Népszava, 1949. február (77. évfolyam, 26-49. sz.)

1949-02-23 / 45. szám

A Szovjetu­ni­s jegyzékben kérte ki a Queuille-kormányt és a Kravcsenko-per három tanúját Kiderült róluk, hogy Gestapo-püdékek, háborús bűnösök A Szovjetunió párizsi nagy­­követsége jegyzéket adott át a francia külügyminisztérium­­nak. A jegyzék közli, hogy a francia sajtó értesüléseiből megtudták: most Párizsban tartózkodik három háborús bűnös szovjet állampolgár, akik árulásuk után az impe­­rialista hadsereghez csatlakoz­tak és részt vettek a hitleris­táknak a Szovjetunió lakos­sága ellen elkövetett bűneik­ben. A három háborús bűnös Krevsan Ivan Gregorevics, Paszecsnik Mihajl Andreje­­vics és Antonov Mikola Fedo­­rovics, elárulta népeit a hitte­­risták szolgálatába szegődött és a Gestapo asoldjában tömeg­­gyilkosságokat követett el. A felszabadító szovjet hadsereg elől a menekülő náci hordákkal mindhárman Németországba szöktek. A szovjet kormány az UNO 1946 február 13-i és 1947 októ­ber 31-i határozataira hivat­kozva a három háborús bűnös azonnali kiadatását sürgeti a francia kormánytól. A Kravcsenko perben egyéb­ként a hazaáruló ügyvédje többhetes késedelem után végre benyújtotta a fércmű állítólagos kéziratát, melyről azonban azonnal kiderült, hogy a szöveg egyáltalán nem egyezik meg a nyomtatásban megjelent szöveggel. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy Kravcsenko könyvét nem ő, hanem a Wall Street propa­gandagépezetének fizetett al­­kalmazottai írták. I A deviai diplomácia újabb veresége az Atlanti Szerz­ődés kérdésében Az Atlanti Szerződés körül egyelőre elcsendesedett az imperialista sajtóban és rádió­ban napokon át mestersége­sen tenyésztett hangzavar. A kulisszák mögött azonban lá­zas tárgyalások folynak. Pá­rizsi diplomáciai körökben a berini diplomácia újabb sú­lyos vereségének minősítik azt a tényt, hogy az angol külügyminiszter kénytelen volt kierőszakolni az USA vonakodó kongresszusától az Atlanti­ Szerződés automa­tikussá tételét. Az amerikai visszakozás nagy csalódást keltett a dollárcsartlósok kö­zött Londonban és Párizsban. Truman közben azon fárado­zik, hogy olyan törvényjavas­latot készítsen, amelynek alap­ján módja­­nyílik az amerikai hadianyaggyárak fölös terme­lését a nyugateurópai államok nyakára rásőzni. Ez a fegy­verszállítási törvényjavaslat alighanem rövidesen a kon­gresszus elé kerül s a jelek szerint a válságtól rettegő amerikai iparmágnások az egész Atlanti Szerződés körüli propagandát arra időzítik, hogy a mesterséges hisztéria légkörében újabb hadianyag­­szállítmányokat vásároltassa­nak meg a marshalizált kor­mányokkal. A fegyverszállítmányok azon­ban egymagukban semmit sem érnek és még a gaulleista lapok is megállapítják a Fontainebleauban székelő nyu­gati vezérkarról, hogy a Montgomery főparancsnoksága alá helyezett hadászati erők értéke minimális s­őellen­állási képességük inkább napokban, mint órákban fejez­hető ki­. A spanyol nép a Kommunista Párt vezetésével harcol a Franco-diktatúra ellen A Mundo Obrero főszerkesztőjének előadása a spanyol helyzetről Arroyo, a Mundo Obrero Buda­pesten tartózkodó főszerkesztője, a rendőrklubban előadást tartott a spanyol köztársaság kérdéseiről. Az előadást Roth Károly, a Magyar­ Spanyol Társaság főtitkára nyi­­totta meg. Bejelentette, hogy Pas­­sionaria, a spanyol kommunisták vezetője súlyosan megbetegedett. A jelenlevők táviratilag kívántak