Népszava, 1949. január (77. évfolyam, 1-25. sz.)

1949-01-22 / 18. szám

NÉPSZAVASPORTJA Farkas Gizi jobb lesz, mint volt Asztali tenniszczöink kapitányá­val, Duxler Józseffel beszélgettünk a február 4-én kezdődő világ­­bajnokság magyar esélyeiről. Elő­ször Farkas Gizi iránt érdeklőd­tünk, aki családi okok miatt nem vett részt a pozsonyi viadalon. — Legutóbb Bécsben olyan for­mát mutatott Farkas — közölte a kapitány —, amilyent a párizsi világbajnokság óta nem láttunk nála. Családi ügyei elintéződtek: édesanyja operációja sikerült, úgy­hogy most már minden zavaró kö­rülmény nélkül készül a világ­­bajnokságra. — Lesz-e veszélyes ellenfele? — Az USA-nak van egy Mac Lean nevű növersenyzője, aki Bellákkal Farkas Gizi együtt dolgozik. Bellák nagyon sokra tartja őt, de véleménye sze­rint Farkas Gizi jobb. Ugyanúgy győzelmi esélye van a női páros­ban is, ahol a skót Eliottal mérkő­zik. Női csapatunk, amely már kétszer a második helyen végzett, ugyancsak győzhet, ha a Mac Lean —Phall összeállítású amerikai együttesnél Farkas és Kárpáti jobbnak bizonyul. Nagy esélye van még a vegyespáros bajnok­ságra Farkasnak. Sidóval szinte verhetetlen párt alkotnak. Főszerkesztő: Harustyák József Felelős szerk.: Horváth Zoltán Szerkesztő: Gács László Felelős kiadó: Fenyves Jenő Athenaeum írod. és Nyomdai KI Budapest VII, Miksa ucca 4—6 Felelős: GORSZKY TIVADAR i*azftatö Papp válogatottsága bizonytalan Magyar győzelem várható a csehszlovákok ellen A prágai nemzetközi válogatott mérkőzésükre készülő ökölvívó­csapatunk kapitányával, Bártfai Bé­lával beszélgettünk esélyeinkről. — A csehszlovákok összeállítása még bizonytalan — mondotta a kapitány —, mert azt szokás sze­rint az utolsó pillanatokig titokban tartják. így a tipelésnél csak találgatá­sokra vagyunk utalva. A következőkben így részletezte a várható találkozókat és esélyeket Bártfai Béla: — Légsúlyban valószínűleg Majd­­loch lesz Bednay ellenfele. Ez tel­jesen nyűt találkozónak Ígérkezik. Lehet, hogy Majdloch barma'súly­ban indul. Ez esetben Horváth-tal találkozik, akinek komoly győzelmi esélyei vannak. Pehelysúlyban nem ismerekX neve­sebb csehszlovák öklőzőt, így akár­kit állítanak ki Farkas ellen, a ma­gyar versenyző győzelmét nem lá­tom veszélyeztetve. Könnyűsúlyban hasonlóképpen Bondit várom győz­tesnek. Váltó- és középsúlyban még nem vagyunk tisztában az erővi­szonyokkal. Mi Marton Jokkát és Papp László Szafai Rudit indítjuk. Nem tudjuk melyikük találkozik majd Tormával. — Mi van Pappal? Papp nincs formában. Hosszú idő óta nem ‘atálkozott hozzá méltó ellenféllel. A CsB küzdelmei n ’VeTT' *t»V semmit számára. Ráadásul legutóbbi mérkőzésén váll­sérülést szenvedett, ezért nem számítunk rá a válogatott összeállításánál. — Na és a továbbiak? — Félnehézben Kapocßit indítjuk. Nagyon nehéz dolga lesz, mert való­színűleg Netukával kerül szembe, aki tavaly a harmadik menetben na­gyon megszorította Pappot. Jelenleg legjobb formában lévő ver­senyzőnk a nehézsúlyú Bene. A 24 éves fiú sohasem volt olyan jó, mint most. A csehszlovákoknak is több számításba kerülő nehéz­súlyú versenyzőjük van. De akár Rademacher, akár más küzd majd, Bemét mindenképpen jobbnak tar­tom. — Végeredményben nehéz küzde­lem után magyar győzelemre számítok — fejezte be nyilatkozatát Bártfai kapitány. — 10:6-os eredmény na­gyon megfelelne nekünk. Budapest, vidék, külföld — az egész világ meghódítására készülnek műkorcsolyázóink Péntek este újra megtelt a város­ligeti műjég tribünje. A mindig népszerű, mindig hálás műkorcso­lyázás ezúttal is megmozgatta hí­veit s a csehszlovák műkorcsolyá­zók részvételével sorrakerülő, két­napos műkorcsolyázó felvonulás első napja alkalmat szolgáltatott arra, hogy az európabajnoki és a világbajnoki versenyekre, Párizsba, Milánóba készülő magyar gárda Igazolja, hogy nemzetközi értéket képvisel. — A műkorcsolyázás programja nagyszabású! — hangoztatják az érte lelkesedők. — A fővárosi kö­zönség érdeklődését már régóta sikerrel felhívták. Vidéki, nagy­szabású propagandánkat, sajnos, az enyhe időjárás gátolja. Pedig az érdeklődés ott is nagy s ha talán végre jövőre tényleg felépül a ter­vezett 5—6 vidéki műjégpálya, első­sorban a szegedi, — egy csapásra tömegével lesznek Király Edéink és Kékessy Andreáink. — De nemcsak a világversenyek jelentik műkorcsolyázóink kül­földi programját. Nagyszabású romániai, erdélyi és regáti útra vagyunk hiva­talosak. Ide a világbajnoki részvevőket szorosan követő második, vagy mondjuk így: »egy B« garnitúra utazna le. Állomáshelyünk: Ko­lozsvár, Nagyszeben, Marosvásár­hely, Csíkszereda, Predeál és Bukarest lenne. Minthogy azonban Romániában is ritka a műjég és az időjárás enyhe, az egyébként már teljesen előkészített portyá­val várnunk kell, amíg kedvező időjárási jelentést nem kapunk Bukarestből. —. A magyar műkorcsolyázó­gárda hatalmasat fejlődött. Kékessyék londoni edzése mind megannyi bemutató és tanulmányi előadás volt. Különösen azok után, hogy az eddigi nagyok közül sokan visszavonultak, illetve profik lettek (Gerschwiller, Barbara Scott stb.). versenyzőink nemcsak a párosban, hanem az egyes műkorcsolyázás­ban is az élen állnak s könnyen meghódíthatják az egész világot. Az országos női sakkbajnokság állása a 9. forduló után: Lángos Józsa 9, Csáktornyainé 7 (1), Hitz­­feld L. 6% (1), Bernáthné 6 (1), Finta E. 5%, Balláné 5 (1), Boryné 4 (1), Danes Klári 4, Brádt B„ Füvesné 3 (1), Gáthy E. 2 (1), Ványi M. i%, Gáthy L. i (1), Záray M. 0 pont. A verseny színhelye a Gellért-szálló kultúrterme. Ver­senynap minden délelőtt. A Vasas kegyeleti válogató kardvívóvertenye A Vasas január 23-án, va­sárnap reggel 9 órai kezdet­tel Petschauer, Kabos _ és Garay hősi halált halt vívó­bajnokok emlékére kegyeleti kardvívóversenyt rendez a pasarétiúti sporttelepen- A verseny egyúttal válogató jellegű is. A viadalon Gere­­trieft Aladár olimpiai bajnok­kal az élen valamennyi él­vonalbeli kardvívónk részt­­vesz. A döntő mérkőzésekre délután 5 órakor kerül sor. Szombati sportműsor Kosárlabda: NB I. és Téli Kupa mérkőzések a Nemzeti Sportcsar­nokban. A három totómérkőzés kez­dési időpontja: 3 óra FTC—VÁC férfi; 4 óra Kistext—Testnevelési Főiskola férfi; 5 óra MTK— MATEOSZ női. Korcsolya: Jégparádé a legjobb csehszlovák és magyar műkorcso­lyázók részvételével ‘/27 órakor Mű­jégpálya. öttusa: A téli öttusa előkészítő­­verseny siszámai elmaradnak. He­lyettük lovagló verseny lesz a Tat­tersall fedeles lovardájában '/22 óra­kor. Sakk: Női sakkbajnokság küzdel­meinek folytatása a Geűért szálló­ban egész na non á t. Az MTE birKózcversenye Az MTE vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel vándordíjas birkózóver­­senyt rendez elhúnyt kitűnő birkó­zója, Szalai Imre emlékezetére, aki a munkásmozgalomnak is kiváló harcosa volt. A versenyre 150 neve­zés érkezett, amelyen Bóbls Gyula olimpiai bajnokkal az élen, összes olimpiás birkózóink és a vidéki egyesületek számottevő versenyzői is résztvesznek. A döntő mérkő­zésekre vasárnap délután 5 órakor kerül sor. A döntök megkezdése előtt Marosán György, az MDP főtitkárhelyettese tart beszédet. Szombaton és vasárnap Esz­tergomban a Szakszervezeti Ta­nács kultúrosztálya és a kultusz­minisztérium rendezésében a Vasutas Szakszervezet központi kultúrcsoportja előadást tart. A kultúrnapokon a Szaktanács sport­osztálya olimpikonjainkat szere­pelteti. Howard Fast: A szabadság útja Fordította Keszthelyi Zoltán 41 Cardozo kifelé fordította tenyerét és folytatta fej­tegetéseit: — Helyben vagyunk. Stevens szerint ellentmondás! teremtettünk törvényhozásunkkal és új alkotmányunkkal, ugyanis mit érnek gyönyörű javaslataink, ha nem terem­tettünk hozzá jk szabad alapot? És ez az alap jelenti a sa­ját földjükön do’gozó szabad parasztokat, nem pedig a föld­­nélküli jobbágyokat. — Mit indítványozol? — kérdezte Gideon. — Nekem legalább néhány ember számára van tervem és megvaló­sítható elképzelésem. — Nekem tizenkétrri’lió főre terjedő tervem van — mosolygott Cardozo és kezét hátrakulcsolva székére tá­maszkodott. — A muH hónapban elhúnyt .Tha ’dvis Ste­­vens-sze! nagyszerű, jóravaló barátunkat és küzdőtársun­kat veszítettük ei. ö mutatta meg nekünk a járató ulat Rámutatott arra a fontos ténvre, hogy fel kel! világosíta­nunk a népet és rá kell beszélnünk minden erőnkkel, hogv szavazzon; tanítsuk, adjunk neki becsületes képviselőket és törvényes keretek között harcoljunk majd hazánk kongresszusán az általános földosztásért. — Igen, de közben szenved a nép, — jegyezte meg Gideon. — Közben szenved. Igaz. Enyhítjük szenvedését, amennyire módnk van rá. — Én kitartok elhatározásom mellett, — mondta Gi­deon. — Földet akarok vásárolni. Es ha itt nem tudom megszerzni a pénzt, akkor megszerzem Bostonban, vagy Newyorkban. Cardozo egy ideig szótlanul bámult Gideonra. Aztán kiüt. — Csináljunk boltot, Gideon. Ismerem Isaac Went bostoni bankárt. Went régi aboJieionista, aki nem jelöli meg selyemcérnával kiadott dollárjait. Adok hozzá egy levelet és azt hiszem, meglesz az eredménye. Ezenkívül írok Frederick Douglasnak, ő is segíthet rajtad. Keresd tel, ha már minden kísérletezésed csődöt mond. Cserébe azt kívánom csupán, jelöltesd magad az állami törvény­­hozásba. — Holnapig válaszolok — mormogta Gideon. — Rendben vau. Holnap gyere hozzám vacsorázni. Másnap ellátogatott két charlestoni bankárhoz Az egyik Fenton ezredes volt, már találkozott vele Holmsnál. Gideon sejtette Cordozo kérdését, mikor megjelent nála. — Ati történt? — fordult hozzá Cardozo. — Amit gondoltál, — felelte Gideon halvány mosollyá). — Elértéi annyit, hogy megőrizted a négerember jó hírnevét. — Igen, megőriztem a négerember jő hírnevét — fanyalodott el Gideon. — És mit határoztál a törvényhozással kapcsolatban? — Engedelmeskedem, ha engem választanak. Meg­próbálom elfelejteni, mi voltam egy vagy akár öt év előtt. — Majd hozzátette: — Ha jól meggondolom, mű olvastam a jogról és a jogalkotó munkáról, akkor nem hiszem, hogy nagyobb baklövést követnék cl. — örülök, Gideon — mondta Cardozo. — Es én ... tudod ... még mmdig úgy beszélek, mint a legelhagyatottabb vidéki néger. Mihelyt elindulhatok, el­megyek Északra. Talán hednap. — Remélem, holnap. o Éjszaka volt. Washingtontól északra, új vi'ágba robo­gott Gideonai a vonat. Valóban úi Vi'ágba Az eddg eltel* harminchét esztendő folyamán Dél i'i ismert, megszokó földjén ét. azon a földön, amely táplálta, nevelte, korbá­csolta és megsebezte. Mégis otthonosan mozgott azon a földön, a fehér jobbágyok és fekete rabszolgák völgyére néző, nagy feudális kastélyok biroda'mában. Az egyfor­maságban. Biztonságos tudattal, melegséggel és jósággal a szívében nézett a jövőbe, akárhol járt is a sívár Délen. Ez az újvilág sehol sem volt egyforma: Washington, az óriási város sem, hatalmas fehér palotáival és sáros utcái­val. Ilyet álmában sem látott. Ült kábult fővel. Az újság­jaikat olvasó, szófukar fehér utasok között. Ügyet se vetettek reá, a velük egy kocsiban utazó négerre. Kora ősszel hideg idő járta, a eső vadul, dühödten csapkodott. Ha megszólalt valaki, gyorsan, kapkodva beszélt. — Grant tábornok nem államférfi. — Nézze mister, tábornok ne legyen elnök. — Nem helyeslem ... — Maga talán új terminust szab Johnscnnak? — Ne adjon a számba szavakat. Megvan a saját gon­dolatom. — Nna... nem igen sokat ér .. — A búza... hatvankettőn áll... — Magáé ez a Herald, mister megengedi? — Két fiam él Chikagóban. Higgye el, jól megy a soruk. Gideon fel-felrezzent. Később felébredt, midőn ke­resztülsétált a kalauz a fülkén, hűd s >i 1 3 lámpásá­val. A plüssülés kemény volt és kényelmetlen. A vonat gyakran megállt és zökkenve, c.ik rogva i.idult továab. A mellette lévő ü é.se kot elf"! t Fo" leszáll­tak. Fehérember, fehér nő, fiatal leány távozott a kőéi­ből... Másnap megpillantotta Jersey házait, Newark zsi­­valyos, csúnya városát, végül azt a pontot, ahol Jersey City elágazott Newarktól. Folyó felett haladtaik át. A kompon Gideon megmarkolta a kar'át és rémülten n'zett. Mint száraz ágak a v'z sodrában úsz'ak e! a hajok Kom­pok, gőzösök nedves fekete füstje cs'kozta a folyot. Fürge tutajok, bárkák lebegtek a v’zen. Amint *t*rt->k a tú'd­­dalra, úgy érezte, csak ki k II nyújtani a kezet é~ kimar­kolhat egy maréknyi háztömeget. Ez vöt Ch rles'on Az­tán jött Columbia. Nem a fővárosok királynője, de n3gy nevelő, gondos anya. Erre célzott Whitman; a .megszám­lálhatatlan ezrek búsára és vérére. (FolytatjuM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék