Népszava, 1948. augusztus (76. évfolyam, 175–199. sz.)

1948-08-18 / 189. szám

SPORT Az olimpiai küldöttség távirata Dinnyés miniszterelnökhöz A Magyar Olimpiai Küldöttség vezet őségét öl a következő távirat érkezett Dinnyés Lajos miniszter­elnökhöz: Hálás szeretettel köszöntjük Miniszterelnök Urat, a magyar sportolók nagy barátját és arra kérjük, hogy a kormány tagjai­nak és a magyar dol-ozó nép vezetőinek adja át liálás köszö­netünket azért a nagy áldoza­tért és gondoskodásért, amellyel lehetővé tették, hogy Londonban méltóképpen képviselhettük a demokratikus Magyarországot. A Magyar Olimpiai Küldöttség vezetősége. Természetbarátok az olimpikonok fogadásán A Magyar Természetbarátok Szövet­sége testületileg vesz részt az olimpiko­nok mai fogadásán. Találkozás fél 3-kor a Baross-szobor előtt. Továbbá közlik, hogy a Magyar Ter­mészetbarát Szövetség első tanácsülése ma, szerdán este 7 órakor lesz a Har­mincad ucca 3. szám alatti helyiségben. Ugyancsak a természetbarátok közlése szerint a HÉV szentendrei vonalán a sebesvonat Római-fürdőn is megáll. JönneK a román atléíanők A Román Atlétikai Szövetség értesí­tése szerint a román-magyar atlétikai vissaavágómérkőzés mégis megvalósul. A románok 18 tagból álló csapatukat el­fcüldilk Budapestre, és a következei szá­mokban mérkőzünk meg: 100, 200, 800 in síkfutás, 80 m gátfutás, váltófutás, maga«- ós távolugrás, súlylökés, disz­kosz* ée gerelyhajítás. T1PJE INK A. totó 45. szelvényének kitöltésekor a latolgató gondosan ügyeljen a pótmérke­zések re ie. A rendelkezések érteimében ugyanis azokat a mérkőzéseket, amelye­ket nem szombaton vagy vasárnap ját­szanak le az ellenfelek, hanem előre­hozzák augusztus 20-ra vagy augusztus 19-én estére, törlik a szelvényről. Mint­bogy pedig nem is egy mérkőzéssel ez a tervük a csapatoknak, könnyen lehet, liogy akár három pótmérkőzés is fő­mórkőzéssó lép ellő. Véleményünk az egyes mérkőzésekre: Ferencváros—Wacker 1 Vasas—MTK x (2) Elektromos—Szeged 2 Debrecen—Szolnok 1 Cegléd—Hatvan 1 Szarvas—Gyula 1 Kap. MTE—Pécsi VSC 2 (x) Miskolci MTE—Pereces 1 Csongrád—Kiskunt. TK 1 Veszprémi TC—Kapuvár 1 FSE—D. Magyarság 1 Egri SZTK—Ozd 2 PÓTMÉRKÖZÉSEK: Budakalász—Monor 2 Saig. SE (?)—EMTK hibás kiírás ETO—M Textil 1 Haladás—Sopron 1 ~ A Magyar Természetbarát Szövetség ezerdán este 7 órakor tartja alakuló ülését Harmincad nooa 3. szám alatti helyiségében. Főszerkesztő: HARUSTYAK JÓZSEF Felelős szerkesztő: HORVÁTH ZOLTÁN Szerkesztő: GÁCS LÁSZLÓ Felelős kiadó: FENYVES JENŐ A közlemény végén a (X) Jel fizetett hirdetést jelent Vi'ágosság Nyomda Rt., Budapest VIII Conti ucca 4 F«te!Se vezetői EPEKI ISTVÁN Csik, Papp és Bóhis a Szent István-napi sportműsoron A Szent István-napi sportünnepsé­gek margitszigeti részét a Szakszer­vezeti Tanács sportosztálya ren­dez) a legjobb szakszervezeti spor­tolók részvételével. A margitszigeti sportünnopségeken résztvesznek az olimpiáról szer­dán hazaérkezett bajnokaink is. A műsorban szerepelnek a vasutas ökölvívók, valamint birkózók. Biz­tosan indul Csik és Papp olimpiai ökölvívóbajnok, valamint Bóbis. a birkózás nehézsúlyú olimpiai baj­noka is. A Margitszigeten lefolyó labdarúgótornán nyolc szakszervezet csapata vesz részt, a kézilabdatornán tíz csapat, a röp­labdatornán tíz. a kosárlabda­mérkőzéseken pedig 12 csapat indu­lását biztosították. A birkózásban I hat szakszervezeti sportegyesület 'indítja el versenyzőit Mi van aSárosi-ügy mögött? ayagy az a titokzatos távirati-engedély Dr Sárosi mindig nagy „drihler" Volt, nemcsak a labdával tudott bánni, de az emberekkel is. A kö­zönséggel el tudta hitetni, hogy forró Szíve csak a Ferencvárosért dobog, miközben a vezetőséget olyan helyzetekbe hozta, amilyenek az amatőríutball történetében pá­ratlanok. A csin-be sohasem szere­tett belemenni. Most sem ő csinálta ezt a húzást, hanem ..mások". Ö bi­zonyára — mossa kezét — ártat­lan. ő nem teliét semmiről sem. I. , , ,, ... , „ I megint csinált Az „eszfutballista j egy ravasz I ) TI OÁ C-4 * 1 ÍIC7FT. csinált asz húzást: leszer ződött a Palermo csapatához. Hogy hogyan tudta ezt megcsinálni? Mi­csoda dribli rejtőzik enrogött? Ki­nek passzolta előbb az igazolási iapját. hogy vt illető a védelmet becsapva, a fedezeteket kikerülve, a kapust „átejtve" bevigye az en­gedélyt az olasz szövetségi föenkár szobájába — az egyelőro rejtély. De már nyomon vannak a-i illeté­kesek és kérlelhetetlenül csapnak majd arra. aki ezt a „dribln" meg­csinálta. A Népszava olvasói már tudják, miről van szó. 'A fiv Sárosi-ügyről. Az egykor oly népszerű ..Gyurka-Gyurka'' azzal az ürüggyel, bogy részvész a Ferencváros-Öreg fiúk csapaténak bécsi mérkőzését'. — és persze mitsein törődve az PTC-vol — elutazott Olaszországba. Ott azonban nem tudott elhelyezkedni, mert a Magyar Labdarúgó Szövet­ség játékengedélye néni volt a bir­tokában. | Nagyon jól tudjuk, ITT , I és — min-Honapokig tartó huzavona { den M-zonuyal — gondosan előkészített terv után most egyszerre csak megszólalt a La b darp gpszövetség tejéfójija. Olaszországból keresték az MLSZ-t, dr Sárosi kiadatását kérték. Hogy, hogy nem — ebbep az időben csak egyetlen személy tartózkodott az irodában, aki a telefónmegkeresésre távirati, úton meg is adta az enge­délyt. Hogy- jogtalan, az nem is vi­tás. Így aztán az olasz szövetség arra hivatkozott, b egy az MLSZ hivatalos vonalán hivatalosan ki­kérte Sárosit és hivatalosan táv­iratban engedélyt kapott. Ezen az alapon, noha sz MLSZ megfelelő írásbeli igazolásának, illetve kiada­tási engedélyének nem volt birto­kában — Sárosi Györgyöt leiga­zolta. amikor erről a visszaélésről tudomást szerzett — hivatalos le­vélben azonnal közölte az olasz labdarúgószövetséggel, hogy Sárosi kiadatásához nem járul hozzá ós a jövőben sem szándékozik magyar játékosokat külföldnek kiadni. Az MLSZ | yj hogy Sárosi a maga tartóz­kodó , játék­modorával úgysem fog sokra menni Olaszország, ataal megköve­telik. hogy a játékos maga küzdjön, harcoljon és ne másokat küldjön a veszélyes helyzetbe- Ezt úgyis hiába várják tőle odalent Vélemé­nyünk szerint nines jövője Sárosi­nák az olasz pályákon. De mindez nem tesz elnézővé bennünket a szövetségi rendelkezések kijátszá­sával szemben. Ha nem is hangoztattuk, tudjuk, hogy egy­egy játékos kiadatása mögött — a benfentesek szerint is — megvesz­tegetések bújnak! Az MLSZ hozott egy határozatot , hogy játékost nem adunk ki. Ennek véget kell vetni, inert tűrhetetlen ós nemcsak erk'ölos­telen, de a magyar futball elemi érdekeit is mélyen sérti. Tűrhetet­len. hogy egyes „benfentesek" a szövetség rendelkezéseit kijátszva, újra meg újra vétsenek az ország érdekei ellen megrontsák a tisítu'.ó légkört! Ijj ép. radikális tisztogatást Erélyes! követelünk! .Pusztuljanak • a méregkeverők, pusz­tuljanak a játékosárusítók, pusztul­jon a rothadt üzleti szempont. Ez nem csak Sárosi-ügy, akire egyéb­ként sem mint emberre, sem mint játékosra Magyarország nem tart igényt! Ez az MLSZ iigye, a magyar futball ügye. amelyet nem engedünk hátbatámadni és orvul ledöfni! Az MLSZ nevével visszaélő nyerje el méltó büntetését! Bizto­sítják ezt a Magyar Labdarúgó Szövetség erőskezű vezetői, akik nem tűrnek semmi visszaélést. Rejtő László Augusztus 20-án bonyolítják le a népi asztali­tennisz bajnoki döntőket A nagyszabású tömegtorna végre el­érkezett a döntő küzdelmekig. Ezeket augusztus 20-ának ünnepén bonyolítják le a Sportcsarnokban reggel 8 órai kezdettel. A döntő összecsapások két része oszlanak: a vidéki részre és a fő­városira. A két mezőnyből kikerülő leg jobbak, tehát a nagybudapesti és a vi­déki bajnokok összemérik erejüket az országos népi bajnoki címért. Nagyszabású sportnap Mátyásföldön A mátyásföldi népi sportbizott­ság augusztus 20-án hatalmas sport­műsort bonyolít le, amelynek közép­pontjában a Cinkota, Sashalom és Mátyásföld községek közötti nagy atlétikai tömegverseny áll. A ver­seny népi jellegű, a szakszövetség által még le nem igazolt versenyzők előtt mind nyitva áll. Nevezni a helyszínen is letot. Műsoron kívül For ray Árpád, az ökölvlvószövetség ügyvezető elnöke Papp győzelme után örömében — ígéretéhez hí­ven — nadrágostól, ingestől az úszómedencébe ugrott. Háti IslcoMl és 38 óvodái állított helyre a főváros A főváros az elmúlt félévbon közel egy­millió forintot fordított bérházak és lakótelepek helyreállítására. Több mint 800.000 forintos költség­gel helyreállítottak 6 iskolaépületet és 38 óvódát. A közkórházak és egészségügyi intéz­mények karbantartása hat hónap alatt közel félmillió forintba került. Szerdán Priestley zenés vígjáté­kával, az „Adám és Évá"-val nyílik meg újra a Belvárosi Színház. (X) SZÍNHAZAK MŰSORA Belvárosi: Adám és Éva (%S). Mfivési Színház: Ida regénye (V«8). Fővárosi Ope­rettszínház: Nyitott ablalk (VÍ8). Medgya­szay: Az ezred apja (%8). Fővárosi Nagy­cirkusz: Augusztusi új imfisor (4, 948). MOZIK MŰSORA ATRIUM (tel.: 160-955): Modern Pimpernel (4. Vi7, A9). — CORSO (tel.: 182-818): Szürke sátán (4, Vi7, m. — CORVIN (tel.: 123-353): Mu­zsika szárnyán (4, 6. 8). — DÉCSI (tel.: 123-353): A táncosnő CA5. %7, 9). — FÓRUM (tel.: 189-707): Egerek és emberek (4. Vi7, «9). — LLOYD (tel.: 123-043): Muzsika szárnván ('/-'>, Vil. 9). — OMNIA (tel.:139-693): Szürke sátán 0,45, »/«7. 9). — ROYAL APOLLO (tel.: 222-C56): Egerek és emberek A5. %7, 9). — SCALA (tel.: 120-150): Modern Pimpernel (V25, '.47. 9). — URÁNIA: Táncosnő (4, 6. 8). — VÁROSI: Az ezred fia (Vs5. AI, és % 9). ADY (tel.: 130-230): Csendháborító (4, H7, %9). - BELVÁROSI (tel.: 184-099): A szere­lem vádol (944, 6, !49); bálterein: v., ii. %7, V<9. — BETHLEN (tel.: 225-003): Mandzsu bes­tiák (4, 6, 8.) — BODOGRÁF (tel.: 139-173): A dzsungel könyve (%S, Yft. %9; vasárníip %3-kor is.) — BUDAI VIGADÓ (tel.: 251-013): Veszélyes őrjárat (4. '1,7. %9). — CAPI­TOL (tel.: 133-820). Csendháborító (&5, 947. 9). — CITY (tel.: 128-129) :• Még öt pere az élet (%4, 940, 8). ELIT (tel.: 128-993): Kis csavargó ('/«, %7, 949). - IPOLY (tel.: 201-OOJ): Kaiiüevú a bálon (%5, 947, D). — JÓZSEF ATTILA (tel.: 138-248): A szerelem vádol (4, %7, H4). — KAMAHA (tel.: 423-901): Még öt perc az élet (4, •/.7, VsO). - KOSSUTH (tel.: 126-204): Veszélyes őrjárat (Vi5, 947, 9). - KOBŰTI HÍRADÓ Mafirt-mozi. (tel.: 222-499): Magyar filmhíradó. Francia világhír­adó. Szovjet-Űnió hírei. Rlgoletto. Vadászok paradicsoma. Farkas és bárány. Mindennap reggel 9-t'<1 este 11-ig. — MARX (tel.: 424-313): Centercsatár (4, G, 8). — NAP: Kerek Ferkó (4, H7, vas. és ünnep 2-kor is. — OLYMPIA (tel.: 13S-139): Külvárosi fiú CéX %5, %7, >Á9). - PALACE (tel.: 222-426): Ezt látják a csillagok (11, 1, 3, 5, 7, 9). — PHÖNIX: A dzsungel könyve (11, 1, 3, 5, 7, 9). _ PATRIA: Kis csavargó (4, V47, %9). ­KOXY (tel.: 225-419): Razzia (11, 1, 3, 5, 7, 9). - STÚDIÓ: Visszatérés (Vs2, YA, »46, 8). ­SZABADSAG: „Z" a korbácsos ember (%5, •"47, 9). — SAVOY (tel.: 138-125): Még Bt perc HZ élet 0/65, 947, 9). — TATRA (tel.: 139-430): Modern kalózok és GáncsnéíkOH bandita (4, 6, 8; vas. V.-3. %7 %9). ­TINÓDI (telefon: 224-400): Centercsatár (:„ 7, 9). — TURAN (telefon: 12-5-579)! Mandzsu bestiák (5, 7, 9). — UGOCSA A szerelem vádol ('M, 946, 8). — VESTA: Razzia (10, 12, 2, 4, 6, 8). «

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék