Népszava, 1948. augusztus (76. évfolyam, 175–199. sz.)

1948-08-18 / 189. szám

SPORT Az olimpiai küldöttség távirata Dinnyés miniszterelnökhöz A Magyar Olimpiai Küldöttség vezet­őségét­ől a következő távirat érkezett Dinnyés Lajos miniszter­elnökhöz: Hálás szeretettel köszöntjük Miniszterelnök Urat, a magyar sportolók nagy barátját és arra kérjük, hogy a kormány tagjai­nak és a magyar dolgozó nép vezetőinek adja át h­álás köszö­netünket azért a nagy áldoza­tért és gondoskodásért, amellyel lehetővé tették, hogy Londonban méltóképpen képviselhetjük a demokratikus Magyarországot. A Magyar Olimpiai Küldöttség vezetősége. Természetbarátok az olimpikonok fogadásán A Magyar Természetbarátok Szövet­sége testületileg vesz részt az olimpiko­nok mai fogadásán. Találkozás fél 3-kor a Baross-szobor előtt. Továbbá közlik, hogy a Magyar Ter­mészetbarát Szövetség első tanácsülése ma, szerdán este 7 órakor lesz a Har­mincad ucca 3. szám alatti helyiségben. Ugyancsak a természetbarátok közlése szerint a HÉV szentendrei vonalán a sebesvonat Római-fürdőn is megáll. Jönnek a román atlétanők A Román Atlétikai Szövetség értesí­tése szerint a román-magyar atlétikai visszavágómérkőzés mégis megvalósul. A románok 18 tagból álló csapatukat el­f­üldi­k Budapestre, és a következői szá­mokban mérkőzünk meg: 100, 200, 800 m­ síkfutás, 80 m gátfutás, váltófutás, magas- és távolugrás, súlylökés, disz­koszt és gerelyhajítás. TIPJE INK A. totó 45. szelvényének kitöltésekor a latolgató gondosan ügyeljen a pótmérkő­zések­re ss. A rendelkezések értelmében ugyanis azokat a mérkőzéseket, amelye­ket nem szombaton vagy vasárnap ját­szanak le az ellenfelek, hanem előre­hozzák augusztus 20-ra vagy augusztus 19-én estére, törlik a szelvényről. Mint­hogy pedig nem is egy mérkőzéssel ez a tervük a csapatoknak, könnyen lehet, h­ogy akár három pótmérkőzés is fő­mérkőzéssé lép ellő. Véleményünk az egyes mérkőzésekre: PÓTMÉRKŐZÉSEK: Budakalász—Monor 2 Saig. SE (?)—EMTK hibás kiírás ETO—M Textil 1 Haladás—Sopron 1 Ferencváros—Wacker 1 Vasas—MTK x (2) Elektromos—Szeged 2 Debrecen—Szolnok 1 Cegléd—Hatvan 1 Szarvas—Gyula 1 Kap. MTE—Pécsi VSC 2 (x) Miskolci MTE—Pereces 1 Csongrád—Kiskunt. TK 1 Veszprémi TC—Kapuvár 1 FSE—D. Magyarság 1 Egri SZTK—Ózd 2 ­ A Magyar Természetbarát Szövetség szerdán este 7 órakor tartja alakuló ülését Harmincad nova 3. szám alatti helyiségében. Főszerkesztő: HARUSTYÁK JÓZSEF Felelős szerkesztő: HORVÁTH ZOLTÁN Szerkesztő: GÁCS LÁSZLÓ Felelős kiadó: FENYVES JENŐ A közlemény végén a (X) fel fizetett hirdetést jelent Világosság Nyomda Rt., Budapest VIII Conti ucca 4 Fote!Se vezetői EPEKI ISTVÁN Csik, Papp és Bóbis a Szent István-napi sportműsoron A Szent István-napi sportünnepsé­gek margitszigeti részét a Szakszer­vezeti Tanács sportosztálya ren­dezi a legjobb