javulást a spanyol szabadság láng­­beltca harcosának. Arroyo előadásában rámutatott arra, hogy egyes spanyol köztár­sasági pártok feladták a köztársa­­sági elveket és az amerikai imperia­­listák szolgálatába állottak. Az im­­pen­alisták kiszolgálói közül az első helyet Prieto, a jobboldali szociáldemokrata párt vezetője vívta ki magának. Legutóbb pél­dául a királypártiakkal kötött szö­vetséget. Prieto szeretné megbon­tani a spanyol munkásosztály egy­­ségét, a munkásság azonban el­utasítja egységbontó törekvéseit. A spanyol anarchistákról szólva rámutatott arra, hogy azok a monarchistákkal is hajlandók meg­egyezni. Máskép áll a helyzet a baszkoknál, akik tudják, hogy függetlenségüket csak a köztársa­sági rendszer és a demokrácia védheti meg. Az 1947-es bilbaói nagy sztrájk is azt bizonyítja, hogy a baszk nép tisztában van azzal: szabadsága és a spanyol köztársaság függetlensége nem választható el egymástól. Arroyo a továbbiakban a spanyol­­országi helyzetet ismertette. Meg­állapította, hogy a spanyol nép hatalmas tömegei egységesen szembehelyezkednek Franco rém­uralmával. A spanyol nép ellen­állását a Kommunista Párt vezeti. A spanyol kommunisták program­ján szerepel a nagybirtokok meg­szüntetése, a földosztás, a monopó­liumok eltörlése, az ipari kulcs­­pozíciók államosítása, a nemzetisé­gek függetlenségének elismerése, az állam és az egyház szétválasz­tása, valamint a feudális és nemesi előjogok megszüntetése. E pro­gram alapján harcol a spanyol nép a Kommunista Párt vezetése alatt Franco diktatúrája és az angolszász imperialisták behato­lása ellen. ír'n'ek Puskin születésének 150. évfordulója A műveit világ ebben az évben ünnepli Puskin, a nagy orosz költő, az emberi haladás egyik leg­­nemesebb harcosa születésének 150. évfordulóját. Az ünneplésből a magyar népi demokrácia is részt kér, hiszen Puskin szelleme már a magyar művelődésre is termé­kenyítően hatott. Puskinról, a nagy költőről Budapesten uccát nevez­nek el. — AANYÁK ÉS GYERMEKEK A SZOVJETÚN’ióBANa címmel fény­­képkiállítás nyílt meg a Budapesti Rendőregyesület Zrínyi uccai he­lyiségében. A kiállítás bemutatja a Szovjetúnió gyermekvárosait,­ anya- és csecsemővédelmi intézményeit. — Elfogató parancsot adtak ki Kovrig János volt hírlapíró ellen. Kovrig a régi rendszer idején az »Új Magyarság«-ban írt uszító cikkeket és a háború továbbfolytatására uszított. A szovjet nép ünnepli a Hadsereg napját Moszkvában és a Szovjetunió más városaiban a dolgozók üzemi nagygyűléseken ünneplik a Szovjet Hadsereg fennállásának 31. évfor­dulóját. A gyárakban a Szovjet Hadsereg legkitűnőbb harcosai, a Szovjetúnió hősei tartanak előadá­sokat. Leningrádban felolvasó esté­ket rendeznek a Szovjet Hadsereg történetéről. A Kirov-kultúrpalotá­­ban volt partizánok é­s a Nagy Hon­védő Háború hősei tartanak felol­vasásokat, Ukrajna szovházaiban és kolhozaiban előadásokat tartanak a Szovjet Hadsereg dicsőséges útjá­ról. A Demokrácia ellen izgatott Fischer Ferenc budapesti lakos, két­ hónapi fogházra ítél­ték. — Lisztkiu­talásokkal manipulált Ferenczi Zoltán, a Közellátási Hi­vatal volt csoportvezetője. A mun­­kásbíróság háromévi f­egyházra ítélte. — Vagonfosztogatókat fogott el a rendőrség Bohák György és Ma­ros Antal rovott múltúaik személyé­­ben. A két fosztogató 20 ezer fo­rint értékű élelmiszert lopott Az indonéz szabadságharcosok behatoltak a fővárosba A londoni rádió jelentése szerint a partizánok behatol­­tak Dzsokdzsakarta és Szursz­­karta városokba. A holland utánpótlási szolgálat bizton­­­ága teljesen kétségessé vált, az ország főútvonalai nagyjá­­ból a partizánok kezében van­nak.