Népszava, 1948. július (76. évfolyam, 148–174. sz.)

1948-07-01 / 148. szám

A magyar szervezett munkásság a Szabad Népből, a Magyar Dol­gozók Pártjának központi lapjából megdöbbenéssel értesült arról a komoly és súlyos ellentétről, amely a­ világ kommunista, valamint munkáspártjai és a Jugoszláv Kommunista Párt­ között felvető­dött. A magyar szervezett munkás­ság és a magyar népi demokrácia minden őszinte munkása a világ­háború során és az azt követő esz­tendőkben is megtanulta becsülni és tisztelni Jugoszlávia népeinek, dolgozó tömegeinek hősi példáját, áldozatkészségét és bátorságát. Ugyanakkor megtanulta tisztelni és becsülni a mozgalom irányítóit és vezetőit, az illegális Jugoszláv Kommunista Párt sokat szenvedett, bátor harcosait. Megtanultuk becsülni a jugo­szláv népi demo­­rácia eredményeit és gyakran tekintetük önmagunk számára­­ is követendő példának. A magyar népi demokrácia táborát a kommunista és munk­áspárto­k Tájékoztató Irodájának határozata ebből a szempontból váratlanul, érte. Mondjuk mag­­ángyárt elöljáró­ban,­­ hogy mindabból, "amit a jugo­szláv népi köztársaságról, népei­nek hősi küzdelmeiről, az újjáépí­tés na­gy eredményeiről mondot­tunk, ma sem kell visszavonnunk, de revideálnunk sem. Éppen azért, mert azt, amit mondottunk, írtunk és hirdettünk, valóban sokra érté­keljük, azért kell marxista-leninista szemmel fokozott kritikával kísér­nünk azt, ami történik, nehogy a múlt érdemei elvakítsanak és el­vonják szemünk elől a jelen téve­déseit és hibáit. Mire kell külön nyomatékkal fel­hívni a figyelmet? Melyek azok az alaptételek, amelyeket saját orszá­gunkban, a szocializmus építése köz­ben és nemzetközi vonatkozásban a békefront és az antiimperialista küzdelem során egy percre sem szabad szem elől téveszteni ! Az első és döntő alaptétel, hogy egyetlen­­kis nemzet munkásosztálya sem volt és nem is lehetett elég erős ahhoz, hogy a maga felszaba­dítását pusztán önmaga erejéből, a Szovjet­ Unió népeinek döntő áldo­­zata nélkül kivívhatta volna. A Szovjet­ Unió szerepének háttérbe szorítása vagy elhomályosítása el­kerülhetetlenül téves, hibás és vészt­ hozó irányba vezet. De ugyanehhez az alaptételhez tartozik annak fel­ismerése is, hogy míg a népi demo­kráciák országaiban épül a szocializ­mus, addig a Szovjet-Unió a meg­valósult szocializmus hazája, amely­nek három évtizeden át folytatott hősi küzdelme példaadás, irányítás és nélkülözhetetlen tanítás mindazok számára, akik a szocializmust való­ban építeni akarják. Mindebből folyik, hogy hibás és veszedelmes minden olyan maga­tartás, amely teret ad az elbizako­dottságnak, amely hajlandó a saját érdemeit eltúlozva, elhallgatni, el­homályosítani vagy eltagadni azt a történelmi érdemet, amely a szocia­lista forradalom győzelmes meg­vívásával és a szocializmus felépí­tésével a Szovjet­ Unió népeit, és­ mindenekfelett a Szovjet­ Unió kommunista (bolsevik) pártját megilleti. Erről az útról letérni önkéntelenül is szembefordulást je­lent a kommunista pártok egység­frontjával és automatikusan az ellenséghez való közeledést ered­ményezi. Ebből következett az a marxista-leninista világnézettel homlokegyenest ellenkező burzsoá­nacionalizmus, amely a jugoszláv népi demokráciát súlyosan té­velygő, veszedelmes útra vezette. Ezzel függ szorosan össze az, hogy Jugoszláviában, ahol a régi és kép­zett marxista-leninista káderek a partizánharcok közben óriási vesz­teséget szenvedtek, a párton belül szinte illeggális sejtekké váltak és az osztálytudatos proletariátus vezető szerepe kispolgári elemek javára elkiállódott. A magyar szervezeti munkásság, amikor az elmúlt hónapok során zárt sorokban vonult fel a két mun­káspárt egyesülése, a Magyar Dol­gozók Pártja mellett, h­itet tett nem csupán a munkásosztály egysége, hanem a munkásosztály -T* '.tv'-,­szlatint -fjúrtja mellett is. Az egye­sülési kongresszus és a program­nyilatkozat egyaránt nyomatékosan rámutattak a munkásosztály, a szer­vezett munkásság vezető szerepére és vezető hivatására. Rámutattak arra is, hogy a magyar demokrácia nagy tabóra és elsősorban maga a magyar dolgozó parasztság is nem csupán elfogadja, hanem, egyenesen elvárja és igényli a munkásosztály vezetését. Igényli ezt azért, mert a magyar munkásosztály a felszaba­dulás óta élen járt az újjáépítésben, élen járt az áldozatvállalásban és nemcsak a mágia osztályérdekeit ha­nem az egész magyar dolgozó társa­dalmat az egész magyar nemzetet szolgálta. Földreformtól kezdve a reakció, elleni küzdelmen keresztül minden alkalommal a munkás­osztály vállalta a küzdelem orosz­lánrészét és ugyanakkor nem gyen­gítette, hanem erősítette a dolgozó parasztsággal kötött szövetségét. A Jugoszláv Kommunista Párt téves politikájából számunkra több tanulság következik. Következik elsősorban az, h­ogy a béke frontja, a népi demokráciák frontja, a kom­munista és munkáspártok, de első­sorban a Szovjet­ Unió semmiféle pillanatnyi taktikai érdek kedvéért nem hajlandó elvi és ideológiai kér­désekben elhomályosításri, eltaga­dásra vagy ködösítésre. Ez a front oly erős és oly hatalmas, hogy a kérdések tisztázása nem gyengíti, hanem végső következményeiben mindenkor csak erősítheti. A másik komoly következmény és komoly tanulság, hogy eredmé­nyeink és sikereink felismerése nem vakíthat el, nem, tehát elbizakodott­. Tudnunk kell, hogy bármily súlyo­s csapásokat is mértünk a reakció erőire, azokat nem semmisítettük meg és semilyen eszköz nem alkal­matlan számukra ahhoz, hogy új­ból lábra kapjanak. A magyar szer­vezett munkásság fokozott ébersé­gére, fokozott öntudatára és egysé­gére, a marxizmus-leninizmus taní­tásainak követésére, saját elméleti tudásának fokozására van szükség ahhoz, hogy továbbra is jól és az egész nemzet javára tölthesse be szerepét. Az ipari munkásság és a dolgozó parasztság megingathatat­lan bizalommal és hűséggel a Szov­jet­ Unió és a Szovjet­ Unió Kommu­nista (bolsevik) Pártja iránt, ál­landó éberséggel és önkritikával harcol a lenini-sztálini párt, a Ma­gyar Dolgozók Pártja vezetésével a nemzeti függetlenség és a nemzet­közi bék­efront megszilárdításáért. Ebben a harcban a szakszervezet elsőrangú fontosságú sz­erve volt és lesz a magyar népi demokráciának, a szervezett munkásság öntudata kis fegyelme biztosítéka volt és tesz a küzdelem sikerének. Ár­a­dó fillér | A SZ­A­B­A­D S­Z­A­KS­Z­ER­VEZETEK KÖZ­PON­TI L­A­P­J­A 1 Szerző. és kiadóhivatal: Vitt, Conti ucca 4 Megjelenik hétfő k­i­v­é­t­e­l­é­v­e­l m­i­n­d­e­n nap Telefon: 137-562, 137-663, 137-564 A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének határozata A Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége június 30-án Szakasits Árpád elnöklésével a megyei titkárok és más vezető pártfunkcionáriusok bevonásával kibővített ülést tartott. Rákosi Mátyás beszámolója alapján megtárgyalta a Kom­munista és a Munkáspártok Tájékoztató Irodájának határozatát a Jugoszláv Kommunista Párt helyzetéről. A kibővített Központi Vezetőség beható vita után egyhangúlag a következő határozatot hozta: Helyesli a Magyar Dolgozók Pártja küldöttségének m­aga­tartását a Tájékoztató Iroda ülésén és teljes mértékben magáévá teszi a Tájékoztató Iroda határozatát, a­ JuKP helytelen politikai irány­vonala fölött gyakorolt bírálatát. A kibővített Központi Vezetőség megdöbbenéssel vesz tu­dom­­ást arról, hogy a JuKP Központi Bizottsága a Tájékoztató Iroda határo­zata utáni állásfoglalásában folytatja és tetézi eddigi hibáit. A JuKP Központi Bizottsága kijelenti, hogy a Tájékoztató Iroda határozata ,,hamis értesülések" alapján jött létre. Ezt az állásfoglalást, mely a Tájékoztató Irodában egyesült kommunista és munkáspártokat" azzal rágalmazza, hogy döntő fontosságú kérdésekben könnyelműen és felületesen határoznak, a Központi Vezetőség, mint a­ döntő elvi vitás kérdések elől való elvtelen kitérés kísérletét, visszautasítja. A kibővített Központi Vezetőség felhívja a Magyar Dolgok Pártja minden tagjának, pártmunkásának és szervezetének figyelt ,arra, hogy a Magyar Dolgozók Pártjának is komoly következ­­réseket kell lefonnia a Tájékoztató Iroda határozatából, m­a Magyarországon is vannak még a városban és a falun tőkés elem a kommunisták é­­ a szociáldemokraták még nem forrtak össze teljesen a Magyar Dolgozók Pártjában. Pártunk tagjai jelentékeny részének még alacsony az elméleti színvonala, ezért, nálunk is fenyeget a pol­gári nacionalizmusnak, a sikertől való megszédülésnek, a Szovjet­ Uniótól való eltávolodásnak, a tőkés elemek lebecsülésének, a szoci­­­lizmusba való békés belenövés opportunista illúziójának veszélye, amelyekkel szemben fel kell vértezni a Magyar Dolgozók Pártjának minden tagját­, pártmunkását és szervezetét. A kibővített Központi Vezetőség felhívja minden magyar demo­kratikus erők figyelmét arra, hogy a külső imperialista és a belső reakciós erők ama kísérleteivel szemben, melyekkel ki akarják aknázni a Tájékoztató Irodában tömörült pártok és a JuKP közötti ellentéte­ket a Szovjet­ Unió és a népi demokrácia elleni hangulatkeltésre, szorosabbra kell fűizni a magyar demokratikus erők egysé­gét, kíméletlen eréllyel fel kell lépni a reakciós zavart keltéssel szem­ben és biztosítani kell a magyar demokrácia és a Szovjet­ Unió, vala­mint a népi demokratikus államok szoros egységét a békét és a nem­­zeti függetlenséget védelmező békefrontban. é­s A kommunista és munkáspártok a jugoszláv kommunistáktól várják a hibák kiküszöbölését A világsajtó visszhangja a Tájékoztató Iroda határozatáról A nemzetközi munkásmozgalom minden területén hatalmas vissz­hangot és megmozdulást váltott ki a Tájékoztató Iroda határozata, amelyben tárgyilagos, de kemény bírálatot mondott a Jugoszláv Kommunista Párt vezetőinek hibás és veszedelmes politikájáról. A francia kommunista párt ked­den hatalmas tömeggyűlésen emlé­kezett meg a Kommunista Kiált­vány megjelenésének­­százéves év­fordulójáról és a gyűlésen Tillon ismertette a jugoszláv párttal kap­csolatos problémát. Megvallotta, hogy­­ a francia kommunista dolgozók fájdalommal értesültek a jugo­szláv párt vezetésében bekövet­kezett hibákról és megállapította, hogy ezzel a Jugoszláv Kommunista Párt el­hagyta a marxi-lenini irányvonalat és azzal, h­ogy megbontja a demo­kratikus erők egységfrontját " kárt okoz a demokrácia és a béke ügyének. A nagygyűlés egyhangú határo­zattal magáévá tette a Tájékoztató Iroda határozatát és bizalmát nyil­

Next