szakszervezeti spor­tolók részvételével. A margitszigeti sportünnepségeken résztvesznek az olimpiáról szer­dán hazaérkezett bajnokaink is. A műsorban szerepelnek a vasutas ökölvívók, valamint birkózók. Biz­tosan indul Csik és Papp olimpiai ökölvívóbajnok, valamint Bóbis, a birkózás nehézsúlyú olimpiai baj­noka is. A Margitszigeten lefolyó labdarúgótornán nyolc szakszervezet csapata vesz részt, a kézilabdatornán tíz csapat, a röp­labdatornán tíz, a kosárlabda­mérkőzéseken pedig 12 csapat indu­lását biztosították. A birkózásban­­ hat szakszervezeti sportegyesület­­indítja el versenyzőit Mi van a Sárosi-ügy mögött? avagy az a titokzatos távirati­ engedély I . , , ,, ... , „ I megint csinált Az „eszfutballista ! egy ravasz I­­­TI OA C-4 * 1 JICZFT. csinált asz húzást, leszer­ződött a Palermo csapatához. Hogy hogyan tudta ezt megcsinálni? Mi­csoda drikli rejtőzik em­ögött? Ki­nek passzolta előbb az igazolási lapját, hogy az illető a védelmet becsapva, a fedezeteket kikerülve, a kapust „átejtve" bevigye az en­gedélyt az olasz szövetségi főenkár szobájába — az egyelőre rejtély. De már nyomon vannak a­i illeté­kesek és kérlelhetetlenül csapnak majd arra, aki ezt a „dribbn" meg­csinálta. A Népszava olvasói már tudják, miről van szó. 'A fiú Sárosi-ügyről. Az egykor oly népszerű ..Gyurka-Gyurka'' azzal az ürüggyel, hogy részvesz a Ferencváros-Öreg­fiúk csapaténak bécsi mérkőzését'. — és persze mit sem­ törődve az FTC-vel — elutazott Olaszországba. Ott azonban nem tudott elhelyezkedni, mert a Magyar Labdarúgó Szövet­ség játékengedélye nem­ volt a bir­tokában. I TT , I és — mint Hónapokig tartó huzavona i­den­s­zonnyal — gondosan előkészített terv után most egyszerre csak megszólalt a La­b­darú­gószövetség telefajtja. Olaszországból keresték az MLSZ-t, dr Sárosi kiadatását kérték. Hogy, hogy nem , ebben az időben csak egyetlen személy tartózkodott az irodában, aki a telefonmegkeresésre távirati, úton meg is adta az enge­délyt. Hogy­ jogtalan, az nem is vi­tás. Így aztán az olasz szövetség arra hivatkozott, h­ogy az MLSZ hivatalos vonalán hivatalosan ki­kérte Sárosit és hivatalosan táv­iratban engedélyt kapott. Ezen az alapon, noha az MLSZ megfelelő írásbeli igazolásának, illetve kiada­tási engedélyének nem volt birto­kában , Sárosi Györgyöt leiga­zolta, amikor erről a visszaélésről tudomást szerzett — hivatalos le­vélben azonnal közölte az olasz labdarúgószövetséggel, hogy Sárosi kiadatásához nem járul hozzá és a jövőben sem szándékozik magyar játékosokat külföldnek kiadni. Az MLSZ í­gy Dr Sárosi mindig nagy „drihler" volt, nemcsak a labdával tudott bánni, de az emberekkel is. A kö­zönséggel el tudta hitetni, hogy forró Szíve csak a Ferencvárosért dobog, miközben a vezetőséget olyan helyzetekbe hozta, amilyenek az amatőrfutball történetében pá­ratlanok. A csmn­be sohasem szere­tett belemenni. Most sem ő csinálta ezt a húzást, hanem ..mások". Ő bi­zonyára — mossa kezét — ártat­lan, ő nem teh­et semmiről sem.