­­ Romos villákat loptak el a helyükből Márton Lajos, Tóthfalusi Mihály, Csere Dezső, Csányi József és Mátyás Imre, akik bűnszövet­kezetet alakítottak és 18 budai villát fosztottak ki- majd­­az utolsó tégláig mindent elvit­tek. A bűnszövetkezet tagjait letartóztatták.­­ Elutasította a köztársaság elnöke Halmos József rablógyilkos kegyelmi kérvényét, aki Kispesten megölt, majd kirabolt egy éksze­részt és ezért halálra ítélték.­­ Nyolcévi fegyházra ítélte a népbíróság Ruszkiczay Rüdiger Imre volt horthysta vezérezredest, aki a magyar ipart a német hadigépezet szolgálatába állította. NÉPSZAVA 1949 február 23 Február 28-ig kell jelentkezniök szakmai továbbképzésre a gépkocsivezetőknek A Népszava már közölte a gép­járóművezetőkre vonatkozó je­lentkezési felhívást. Több esetben keresték fel lapunkat a szervezett gépkocsivezetők különböző kérdé­seikkel és­ panaszokkal. Az érdeklődőkkel ezúton közöl­jük, hogy , a hivatásos gépkocsi­­vezetőknek, akik legalább egyéves gyakorlatot tudnak igazolni, sze­mélyesen kell jelentkezniök a lakó­helyükhöz legközelebb eső Gép­­jár­művezetők Szabad Szakszerve­zete helyi csoportjánál. Ilyen cso­port működik: Baján, Kiskunféf­­egyházán, Nagykőrösön, Kecske­­méten, Szegeden, Szolnokon, Deb­recenben stb. Okvetlenül vigyék magukkal érvényes vezetői igazol­ványukat, a rendőrségi bejelentőt, és olyan írást, amely bizonyítja, hogy legalább egy éve vezetnek gépkocsit. Jelentkezési határidő: február 28. Ezután csak indokolt, esetben fo­gadnak el jelentkezést a szakmai továbbképzésre, mindenkinek ér­dék­e tehát, hogy mielőbb, szemé­­lyesen jelentkezzék a legközelebbi gép­járó­művezetői helyi csoportnál. Farkas Mihály elvtárs előadása a Szovjetúnió felszabadító szerepéről A Magyar Dolgozók Pártja Politikai Akadémiáján szer­dán délután a meghívón fel­tüntetett fél 8 helyett 5 óra­kor a Kossuth-i­oziban (V. Váci út 14) Farkas Mi­hály elvtárs, az MDP fő­titkárhelyettese, bor­­védelmi miniszter »A Szovjetúnió felszabadító szerepe­i címmel tart előadást. — Halálra ítélte a népbíróság Tutsek-tanácsa Bodor Gecser Pál rablógyakos nyílást, akinek két bátyját hasonló bűncselekménye­, kert már kivégezték. Bodor és társai főleg a Lipótvárosban kö­vették el rémtetteiket. Ugyanebből az ügyből kifolyólag Marosvári (Mellik) Ferenc nyilas pártszolgá­latost életfogytiglanra, Óvári Lajost pedig tízévi kényszermunkára ítélte a népbíróság. Kommunista sikerek két francia községi pótválasztáson Az oise-megyei Rochy-Con­­déban a vasárnapi pótválasz­­táson a kommunista jelölt nyerte el a legtöbb szavaza­tot. Az 1947. évi választáshoz viszonyítva a kommunista szavazók száma megkétszere­ződött. Az oise-megyei Mog­­nevilleben a Kommunista Párt jelöltje a szavazatok 80 százalékát kapta­— összeütközött a villamos és egy gyári iparvasúti szerelvény Új­­pesten. Az összeütközés következ­tében Jakab József villamosvezető életveszélyes, Bán Mária, Baranyai Ferencné és Csókás­ Béláné villa­­mosutasok súlyos sérülést szenved­tek. A. L. Strongot áttették a szovjet határon (Moszkva, — TASS). Szovjet lapok közlése szerint A. Strongot, a letartóztatott ame­rikai újságírónőt, február 20-án át­tették a szovjet határon. SZÍNHÁZAK MŰSORA