Népszava, 1948. október (76. évfolyam, 226–252. sz.)

1948-10-01 / 226. szám

76. évf., 226. sz. Budapest, 1948 október 1. péntek Ara 1 60 fillér. NÉPSZAVA Fel* a finomliszt-Fejadagot Ma megkezdjük a Tersánszky-reg­ény folytatólagos közlését A S­ZABA­D S­Z­A­KSZ ERV­EZ ET EK K­Ö Z P O NT I L­A­PJA Szerkesztőség: VII., Miksa ucca 3. Megjelenik hétfő kivételével minden nap Telefón: 420-349, 420-317 420-142 A hóhér Francót, a spanyol dolgozó nép véreskezű elnyomóját az UNO tagjai közé való felvé­­telre ajánlotta a bolíviai de­legátus. A bolíviai diplomata felháborító javaslata mögött nem nehéz felismerni a sú­gót, az amerikai imperializ­­must, amelynek a fasizmus­sal való ölelkezése egyre lep­lezetlenebbé válik. A dollár, milliomosokat és csatlósaikat mm zavarja az, hogy botrá­nyos indítványuk az Egye­sült Nemzetek Szervezetének nyílt arculcsapása, mert az UNO legutóbbi közgyűlése máig egy esztendeje ünnepé­­lyesen megbélyegezte a spa­nyol szabadságharcosok hó­hérának fasiszta rémuralmát Trumant és Marshallt, Bevint és Attleet persze már akkor sem na­gyon érdekelte el a határozat. Az USA-diplomá­cia a Vatikán segédletével szorgosan építette ki kapcso­­latait Francával, a dollár mindjobban tért hódított az­ibériai félszigeten, hallgató­lagosa­n a Marshall-tervbe bevették a falangista diktáá­tort, akit Ber'mék nyers­anyagszállításokkal és pénz­ügyi megállapodásokkal tá­­m­ogattak. A gyilkost most már az UNO-ban is szeretnék szalonképessé tenni, minden gátlást félretéve paktálnak a fasizmussal, de a demokra­­tikus világközvélemény fel­­háborodása remélhetőleg tor­kára forrasztja a szót a fa­siszta, hóhér pártfogóinak­ is Októberben 40 millió forintot fizetnek be az államosított vállalatok nyereségként az elmúlt havi 35 millió forinttal szemben az állam­ pénztárába, holott ezek a vállalatok a tőkések kezé­ben túlnyomórészt a deficit­tel­ dolgoztak. Révai elvtárs mondotta legutóbb az MDP országos oktatási értekezle­tén. »A szocializmus döntő ismérve, hogy melyik osz­tályé az értéktöbbletEz a 3 millió forintos értéktöbb­let a­ dolgozóké, mert éz az összes beruházások és szociá­lis juttatások formájában visszakerül a szocializmus felé haladó országunk gazda­ság­i vérkeringésébe, arra a helyre, ahol a legnagyobb szükség van rá Mindnyájunk céljait szolgálja az a 200 mil­lió forintos beruházás, amit a következő hónapban haj­tunk végre és amelynek az államosított vállalatok nye­resége egy/ötödét fedezi. Tud­nunk kell hogy bármily te­kintélyes is ez a hányad, még távolról sem elég. Ol­csóbban és jobban kell ter­melnünk, mert a minőségi javulás és a termelési költ­ség csökkentése a leghatható­sabb eszköze szocialista gaz­daságunk építésének. Napirendre tűzte az UNO a szovjet békejavaslatokat Csődöt mond az angolszász huzavona Az UNO-közgyűlés általá­nos vitájában Kardelj jugo­szláv főmegbízott kifejtette, hoi­y a jugoszláv küldöttség fenntartás nélkül támogatja a szovjet javaslatokat. A nyugati imperialisták niyjji szovjetellenes politi­kája következményeiként Bo­lívia, kiküldötte az UNO köz­gyűlésén mondott beszédében arra vetemedett, hogz­y el­ítélte az UNO határozatát amelyben a közgyűlés min­den kormánynak a Franco-Spanyolországgal való diplo­máciai kapcsolatok megsza­kítását javasolta. A bolíviai kiküldött dicsőítette a fa­siszta Vicence-kormányt és Franco-Span­yolország felvé­telét ajánlotta az UNO-ba. Az UNO politikai bizottsá­­gában Malik, a Szovjetunió képviselője, a szovjet leszere­lési javaslat mielőbbi­ tárgya­lását sürgette. A nyugati de­­legátusok minden erejüket latba vetették, hogy a szovjet javaslatok tárgyalását elodáz­zák­. Malik a­ lengyel, ukrán és több más kiküldött támogatá­sával azo­nban meg­ l­őzően bizonyította, hogy a szovjet javaslat letárgyalása a leg­fontosabb, hi­szen a szovjet ál­talános béreayiverzési javaslat középpontját jelenti, az ank­ol­szász&k­ atya] (r'é­rtett kérdé­­tel- megoldásána­k is. Austin amerikai kiküldött nem­ tudta megcáfolni Malik következtetéseit. Hosszas vita után a napirendet a következő­képpen állapították meg: 1. Az atomerőbizottság jelentései. 2. A Szovjetúnió leszerelési javas­lata. 3. A palesztinai kérdés. 4. A görög kérdés. 5. A koreai helyzet. 1. A volt olasz gyarmatok kérdése. Az angol-amerikai tömbnek a szovj­et­ javaslatok végtelenbe történő elodázására irányu­ló törekvései tehát meghiúsultak. A MOSZKVAI RÁDIÓ az amerikai és angol iparmágnások meghiúsított magyarországi kísérleteiről (Moszkva.) A moszkvai rá­dió magyar adása ismertette Drajasev magyar vonatkozású cikkét. Drajasev bevezetőben megállapítja, érthető, hogy a keleteurópai államok és más­­ országok dolgozói elismeréssel és baráti érzelmekkel tekinte­nek a Szovjetú­nióra, amely már fen­nállása óta a kis- és kö­zép államok függetlenségének és szabadságának védelmezője­ként lép fel. Ez a viszony a Szovjet népei és a közép- és kisállamok között a tényleges egyenjogúság és a köztük fennálló barátság elvén alapul. Az Egyesült Államok és Anglia és ellenkező elveket követnek a kis- és középorszá­gokkal való bánásmód terén­ Az angol-amerikai monopolis­ták a kis- és középállamokat befolyási és terjeszkedési terü­letnek tekintik. Az angol-amerikai terjesz­­kedők minden eszközt felhasz­nálták, hogy Magyarországot megfosszák a demokrácia vív­­mányaitól. E célból a Nagy Ferencet, Kovács Bélák és Komlájuk hasonlóik segítsé­gével köztársaságellenes ösz­szeesküvést szerveztek és egyidejűleg megkísérelték az ország belügyeibe való köz­vetlen beavatkozást is. Sza­botázs és kártevő munkát szerveztek meg, hogy meg­hiúsítsák a hitlerista fasiz­mus alól felszabadult or­­szág újjáépítését.­­ Ezt szemlélteti a MAORT vezetőségének aknamunkája és az a kártevő munka ame­lyet amerikai ügynökök a magyar vegyiiparban és a mezőgazdaságban folytattak. Az angol-amerikai reakció összeesküvése azonban nem járt sikerrel, mert Magyar­ország gyökeresen megválto­zott. Az új népi demokratikus Magyarország független or­szág, amely a Szovjetúnió segítségére támaszkodik. A Szovjetunió meghiúsította a monopolistáknak azt a kísér­tetét, hogy Magyarország belügyeibe avatkozzanak és hogy az országot a Wall Street és a City iparmágná­saitól tegyék függővé. Kizárják a baloldali szaksze­vezeti tagokat az amerikai atomgyártásból ( Lamion. . .«MIFF«) Az Egyesült Államok atómaerő­bizottsága az atomtitkok meg­őrzésének biztosítása érdeké­ben elrendelte, hogy az atom­ bombakészítő telepekről ki kell zárni minden olyan szakszer­vezet vagy egyéb alakulat tag­jait, amelyek nem hajlandók a kommunizmust visszautasí­tani. A Francia Kommunista Párt vádirata a népellenes Queuille-kormány ellen Emelkednek az árak , terjed a sztrájkmozgalom Az amerikai zsoldban álló, népellenes Queuille-kormány egyik áremelést a másik után hajtja végre. Alig emelték föl a kenyér- a tej és más fontos élelmezési cikkek árát, máris hozzáláttak a gáz, a villany és a szén árának felsrófolásához A szénárak 20 százalékkal, a villanyárak 17 százalék­kal, a gázárak 28 százalék­kal emelkednek. A dolgozók egyre világosab­ban ismerik föl, hogy a »har­madik utas« kormány gazda­ságpolitikája egyedül a nagy­tőkének kedvez s a kiharcolt béremelések semmivé foszla­nak a nyomukban végrehaj­tott áremelések következtében. A sztrájkmozgalom egész Franciaországban terjed. Az október 4-re hirdetett álta­­lános bányászsztrá­jkot a je­lek szerint feltétlenül meg­­tartják, miután a munkaügyi miniszter elutasította a bá­nyászok követeléseit. A Francia Kommunista Párt »Félnek a nép ítéletétől!« cím­mel kiáltványt adott ki, amely­ben rámutat, hogy a francia kormány és a parlamenti többség fél a francia nép ítéletétől. Félnek, mert Franciaországból amerikai gyarmatot csinálnak, az amerikai milliárdosok sze­kértolói lettek, lemondtak Franciaország jóvátételi köve­teléseiről és a háborús uszítók szolgálatában állanak. A kiált­vány élesen támadja az­­ame­rikai kormány-' gazdaságpoli­tikáját, külpolitikáját és bel­politikai baklövéseit, majd leszögezi: hiába halasztották el a községi választásokat a Kommunista Párt növekvő erejétől való félelmükben. A Kommunista Párt ismeri saját erejét és lankadatlanul tovább küzd a demokratikus egység­kormány megalakításáért. A brit szakszervezeti szövetség ketté akarja szakítani a Szakszervezeti Világszövetséget (Berlin. — »MTI«) Arthur Deakin, a brit szakszervezeti szövetség elnöke, aki egyben a Szakszervezeti Világszövet­ség elnöke, szerdán beszédet mondott a skóciai Blargow­ba­n, s bejelentette, hogy a brit szakszervezeti szövetég lellép a VaktaarvetA Voda­szövetségből. A berlini rádió megjegyzi, Deakin bejelentés nyilvánvalóan a Szo­cern­zeti Világszövetség kettes za* • irányul és különös módon éppen egybeesik Bevin nagy vihart keltett párját* Imrm'rfrfMf

Next