Népszava, 1949. február (77. évfolyam, 26-49. sz.)

1949-02-23 / 45. szám

A Szovjetiínitf jegyzékben kérte ti a Queuille-kormánytéi a Kravcsenko-per három tanúját Kiderült róluk, hogy Gestapo-pnhékek, háborús bűnösök A Szovjetunió párizsi nagy­­követsége jegyzéket adott át a francia küiügyminisztérium­­nnk. A jegyzék közli, hogy a francia sajtó értesüléseiből megtudták; most Párizsban tartózkodik három háborús bűnös szovjet állampolgár, akik árulásuk után az impe' rialista hadsereghez csatlakoz­tak és resztvettek a hitleris­táknak a Szovjetunió lakos­sága ellen elkövetett bűnei" ben. A három háborúé bűnös Krevsun Ivan Gregorevics, Paszecsnik Mihaji Andreje­­vics és Antonov Mikola Fedo­­rovics, elárulta népéit a hitte' risták szolgálatába szegődött és a Gestapo asoldjáhnn tömeg* gyilkosságokat követett el. A felszabadító szovjet hadsereg elől a menekülő náci hordákkal mindhárman Németországba szöktek. A szovjet kormány az UNO 1946 február 13-i és 1947 októ­ber 31"i határozataira hivat­kozva a három háborús bűnös azonnali kiadatását sürgeti a francia kormánytól. A Kravcsenko perben egyéb­ként a hazaáruló ügyvédje többhetes késedelem után végre benyújtotta a fércmű állítólagos kéziratát, melyről azonban azonnal kiderült, hogy a szöveg egyáltalán nem egyezik meg a nyomtatásban megjelent szöveggel. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy Kravcsenko könyvét nem ő> I hanem a Wall Street propa­gandagépezetének fizetett al* kalmazottai írták. A heviui diplomácia újabb veresége az Atlanti Sxerseődcs kérdésében Az Atlanti Szerződés körül egyelőre elcsendesedett az imperialista sajtóban és rádió­ban napokon át mestersége­sen tenyésztett hangzavar. A kulisszák mögött azonban lá­zas tárgyalások folynak. Pá­rizsi diplomáciai körökben a bevini diplomácia úiabb sú­lyos vereségének minősitik azt a tényt, hogy az angol külügyminiszter kénytelen volt kierőszakolni az USA vonakodó kongresszusától az Atlanti, Szerződés automa­tikussá tételét. Az amerikai visszakozás nagy csalódást keltett a dollárcsartlósok kö­zött Londonban és Párizsban. Truman közben azon fárado­zik, hogy olyan törvényjavas­latot készítsen, amelynek alap­ján módja .nyílik az amerikai hadianyaggyárak fölös terme­lését a nyugateurópai államok nyakára rásőzni. Ez a fegy­verszállítási törvényjavaslat alighanem rövidesen a kon­gresszus elé kerül s a jelek szerint a válságtól rettegő amerikai iparmágnások az egész Atlanti Szerződés körüli propagandát arra időzítik, hogy a mesterséges hisztéria légkörében újabb hadkinyag­­szállítmányokat vásároltassa­nak meg a mOrshalHzált kor­mányokkal. A fegyverszállítmányok azon­ban egymagákban semmit sem érnek és még a gaulleista lapok is megállapítják a Fontainebleauban székelő nyu­gati vezérkarról, hogy a Montgomery főparancsnoksága alá helyezett hadászati erők értéke minimális s »ellen­állási képességük inkább nanokhan, mint órákban fejez­hető kis. A spanyol nép a Kommunista Párt vezetésével harcol a Franco-dihtaiúra ellen A Mundo Obrere főszerkesztőiének előadása a spanyol helyzetről Arroyo, a Mundo Obrero Buda­pesten tartózkodó főszerkesztője, a reudörklubban előadást tartott a spanyol köztársaság kérdéseiről. Az előadást Rdth Károly, a Magyar. Spanyol Társaság főttikára nvi. tolta meg. Bejelentette, hogy Pas­­sionaria, a spanyol kommunisták vezetője súlyosan megbetegedett. A jelenlevők táviratilag kívántak javulást a spanyol szabadság láng­­leifcü harcosának. Airoyo előadásában rámutatott arra, hogy egyes spanyol köztár­sasági pártok feladták a köztársa, sági elveket és az amerikai imperia­­jisták szolgálatába állottak. Az im­­%eiidlistdk kiszolgálói közül az első helyet Prieto, a jobboldali szociáldemokrata párt vezetője vívta ki magának. Legutóbb pél­dául a királypártiakkal kötött szö­vetséget. Prieto szeretné megbon­tani a spanyol munkásosztály egy. ségéf, a munkásság azonban el­utasítja egységbontó törekvéseit. A spanyol anarchistákról szólva rámutatott arra, hogy azok a monarchlstákkal Is hajlandók meg­egyezni. Máskép áll a helyzet a baszkoknál, akik tudják, hogy függetlenségüket csak a köztársa­sági rendszer és a demokrácia védheti meg. Az 1947-es bilbaói nagy sztrájk is azt bizonyítja, hogy a baszk nép tisztában van azzal: szabadsága és a spanyol köztársaság függetlensége nem választható el egymástól. Arroyo a továbbiakban a spanyol­­országi helyzetet ismertette. Meg­állapította, hogy a spanyol nép hatalmas tömegei egységesen szembehelyezkednek Franco rém­uralmával. A spanyol nép ellen­állását a Kommunista Párt vezeti. A spanyol kommunisták program­ján szerepel a nagybirtokok meg­szüntetése, a földosztás, a monopó­liumok eltörlése, az ipari kulcs­­pozíciók államosítása, a nemzetisé­gek függetlenségének elismerése, az állam és az egyház szétválasz­tása, valamint a feudális és nemesi előjogok megszüntetése. E pro­gram alapján harcol a spanyol nép a Kommunista Párt vezetése alatt Franco diktatúrája és az angolszász imperialisták behato­lása ellen. íf'u'e k Puskin születésének 150. évfordulóba A müveit viiág ebben az évben ünnepli Puskin, a nagy orosz költő, az emberi haiadás egyik leg. nemesebb harcosa születésének 150. évfordulóját. Az ünneplésből a magyar népi demokrácia is részt kér, hiszen Puskin szelleme már a magyar művelődésre is termé­kenyítőén hatott. Puskinról, a nagy költőről Budapesten uccát nevez­nek el. — sANYÁK ÉS GYERMEKEK A SZOVJETŰN’lóBANa címmel fény­­k&pkidllítás nyílt meg a Budapesti Rendőregyesület Zrínyi uccai he­lyiségében. A kiállítás bemutatja a Szovjetúnló gyermekvárosait,’ anya- és csecsemővédelmi intézményeit. — Elfogató parancsot adtak ki Kovrig János volt hírlapíró ellen. Kovrig a régi rendszer idején az »Uj Magyarság«-ban írt uszító cikkeket és a háború továbbfolytatására uszított. A szovjet nép ünnepli a Hadsereg napját Moszkvában és a Szovjetunió más városaiban a dolgozók üzemi nagygyűléseken ünnepük a Szovjet Hadsereg fennállásának 31. évfor­dulóját. A gyárakban a Szovjet Hadsereg legkitűnőbb harcosai, a Szovjetúnió hősei tartanak előadá­sokat. Leningrádban felolvasó esté­ket rendeznek a Szovjet Hadsereg történetéről. A Kirov-kulíúrpalotá­­ban volt partizánok é's a Nagy Hon­védő Háború hősei tartanak felol­vasásokat, Ukrajna szovhozaiban és kolhozaiban előadásokat tartanak a Szovjet Hadsereg dicsőséges útjá­ról. — Demokrácia ellen izgatott Fischer Ferenc budapesti lakos, két.hónapi fogházra ítél­ték. — Lisztkiuitalásokkal manipulált Ferenczi Zoltán, a Közellátási Hi­vatal voít csoportvezetője. A mun­­kásbíróság háromévi i egyházra ítélte. — Vagonfosztogatókat fogott el a rendőrség Bohák György és Ma­ros Antal rovottmultúaik személyé* ben. A két fosztogató 20 ezer fo­rint értékű élelmiszert lopott Az indonéz szabadságharcosok behatoltak a fővárosba A londoni rádió jelentése szerint a partizánok behatol" tak Dzsokdzsakarta és Szurft­­k»rta városokba. A holland utánpótlási szolgálat bizton" »ága teljesen kétségessé vált, az ország főútvonalai nagyjá" ból a partizánok kezében van­nak. — Romos villákat loptak el a helyükből Márton Lajos, Tóthfalusi Mihály. Csere Dezső, Csányi József ós Mátyás Imre, akik bűnszövet­kezetet alakítottak és 18 budai villát fosztottak ki- majd _az utolsó tégláig mindent elvit­tek. A bűnszövetkezet tagjait letartóztatták. — Elutasította a köztársaság elnöke Halmos József rablógyilkos kegyelmi kérvényét, aki Kispesten megölt, majd kirabolt egy éksze­részt és ezért halálra ítélték. — Nyolcévi fegyházra ítélte a népbíróság Ruszkiczay Rüdiger Imre volt horthysta vezérezredest, aki a magyar ipart a német hadigépezet szolgálatába állította. NÉPSZAVA 1949 február 23 Február 28-íg kell jelenfkezníök szakmai továbbképzésre a gépkocsivezetőknek A Népszava már közölte a gép járóművezetőkre vonatkozó je­lentkezési felhívást. Több esetben keresték fel lapunkat a szervezett gépkocsivezetők különböző kérdé­seikkel és. panaszokkal. Az érdeklődőkkel ezúton közöl­jük. hogy , a hivatásos gépkocsi­­vezetőknek, akik legalább egyéves gyakorlatot tudnak igazolni, sze­mélyesen kell jelentkezniök a lakó­helyükhöz legközelebb eső Gép. járómüvezetők Szabad Szakszerve­zete helyi csoportjánál. Ilyen cso­port működik: Baján, Kiskunfii. egyházán, Nagykörösön, Kecske* méten, Szegeden, Szolnokon, Deb recenben stb. Okvetlenül vigyék magukkal érvényes vezetői igazol­ványukat, a rendőrségi bejelentőt, és olyan Írást, amely bizonyítja, nogy legalább egy éve vezetnek gépkocsit. Jelentkezési határidő: február 28. Ezután csak indokolt, esetben fo­gadnak el jelentkezést a szakmai továbbképzésre, mindenkinek ér­déllé tehát, hogy mielőbb, szemé, lyesen jelentkezzék a legközelebb! gép járó művezetői helyi csoportnál. Farkas Mihály elvtárs előadása a Szovjetúnió felszabadító szerepéről A Magyar Dolgozók Pártja Politikai Akadémiáján szer­dán délutáu a meghívón fel­tüntetett fél 8 helyett 5 óra­kor a Kossuth-iuozihan (V, Váci út 14) Farkas Mi­hály elvtárs, az MDP fő­titkárhelyettese, bor. védelmi miniszter »A Szovjetúnió felszabadító szercpe-s címmel tart előadást. — Halálra ítélte a néphrróság Tutsek-tanácsa Bodor Gecséi Pál rablógyükos nyílást, akinek két bátyját hasonló bűncselekménye-, kért már kivégezték. Bodor és társai főleg a Lipótvárosban kö­vették el rémtetteiket. Ugyanebből az ügyből kifolyólag Marosvári (Mellik) Ferenc nyilas pártszolgá­latost életfogytiglanra, óvári Lajost pedig tízévi kényszermunkára ítélte a népbíróság. Kommunista sikerek két francia községi póiválasztáson Az oise-megyei Roehy-Con­­déban a vasárnapi pótvátesz­­táson a kommunista jelölt nyerte el a legtöbb szavaza­tot. Az 1947. évi választáshoz viszonyítva a kommunista szavazók száma megkétszere­ződött. Az oise-megyei Mog­­nevilleben a Kommunista Párt jelöltje a szavazatok 80 százalékát kapta­— összeütközött a villamos és egy gyári iparvasúti szerelvény üj­­pesten. Az összeütközés következ­tében Jakab József villamosvezető életveszélyes, Bán Mária, Baranyai Ferencné és Csókás! Béláné villa­­mosutasok súlyos sérülést szenved­tek. A. L. Strongot áttették a szovjet határon (Moszkva. — TASS). Szovjet lapok közlése szerint A. Strongot, a letartóztatott ame­rikai ujságírónőt, február 20-án át­tették a szovjet határon. SZÍNHAZAK MŰSORA Operaházi Jlofímüiiü meséi (7; Klem­perer). Nemzeti Színház: Úri muri (V*8). Magyar Színház: Ta^toíFe Wz&). Madách Színház: Kispolgárok (V*8; KM. III.). Városi Színház: Ninos élőadás. Víg: A király nevében (V*8). Pesti: A szabin nők e&r.ab-ása (VnS) Művész: Eré­nyes otthon ^(Ví8). Modem: Nász-é jssv-tk-ö (V?8). Ki5 Kamara: Ócskavas nagyban (Vixó. Belvárosi Színház: VéfráZomás; ki­szállni (*/í3j Kamara* Jócska vice nagyban (l/s3). Fővárosi Operett: VIII. osztály (Ve8). Pódium: Nincs elő­adás Boy a! Revü Varieté: 7. o&&­tály (*/*8) Optimisták: Minden este »ép­­számlálás (*/*9). Mesebarknsg; Arany­­halacska (8. 5). Jíió iJjikm .4 Híradó-moziban két kis fil­met adnak, amelyek, anélkül hegy tárgyban, mondanivalóban, vagy feldolgozási módban kapcsolódná­nak, egyformán fejezik ki a szov­­jet nép emberségét, derűjét, sze­­retetét. Az egyik egy kis színes bábfilm, amely . feldolgozásában is frappáns, meglepő, magas­­rendű művészetre törekvő. Hőse egy suta, ügyetlen, ártatlan, göniöszemü mackó. Ennék a kis figurának botladozásait mutálja be a film egészeit addig, amíg a mackó fatönkbe szorult mancsát egy mord, pirosarcú favágó ki­szabadítja, kezét beköti és meg­eteti. Olymódon, hogy,' ütve az asztalnál, egy kanállal a mackó­nak nyújt, egy kanállal pedig magának. Talár, meglepő a tár­sítás, de hasonló melegséget áraszt a Művész Színház, Szta­­niszlavszkiék klasszikus színháza jubileumi ünnepségén készült film. Éz az ünnepség egyaránt zajlik színpadon és nézőtéren. Keretében felvonulnak a Szov­­jetúnió köztársaságainak színes küldöttségei, valamennyien meg­hatóan kedves ajándékokkal, el­ragadó ünnepi sugárzással, a szabad népek testvéri közösségé­nek tudatos méltóságával. Csak­nem történelemmé vált régi mű­vészek és újak, fiatalok egy­aránt; valamennyien a szovjet kultúra, az újabb és újabb táv­latokat nyitó emberi művészet­­képviselői, követei. S az ünnepi beszédek és méltaiások között egyszeribe csak előáll két daliás, . idam énekes és dalban köszönti a jubiláns színház legidősebb művésznőjét. Itt oaláhogy az ünnepélyesség és az emberi kö­zelség olyan egységével találko­zunk, amilyen például nálunk még nem ismeretes. Csak a meg­valósult szocializmus ajándékoz­hat az ünnepnek és a köznap­nak ilyen emberi méltóságot és ugyanakkor ilyen emberi egy­szerűséget. S ebben a körben kerül egymás mellé a kis mackóról szóló bábfilm, meg a Művész Színház jubileumáról készült hír­adó. Mindkettő az új ember sze­ret étéi, szolidaritását, szívdobo­gását közvetíti V. E. A Vendéglátóipari Munkások Szakszervezete 28-án, délelőtt 9 órakor üb. ós összbizalmi értekez­letet tart a munkásközvetítő helyi­ségében (József körút 37—39. A NEMZETKÖZI ÜDÜLTETÉSI KONFERENCIÁN, amely Prágá­ban lesz, a Magyar Szakszerveze­tek Országos Tanácsa képviseleté­ben Gács László, a Szaktanács fő­titkárhelyettese, Vincze József, ^ a Szaktanács szociálpolitikai titkára és Sárközi Sándor, a Szaktanács vidéki szervezési osztályának veze­tője, vesznek részt. Enyhe idő Várható időjárás: Éjszaka gyenge fagy. élénkebb szói. Váitozó felhőzet. Nyugaton és északon egy-két helyen kisebb futóesö lehet. Délen és keleten többfelé köd. Aa enyheség tovább tart. Igaz történet egy szovjet repülőről, aki műlábakkal is tovább harcolt Holnaptól. URANIA-DÉCSI-LLOYD-ALFA-ADRIA GY IGAZ EMBER ÍEUKOYSZKÁJA. B. P0LEV0J regényéből TÁNCSICS -ROVAL (Kispest) TATRA (PestsxsnlsratébeO

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék