Népszava, 1949. február (77. évfolyam, 26-49. sz.)

1949-02-01 / 26. szám

77. évf.,26. 87. Budapest, 1949 február 1. k­edd , NÉPSZAVA Ára 60 fillér Rákosi Mátyás beszédét ma 21 óra 15 perckor közvetíti a rádió ! A Magyar Függetlenségi Népfront nyilatkozata A SZABAD SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Savi kesztőség VII Miksa ucca ét. Megjelenik R Ottó kivételével minden nap Telefon 224-817 224-318 224-819 S­ZTÁLIN a béke biztosításáról (Moszkva — MTI) Sztálin válaszal Kingsbury Smith, az International News Service amerikai hírügynökség európai vezérigazgatójának január 27-én hozzáintézett kérdéseire. ELSŐ KÉRDÉS: Hajlandó lenne-e a Szovjetunió kormá­nya megfontolni az USA kor­mányával közösen kiadandó nyilatkozat kérdését, amely megerősítené, hogy sem az egyik, sem a másik kormány­nak nincsen szándékában háborúhoz folyamodni egy­más ellen? VÁLASZ: A szovjet kor­mány hajlandó lenne ilyen nyilatkozat köz­zétételének kérdését megfontolni. MÁSODIK KÉRDÉS: Haj­landó lenne-e a Szovjetunió kormánya az Egyesült Álla­mok kormányával közösen e békepaktum megvalósítására irányuló intézkedéseket tenni, mint például a fokozatos le­szerelés? VÁLASZ: Magától érte­tődik! A Szovjetunió kormánya együttmű­ködhetnek az Egyesült Államok kormányával olyan intézkedések végrehajtásában, ame­lyek e békepaktum meg­valósítására irányul­­nak és a fokozatos le­szereléshez vezetnek. HARMADIK KÉRDÉS: Ha az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Fran­ciaország kormányai hajlan­dók elhalasztani a nyugat­német különállam megalakí­tását a külügyminiszterek tanácsának összeüléséig, amely egészében megvitatná a német kérdést, hajlandó lenne e a Szovjetünk kor­mánya megszüntetni azokat a korlátozásokat, amelyeket a szovjet hatóságok a Berlin és Németország nyugati öve­zetei közötti forgalomban léptettek életbe? VÁLASZ: Ha az Egye­sült Államok, Nag­y­­a­r 1r­a­n­n­i­a és Francia­­ország megtartja a harmadik kérdésben felsorolt feltételeket, a szovjet kormány nem látja akadályát a köz­lekedési korlátozások megszüntetésének, de csak azzal a feltétellel, ha egyidejűleg meg­­szüntetik a három ha­talom által elrendelt közlekedési és keres­kedelmi korlátozáso­kat is. NEGYEDIK KÉRDÉS: Ha­jlandó volna- e ön, Minisz­terelnök Úr, Truman elnök­kel találkozni mindkettőjük számára megfelelő helyen, hogy megvitassák ilyen béke paktum megkötésének lehető­ségét. VÁLASZ: Már régeb­ben is kijelentettem, hogy a találkozás ellen nincs kifogásom. Wilhelm Piech a Német Szocialista Egységpárt elnöke. Sztálin békenyilatkozatával kapcsolatban kijelentette, hogy az abban foglaltakat az egész haladó szellemű emberiség szívből üdvözli. A nyilatkozat ismét leszögezi, hogy a Szov­jetunió kész a többi nagy­hatalommal olyan megegye­zésre, amely a béke biztosítá­sának és a német egység fenn­tartásának ügyét szolgálja. A szovjet politika legfőbb irá­nyítója készségét fejezte ki a nyugati nagyhatalmak egység­bontó intézkedései által ki­provokált közlekedési és for­­g­ami korlátozások megszün­tetésére. Sztálin nyilatkozata a nyugati nagyhatalmakat a külügyminiszteri értekezlet újból való egybehívására komoly kérdések elé állítja, hogy a német nép végül is megkaphassa az igazságos békerendezést és eltűnjenek azok a rendszabályok, amelyek Németországot kettészakítják és Nyuga­t-Ném­­etországot az amerikai dollár-imperializmus gyarmati területévé változ­tatják át. Nehéz helyzetben az angolszász diplomácia Párizsi politikai körök a leg­nagyobb megelégedéssel fogad­ták Sztálin válaszát. A francia fővárosban általános az a fel­fogás, hogy Sztálin válasza enyhíti a nemzetközi feszültsé­get. A MTI párizsi tudósítója beszámol róla, hogy Sztálin békenyilatkozatának fejlemé­nyeit nemcsak a sajtó, hanem az ucca embere is óriási ér­deklődéssel követi. Hétfőn reggel a Metróban és a párizsi uccákon úgyszólván csak erről lehetett hallani. Hivatalos körök még nem foglaltak állást. A sajtó, még a jobb­oldali is, megállapítja, hogy a békenyilatkozat neh­éz hely­zetbe hozta az an­g­e- amerikai diplomáciát. Baloldali körök­ben hangsúlyozzák, hogy a nyilatkozat a Szovjetunió béke­akaratának újabb megnyilvá­nulása. Nincs a világpolitiká­nak olyan problémája, amely ne lenne megoldható békés tárgyalások alapján. Truman­­nak most állást kell foglalnia, meg kell nyíltan mondania, megtartja vagy megtagadja-e választási ígéreteit. A reggeli és a déli francia sajtó hasábokat szentel Sztá­lin békenyilatkozatának. Kü­lönös súlyt helyez visszhang­jára. A francia lapok külföldi tudósítói azt állapítják meg, hogy Washingtonban parlar­menti körök sokkal pozitíveb­ben fogadták a nyilatkozatot, mint a hűvös tartózkodásba burkolózó külügyminiszté­rium. Nem mernek még hatá­rozottan állást foglalni a lon­doni körök, valószínűen azért, mert nem tárgyalták meg az ügyet az USÁ-val. Rómában még jobboldali körökben is nagy érdeklődéssel fogadták a békenyilailkozatot. Az olasz fővárosban szin­tén az a felfogás uralkodik, hogy Sztálin nyilatkozva hozzájárul a béke megszilár­dításához. Sztálin nyilatkozata hozzájárul a béke megszilárdításához Sztálin generalisszimusz nyi­latkozata mellett eltörpül a világpolitika minden más ese­ménye. A berlini rádió beszá­mol róla, hogy Sztálinnak Kingsbury Smith kérdéseire adott válasza az egész világon a legmélyebb benyomást kel­tette. Connally amerikai sze­nátor, az USA-sztátus kül­ügyi bizottságának elnöke ki­jelentette: " Rendkívül fontos ese­ményről van szó. Sztálin nyi­latkozata nagyjelentőségű és jó hírt jelent mindazok szá­mára, akik elő akarják segí­teni a világ megbékélését és a nemzetközi együttműködést. Washingtoniján nagy zavart keltett a Sztálin-intervjú, mert a szovjet békeakarat hangsúlyozása ökölcsapást je­lentett a háborús uszítók és rémhírterjesztők arcába — jelenti a »Telepres«« Az amerikai diplomácia éppen abban a pillanatban kény­szerült védelemre, amikor az Atlanti-háborús egye­zmény valósággá válik. A Sztálin- intervjúra ugyanolyan hang­nemben kell­ válaszolni ami­­lyent Sztálin is használt, tehát: a béke lehetséges és szükséges. Más szavakkal Washington olyan helyzetbe került, hogy igenlően kell válaszolnia, mert mindenki a békét akarja. A brit külügyminisztérium szóvivői még nem foglaltak állást, de jólértesült politikai körökben hangsúlyozzák, hogy Sztálin nyilatkozata fontos politikai lépés, amelyet hala­déktalanul megbeszélések kö­­vetnek a brit, az amerikai és a francia kormány között. A londoni Daily Worker Sztálin vá­lszát és a szovjet külügyminisztériumnak az At­lanti Szövetséggel kapcsolatos közleményét elemezve az alábbi következtetéseket vonja le: 1. A Szovjetunió még erőtelje­sebb és még következetesebb harcot szándékozik folytatni valamennyi há­borús tisz­tó ellen és ebben szövet­ségeseinek tekinti a békeszerető or­szágokat. 2. Mivel az UNO bizonyos tekin­­tetben akadályozza és fékezi a tá­­madó törekvéseket, a Szovjetunió még az eddiginél is nagyobb szilárd­sággal küzd majd az UNO aláak­názna és elpusztítása ellen. ­ A Magyar Függetlenségi Népfront Nyilatkozata Magyarország demokratikus erői elhatá­­rozták, hogy megalakítják a Magyar Függet­lenségi Népfrontot, mely a változott viszo­nyoknak megfelelően folytatja és tovább­fejleszti a német fasizmus elleni háború alatt a magyar nemzeti ellenállás szervezésére megalakult Magyar Fron és a belőle­­ fejlő­dött Magyar Nemzeti Függetlenségi Front munkáját A Magyar Nemze­t Függetlenségi Front, mely a Magyar Kommunista Párt kezdemé­nyezésére alakult, programját megvalósí­­to­tt. A hazánkat felszabadító Szovjetúnió segítségével kivezette a nemzetet a vesztett háború katasztrófájából. Újjáteremtet­e a rombadőlt magyar államiságot. Biztosítota az ország békéjét és függetlenségét. Végre­hajtój­a az 1848—49-ben megkezdett és egy évszázadra félbenmaradt magyar demokra­i­­kus átalakudás feladaai": felosztot­t a dol­gozó parasztság között a nagyb­okosok földje, megvalósította a magyar nép sza­badságjogait, létrehozta a köz­arsa­got. A külföldi imperialisták által támogató­­ nagy­­birtokos és nagytőkés ossztályok reakciós­örekvései ellen a fai­zmus maradványainak megsemmisítéséért folytatott kemény harc közben a Magyar Nemzet Függelerségi Frán demokratius erői gáat vetettek a pusztí­t pénzromlásnak, újjáéptették az or­szágot. A magyar demokrácia meg­gvárdítása, vívmányainak l­e­osítása és továbbfejlesz­tése, szükségessé és elkerülhetetlenné tette, hogy a magyar demokratikus erők túlhaladja­nak a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front programján. Dön­ően megváltoztak a nem­zetközi és a belső vi­zonyok, melyek annak­idején a Magyar Nemzeti Függetlenségi Fron­tot létrehozták. A német fasizmus örökébe az amerikai imperializmus és csatlósai lép­tek. Kiéleződö­tt a harc a népi demokrácia é­s a polgári demokrácia jelszavával fellépő reak­ciós erők között, amelynek során a reakciós erők túlnyomórészt kiszorultak a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontból. A feudális maradványok felszámolá­sn túl napirendre kerül, a nagytőke elleni harc, harc a kapita­lista kizsákmányolás korlátozásáért, a tőkés elemek fokozatos felszámolásáért. Bü­zke elégtétellel állapítha­juk meg, hogy gyengeségei és hibái ellenére a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front teljesítet­t tör­ténelmi hiva­ását. De a vál­ozott viszonyok megkövetelik a magyar demokratikus erők összefogá­st új alapon, új feladatokra. Szükséges, hogy közös erővel harcoljunk a kizsákmányoló osztályok és maradványaik reakciós törek­vé­si ellen; semmisí­tük meg a nagyb­itokos és nagytőkés, valamint a velük szövetkezett kulák és klerikális reakciót, közös erővel védjük népi demokráciánk nagy vívmányait népünk békéjét, hazánk füg­getlenségé, az imper­a­isták gy­armatosító, háború törekvéseivel szemben, közös erővel építsük fel a magyar dolgozó

Next