Népszava, 1949. január (77. évfolyam, 1-25. sz.)

1949-01-01 / 1. szám

A dolgozók tömegeit kell a szocializmus öntudatos építőivé nevelnünk A szakszervezeti munka néhány fontos feladatáról írta: GÁCS LÁSZLÓ, a Szakszervezeti Tanács főtitkárhelyettese Abban a történelmi küzde­lemben, amelyet a munkás­osztály Pártjának vezetésével vív a kapitalizmus "teljes fel­számolásáért, a kizsákmányo­lás minden formájának meg­szüntetésért, a szocializ­musért, s nem csökken, hanem növekszik a szakszervezetek szerepe. Ezt a szerepet a magyar társadalom fejlődésének je­­­lenlegi szakaszában a Szak- szervezetek XVII. Kongres­szusán Apró Antal elvtárs röviden így határozta meg: »Két főkötelességet kell a magyar szakszervezeti mozga­lomnak teljesítenie. Az egyik a szocializmus alapjainak le­rakásában való segédkezés, a munkásosztály és a néptöme­gek mozgósítása erre a célra.» »A magyar szakszervezeti mozgalom e döntő feladatát a Magyar Dolgozók Pártjának irányításával és vezetésével akarjuk megoldani.« A másik: »A legszélesebb dolgozó töme­geket nevelni a szocializ­musra, hogy egyre inkább cselekvő részeseivé, harco­saivá váljanak annak a kü­zr­delemnek, amelyet a magyar dolgozó nép nagy vezérének, ■Rákosi Mátyás elvtársnak irányításával a Magyar Dol­gozók Pártja folytat az új, szebb, boldogabb, tehát a szo­cialista Magyarország meg­valósításáért.« Ha a régi szervezett mun­kások ezeket a feladatokat vizsgálják és összehasonlítják korábbi feladataikkal, megálla­­píthatják, hogy nagy változás következett be a szakszerveze­tek munkájában és célkitűzé­seiben. A társadalmi fejlődéssel együtt változnak a szakszervezetek feladatai is, megváltoztak a szervezett munkások harci feladatai­­is._ Különösen nagynak tűnik ez a változás azok szemében, akik az elmúlt évtizedekben a reformista politika, a meg­alkuvó szakszervezeti vezetők p­­olitiká­jának hatása alatt, úgy­átták, hogy a szakszerveze­teknek nincs más feladatuk, mint a magasabb bérekért, a munkafeltételek megjavítá­sáért küzdeni, vagyis a szak­­szervezetek lényegében a kapi­talizmus talaján állva és ezen belül igyekeznek javítani a munkások helyzetén. Az ilyen szakszervezeti veze­tés azonban a munkásosztály alapvető érdekeinek elárulása volt, mert a napi küzdelmek, a munkásság helyzetének javí­tására irányuló törekvések mellett és ezzel összekapcsolva mozgósítaniuk kellett volna a dolgozókat a munkásosztály forradalmi pártjának vezetése alatt a kapitalista rendszer ellen, annak megdöntésére. Annak a harcnak­ iskoláivá kellett volna tenniük a s szak­­szervezeteket, amely végső célul a szocializmus megvalósítását tűzte ki­ A régi szervezett munkások számára, akik a reformisták által vezetett magyar szak­­szervezetekben ilyen perspek­­tívát nem láttak maguk előtt, óriási változás volt, hogy a felszabadulás után a szakszer­vezetek forradalmi vezetés alá kerültek és most már nem­csak a mindennapi problémák­kal foglalkoztak, hanem mun­kájukat a fejlődés perspektí­vájába állították, napi felada­taikat összekötötték­ a mun­kásosztály végleges felszaba­dulásának nagy ügyével. Alapvetően megváltozott a szakszervezeti munka azáltal, hogy megváltozott a társa­dalmi helyzet megváltoztak az osztályok erőviszonyai, azáltal, hogy a felszabadulással új fe­jezet kezdődött a magyar nép történetében. Ma már minden öntudatos dolgozó megérti, hogy a­­kapi­talizmus korlátlan uralmának idején, a Horthy időszakban más volt a helyzet, mások vol­tak a szakszervezeti feladatok, mint a fasiszták leverése után, a felszabadulás után. Nézzük meg azonban, hogy az 1945 óta bekövetkezett tár­sadalmi fejlődés hogyan tük­röződik a szakszervezeti mun­kában, mennyire változtatja meg feladatainkat. A felszabadulás után a munkásosztály még csak a ha­talom egy részét ragadta meg és harcban állt a­­ reakció akkor még igen számottevő erőivel. Ma a hatalom birtoko­sává vált és maga rendelke­zik, gazdálkodik az országban. Társadalmunknak ez a hatal­mas változása a szakszerve­zeti munka minden területén jelentős változást hozott. Vizsgáljuk meg ezt egy-két példán. 