Népszava, 1948. november (76. évfolyam, 253–276. sz.)

1948-11-03 / 253. szám

76. évf* 23­. sz. Sf t­o ViO'./ 'i 3 \ • 7? k­i-'iO iloV ~ • 1 óra W48 november 3. szerda Ara 60 fillér Tízezer úri kislakás épül Visinszkij az idegen haderők kivonulásáért Görögországból A S­ZABAD SÍ : A K S­Z E R V­EZETEK KÖZP O N T­I L­A­PJA 1 Szerkesztőség: DÍJ., Miksa acca S. Megjelenik hétfő k lvitelével minden map Telefónit 420*349, 420*317, 420*342 Elnököt választ az Egyesült Államok népe. Három komoly jelölt indul a választásokon: Truman, De­wey és Wallace. A három je­lölt közül Wallace hirdeti a békét és a haladást,­­ a má­sik kettő hirdeti a dollár és a profit korlátlan uralmát. Miután Wallace nem győzhet, mert túl rövid idő telt el zászlóbontása óta és anyagi ereje elenyésző a másik két jelölt mögé felvonuló nagy­­tőkéhez képest, az európai dolgozóknak nagyjából mind­egy, hogy az imperializmus egyik, vagy másik képviselője marad-e győztes. Mégis nagy­jából biztosra vesszük Tru­­man bukását, s ennek is meg sem a maga pozitív politikai tartalma. Trumanról már tud­ják az amerikai tömegek, hogy milyen kártékony és rossz politik­át követ, tehát hátast fordítanak neki. Aligha telik hosszút időbe, amíg ugyanezt állapítják majd meg az: ugyanannyira népellenes, az ugyanannyira háborús uszító republikánus Dewey­ről. Addig egyik vagy másik elnök csak névváltozást je­lent, de rendszerváltozást nem. Az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz. Ervin Scharf elvtársat kizárta tagjai sorai­ból az osztrák szocialista párt, mert leplezetlenül ki­fejezést adott véleményének s hirdette, hogy az osztrák szociáldemokratáknak együtt kell működniük az Oszták Kommunista Párttal. Scharf elvtárs a felszabadulás után főtitkára volt az osztrák pártnak, de már 1915 őszén, az első kongresszus alkalmá­val félreállították, mert tud­ták róla, hogy az együttm­­működés híve. Akkor történt ez, amikor tízéves angliai távollét után hazaérkezett Bécsbe Oscar Pollack és át­vette az »Arbeiter Zeitung« szerkesztését. Addig az oszt­rák munkásság helyes ítélet­­tel azon a véleményen volt, hogy a fasiszta ellenséggel szemben a munkásosztály egysége a hathatós fegyver. Pollack, aki az angol mun­káspárt megbízásából érke­zett haza, első perctől kezdve ennek ellenkezőjét hirdette. Az »Arbeiter Zeitungodon ke­resztül megmételyezte az osztrák munkásság jelentős részét, megzavarta az ítéletét és fokról fokra az imperia­listák kiszolgálása felé so­dorta a szocialista pártot. Ebben a pártban, a háborús uszításnak, az osztrák munkás­osztály elárulási­nak pártjá­ban, valóban nem lehet helye annak a Scharfnak, aki a fasizmus tanulságainak he­lyes értelmezésével a munkás­osztály egységének harcosa lett. Az osztrák párt kizárta Ervin Scharfot, de Ervin Scharf ezzel nem messzebb, hanem közelebb került a pro­letariátus, a nemzetközi és az osztrák proletariátus fék­szabadító harcához. A Szovjetunió külpolitikája a világ dolgozóinak harci programja A szovjet dolgozók újabb sikerekkel ünneplik a Nagy Októberi Forradalom évfordulóját A szovjet fővárosban és szerte az országban nagy elő­készületek folynak a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 31. évfordulójának meg­ünneplésére. A dolgozók szo­cialista munkaversennyel ké­szülődnek az évfordulóra és több fővárosi üzem máris tel­jesítette az év végére elő­irányzott termelési tervét Moszkva napról napra szebb külsőt ölt A főútvonal, a Maxim Gorkij út ünnepi dísz­ben várja az évfordulót Az út­vonal végén felállított Gorkij­emlékművet a közeljövőben leplezik le. A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának Központi Bizottsága a nagy Októberi Szocialista Forradalom év­fordulója alkalmából ötvenkét jelszót bocsátott ki. Az első 12 jelszó üdvözli az évfordulót. testvéri üdvözletet küld a demo­krácia és szocializmus győzel­méért harcoló népeknek, éltes a világ népeinek a fasizmus ellen és a népi demokrácia győzelméért vívott harcban megszilárdult barátságát és együttműködését, felszólítja a világ dolgozóit, leplezzék le az új háborús uszítók terveit s a Szovjetunió dolgozóit felhívja: haladjanak tovább a népek anyagi jólétéért és kulturális fejlődéséért­ vívott küzdelem további győzelmei felé. Sztálin vezetésével előre, a kommunizmus győzelme felé! A Pravda vezércikkben foglalkozik a Központi Bizott­­ság felhívásával és rámutat, hogy a felhívásban foglalt jel­szavak a legidőszerűbb politik­­­ai és gazdasági feladatokat domborítják ki. A világ demo­kratikus dolgozói saját lét­érdekeik kifejezését, akció- és harci programot látnak a fel­hívásnak azokban a jelmonda­taiban, amelyek a szovjet kor­mány és a Kommunista Párt külpolitikáját jellemzik. A né­­pek mindjobban tömörülnek a Szovjetunió körül, amely meg­ingathatatlan előharco­sa az egész világ imperialistaellenes és demokratikus táborának. A Pravda hangsúlyozza, hogy a szilárd és következetes béke­politikát folytató szovjet nép egyetlen pillanatra sem feled­kezik meg a háborús uszítók mesterkedéseiről és a béke­szerető népek érdekében meg­erősíti a Szovjetúnió fegyve­res erőit. A lap méltatja a szovjet dol­gozók sikereit amelyek újra bebizonyították a szovj­­et rend­szer nagy életerejét, a szocia­lista gazdálkodási rendszer fölényét a mindjobban vál­ságba merülő nagytőkés gaz­dasági rend­szer felett. A szov­jet mezőgazdaság i­s nagy sike­rekkel tette emlékezetessé a szovjet katalon fennállásának 31. évfordulójért A felhívás záró jelmondata kiemeli azt a körülményt, hogy a szovjet nép minden történelmi, győzelme a kommunizmus felé vezető ha­ladás minden sikere Sztálin nevéhez fűződik. E jelszó így hangzik: »Lenin zászlaja alatt, Sztálin vezetésével előre a kommunizmus győzelme felé!* A Bolsevik Párt folyóirata, a Bolsevik az ünnepi évfor­dulónak szentelt vezércikkében részletes­en adatokat közölt a Szovjetúnió hatalmas arányú gazdasági és kulturális fejlő­déséről. 1948 elő 9 hónapjában az ipari termelés eredménye már 11 százalékkal felsslmulta az 1910 évit, a mezőgazdasági összterméseredmény pedig el­érte az 1910. évit. Csang-Kaj-Sek katasztrofális veresége a távolkeleti USA-politika csődje Csang-Kaj-Sek dollármilliók­kal és amerikai hadianyaggal támogatott rezsimje eddigi legsúlyosabb k­atonai veresé­gét szenvedte el a mukdeni nagy ütközetben. Mandzsúriá­nak legfontosabb ipari köz­­pontját Mukdent, amelynek helyőrsége több mint egy éve tartotta az elszigetelt támasz­pontot vasárnap rohammal foglalta el a győzelmesen előre­törő néphadsereg. Ezzel egész Mandzsúria felszabadult a kí­nai diktátor népelnyomó re­zsimje alól, s végzetesen meg­­ingott a dollárimperializmus egyik legfontosabb távolkeleti sakkfigurája. A katasztrofális katonai ve­reség és az egyre súlyosbodó gazdasági helyzet következté­ben Csang J­aj-Sek miniszter­elnöke és pénzügyminisztere benyújtotta lemondását. A néphadsereg most déli irány­ban, Pekingtől északra támad és összeroppantással fenyegeti a Kuomi­n­tang-csapatok egész északkínai frontját Hírek Csang-Kaj-Sek lemondásáról Nankingban a Csang-Kaj-Sek-kormány székhelyén T­a­ni­ch­angulat uralkodik. A vá­rost egymás után hagyják el a magasrangú közhivatalnokok. Nankingban nyyón beszélnek arról, hogy a kormány elköltö­zik a városból . , , „ Nankingbam elterjedt híreik szerint Csang-Kaj-Sek tábornagy látva csapatainak döntő vereségét a lemondás gon­dolatával foglalkozik. Ez esetben politikai körökben koalíciós kormány alakítására gondolnak. Az USA-politik­ka kapkodó sietséggel igyekszik újabb tá­mogatást nyújtani az alapjai­ban megingott Kuomintiang­rendszernek. Az észa­kkínai Csingtau ki­­kötőjébe amerikai hajóraj futott be és az USA kormány 5 mil­lió dolláros­­ fegyvervásárlási »gyorssegélyt« bocsátott a n­ankingi kormány rendelkezé­sére. Az Egyesült Álarcok egyre nyíltabban érvényesíti be­avatkozását kínálnál. Nan­kin­gban amerikai katonai ta­­nácsadó csoportot álítottak fel, amelyynek teljes ellenőrzési joga van. Washingtonban óriási megdöbbenést keltett a néphadsereg előrenyomulása. Több lap nyíltan rámutat, hogy semmiféle amerikai tá­mogatás nem elegendő Csang-Kaj-Sek rezsimjének életben­tartására. Az USA vezető kö­rei már azt latolgatják, nem kellene-e Kínát teljesen »le­írni« és Japánt építeni ki az USA távolkeleti támaszpont­jává. Az UNO diplomatái kö­zött általános szóbeszéd tár­gya, hogy Kuomintang Kína Mandzsúria elvesztésével és a legutóbb szenvedett súlyos és döntő vereség következtében megszűnt nagyhatalom lertt, és így kérdésessé válik ezen a címen viselt tagsága a Bizton­sági Tanácsban. A nankingi kormány helyzete reménytelen A FHumanité Csang-Kaj-Sek haderőinek katasz­­trofális vereségével kapcsolat­ban megállapítja, hogy a had­sereg, amely Mandzsúriában megadta magát, az amerikai külügyminisztérium hadserege volt. A dollármilliók, a fegy­verszállítmányok, az amerikai tanácsadók, sőt maga Mar­shall tábornok, aki személye­sen irányította az amerikai tevékenység első lépéseit ku­darcot vallott a nép akaratá­val szemben. Kína marshalli­­zálásának terve megbukott. Még az amerikai­­Associated Presss hírügynökség is kény­telen beismerni, hogy Ame­rika Kínában elszenvedte a­­hidegháború­ első nagyobb vereségét. A kínai felszabadító hadse­reg óriási győzelmei minden más kérdést háttérbe szoríta­nak az angol sajtóban. A ve­zércikkek hangja rendkívül borúlátó és a lapok nem is próbálják leplezni, hogy a kí­nai kormány helyzete remény­telen. A konzervatív »Daily Mail« minden kertelés nélkül beror­lljaat . Ha a néphadsereg elfog­lalná Kínát, ez a tény a tör­ténelem legnagyobb csapását jelentené a nyugati hatalonak számára. A kommunista Daily Worker megállapítja, hogy összeomlófélben van az a hű­béri hatalom amelyet ameri­kai dollárok és hadianyagszál­lítások tartottak fenn eddig-A döntésre váró ügyek vilá­gosabban láthatók Kínában, mint bárhol Amerikában és szerencsére Kínában nincse­nek úgynevezett szociáldemo­kraták, akik a tömegeket félre­vezetnék — írja a lap. Az angolszászok becsempészték Francóékat az UNO egyik szervébe (London. — MTI) Az Egyesült Nemzetek jog­ügyi bizottsága keddi ülésén —huszonegy szavazattal ti­zennégy ellenében — tizen­ketten tartózkodtak a szava­zástól — elfogadta az argen­tin javaslatot, melynek alap­ján Franco-Spanyolorszá­g­ot felveszik a nemzetközi gaz­dasági statisztikai konven­cióba A javaslatot, elsősor­ban az Egyesült Államok, Anglia és Kína támogatták. A szovjet, valamint a franc­iia megbi­tt az Egyesült Nemzetek Szerve­zetének semmiféle kapcsolatot nem szabad felvennie Fran­­cóékkal, minthogy a két évvel ezelőtt hozott Franco-ellenes határozat még mindig érvény­ben van. (A világ közvéle­ménye még nem felejtette el, hogy Bevin két éve kijelen­tette: undorral gondol arra, hogy Franco még hatalmon van. A demokratikus világ­­közvélemény hasonló vélemé­nyen van azokról," akik most szalonképessé akarják tennni

Next