Operaházi floftmán­a meséi (7. Klem­perer). Nemzeti Színház: Úri muri (V*8). Magyar Színház: Tar torFe­sz&). Madách Színház: Kispolgárok (V*8; KM. III.). Városi Színház: Nincs előadás. Víg: A király nevében (V*8). Pesti: A szabin nők ell­ad­ása (VnS) Művész: Eré­nyes otthon­­(Ví8). Modem: Nász-é­­ssü­tk­ö (V?8). Kis Kamara: Ócskavas nagyban (Vix). Belvárosi Színház: Vérválomás, ki­szállni (*/13) Kamara: Jócska vice nagyban (*/s3). Fővárosi Operett: VIII. osztály (Ve8). Pódium: Nincs elő­adás Boy­a! Revü Varieté: 7. osz­tály (*/*8) Optimisták: Minden este nép­­számlálás (*/*9). Mesebarknsg: Arany­­halacska (8. 5). Jító iffikm .A Híradó-moziban két kis fil­met adnak, amelyek, anélkül hogy tárgyban, mondanivalóban, vagy feldolgozási módban kapcsolódná­nak, egyformán fejezik ki a szov­­jet nép emberségét, derűjét, sze­­retetét. Az egyik egy kis színes bábfilm, amely­­ feldolgozásában is frappáns, meglepő, magas­­rendű művészetre törekvő. Hőse egy suta, ügyetlen, ártatlan, göm­öszemű mackó. Ennek a kis figurának botladozásait mutatja be a film egészeit addig, amíg a mackó fatönkbe szorult mancsát egy mord, pirosarcú favágó ki­szabadítja, kezét beköti és meg­eteti. Olymódon, hogy,­ ütve az asztalnál, egy kanállal a mackó­nak nyújt, egy kanállal pedig magának. Talár, meglepő a tár­sítás, de hasonló melegséget áraszt a Művész Színház, Szta­­niszlavszkiék klasszikus színháza jubileumi ünnepségén készült film. Ez az ünnepség egyaránt zajlik színpadon és nézőtéren. Keretében felvonulnak a Szov­­jetúnió köztársaságainak színes küldöttségei, valamennyien meg­hatóan kedves ajándékokkal, el­ragadó ünnepi sugárzással, a szabad népek testvéri közösségé­nek tudatos méltóságával. Csak­nem történelemmé vált régi mű­vészek és újak, fiatalok egy­aránt; valamennyien a szovjet kultúra, az újabb és újabb táv­latokat nyitó emberi művészet­­képviselői, követei. S az ünnepi beszédek és méltatások között egyszeribe csak előáll két daliás,­­­idam énekes és dalban köszönti a jubiláns színház legidősebb művésznőjét. Itt valahogy az ünnepélyesség és az emberi kö­zelség olyan egységével találko­zunk, amilyen például nálunk még nem ismeretes. Csak a meg­valósult szocializmus ajándékoz­hat az ünnepnek és a köznap­nak ilyen emberi méltóságot és ugyanakkor ilyen emberi egy­szerűséget. S ebben a körben kerül egymás mellé a kis mackóról szóló bábfilm, meg a Művész Színház jubileumáról készült hír­adó. Mindkettő az új ember sze­ret­etét, szolidaritását, szívdobo­gását közvetíti V. E. A Vendéglátóipari Munkások Szakszervezete 28-án, délelőtt 9 órakor ült, és összbizalmi értekez­letet tart a munkásközvetítő helyi­ségében (József körút 37—39. A NEMZETKÖZI ÜDÜLTETÉSI KONFERENCIÁN, amely Prágá­ban lesz, a Magyar Szakszerveze­tek Országos Tanácsa képviseleté­ben Gács László, a Szaktanács fő­titkárhelyettese, Vincze József,­­ a Szaktanács szociálpolitikai titkára és Sárközi Sándor, a Szaktanács vidéki szervezési osztályának veze­tője, vesznek részt. Enyhe idő Várható időjárás: Éjszaka gyenge fagy, élénkebb szél. Változó felhőzet. Nyugaton és északon egy-két helyen kisebb futóeső lehet. Délen és keleten többfelé köd. Az enyheség tovább tart. Igaz történet egy szovjet repülőről, aki műlábakkal is tovább harcolt Holnaptól. URANIA-DÉCSI-LLOYD-ALFA-ADRIA GY IGAZ EMBER JEUKOVSZKÁJA. B. POLEVOJ regényéből TÁNCSICS -ROVAL (Kispest) TATRA (Pesti csalszatébe)

Next