Népszava, 1948. szeptember (76. évfolyam, 200–225. sz.)

1948-09-01 / 200. szám

t * tr mL t­vv I 76. évfolyam, 200 szám, 16?.­­ ­* Budapest, 1948 szepte Ára 60 fillér m SZAB A D S­Z A K S­ZERV EZET E K K O Z P OHM LA P I A Szerk. és kiadóhivatal, VIII. Conti ucca 4 Megjelenik hétfő kivételével minden nap Telefon : 137-562, 137-563, 137-564 Moszkva, augusztus 31. A moszkvai rádió jelenti: Andrej Alex­androvics Zsdanov vezérezredes a Szovjet­unió Kommunista (bolsevik) Pártja Központi Vezetősége Politikai Bizottságának tagja, a Szovjet-Unió Kommunista (bolsevik) Pártja Központi Vezetőségének titkára, a Szovjet-Unió Legfelső Tanácsának tagja augusztus 31-én, helyi idő szerint délután 3 óra 59 perckor súlyos betegség­ után meghalt. Zsdanovnak, Lenin-Sztálin pártja hős fiának halála, aki egész éle­tét a kommunizmus nagy ügye szolgálatának szentelte, súlyos veszteség a Párt és az egész szovjet nép számára. Zsdanov személyében a Párt kiváló marxista teoretikust vesztett el, Lenin és Sztálin eszméinek egyik leghivatottabb terjesztőjét, a Párt és a szovjet állam egyik vezető építőjét. Zsdanov a Sztálin hű tanít­ványa és harcos társa, a szovjet állam javára irányuló tevékenysége és Leuin­-Ciatus part­jának ügye iránt tanúsított statártalan ooaallasa álta) kiérdemelte a Párt és a haza minden dolgozójának forró szeretetét. Andrej Alexandrovics Zsdanov egész lángoló energiáját a kom­munizmus építő ügyének szentelte és élete például fog szolgálni a nagy szovjet haza dolgozói számára. Wim Andrej Alexandrovies Zsdano® (1896—1948) Öthónapi szünet után értekezletet tartott Berlinben a négy katonai kormányzó (Berlin,­­ „MTI") A berlini rá­dió jelentése szerint moszkvai dip­lomáciai megfigyelők úgy tudják, hogy a legrövidebb időn belül újabb megbeszélések lesz­nek Molotov külügyminiszter és a nyugati hatalmak képviselői között. Diplomáciai megfigyelők szerint­­ utóbbi napokban Anglia és az Egyesült Államok között véle­ménykülönbségek merültek fel. (Berlin.­­ ..MTI") Németország né­gv megszállási övezetének kato­nai kormányzói kedd délután Ber­linben értekezletre ültek össze. A Szövetséges Ellenőrző Ta­nács működésének március 20-án történt megszakadása óta ez volt a négy katonai kor­mányzó első találkozása. Szokolovszk szovjet tábornagy, Clay amerikai tábornok, R­obertson angol tábornok és König francia tábornok tanácskozása egy óra hosszat tartott­ Utána hivatalosan Az AFP diplomáciai szerkesz­tője Krjas Általában jól értesült, de nem hivatalos nemzetközi megfigyelő körökben mgállapítják, hogy Fran­ciaország, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjet­ Unió diplomáciai képviselőinek 9. érte­kezlete elvi megállapodást eredmé­nyezett a berlini pénzkérdésben-közölték, hogy további értekezlete­ket is tartanak. A nyugati hatalmak katonai kor­mányzói kedden délelőtt a brit nagykövetségen külön tanácskoz­tak. Moszkvából Berlinbe érkezett Seydoux, König francia katonai kormányzó politikai munkatársa, aki a most folyó moszkvai tárgya­lások során a francia nagykövet tanácsadója, volt. Seydoux beszámolt a nyugati katonai kormányzóknak az ed­digi moszkvai tárgyalásokról. A négy szövetséges katonai kor­mányzó értekezletét délután 5 óra­kor a Szövetséges Ellenőrző Tanács berlini épületében tartották. A Reuter-iroda jelentése szerint Szokolovszki tábornagy hagyta el elsőnek az értekezlet helyisé­gét és derűsnek látszott. A másik három katonai kormányzó szintén jó hangulatban távozott, berlini rádió jelentése szerint a katonai kormányzók a mosz­­kvai tárgyalások alapján kor­mányaiktól kapott utasítások értelmében tanácskoztak. Mint a TelePress­ hírszolgálati iroda közli, kedd esti londoni lap­jelenté­sek szerint a nyugati katonai kor­mányzók utasítást kaptak kormá­nyaiktól, tegyék meg az előkészületeket a­­ nyugati márka berlini forgal­mának megszüntetésére és a négy megszállási övezet között a közlekedés újra-meg­nyitására. Az amerikai és francia katonai kor­mányzat pénzügyi szakértői utasí­tást kaptak, hogy ne hagyják el a német fővárost. További pénzügyi szakértők érkezését várják Wash­ingtonból és Londonból Tanácskozott Németország négy katonai kormányzója Ma egy éve a választásokat követő napon rohamra indult az ellenforradalom a népi de­mokrácia ellen. A választási eredmé­nyek másként ütöttek­­ki, mint aho­gyan azt sokan remélték s efeletti dü­hükben a demokratikus szavazók aka­ratának semmibevételével igyekeztek az erőket úgy csoportosítani, hogy abból a demokrácia ellenségeinek többsége kerüljön ki. A magyar ellen­forradalom erői szoros szövetségben az imperialista érdekekkel, a demo­kratikus pártok köntösében jelentke­zett antidemokratákra építették ter­veiket s ezzel a magyar demokrácia számára súlyos és mély válságot pro­vokáltak. Talán soha nem volt na­gyobb veszedelemben a magyar népi uralom a felszabadulás óta, mint a múlt év szeptemberi napokban s ta­lán ennek a durva támadásnak kellett elkövetkeznie ahhoz, hogy a dolgozó magyar tömegek teljesen tudatára ébredjenek igazi feladataiknak. Né­­hány hetes válság után a demokrácia legfenyegetettebb pontján, a munkás­egység vonalán sikerült a demokra­tikus erőknek, kommunistáknak és baloldali szociáldemokratáknak foko­zatosan háttérbe szorítani a munkás­osztályon belül jelentkezett árulást és végül kivívni a teljes diadalt, a mun­kásosztály szervezeti egységének meg­teremtését. Ennek a győzelemnek kö­szönhető, hogy az elmúlt esztendőt méltán nevezhetjük a fordulat évének, méltán beszélhetünk róla, mint népi demokráciánk előhaladásának legter­mékenyebb esztendejéről. De ha tud­juk is ezt, nem feledhetjük egy pil­lanatra sem, hogy alig egy esztendeje milyen veszedelmek fenyegettek s azt sem, hogy az ellenfelet, ha meg is vertük, nem semmisítettük még meg­.

Next