Népszava, 1948. augusztus (76. évfolyam, 175–199. sz.)

1948-08-01 / 175. szám

Az első tervévet befejeztük. El­mondhatjuk, hogy a hároméves év éles fegyvernek bizonyult a magyar demokrácia kezében. Minél erősebbé vált a demokrácia , a reakció táborának megbontása, fő­erőinek megsemmisítése, a munkás­osztállyon belül a marxizmus-leni­nizmus teljes diadala és a Magyar Dolgozók Pártjának megalakítása révén. S annál eredményesebben tudta a megszilárduló népi demo­krácia ezt a fegyvert forgatni: a nép javára, a kizsákmányolók ká­rára. Mi a mérlege ennek­­ esztendő neki Iparunk, amely ma már túl­nyomó részben és döntő jelentő­ségű ágaiban a népi demokrácia tulajdonába jutott, jelentős mér­tékben kiheverte a fasiszta háború okozta sebeket és veszteségeket, át­lagban már az első év alatt meg­közelítette a béketermelés mértékét és néhány százalékkal túlteljesítette a tervet. Emellett a terv sikeres végrehajtása során mind jobban­­domborodik ki új jellegzetessége, amellyel felszámoljuk ipari függő­ségünket Németországgal szemben, kifejlesztjük és modernizáljuk finomiparunkat és ezzel előre törünk a fejlett népek élvonala felé. Az első tervév vége az egész magyar ipart hatalmas, átfogó át­szervezés és racionalizálás állapo­tában találja és ezen belül folyt a most első szakaszában lezáruló munkaverseny a termelés kiszélesí­téséért, a minőség javításáért, az önköltség csökkentéséért. Mezőgazdaságunk az első terv év­folyamán ugyancsak nagy meny­nyiségi és minőségi változásokon ment keresztül. A muílt aszályos esztendő káros következményeit jelentős mértékben leküzdte, a­ ve­tésterület növelésével, a belterje­sebb művelést igénylő növények fokozott termelésével, állatállomá­nyának a szokásos évi átlagokat meghaladó gyarapításával, foko­zódó, bár még­ távolról­ sean elégsé­ges műtrágya-felhasználással biz­tosította a termett javak össz­mennyiségének emelését és az ezidőszerint rendelkezésre álló becs­lések szerint az idei mezőgazdasági év termelési értéke — 1947 januári árakon számítva — meg fogja ha­ladni a tervelőirányzatot, d­e a terv végrehajtása minőségi válto­zásokat is eredményez a mezőgazda­sági termelésünk szerkezetében. Már AZ első tervév utolsó hónap­jainak fokozódó üteme­t megmu­tatta, amit, a második és harmadik tervév még erőteljesebben fog­­ki­hangsúlyozni, hogy a népi demo­krácia beruházásai a kis- és köz­ép-, paraszti gazdaságok erősítésén ke­resztül szolgálják mindenekelőtt a dolgozó nép érdekeit. Amit a pa­raszti munka eredményesebbé tétel, tettek érdekében teszünk az egy­szersmind gyöngíti a falu kizsák­mányoló elemeinek, a spekuláns­nak és kuláknak szerepét és szaba­dítja fel fokozatosan a dolgozó parasztságot a falusi kapitalizmus nyomása alól. A terv első évfor­dulója a falut is mozgásban találja: az erősen szaporodó gép- és traktor­állomások, öntözőrendszerek és fal­vak százainak bekapcsolása , az ország villamos hálózatába, a de­mokrácia hathatós támogatása a falusi általános szövetkezetek és a földbérlőszövetkezetek számára, a kulák gyarapodásának fokozódó, igénybevétele mezőgazdaságunk fejlesztésének érdekében, mind megannyi eleme annak a fejlődés­nek, amelyben dolgozó parasztsá­gunk milliós tömegei a munkás- MERLE írta: Vajda Imre osztály erőteljes és eredményes ve­zetése mellett valóban és véglege­sen felszabadulnak és gazdáivá válnak a magyar földnek. Gazdaságunknak talán egyetlen része sem szenvedett a t­iszta háborúban olyan szörnyűséget, csa­pásokat, mint közlekedési hálóza­tunk. Ma, az első tervév végeztével vasutaink nagyobb személy- és meg­közelítően ugyanolyan magy árufor­galmat bonyolítanak le, mint béké­ben, a Duna szele mind több hajó ormán lobogtatja a magyar zászlót, légiforgalmunk messze meghaladja a békebelit Posta- és telefonháló­zatunk modernebb, mint valaha és nem játékszer, hanem a szakember­utánképzés gyönyörű eszköze az Úttörők Köztársaságának budai gyermekvasútja. De még ha játék­szer lenne is, nem csillan-e fel benne első ízben a magyar törté­nelemben az út a szükség világából a szabadság világába! Rendkívüli­­ büszkeségünk, hogy mindezt: termelő apparátusunknak hatalmas bővülését és eredményes kihasználását, a nemzet beruházott