Népszava, 1949. április (77. évfolyam, 76-99. sz.)

1949-04-01 / 76. szám

Világ proletárjai egyesüljetek ! ??. 76 sz. 1949 április 1 péntek NÉPSZAVA Nagy tanulmányi segélyakció indul a dolgozók gyermekei­nek továbbtanulásáért Négyszázötvenmillió ember a béke arcvonalán Másképpen szót az értek a most bevonuló if­­­jak ajkán, máskép bizony, mint a régi, úri Magyar­­ország idején. Énekszóval vo­nultak akkor is a kaszárnyák felé, de ahány ilyen dal fenn­maradt, mind-mind a keserű­ség, a kétségbeesés hangján szól. Nem is lehetett ez más­kép. katonának lenni az úri, ellenforradalmi Magyarorszá­gon a megaláztatások soroza­tát, az embertelen bánásmó­dot, a még fokozottabb szol­gaságot jelentette. Viszont az a fiatalember, aki most a népi demokratikus ország katonaruhájába öltözik, a 48-as pirossapkások utódjává, a nép­ katonájává, válik. A mi népi demokratikus hon­védségünk a tanulás, az em­­berré válás iskolája a fiatal­ság számára. A fegyelem­, de ugyanakkor az emberi ön­érzet iskolája is. Mert fokoz­hatja-e valami is olyan ma­gasra az emberi önérzetet, mint annak tudata, hogy a dolgozók szabad országának katonájává, a béke védelme­zőjévé válik az, aki most tanulja a fegyverforgatást. Tudja jól ezt a magyar ifjú­ság, tudja jól, akit most szó­lít bevonulásra állampolgári kötelessége. Ezért lépi át vi­dám dallal a­ laktanya kü­szöbét, úgy, mintha saját otthonába lépne. Az amerikai haladó értelmiség vezetőit az Amerikaellenes Tevékenységet Vizsgáló Bi­zottság elé akarják állítani. Miért? Men részt vettek a newyorki értelmiségi béke­világkongresszuson. A béke védelme tehát amerikaellenes tevékenységnek számít. Hol? Trumanék Amerikájában. Hiszen világos, hogy a dollár és az atombomba propagan­distái a bankvezérek és becsvágyó tábornokaik Ame­rikáját valóban fenyegeti az egyszerű emberek millióinak békemozgalma. Fz azonban egy másik Amerika is, amelyről éppen a newyorki békekongresszuson beszélt Fagyejev, Lincoln és Roose­velt Amerikája■ Ennek az Amerikának a hangja szá­lait meg a newyorki béke­­kongresszuson részvevő ame­rikai írók, tudósok és művé­szek beszédeiben — s nem az­­»Amerika Hangja«. A Wall Street urai persze rettegnek ettől a­­másik Ame­rikától, az igazi Amerikától, az amerikai nép millióinak békevágyát­ól. Kiadták tehát most már egészen nyilan a jelszót: »Aki a béke mellett van, az Amerika ellen van!” Szerencséjük, hogy a Szabad­ságszobor kőből van, s így szégyenében nem hagyhatja fajképnél Trumanék Ameriká­ját. Milliárdos tervberuházá­sok Három hónap alatt 1316 millió forintot fordítunk iparunk, közlekedésünk és mezőgazdaságunk fejlesztésére A hároméves terv beruházási előirányzatai a második évnegyedre elkészültek és azok végrehajtása április­­ én meg­kezdődik. Az Országos Tervhivatal összesen 1316 millió forintot irányzott elő a nemzetgazdaság különböző ágazatainak­ a szociális és kulturális intézményeknek fejlesztésére. Az összeg jelentőségét bizonyítja, hogy az egész első tervév összes állami beruházásai 12 hónap alatt ugyanilyen összeget tettek ki. De jelentős a haladás 1349 első negyedével szemben is, amelyre a beruházási előirányzat kerek egymilliárd volt. Mint az előző negyedévben, úgy most is közel 80 százalék az állami beruházás, ami az állami szektor erősödésére mutat a múlt évivel szemben. Az első tervév folyamán ugyanis az állami jellegű beruházások az összes beruházásoknak csupán 62 7 szá­­zalékát tették ki­ Állami beruházások a második negyedévben Az átlatni beruházások, azaz a­­ sok (fel­használás szerint) a Követ­ Tervhivatal havi előirányzataiban­­ kezűképpen oszlanak meg az első részletezett költségvetési beruházás­i és a második negyedévre. A táblázatban szereplő 1023.7 millióhoz jön még első esetben az állami kereskedelmi vállalatok be­ruházásainak tétele: 23.3 millió forint nagyságban. Budapest saját eszközeivel 20.7 millió forinttal járul hozzá a város fejlesztéséhez, így az összes budapesti közületi beruházások 69­3 millió forin­tot tesznek ki. A nem állami beruházások tehát 220 milliót tesznek ki, az előző negyedév 210 millió forintjával szemben. 128,5 millió forint lakásépítésre A­ lakásépítés beruházásai külön­böző rovatokban szerepelnek az előirányzatban, így a mezőgazdasági beruházásoknál orvos- és tanító­lakások építkezése 11.5 milió forint­tal, egyéb falusi lakásépítkezések 7.5 millió forint értékben indulnak meg. Állami lakásépítés a főváros­ban 8.3 millió forint költséggel indul meg. A vidéken 65.2 millió forint érték­ben épülnek városi lakások. Bányászkolóniák építkezésére a folyó negyedévben 21 milliót költünk, az előző negyedév 4.6 millió forint­jával szemben. A főváros 10.2 mil­lió forint lakásépítést hajt végre, az előző negyedév 5,2 milliójával szemben. Az OTI lakásépítkezései szintén megkétszereződnek a fővá­rosban és a vidéken; az előző ne­gyedévi 2,4 millióval szemben 4.8 millió forint. Mezőgazdasági beruházások Az első negyedévre előirányzott 169 millió forint értékű mezőgazda­sági beruházással szemben a következő negyedévben 245 milió forint értékű beruházási munka elvégzésére kerül sor. A mezőgazdaságunk gépesítésé­re 66,3 milió forintot fordítunk, az előző negyedévi 40 millió forinttal szemben. 1949-ben 70 új gépállo­más létesül, amelyek lényegesen nagyobbak, mint az eddig megszer­­­­­vezett gépállomások. A mezőgazda­­­­ság gépesítéséhez tartozik még az állami mezőgazdasági birtokok gépfelszerelésének­ kiegészítése is. Az öntözési munkálatokra hárommillió forintot irányoz­tak elő. Az egyés­ folyamatban levő vízi­­munkálatokra, az előző negyedévi 12,5 millióval szemben 22.8 millió forintot irányoz elő a Tervhivatal. A belső berendezések, szivattyúk és gépegységek beszerelésére 6.8 millió forint szerepel az előirány­­zatban. Jelentősen megnövekszik a Halállományunk Állatállományunk növelése mel­lett a minőség feljavítására nagy­súlyt kell helyeznünk. Ezért támo­gatja jelentős összegekkel a három­éves terv a szövetkezeti tenyész­­csoportokat, a mesterséges megter­mékenyítő állomásokat és szakokta­tási intézményeket. Jelentős össze­geket kapnak a sertéstenyésztő és hizlaló telepek. Az állami birtokok állatállományát is erőteljesen növeljük, hússertések és tenyész­­juhok behozatalával, a baromfi­­telepek, méntelepek és egyéb mező­­gazdasági épületek helyreállításá­val. Erre a célra a folyó negyed­évben 14­ millió forintot fordítunk. Mezőgazdaságunk egyik leg­­gyengébb pontja az értékesítés volt, amely minden társadalmi réte­ge­ érzékenyen ,érintett. Az­­államo­sított mezőgazdasági ipar berende­zéseinek és szervezetének kiépítése számos szempontból járul hozzá a mezőgazdasági­ termelés értékesíté­séhez. Budapest ellátása szempont­jából fontosak a tejipari beruházá­sok. A mezőgazdasági ipari vállala­tok fejlesztésére a Toyó n ne­gyedé­vben 17 millió forintot fordít a Tervhivatal. Megindul természetesen tavasz­­szal a falusi lakásépítés is, a máso­dik negyedévben 19 millió forintos keretben, az előző negyedév­ 10 millió forintjával szemben. Bekötőutak épülnek majdnem minden megyében, közel 10 millió forint vállalati összeg erejéig. Gaz­dasági vasutak kiépítésére hat­milliót, a szövetkezetek támogatá­sára 1.2 milliót, árvíz- és belvíz­­mentesítésre 6.5 milliót, a mezőgaz­daság szakoktatás fejlesztésére 5.2 milliót, erdősítésre 4.9 milliót, mű­­trágyaellátásra 8.7 milliót fordít a hároméves terv 1949 második negyedéve folyamán. A mezőgazdasági beruházások jelentőségét mutatja az a tény, hogy míg tavaly, a naptári év má­sodik negyedében 116,3 millió fo­rintot fordítottunk a mezőgazdaság fejlesztésére, az idén 245 millió forintot for­dítunk erre a célra. Tavaly áprilisban 34,5 millió forin­tot fordított a hároméves terv a mezőgazdaság fejlesztésére, az idén 87.4 milliót. 13tS IV—VI 1949 I—Itt 10*9 IV—Vir T-c-nr l'«rv mill. •i 1 ,t r 1 a t Mezőgazdaság' — —------- — 116.3 160.7 245.0 Bányászat, kohászat, gyáripar —• 113.1 350.0 358.8 Közlekedés------------------------102.6 190.0 205.0 Bp. szoc. és kult.--------------------55.5 89.3 215.0 Összesen: 387.5 800.0 1023.8 Négyszázötvenmillió ember a béke arc­vonalán Bizottságok választják meg világszerte a párizsi kongresszus küldötteit A Novoje Vremja »Terjed a békéért folyó küzdelem« című cik­kében részletesen beszámol a világ­szerte megnyilvánuló békemozgalom hullámveréseiről. A cikkíró beveze­tőül kiemeli, hogy miközben az ame­rikai imperialisták és nyugateurópai csatlósaik hivatalos formába igye­keznek önteni a támadó jellegű Északatlanti Egyezményt, a népek békeszerető erői világ­szerte egységbe tömörülnek az új vérzivatar megakadályozá­sára. Beszámol ezután az április 20-án kezdődő párizsi bé­kevilágko­ngresz­­szussal kapcsolatban a földkerekség minden táján folyó nagyszabású elő­készületekről. Szerte a világon a béke hívei bizott­ságokat létesítenek és megválaszt­ják kongresszusi kiküldötteiket, titkolhatja el az Északatlanti Egyez­­mény igazi jelentőségét. A Szovjetuniónak a népi demo­kráciák és minden ország szé­les tömegeitől támogatott követ­kezetes békepolitikája áthatol­hatatlan akadálya az USA- vezette angol-amerikai imperia­lizmus őrült világuralmi tervei­nek. Ezért tanúsítanak a brit és amerikai imperialisták oly határtalan gyűlö­letet a Szovjetúnióval, a népi demo­kráciákkal és általában a béke, a szocializmus és a demokrácia egész imperialistaellenes táborával szemben . Az Északtlanti Egyezmény kez­deményezői sem az UNO alap­okmányának elferdített idézésével, sem a­ szent békeszándékokkal« nem titkolhatják el a szerződés igazi hátterét. Az Egyesült Nemzetek alapokmánya azon az e.vt-n alap­­szik, hogy a nagyhatalmak együttm­ükö- A világbéke arcvonala A most befejeződött newyorki békekongresszus hatalmas sikere óriási mértékben előbbre vitte a világbéke arc­vonalának megalakítását. A newyorki siker az amerikai reak­ciós sajtó hisztérikus kirohanásait váltotta ki A kongresszus amerikai részvevőit, köz Shapsey tanárt, megfenyegették azzal, hogy ez Amerikaellenes Tevékenységet Vizs­gáló Bizottság elé állítják. Az ame­rikai vezető köröknek a kongr­esz­szus munkája eken irányuló erő­feszítései elárulták azt a félelmét, amelyet a népek ha­talmas békemozgalma az Észak­atlanti Egyezmény alkotóiban keltett Sem a washingtoni diploma-iák és nyugateurópai csatlósaik hitvány át­­okoskodásai, sem a reakciós sajtó elferdített híreinek áradata ne­m

Next