­­ Nagyon jól tudjuk, hogy Sárosi a maga tartóz­kodó , játék­modorával úgysem fog sokra menni Olaszország, azzal megköve­telik, hogy a játékos maga küzdjön, harcoljon és ne másokat küldjön a veszélyes helyzetbe- Ezt úgyis hiába várják tőle odalent Vélemé­nyünk szerint nincs jövője Sárosi­nak az olasz pályákon. De mindez nem tesz elnézővé bennünket a szövetségi rendelkezések kijátszá­sával szemben. Ha nem is hangoztattuk, tudjuk, hogy egy­egy játékos kiadatása mögött — a benfentesek szerint is — megvesz­tegetések bújnak! Az MLSZ hozott egy határozatot , hogy játékost nem adunk ki. Ennek véget kell vetni, m­ert tűrhetetlen és nemcsak erk­ölcs­telen, de a magyar futball elemi érdekeit is mélyen sérti. Tűrhetet­len, hogy egyes „benfentesek" a szövetség rendelkezéseit kijátszva, újra meg újra vétsenek az ország érdekei ellen megrontsák a tisztul.ó légkört! I­jj ép, radikális tisztogatást Erélyes! követelünk! .Pusztuljanak • a méregkeverők, pusz­tuljanak a játékosárusítók, pusztul­jon a rothadt üzleti szempont. Ez nem csak Sárosi-ügy, akire egyéb­ként sem mint emberre, sem mint játékosra Magyarország nem tart igényt! Ez az MLSZ ü­gye, a magyar futball ügye, amelyet nem engedünk hátbatámadni és orvul ledöfni! Az MLSZ nevével visszaélő nyerje el méltó büntetését! Bizto­sítják ezt a Magyar Labdarúgó Szövetség erőskezű vezetői, akik nem tűrnek semmi visszaélést. Rejtő László Augusztus 20-án bonyolítják le a népi asztali­tennisz bajnoki döntőket A nagyszabású tömegtorna végre el­érkezett a döntő küzdelmekig. Ezeket augusztus 20-ának ünnepén bonyolítják le a Sportcsarnokban reggel 8 órai kezdettel. A döntő összecsapások két része oszlanak: a vidéki részre és a fő­városira. A két mezőnyből kikerülő leg­jobbak, tehát a nagybudapesti és a vi­déki bajnokok összemérik erejüket az országos népi bajnoki címért. Nagyszabású sportnap Mátyásföldön A mátyásföldi népi sportbizott­ság augusztus 20-án hatalmas sport­műsort bonyolít le, amelynek közép­pontjában a Cinkota, Sashalom és Mátyásföld községek közötti nagy atlétikai tömegverseny áll. A ver­seny népi jellegű, a szakszövetség által még le nem igazolt versenyzők előtt mind nyitva áll. Nevezni a helyszínen is lehet. Műsoron kívül For­ray Árpád, az ökölvívószövetség ügyvezető elnöke Papp győzelme után örömében — ígéretéhez hí­ven — nadrágostól, ingestől az úszómedencébe ugrott. Házi Isk­o­t és 38 óvodát állított helyre a főváros A főváros az elmúlt félévben közel egy­millió forintot fordított bérházak és lakótelepek helyreállítására. Több mint 800.000 forintos költség­gel helyreállítottak 6 iskolaépületet és 38 óvodát. A közkórházak és egészségügyi intéz­mények karbantartása hat hónap alatt közel félmillió forintba került. Szerdán Priestley zenés vígjáté­kával, az „Ádám és Évá"-val nyílik meg újra a Belvárosi Színház. (X) SZÍNHÁZAK MŰSORA Belvárosi: Ádám és Éva (MS). M­ivési Színház: Ida regénye (V18). Fővárosi Ope­rettszínház: Nyitott abla­k (V18). Medgya­szay: Az ezred apja (V8). Fővárosi Nagy­cirkusz: Augusztusi új imfisor (4, 948). « MOZIK MŰSORA ATRIUM (tel.: 160-955): Modern Pimpernel (4. Vi7, A9). — CORSO (tel.: 182-818): Szürke sátán (4. Vi7, m. — CORVIN (tel.: 123-353): Mu­zsika szárnyán (4, 6, 8). — DÉCSI (tel.: 123-353): A táncosnő CA5. (7, 9). — FÓRUM (tel.: 189-707): Egerek és emberek (4. Vi7, A 9). — LLOYD (tel.: 123-043): Muzsika szárnyán ('/­'­, Vil. 9). — OMNIA (tel.:139-693): Szürke sátán 0,45. »/«7. 9). — ROYAL APOLLO (tel.: 222-056): Egerek és emberek A5. (7. 9). — SCALA (tel.: 120-150): Modern Pimpernel (V25, '.47. 9). — URÁNIA: Táncosnő (4. 6. 8). — VÁROSI: Az ezred fia (V25. AI, és % 9). ADY (tel.: 130-230): Csendháborító (4, H7, %9).­­ BELVÁROSI (tel.: 184-099): A szere­lem vádol (944, 6, 149); bálterem­: v., ii. %7, Vs 9. — BETHLEN (tel.: 225-003): Mandzsu bes­tiák (4, 6, 8.) — BODOGRÁF (tel.: 139-173): A dzsungel könyve (%S, Yft. %9; vasárna­p %3-kor is.) — BUDAI VIGADÓ (tel.: 251-013): Veszélyes őrjárat (4.­­1,7. %9). — CAPI­TOL (tel.: 133-820): Csendháborító (&5, 947, 9). — CITY (tel.: 128-129) .• Még öt perc az élet (%4, 940, 8). ELIT (tel.: 128-993): Kis csavargó ('/1, %7, 949).­­ IPOLY (tel.: 201-D01): Kan­yerú a bálon (%5, 947, 0). — JÓZSEF ATTILA (tel.: 138-248): A szerelem vádol (4, %7, H4). — KAMAHA (tel.: 423-901): Még öt perc az élet (4, •/.7, VsO). - KOSSUTH (tel.: 126-204): Veszélyes őrjárat (Vi5, 947, 9). - KORUTI HÍRADÓ Mafirt-mozi. (tel.: 222-499). Magyar filmhíradó. Francia világhír­adó. Szovjet-Unió hírei. Rigoletto. Vadászok paradicsoma. Farkas és bárány. Mindennap reggel 9-tőll este 11-ig. — MARX (tel.: 424-313): Centercsatár (4, 6, 8). — NAP: Kerek Ferkó (4, H7, vas. és ünnep 2-kor is. — OLYMPIA (tel.: 130-139): Külvárosi fiú COX (5, %7, 1 A9).­­ PALACE (tel.: 222-426): Ezt látják a csillagok (11, 1, 3, 5, 7, 9). — PHÖNIX: A dzsungel könyve (11, 1, 3, 5, 7, 9). _ PATRIA: Kis csavargó (4, V47, %9). -ROXY (tel.: 225-419): Razzia (11, 1, 3, 5, 7, 9). - STÚDIÓ: Visszatérés (Vs2, YA, »46, 8). -SZABADSÁG: „Z" a korbácsos ember (%5, •'47, 9). — SAVOY (tel.: 138-125): Még öt perc HZ élet 0/65, 947, 9). — TATRA (tel.: 139-430): Modern kalózok és Gáncsnélkül bandita (4, 6, 8; vas. V.­3, 9 7 ,9). -TINÓDI (telefon: 224-400): Centercsatár (:4 7, 9). — TURAN (telefon: 12­5-579): Mandzsu bestiák (5, 7, 9). — UGOCSA A szerelem vádol (­M, 946, 8). — VESTA: Razzia (10, 12, 2, 4, 6, 8).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék