi Joint országos igazgatójának és dr Szűcs Gézának, az országos Zsidó Segítő Bizottság elnökének kíséretében fel­keresett több. a Joint által fenntar­tott jóléti intézményt, aggok házát, népkonyhát, gyermekotthont. A szemle végeztével a miniszter a leg­teljesebb Megelégedését és elismeré­sét fejezte ki. A KORTÁRS ­május elsejei száma a munkát ünnepli. Kassák Lajos „Tavaszi áradás" című költeményében üdvözli az újjászülető, a felszabadult munkásságot. Feltűnést keltő Tábori Pál újabb naplórészlete és X adass József beszámolója a norvég színpad újfajta Peer Gynt-értelmezési ­ről, melyhez érdekes felvételt mellékel a. Ipp. A Kortárs május elsejei szánja a/, új orosz építőMiűvészettér ismerteti meg az olvasót, ebhez csatlakozik a korszerű falusi lakóház, valamint „A lakás mű­vészete — az otthonalkotás müvés'ieté"­ről szóló cikk illusztrációkkal és terv­rajzokkal. Kassák Lajos Gadányi Jenő festő- és Vedres Márk szobrászművész kiállításáról számol be. A szépirodalmi részben öt kitűnő no­vellát talál az olvasó. Gyárfás Miklós, Karinthy Ferenc, Lovam Gábor, Mu­rányi Korács Endre és Milóváh G. Gli­sics elbeszélését. Verset és versfordítást Kritsmann Gudmundsson, Hajdú Henrik, fmecs Béla. Lőrinc Lóránd, Matolay Pál, Cs. Nagy István és Ölheti Irén írtak. Cikkírók: Balázs Sándor, Bcrbiró Vir­gil, Dömötör Tekla, Gábriel Ilona, Hárs László, J emuit z Sándor, Keszt­helyi Zoltán. Kiss Tibor, Xadass József, Pán Imre, Scheiber Mária és Tábori Fát. Kr.jzz.al és képpel Bényi László, Gadányi Jenő, Heresy Iván, Hincz Gyula, Ved­res Márk, a Magyar Képszolgálat és Seidner-foto szerepelnek. A Kortárs má­jus elsejei száma kezdi közölni Szirálty Judit értékes regényét, az „Aprószen tek"-et. — A MEFESZ vezetősége sajtófogadá­son számolt be arról, hogy a MEFESZ egységszervezetté válik. Ennek kereté­ben a MEFESZ eddigi tagegyesületei megszűnnek ós átalakulnak a Magyar Egyetemisták es Főiskolások Egységes Szervezetének kari csoportjaivá. Ezzel kapcsolatban összehívják az V. Diák­parlamentet. Százhúsz mázsa sűlyű óriásgép érkezeit a Szovjet-kiáüífásra A j ú almi Budapesti Nemzetközi Vásár legnagyobb szenzációjának a külön Szovjet-kiállítás ígérkezik. Egye­lőre csak annyit lehet tudni, hogy a Szovjet erre a vásárra 12U Vágón kiállí­tási anyagot kiild. Hogy mi minden lesz közte, azt még nem lehet tudni, de az első kiállítási d irab megérkezett már Budcp; stre, a Nyugati pályaudvarra. Különleges vasúti szerelvényen érkezett ez az egyetlen eg:y darab kiállítási tárgy. Két emelődaruból kellett egy harma­dikat szerkeszteni, hogy le lehessen vasúti szerelvényről emelni és át lehessen tenni egy erre a célra szerkesztett jár­műre. Mert ez az egyetlen tárgy 120 mázsa súlyú, egyetlen darabból álló szét nem szedhető nyomdaipari gép. Csak traktorokkal lehet vontatni és meg kell erősíteni a Városliget útjait, meg helyét a kiállítási csarnokban, hogy a földbe ne süllyedje^ • . (X) \

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék