Népszava, 1949. január (77. évfolyam, 1-25. sz.)

1949-01-01 / 1. szám

77. évf., 1. sz. Budapest, 1949 január 1. szombat Ara 60 fillér NÉPSZAVA boldog újévet és jó munkát kívánunk az ország minden 4 dolgozójának Rákosi Mátyás üdvözölte az 50 éves Dobi Istvánt A pénteki minisztertanácson Rákosi Mátyás miniszterelnök­­helyettes, az MDP főtitkára, napirend előtt meleg szavak­kal üdvözölte Dobi István miniszterelnököt 50. születés­napja alkalmából. — Azt hiszem, mindannyiunk véleményét fejezem ki. — mondotta — amikor a ma­gyar dolgozó nép egyszerű fiá­nak, a­ki kétkezi munkásból saját tudása, elvhűsége és becsületessége eredményekép­pen lett miniszterelnök, az eljövendő esztendőre sok sikert kívánok és jó egészséget, hogy az előtte álló nagy munkát sikerrel végezhesse el. Szakosíts Árpád köztársa­sági elnök Dobi Istvánt 50. születésnapja alkalmából a magyar demokrácia érdekében kifejtett kiváló munkássága elismeréséül a »Köztársasági Elnök Elismerésének Ezüst­koszorú­já­á­val tüntette ki. * A szőnyi földmunkás, aki néhány hete a miniszter­­elnöki dolgozószobából vezeti népi demokráciánk kormá­nyát, 50. születésnapját ün­nepli.. Küzdelmekben és szen­vedésekben gazdag öt évtized áll Dobi István mögött. Az út, amely a zsellérszülők vá­­lyo­gházától a parlament mi­niszterelnöki dolgozószobájáig vezet, a magyar dolgozó pa­rasztság múltját, jelenét és jövőjét jelképezi. Dobi István a hat elemi elvégzése után, mint annyi más nincstelen pa­raszt, szembetalálta magát az elnyomott földmunkások ak­kor még szinte reménytelen­nek látszó, nehéz sorsával. Az egyszerű parasztifjúban azon­ban elevenen lüktetett a dol­gozó parasztság életereje, föld­­éhsége és szabadságszeretete. A hajnaltól késő estig tartó mezei munka után lázas szor­galommal tanult és olvasott. Hamarosan ifjúsági vezetője lett falujának s nevét jól is­merte egész Komárom megye. De ismerték nevét a Horthy­­rendszer pribékjei, a főszolga­­bírák és csendőrök is. A ko­­márommegyei födmunkások szervezése miatt üldözés lett osztályrésze. Nem, kapott munkát sem a Szőny körüli nagybirtokokon és bérleteken, sem a komáromi ipartelepe­ken. Dobi István megtanulta, mit jelent nincstelen paraszt­nak lenni­. A nehéz paraszti sors és az üldöztetés azonban nem törte meg Dobi Istvánt. A dolgozó parasztságot tovább szervezte a fasiszta háború alatt is és kivette részét a fa­sizmus elleni küzdelemből is. A felszabadulás óta a Kis­gazdapárt egyik vezetője, a munkás-paraszti szövetség gon­­dolatának következetes har­cosa. Dobi Istvánt küzdelmes élete a dolgozó parasztság százezrei­hez hasonlóan arra tanította, hogy a parasztság felemelke­dése egybe forrott a munkás­ság nagy ügyével, a szocializ­­mus építésével. Dobi István miniszterelnöki kinevezésével a munkásosztály hű szövetsé­gesét, az egész dolgozó paraszt­­­ságot érte ez a kitüntetés. Sze­mélyét nemcsak a Kisgazda­­pártban és a dolgozó paraszt­ság soraiban övezi bizalom, hanem a szervezett ipari mun­kásság táborában is, ötvene­dik születésnapja alkalmából a szervezett dolgozók több mint másfélmilliós táborának üdvözletét tolmácsoljuk Dobi Istvánnak, kívánva, hogy a magyar nép felemelkedése érdekében folytatott munká­ját siker koronázza. 4 1949 jastu­áz elsejét írj­uk. 1948 kibogozta népi demokrá­ciánk politikájának és fejlődé­sének azokat a kérd­és elem­eit, amelyek a felszabadulás óta eltelt esztendők történetéből adódtak és megoldásra vártak. Ezeknek a nagy feladatoknak megoldásával 1948 az új ma­­gyar történelem fontos éve lett és most, amikor az újév küszöbén a jövőbe vetjük pil­lantásunkat, amikor a magyar jövendőbe nézünk, az elmúlt év harcainak tanulságai széles, nagy látókört nyitnak meg előttünk. Ezeréves gyötrelmes törté­nete folyamán Magyarország dolgozó népe ilyen széles­ ho­rizontokat sohasem látott. Uralkodó osztályainak jó­voltából — amelyek osztály, céljaiknak megfelelően a ma­gyarság uralmának jogosult­ságát bizonyítgatták a szom­szédos nemzetek fölött és köz­ben az országot háborús ka­­landok véres borzalmaiba ta­szították — a magyar dolgozó nép csak a nincstelenség, a jogtalanság és földtelenség sorsát ismerte. A néni demo­krácia rövid négy év alatt megteremtette azokat az elő­feltételeket, amelyek most, a­z új esztendő küszöbén kitárják országunk dolgozó népe előtt -a jobb magyar jövendő széles kapuját-Ez a fejlődés megadta min­denekelőtt azt a bizonyossá­got, hogy van az országír­ói egy erő, amely történelmi hivatá­sánál, tapasztalatánál és hozzá­értésénél fogva felkészült arra, hogy megnyissa a magyar dol­gozó nép boldogulásához ve­zető utat. Ez az erő, népi demokráciánk vezető osztálya, a magyar munkásosztály. Ezt az erőt marxista-leninista párt, a Ma­­gyar Dolgozók Pártja vezeti. Hosszú és nehéz harco­­kon keresztül vezetett, az az út, amelyen a magyar munkás­­osztály ilyen erővé vált. Osztállyá szervezkedésének útja hosszú évtizedek harca volt: a feudális nagybirtok és nagytőke kormányai ellen a szervezkedési jogért, az állati sorból való felemelkedésért. A magyar társadalom éles ellentétei és 1848 óta meg­oldatla­n kérdései háborogtak a magyar történelem mellé­ben. A munkásosztály ezeknek az egész magyar népet érintő problémáknak megoldásához tört utat keserves munkával és sok vérveszteséggel. Akadá­lyozták a munkásosztály har­cát a jobboldalin áruló szociál­demokraták, akik az első vi­lágháborúban elárulták a mun­kásosztályt és ezzel elvetélték az 1918 as októberi forradalmat. De ugyanakkor találkoztak a magyar munkásosztályban azok a legjobb baloldali, a munkásosztály forradalmi cél­kitűzéseihez hű elemek, ame­lyek a jobboldali szociál­demokraták­­ elleni harcban és Lenin—Sztálin Bolsevik Pártjában megedződtek. Ők teremtették meg a kommu­nisták magyarországi párt­ját. A kommunisták pártjá­nak megszületésével a ma­gyar munkásosztályban is létre­jött az az új típusú marxista­­leninista párt, amely hivatva volt vezetni és uralkodó osz­tállyá szervezni a magyar munkásosztályt az egész ma­gyar dobg­ogó né­­üti szabadu­lására és boldogulására. Ennek az útnak egyik dicső­séges állomása volt az 1919. évi proletárforra­dalom, amelynek 1­949 írta: Komor Imre évfordulóját a most kezdődő esztendőben ünnepli a magyar dolgozó nép. De a proletár­­forradalom csak egyik lánc­szeme volt a magyar szabad­ságért folytatott harcnak. A proletárforradalom elbukott, el­árulta a jobboldali szociál­demokrácia és tovább folytató­dott a magyar munkás­osztály kálváriája a huszonöt­­éves Horthy-ellenforradalom­­ban. Előkerültek a történelem lomtárából a »magyar ura­lomra termettség« összes » el­csépelt jelszavad. A feudális nagybirtokosok és nagytőké­sek ellenforradalma szövetsé­geseket keresett imperiailista törekvései megvalósításához és szükségszerűen újra és még véresebb, még rettenetesebb háborús kalandba sodorta az országot. A dicsőséges szovjet had­sereg, amelynek élén az em­beri haladás lángelméje, Sztá­lin generalisszimusz áll, sza­badította meg országunkat abból a pokolból, amelybe a nagybirtokosok és nagytőké­sek formá­ba döntötte hazán­kat. Eljött a felszabadulás A munkásosztály — pártja mögé állt. A Mgyar Kommunista Párt, Rákosi Mátyás elvtárs, Lenin és Sztálin legjobb ma­gyar tanítványának vezetése alatt, az ország újjáépítésé­nek kezdeményezője, motorja lett szoros egységfrontban a Szociáldemokrata Párt bal­oldali vezetőivel és harcos tömegeivel. Ismeretes népi demokrá­ciánk négyéves története­ Nem szorul bizonyításra az amit az ország népe nagyon jól ismer. A kommunisták be­bizonyították, hogy pártjuk az ország dolgozó népének leg­hűbb, legönfeláldozóbb és leg­­odaadóbb szolgálója és veze­tője. 1948 egyik fontos bizo­nyítéka ennek. A kommunis­ták és baloldali szociáldemo­kraták harcos egységben meg­tisztították a munkásmozgal­mat a jobboldali áruló szociál­demokratáktól és megterem­tették a magyar munkás­­osztály egységes pártját. Ez a tény új, magasabb színvonalra­­ emelte a munkásosztály poli­tikai érettségét és hatalmas mértékben megnövelte a mun­kásosztály vezető erejét. En­nek következtében megszilár­dult a munkásság és a dolgozó parasztság szövetsége, mert csak ennek , szövetségnek se­gítségével tudja a munkás­­osztály megvalósítani nagy tör­ténelmi feladatát. Ezen az ala­pon megszilárdultak a demo­krácia erői országunkban. A népi demokrácia kormánya a demokratikus erők szilárd tá­mogatásával vehette fel a küz­delmet a reakció ellen, amely megkísérelte megakadályozni fejlődésünket, országunk bol­dogulását. Éppen azért mert 1948-ban­­ a munkásosztály po­litikai érettsége, egysége nö­vekedett és megszilárdult, lett megdönthetetlenül erőssé népi demokráciánk. Az a magyar jövendő, amely 1949 küszöbén tárul országunk dolgozó népe elé, mentes az ezeréves gyötrelmes magyar történelem kudarcaitól sors­döntő politikai hibáitól és­ ki­­látástalanságától Az új ma­­gyar jövendő népünket, egy kis ország szabadságra érde­mes népét az imperialista­­ellenes béketábor nagy csa­ládjában találja, mint­­ annak egyenrangú tagját. .Vissza­­hozhatat­anul a múltba süly­­lyedtek a­ ködös magyar új­évek, amikor a magyar poli­tika felelős vezetői azt talál­gatták, mikor kacsint feléjük a német, az angol vagy a francia, külügyminiszteri por­tás. A magyar nem­ demo­krácia a nagy Szovjetunió, a tartós békéért folytatott harc hatalmas vezetőjének egyen­rangú szövetségese, annak ellenére, hogy országunk a Horthy-ellenforradalom jó­voltából még nem is olyan na­gyon régen ellenséges vi­szonyban volt a Szovjetunió­val. Magyarország ma a kör­nyező országokban, Lengyel­­országban, Romániában, Bul­gáriában és Csehszlovákiában barátokra talált. És ha nincs meg ugyanez a viszony Jugo­szláviával-, úgy ennek oka a Tito-klikk kárhozatos politi­kája, amely a marshallizált országok sorsára akarja jut­tatni a hős jugoszláv népet. Az 1919-cel meginduló magyar jö­vendő külpolitikája a tartós békéért folytatott következe­tes harc■ Országunk helyi ebben a harcban v­lágos és meghatározott. Nem kevésbé világos s meg­határozott belpolitikánk jö­vendője. Rákosi Mátyás az MDP központi vezetőségén tartott beszédében a szocializ­mus építésének perspektíváját tárta országunk dolgozó népe elé. Ez a nagy cél csak nagy harcok útján érhető el és mint­ minden nagy cél, nem való­­­sí­tható meg áldozatok nélkül* Az uralkodó osztállyá szerve­ződő munkásosztály nagy tör-­ ténelmi hivatását, a szocia­lizmus építését, országunkban* csak akkor tudja végrehajtani, ha hivatásának tudatában, nem adja el ma egy tál len­cséért egész jövőjét. Mint népi demokráciánk vezető osztálya a munkásosztály odaadásával,­­ történelmi hivatásának teljesí­tésével, példát mutat a dolgozó parasztságnak, erősíti a dol­gozó parasztsággal való szö­vetségét, szervezi és vezeti­ a dolgozó parasztságot a szocia­lizmus felé vezető úton. A munkásosztály pártjának ve­zetése alatt törhetetlenné teszi a dolgozó parasztsággal való szövetségét és ezzel biz­osítja­ a szocializmus építésének lehe­tőségét országunkban. Ez a magyar jövendő tárul elénk 1949 január elsején. A hazafiságnak új, eddig nem látott formái nyilatkoznak meg országunk dolgozóinak tetteiben. A munkás magáé­nak tekinti a gyárat és­ ezért fokozza a munka termelékeny­ségét, megszilárdítja a munka­­fegyelmet és a technika fejlő­désével elavult laza normákat új szakszerű normákkal váltja fel. Ez a nagy holnapért foly­tatott harcnak egyik fo­ntos állomása. A dolgozó paraszts­ség a munkásság vezetése alatt rátér a társas gazdálko­dás útjára, amely végleg ki­vezeti a nincstelenség és a nyomorúság évszázados gyötr­­elméből A falusi kiszipolyozók, a kulákok szembemállnak a dol­gozó parasztság boldogulásá­val. az osztályharc élesedése természetes kísérőjelensége a szocializmus építésének. A munkásosztály vezetése alatt a dolgozó kis- és középparaszt­­ság megvívja ezt a harcot és győzelemre viszi a szövetkeze­teket. Dolgozó népünk magáé­nak vallja, igazi hazájának érzi az országot és meg­teremti majd a tejjel, mézzel folyó magyar Kánaánt- Ezt nemcsak hisszük, ezt tudjuk és népi demokráciánk minden vívmányát készek vagyunk minden erőnkkel megvédel­mezni a köztársaság békéjére, népünk boldogságára törő kí­sérletekkel szemben. A nagy Szovjetunió vezetése alatt megőrizzük hazánk békéjét és felépítjük országunkban a szo­cializmust. Ezzel indul az új év, ezzel indul 1949.

Next