Népszava, 1948. október (76. évfolyam, 226–252. sz.)

1948-10-01 / 226. szám

SZTÁLIN MŰVE Ma tíz esztendeje, hogy meg­jelent a Szovjetúnió Kommu­nista (bolsevik) Pártjának tör­ténete, Sztálin nagy műve­melyet a világégés közeledte­kor, 1938 őszén adott a világ harcoló proletárjainak, a Szovjetúnió népmillióinak, hogy tanuljanak belőle, hogy hitet és erőt merítsenek az előttük álló küzdelmekre. Ez a könyv, amely több év­tized forradalmi harcainak történelmét dolgozza fel, azóta 208 esetben került kiadásra, 44 nyelven és összesen 35 mil­lió példányban fogyott el A számok csak jelzik, hogy a ma­guk szabadságáért harcoló dol­gozó tömegek tanítójuknak és irányítójuknak tekintik ezt a művet, amelynek tartalmát tá­volról sem meríti ki annak le­­írása, hogy az orosz proleta­riátus miképpen harcolta ki a maga szabadságát és hogy nam építette fel a cári rabszolga­ság nyomán a szocialista Szovjetuniót. Az orosz proletariátus har­cainak döntő jelentőségét a nemzetközi munkásmozgalom fejlődésében már a múlt szá­­zad végén Engels ismerte fel amikor a Kommunista Kiált­vány új kiadásához írt elő­szavában nyomatékkal utal arra a politikai fejlődésre, amely az orosz proletariátust fokozatosan a munkásmozga­lom első vonalába állította. A könyv, melynek tízéves év­fordulóját ünnepli az egész vi­lág forradalmi proletariátusa, ebből a korból indul ki s leg­elsősok­ban azokat a küzdelme­ket mutatja meg, amelyek az orosz proletariátust valóban nemzetközi mozgalom első vo­nalába vitték és megtisztítot­ták a szocialista mozgalmat az opportunizmustól, a félre­vezető, hazug és kártékony té­velygésektől. Ezeknek a har­coknak eredményei mutatkoz­nak meg a századforduló után az Oroszországi Szocialista Munkáspárt belső fejlődésé­ben, ezen küzdelmek közepette alakult ki és tisztázódik Lenin gyakorlati és elméleti veze­tése, születik meg a bolsevik mozgalom, a bolsevik párt. Mi az, ami ezt a könyvet valóban a nemzetközi munkás­mozgalom legfontosabb s leg­döntőbb írásává avatja­? Mi az oka annak, hogy pártoktatás­­ban és pártiskolákban ez a mű az a vezérfonal, amelyhez minden egyéb tanulnivalót és tudnivalót igazítunk? Pusztán az a tény, hogy a legnagyobb és diadalmas forradalmi párt története, nem magyarázza ezt meg teljesen. A könyv valójá­ban több, mint egy párt törté­nete s ez a többlet az, ami megmagyarázza jelentőségét a nemzetközi munkásmozgalom­ban. Sztálin nagy történelmi írása a pragmatikus történelem mel­lett az elmélet történetét adja. A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának törté­nete nemcsak példát ad a többi munkáspártoknak, hogy ho­gyan kell eredményesen küz­deni a­ felszabadulásért és a szocializmusért, hanem a való­ság fényében, tételről tételre történelmi eseményekkel bizo­nyítja be hogy a szocializmu­sért csak így lehet eredménye­­sen, tehát csak így kell har­colni. E harc alapja és kiindu­lása mindvégig az elmélet tisz­tázása és megőrzése minden elhajlástól, minden fertőzéstől, minden opportunizmustól. A bol­sevik párt története egyenes és világos megcáfolhatatlan bizo­nyítéka annak, hogy a kom­munisták küzdelmének sikere, a szocializmus győzelme a vi­lág egyhatodán annak köszön­hető, hogy Lenin és tanítvá­nyai, köz­tük legelsősorban Sztálin a marxizmus elméleté­nek tisztaságát nemcsak meg­őrizni akarták és tudták, — sikerek és válságok idején egyaránt — hanem tovább is fejlesztették azt Sztálin hatalmas könyve éppen ezért nem szorítkozha­tott arra, hogy megelégedjék az orosz forradalmi mozga­lom pragmatikus történeti is­mertetésével, hanem arra kel­­lett épülnie, ami a mozgalom­nak is alapja volt a marxiz­mus-leninizmus elméletére. És a Szovjetúnió Kommunista (bolsevik) Pártjának törté­nete valóban mindenekfölött az elmélet fegyvereit nyújtja a­ munkásmozgalom számára, a marxizmus-leninizmus el­méletét, amely a történelem fejlődésében, a világ első szo­cialista államának megterem­tésében és két borzalmas vi­lágháború tüzében állta ki a próbát mint a proletariátus egyedül igaz, egyedül célra­vezető, egyedül diadalmas el­­mélete. A Magyar Dolgozók Pártja programnyilatkozatában és az egyesülési kongresszus hatá­rozataiban leszögezte, hogy követendő politikájának alapja a szocialista Szovjet­unióval fennálló szövetség s megállapította, hogy a Ma­gyar Dolgozók Pártja a Szov­jetunió Kommunista (bolse­vik) Pártját mintaképének és mesterének tekinti. Megálla­pítja a programnyilatkozat, hogy­ az új forradalmi mun­káspártok Lenin és Sztálin, a bolsevik párt elméleti és gya­korlati útmutatásai alapján alakultak meg világszerte. *A szocialista Szovjetúnió meg­születése és fennállása — mondja az MDP program­nyilatkozata — az elnyomott, gyarmati népek és függő or­szágok szabadságmozgalmai­nak is hatalmas buzdítást és lökést adott. A Szovjetúnió lett a világ minden imperia­listaellenes erejének főtáma­szává.­. És a továbbiakban megállapítja, hogy a­ Szovjet­únióban győztes szocializ­musra támaszkodva, a népi demokráciák kiszakadtak az impersalizmus világrendszeré­ből, a munkásmozgalom, a szakszervezetek, a kommu­nista pártok, a demokratikus és haladó nemzeti mozgalmak világszerte megerősödtek­. A Szovjetúnió népeinek forradalmi harcai tették lehe­tővé a többi népek számára­hogy a győzelem biztos tudar­­ában induljanak harcba a szocializmusért. A szovjet népet a forrada­lomban és az intervenciós há­borúkba® győzelemre vezető bolsevik párt tanította meg a világ proletariátusát arra, hogy hangva­n lehet a tőkés osz­tóm­ legyőzése után szabad és fejlődő szocialista államot építeni. E tanítás minden részletét és folyamatát Sztálin könyvéből kapjuk meg. A Szovjetúnió Kommunista (bolsevik) Pártjának vezetése és irányítása tette oly erőssé és hatalmassá a Szovjetunió dolgozóit, hogy diadalmasan vívhatták meg Nagy Honvé­delmi Háborújukat s diada­luk nyomán hozhattak sza­badságot Európa számos né­pének. Az ő harcaik tették lehetővé a népi demokráciák kialakulását az ő áldozataik nyomán építhetjük »viszony­lag békés« feltételek között a népi demokrácián keresztül a szocializmust. Az elméletet és a módszert amely e nagy áldozatokra képessé tette a Szovjetunió népeit, a bolsevik párt történetéből ismeri meg a világ proletariátusa. A nagy küzdelemnek, ame­lyet az orosz proletariátus folytatott Lenin és Sztálin vezetése és irányítása adta meg azt a biztonságot, amely a győzelmet megszerezte- A sok évizedes kü­zdelm s a ha­talmas forradalmi építőmunka minden tapasztalatait Sztáln ebben a könyvében adta á­t a szocializmusért harcoló prole­tariátusnak. Akiknek fülük van a hallásra, e tanításban meghallják az irányítást, az útmutatást. Aki megérti és kö­veti Sztálin könyvének tanul­ságait, az híven és jól szol­gá­ja a munkásosztályt, az bátran és megingathatat­lanul a helyes úton és az igaz fegy­verrel­­fog harcolni a világ proletariátusának felszabadí­tásáért, a szocializmus győze­méért. A világ dolgozói, köztük a magyar proletariátus a tízéves évforduló napján halával , a proletariátus nagy tanítómes­tereinek járó tisztelettel kö­szöni meg ezt a nagy ajándé­kot. Megköszöni legelsősorban azzal, hogy tanításait magába szívja, tanulságait levonja , törhetetlenül kitart a győzelem elmélete, a marxista-leninista tanítás s a győzelem pártja, a lenini-sztálini elvek alapján harcoló Magyar Dolgozói­ Pártja mellett. Október 1-től felemelt izomliszt-fejadagot kapunk A Gazdasági Főtanács szeptem­ber 30-i ülésén elhatározta, hogy a finomliszt fejadagot 120 de­káról 160 dekára emeli fel. A szabadkenyér forgalombahozata­lát a GF újabb 30 helységben en­gedélyezte. A MITART Budapesten az önellátó igazolványokat licitre váltja be. Deficitmentes államháztartás Államháztartásunk októberben is teljesen deficitmentes. Az állami vállalatok, amelyek az elmúlt hó­napban 35 millió forint nyereséget fizettek be az államnak, október­ben nyereségüket 40 millióra emel­ték. Az államháztartás keretében októberben közel 200 millió fo­rintot irányoztak elő beruházá­sokra, beleértve az építekezési programra szükséges összeget. A mezőgazda­ság 94 millió, a szövetkezetek 5 és félmillió, az ipar közel 100 millió, a külkereskedelem 110 millió forint hi­telben részesül. A hároméves terv céljaira októberben 30 millió forint hitelt fordítanak. Nagy-Budapest téli élelmiszerellá­tásának biztosítására a GF 800 va­pon burgonya, 60 vágon hagyma, 25 vágon vaj és 220 vagon sava­nyított káposzta tárolását hatá­rozta el. A Gazdasági Főtanács 673 ál­lami vállalat pénzügyi tervét állapította meg. Az állami vállalatok termelésének értéke az elmúlt hónappal szemben 368 millió forinttal, tehát több mint 30 százalékkal növekedett. Félbentlakásos gimnáziumok A munkásifjak félbentlakásos gimnáziumának költségeire decem­ber végéig 807.000, a szakérettsé­gire előkészítő tanfolyamokra 847.000, az ezek mellett működő kollégiumokra egy évre 2.762.000 forintot szavazott meg a GF. A félbentlakásos gimnáziumok összesen ezer tanulót fogad­nak be. A tanulók ellátását és tanszereit az állam fedezi. A szakérettségire elő­készítő tanfolyamokon 800 m­unkás­ifjú vesz részt, akiket nyolc kollé­­giumban helyeznek el és közülük 300-an havi 100—100 forintos ösz­töndíjat kapnak. A Dolgozók Műszaki Középisko­lája és Műszaki Főiskola hallgatói­nak továbbtanulása érdekében ki­mondotta a Gazdasági Főtanács, hogy a hallgatók kedvezőtlenebb munkahelyre való helyezését és el­bocsátását csak a szakszervezet hozzájárulásával lehet végrehajtani. Vizsgák előtt a Műszaki Főiskola hallgatóinak félévenként, a Dolgo­zók Műszaki Középiskolája hallga­tóinak pedig a tanév végén egyheti fizetett szabadságidő engedélyez­hető. A hallgatókat előnyösebb munkahelyre és délelőtti műszakra kell beosztani. Ha az előadások kezdési ideje úgy kívánja, a Műszaki Főiskola hallgatói napi két, a Dolgozók Műszaki Középiskoláinak hallgatói pedig napi egy órára felmenthetők a munka alól. A napi munkaidőből munkában el nem töltött időre a munkavállaló csak sima órabért kap. Teljesít­ménybérben dolgozóknak a heti át­lagos óraikeresetet kell kifizetni. A havi- vagy heti fizetéses munka­vállaló illetményéből a munkában el nem töltött időre eső részt nem lehet levonni.. Attól a hallgatótól, aki egyheti iskolai időt igazolatla­nul mulaszt, ezt a kedvezményt meg kell vonni és ellene fegyelmi eljárást kel indítani. Talajjavító mészanyagot kapnak a gazdák A Gazdasági Főtanács a 10 Hol­don aluli gazdák számára mázsán­ként 140 forintért, a 10 holdon fe­lüli gazdáknak pedig 180 forintért talajjavító mészanyagot biztosít. A sertéspestis elleni kötelező védőoltás végrehajtására az állam kedvezményes áru­széru­mot ad a gazdáknak. Az öt katasztrális holdat meg nem haladó ingatlanon dolgozó gazdák, valamint azok az állattenyésztők, akik egy-két sertést tartanak és keresetük a helyi napszámbért nem haladja meg, azonkívül a konven­ciós cselédek 50%-os kedvez­ménnyel kapják a szérumot. A 10 holdon aluli gazdák 25%-os kedvez­ményben részesülnek. A GF mérsékelte az állatorvosi oltási díjat is és sertésenként 1,10 forintban ál­lapította meg Az akcióoltásoknál megszűnik a kiszállási és udvaron­ként felszámítható különdíj. A kö­telező védőoltásban részesített ser­tést az oltással egyidőben biztosí­tana kell az oltásból eredő esetleges elhullás ellen. A biztosítási díj a sertés értékének egy százaléka. Vetőbúza és vetőrozs hitelbe A GF elhatározta, hogy a vető­maggal nem rendelkező, táblás művelést folytató szövetkezetek, földbérlőszövetkezetek és kishaszon­bérlők vetőmagszükségletének fe­dezésére, a beszolgáltatási jutalom­mal számított beszolgáltatási áron, mázsánként 7.50 forint kezelési költséggel 200 vágón vetőbúzát és 50 vá­gón vetőrozst ad hitelbe. Vasúti szállítás esetén 5.48 forint fuvardíjat számítanak fel mázsán­ként Eleven életet Köböl József nyilatkozata Budapest közigazgatásának átszervezéséről Köböl József, Budapest tör­vényhatósági bizottságának új elnöke, a munkásmozgalom régi harcosa. A Horthy­rezsim alatt ötször börtönöz­ték be. 1942-ben a haditörvény­szék kommunista tevékenység miatt nyolcévi fegyházra ítélte, de ebből csak két és fél évet töltött ki, mert 1944-ben megszökött. Jelenleg ország­gyűlési képviselő, az MDP nagybudapesti pártbizottságá­nak titkára. Foglalkozása: famu­nkási­ Mindig élénk szere­pet vitt a szakszervezeti élet­ben és a szakszervezet buda­pesti helyi csoportjának ma is film­ökés. Megkértük Köböl Józsefet, hogy a Népszava olvasói szá­mára fejtse ki részletesebben ezt az álláspontját. Az akták mögött eltűnik a józan ész — A Népszava olvasóit — mondotta — valóban az a kö­vetelés kell, hogy a legjobban érdekelje, minél több munkást von­janak be a közigazgatásba. A hivatalokban, a paragrafu­sok, jogszabályok és akták mögött igen sokszor eltűnik a józan ész, az értelem. A közigazgatási emberek kitű­nően ismerhetik a paragra­fusokat, csak az életet nem­­ ismerik, mert nincs erős kap-­s­­solatuk a külvilággal. Két­kezi munkásokat kell tehát alkalmazni a közigazgatás­ban, akik eleven életet visznek be a poros hivatali szobákba. Ezek a munkások már a szak­szervezetekben megismerték a közösségért való munkát és nem a szabályrendeletet, a paragrafust nézik, hanem az embert, aki előttük áll és aki támogatásra szorul.. Azok az ipari munkások, akiket eddig egy-egy vállalat vagy intéz­mény élére állítottak, kitűnően megállják a helyüket Erősen hiszem, hogy a kétkezi mun­kások a közigazgatásban is beválnak és demokratikus szellemmel telítik meg a vá­rosháza hivatalait. Ezeknek egyet kell szem előtt tarta­­niok: nem szabad elbürokr®a­i­zálódniok, ellenben szoros kapcsolatot kell tartaniok a párttal,­­a munkásmoz­­galommal, hogy a dolgozó tömegek sza­vát, kritikáját állandóan meg­hallják. Nagyobb hatáskört az elöljáróságoknak . A városházán tehát vé­g­et kell vetni a bürokrácia­­ növéseinek. Különösen az elöljáróságokon, ahol a nép ügyeit, közvetlenül intézik, kell harcolni az aktatologa­tás ellen. Nagyobb hatáskört kell biztosítani az elöljárósá­goknak, hogy gyorsan és saját hatás­körükben tudjanak intéz­kedni . Ezeken, kívül is sok meg­reformálni való van a fővá­ros háztartásában. Azt sze­retném­ — folytatta Köböl József — hogy a főváros költ­ségvetésében ezentúl több pénzt fordíta­nánk beruházásokra, mo­dern gépek beszerzésére. Nemcsak a községi üzemek gé­peinek felújítására, hanem a köztisztaság, az útépítés és minden egyéb téren a leg­modernebb eszközök beállítá­sára gondolok. Külön státus helyett kollektív szerződés . Végül közüzemi munká­saink számára annyit kívána­­tos lenne, ha a fővárosi üzemek és az álla­mosított üzemek azonos munkát végző munkásai ugyanazon kollektív szer­ződés szerin kapnák meg munkabérüket és egyéb jut­­tatásukat. — fejezte be nyilatkozatát Köböl József.

Next