1945-ben és 46-ba­n még sok vita folyt az üzemekben arról, hogy helyes-e az egységes bérfront, a mindenkire érvé­nyes kollektív szerződés. Nem az lenne-e helyes, ha — ahol ezt bírják — minél többet eli a­karnának ki a tőkésekből, vagy ahogy azt akkor mon­dották, minél többet vennének el a »tőkés profitjából!« A felszabadulás utáni évek­ben az üzemekben partizán munka folyt a szociálpolitika területén és ahol bírtak, minél szebb napközi otthont, minél jobb üzemi konyhát, minél kelle­mesebb nya­ralót szereztek a munkásság számára­ Mindezt természetesen — ahogy akkor mondották — »az értéktöbblet terhére"!.. Persze, a tőkések gondoskodtak róla, hogy ez ne az értéktöbblet terhére men­jen, hanem bekalkulálták az árucikkekbe és így áthárítot­ták a dolgozók összességére. Ennek ellenére sem állíthatja senki hogy helytelen volt szo­ciálpolitikai eredményeket el­érni az üzemekben, hiszen anyira elmaradottak voltunk ezen a téren, hogy a legszüksé­gesebbekről feltétlenül gon­doskodni kellett Helytelen csak az volt, hogy egyes helyeken az üzemi bizott­ságok anyira elteltek ezekkel az eredményekkel, hogy nem vették észre, mint hozza be a tőkés az így kiadott összegek­nek tízszeresét feketézéssel ár­drágítással. Baj volt továbbá­­hogy ilyen módon komoly egyenlőtlenségek alakultak ki: az üzemek egy részében telje­­sen elmaradtak szociálpoliti­kai téren, más helyeken — is­­mét hangsúlyozuk, az összes­ség terhére — előre szaladtak­ Ma a helyzet gyökeresen más Ma senki sem mondhatja az államosított ü­ze­vekben, hogy a »tőkések profitja ter­hére« magasabb béreket kel­lene — megérdemelten, vagy meg nem érdemelten — kicsi­karni. Ma­­ senki sem mond­hatja, hogy »az értéktöbblet terhére« — aki bírja, marja alapon — kell fejleszteni az üzemi szociálpolitikát. A hely­zet tisztázódott, világos, egy­szerű lett. Az üzemek a közösségé és a közösség­­vagyonából min­denki csak munkájának, érde­mének megfelelően részesed­het. A szakszervezet feladata te­hát, amikor a dolgozók élet­­színvonalának emeléséért küzd a szervezett dolgozók mozgó­sításával, azok jó munkájával növelni a nemzeti jövedelmet és gondoskodni arról, hogy ebből mindenki teljesítményé­nek, érdemének megfelelő mér­tékben részesedjen. Ez utóbbi kérdésbe­n nagy eltolódások, hibák történtek az elmúlt hó­napokban, a normák elavulá­sával, meglazulásával kapcso­latban. Éppen azért kerül a szak­­szervezeti munka középpont­jába most a normák rendezé­sének kérdése mert ez a ter­melékenység emelésének, a nemzeti jövedelem fokozásá­nak egyik nélkülözhetetlen alapja, továbbá az igazságos bérezés elengedhetetlen felté­tele. Csak szakszerű, az adott műszaki, termelési feltételek­hez alkalmazott normák lehet­nek serkentői a termelés fejlesztésének, csak ilyen normák mellett érhetjük el, hogy mindenki teljesítménye szerint kapja fizetését. Nézzük meg, hol egy má­sik kérdés­ben, milyen válto­zott feladatokat állít elénk a társadalmi fejlődés. 1945-ben és 46-ban a szak­­szervezetek nem nagyon vetet­tek gátat azon törekvéseiknek, hog­y minél többen mentesülje­nek az üzemekben a termelő munka alól _ és végezhessék mint üzemi bizottság, tagok a tőkések ellenőrzését, mint bizalmiak a dolgozók szervezé­sét _és mozgósítását, mint okta­­tási és kultúrvezetők a dolgo­zók kulturális nevelését. A Szakszervezetek arra töreked­tek, hogy minél többen kerül­jenek­ fizetésük folyósítása mellett, különböző egésznapos iskolákra és tanfolyamokra. Lényegében tehát a közös­­ségért való munka legtöbb ügyét és resszortját munkaidő alatt vértezzék el a szakszerve­zeti káderek. 1945—46-ban a helyzet ezt sok szempontból meg is indokolta. A hiba csak az volt, hogy a szakszervezeti munkát és álta­lában a közösségért való mun­kát kezdték úgy tekinteni, mint amelyet csak fizetésért lehet elvégezni. Az új szakszerve­zeti káderek nem tudták és a régiek kezdték elfelejteni, hogy a múltban a szakszervezeti te­vékenység nemcsak fáradsá­gos munka, hanem áldozattal, üldöztetéssel járó küzdelem is volt. A szakszervezeti, üzemi bizottsági munkának túl­nyomórészt fizetésért végzett munkává való átváltozása a mozgalmi perspektíva szempontjából feltétlenül hely­telen irányzat. 1949-ben itt is lényeges vál­tozásnak kell bekövetkezni. Most, ha a termelő munka alól mentesítünk valakit, azt nem a tőkések, hanem az állam fizeti és ugyanakkor a termelő munkától vonjuk el olyan idő­szakban, mikor mind kevésbé nélkülözhetjük a termelésben a dolgozókat, amikor lassan­ként nem munkanélküliségről, hanem munkáshiányról fo­gunk beszélni. Ez nem jelenti azonban azt,, hogy a jövőben kisebb szak­szervezeti aktívára van szük­ség. Éppen ellenkezőleg. A szocializmus építésének fel­adatai követelően írják elő számunkra azt, hogy a dolgo­zók mindig nagyobb tömegeit kell a szocializmus öntudatos építőivé, politikailag érett harcosaivá tennünk. Ezt pe­dig máskép megvalósítani nem lehet, mint a káderek nö­velésével, az akitív pártmun­kában és szakszervezeti mun­káiban részvevők számának hatalmas megnövelésével. A munkások és műszaki értel­miségiek ezrei és tízezrei kell hogy behatóbban foglalkozza­nak a termelés kérdéseivel, annak jobb megszervezésével, az újító és észszerű­sí­tési mozgalommal, a munkaver­sennyel, a brigádmozgalom­mal. ..­ A szociálpolitika terén a dolgozók ezreinek és tízezrei­nek kell foglalkozniuk , a balesetelhárítás, az egészség­­védelem, a betegségmegelő­­zés, a betegellenőrzés, a gyér megvédelem kérdéseivel Az üzemi kultúrvezetők ez­reit és tízezreit kell kiképez­­nünk: könyvtárosokat, szán­­játszókat, dalosokat, zenésze­ket kell nevelnünk. A szakszervezeti munka egyéb területein is ilyen iram­­ban megy a fejlődés egy olyan országban, amely a szo­cializmus útján halad. Gyöke­res változásra van tehát szük­­ség e téren a szakszervezeti munkában. Az új feladatok, amelyet a szocializmus építése állít elénk, csak úgy oldhatók meg, ha a szakszervezeti mun­kát nemcsak fizetett szakszer­vezeti funkcionáriusok, nem­­csak az üzemben függetlení­tett káderek és bizalmiaknak egy kis csoportja és néhány­­ezer áldozatkész szakszerve­zeti aktíva végzi, ha­nem a szakszervezeti munka minden minden területén széles, aktív gárdát nevelünk ki, ha a szakszerve­zeti munkára mozgósítdni tudjuk a szervezett dolgozók jelentős részét. A szakszervezeti mozgalom dicső, harcos hagyománya, hogy a szakszervezeti tagság azt jelentette: a mozgalom ka­tonája vagyok, állom a harcot a közös célért. A fejlődés ma megkívánja, hogy megértessük: szakszerv­-e­zeti tagnak lenni annyi, mint részt vállalni a szocializmus öntudatos építésében, a szocia­lizmus harcosaivá nevelni ma­gunkat, együttes munkával, a munkásosztály legnagyobb tö­megszervezetének katonája­ként sorakozni fel a szocializ­musért folyó küzdelemben a Párt mögé. aWWWWMWMWWWMWWW MERKUR bérautó VIII. Vig ucca 3. Telefon: 335-094. Pontos, gyors, megbízhat* Órára, napokra, túrára A Beodé igénybevétela*­­hedTweeeg. a NÉPSZAVA 1949 Január 1 A Szovjet Szakszervezeti Tanács újévi üdvözlete a magyar dolgozóknak Kuznyecov elnök távirata Apró Antal főtitkárhoz A Szovjet Szakszervezeti Ta­nács elnöke, Kuznyecov elv­társ a következő táviratot intézte a Magyar Szakszerve­zeti Tanács főtitkárához, Apró Antal elvtárshoz: »A szovjet Szakszervezeti Tanács üdvözli a magyar mun­kásosztályt és minden ma­gyar dolgozót az 1949-es újév alkalmából. További eredmé­nyes munkát­ kívánunk a ma­gyar népi demokrácia megszi­lárdításához, kívánjuk, hogy idő előtt teljesítsék a három­éves tervet. Meggyőződésünk, hogy a magyar szakszervezetek továbbra is harcolni fognak a nemzetközi szakszervezeti moz­galom egységének megszilárdí­tásáért. Kuznyecov, a Szovjet Szakszervezeti Tanács elnöke." %

Next