vagyonának jelentős növelését és a nemzeti munka átszervezését olyan úton valósítottuk meg, amely a szo­cializmus felé vezet és amelyet a dolgozó nép életszínvonalának je­lentős emelkedése kísér. Az ipari munkásság reálbére, életszínvonala egy év leforgása alatt több mint 26%-kal emelkedett , és e ponton is túlléptük a tervelőirányzatot! A falu népe is jobban él, többet f­­­gyaszt és gyorsabban gyarapodik, mint valaha. A kizsákmányoló osz­tályok visszaszorítása, a kizsákmá­nyolás megszüntetése a gazdaság szocialista szektorában alig fel­becsülhető tartalékokat juttatott a dolgozó nép kezére. Nemcsak az, hogy többet termeltünk, hanem az is, hogy a termelt javakból keveseb­bet tudtak a kizsákmányoló rétegek a maguk számára kisajátítani, emelte a dolgozók életszínvonalát, tette életüket emberibbé, nyitotta meg előttük a kultúra, a szellemi fejlődés és tanulás birodalmát. Az első tervév során többet fordítot­tunk szociális beruházásokra, isko­lákra és népi kollégiumokra, kór­házakra és lakásépítésre, mint amennyit előirányzatunk tartalma­zott és hogy az új tervévet az eddig többségükben nem állami iskolák államosítása vezeti be, népi demo­kráciánknak nemcsak politikai, ha­nem gazdasági megszilárdulását is jelképezi. íme, ez az első tervév mérlege. For­dulat éve volt, hatalmas fordulaté a magyar nép évszázados harcában szabadságáért, függetlenségéért, jó­létéért. Az első tervév­­gyarapította erőnket, megszilárdította- népi demo­kratikus rendszerünket és olyan állásokat biztosított a haladó erők számára, amelyekből kiindulva si­keresen fejleszthetik az első tervév eredményeit a most induló má­so­dik időszakban a terv célkitűzései­nek végleges biztosításáig. Közlemény a Magyar Dolgozók Pártja kibővített Központi Vezetőségének ülése Szombaton, július 31-én a Magyar Dolgozók Pártjának Köz­ponti Vezetősége, kibővítve a Központi Ellenőrző Bizottsággal, a nagybudapesti kerületi titkárokkal, a megyei párttitkárokkal és más felelős pártfunkcionáriusokkal, ülést tartott. A kibővített Köz­ponti Vezetőség Rákosi Mátyás elvtárs beszámolója alapján fog­lalkozott a köztársasági elnök lemondását előidéző kérdésekkel és az elnök lemondásával előállott helyzettel és egyhangúlag a kö­vetkező határozatot hozta: HATÁROZAT 1. A kibővített Központi Vezetőség tudomásul veszi és elfogadja a köztársasági elnök lemondását. 2. Helyesli és teljes egészében jóváhagyja a Politikai Bizottság­nak a köztársasági elnök lemondásával kapcsolatos ténykedését. 3. Megállapítja, hogy sikerült meghiúsítani az imperialisták újabb provokációs kísérletét a magyar népi demokrácia ellen, ami népi demokráciánk megnövekedett erejét és szilárdságát bizonyítja. 4. Fokozott éberségre hívja fel a Magyar Dolgozók Pártját és a többi demokratikus erőket az imperialisták és a megvert, de még meg nem semmisített belső reakciós erők újabb provokációs ter­veivel és aknamunkájával szemben. 5. Tekintve, hogy a július 30-án megtartott pártközi értekezlet egyhangúlag arra az álláspontra helyezkedett, hogy a köztársasági elnök tisztségére a jelöltet az ország legnagyobb és legerősebb pártja, a Magyar Dolgozók Pártja adja, a kibővített Központi Vezetőség köztársasági elnököt Szakasits Árpád elvtársat jelöli. Hétfőn összeül az országgyűlés A Népszava szombat reggeli száma közölte, hogy a pártközi ér­tekezlet tudomásul vette és elfogadta Tildy Zoltán köztársasági elnök lemondását. Nagy Imre, az országgyűlés el­nöke hétfőn 1 órára összehívta az országgyűlést a további in­tézkedések céljából. Hétfőn összeül az országgyűlés. Ezren beterjesztik a magyar-bolgár együttműködési barátsági és köl­csönös segélynyújtási­ egyezményt, majd megállapítják a keddi ülés napirendjét. Előreláthatólag kedden és szer­­dán is ülést tart a Ház. Vasárnap egyébként a pártok megbeszélést tartanak, majd párt­közi értekezlet lesz. a.-, '•• -i. -•• ' , '* 1 * 76. évfolyam, 175. szám, Budapest, 1948 augusztus 1, vasárnap Ara­go fillér 1 A S­Z­AB­AD S­Z •­A­K S­Z­E­R­V­IZETEK KÖZP­ON­T­I LAPJAI Szerk. és kiadóhivatal: VHI, Conti ucca 4 Megjelenik hétfő kivételével minden nap Telefon: V37-SGZ, 137-563, 137-564 Üdvözöljük az első él m­u­n­káskongresszust

Next