Népszava, 1949. május (77. évfolyam, 100-125. sz.)

1949-05-01 / 100. szám

Világ proletárjai egyesüljetek) 77* $vf’­ 100»tfh 1949 május X, vasárnap NÉPSZAVA iklpk Éljen május 1, a világ dolgo­zóinak harcos seregszemléje !­­ A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI L­A­P 3 A Szerkesztőség , Budapest UH, Miksa ucca 8 Ara 60'tiller Telefon :224-817, 224-818, 224-819 ­ Diadalmas május IRTA: HARUSTYÁK JÓZSEF Nemzeti ünneppé lett, május elseje országunkban, amelyen országunk dolgozó népe a hős magyar munkásosztállyal az élén városainkban és falvaink­­ban nemzetünk felemelkedésé­nek jelszavaival tüntet. Dia­dalmas május elsejére vonul ki az ország dolgozó népe, a Magyar Dolgozók Pártja, Rá­kosi Mátyás, a Függetlenségi Népfront zászlói alatt, hogy demonstrálja a nemzeti építő erőknek azt az egységét, amely országunkban létrejött. Egy 1905-ben írt májusi cikkében Lenin azt mondotta: »A mun­kások — testvéreik és az ő erős szövetségük a dolgozó és el­nyomott emberiség boldog­ságának és boldogulásának egyetlen biztosítéka«. A máju­sok hatvanéves története bizo­nyítja ezt a lenini tételt. A szervezkedés első lépéseitől kezdve a munkás tömegszerve­zetek megalakulásán keresztül, az opportunista árulás és revi­­zionizmus ellen vívott ádáz küzdelemben alakult ki és fej­lődött a munkásosztály osz­­tályharca az egész dol­gozó és elnyomott, emberisé­get felszabadító feladatok megoldásához. Ezeknek a fel­adatoknak a közvetlen meg­oldásához a Bolsevik Párt ve­zette, Leninnel és Sztálinnal az élén, a nemzetközi munkás­­osztály élcsapatát- az orosz munkásságot 1917 októberé­ben. És 1917 októbere ezzel a vörös májusok diadalmenetét nyitotta meg, amelybe a ma­gyar munkásság 1919 hős má­jusán egyszer már bekapcsoló­dott. A magyar munkásosztály ma ötödik szabad májusát ünnepli és ezzel az ötödik szabad máju­sával, a mai nemzeti ünneppel, kapcsolódik be teljes mértékben a májusoknak abba a diadal­menetébe, amelyet a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom nyitott meg. Ezen a nemzeti ünnepen a munkásosztály olyan tevékenységre tekinthet vis­s sza, és olyan munkát tár az ország dolgozó népe elé, amely minden mozzanatával bizonyítja azt a lenini igazságot, hogy a munkásság az egyetlen bizto­sítéka az elnyomott dolgozó emberiség boldogságának és fölemelkedésének. Az ötödik szabad május népi demo­kráciánk fejlődésének négy évét zárja le és egyben beveze­tője egy olyan hatalmas harci programnak, amelyet a ma­­gyar munkásosztály élcsapata, a magyar kommunisták, a Magyar Dolgozók Pártja ter­jesztett az ország dolgozó népe elé nemzetünk fölemelkedésé­nek ötéves tervében. A­ munka mai ünnepén országunk dol­­gozó népe ilyenformán hatal­mas felvonulásával nemcsak a munkásosztály vezetésével el­­ért eddigi nagy eredményein­ket demonstrálja, hanem a Függetlenségi Népfront pro­­gramjának elfogadásával azt az elhatározottságát is, hogy az elkövetkezendő országgyű­lési választásokon megválasztja a nemzet fölemelkedésének és boldog jövőjének országgyűlé­­sét.­­ Három nagy kérdésre vála­szol az ország dolgozó népé­nek mai tüntetése­ Ezt a há­rom kérdést a Függetlenségi Népfront választási felhívása. Rákosi Mátyás angyalföldi választási szózata terjesztette az ország dolgozó népe elé. Az­ első kérdés eddigi mun­kánk jóváhagyását kéri az ország dolgozó népétől. Ma, amikor az országgyűlési vá­lasztásoktól rövid két­ hét vá­laszt el bennünket, a felvonuló milliók zárt sorokban orszá­gunk és a munkásosztály zászlója alatt válaszolnak igennel erre a kérdésre. Igen­nel válaszolnak a tüntetők él­én haladó legjobb üzemeink, amelyek kivívták az élüzem büszke címerét­ Azok az üze­mek, amelyeknek munkásai a munkát a dicsőség és becsü­let dolgává változtatták orszá­gunkban. Az egész orszá­g büszke a munkásságnak ez az elöljáró csapatára. Az hozzáértésük, lelkesedésük-­­t rém­tő munkába vetett hitük és kommunista meggyőződésük változtatta meg rövid négy év alatt ipari termelésünk, a gyárak arculatát- Ezek a munkások és velük együtt a munkásság mind szélesebb ré-­­tegei gyökeresen megváltoz­tatták viszonyukat a terme­léshez, a termelőeszközökhöz. Az a munkás, aki tudatából va­n annak, hogy a szocializ­musért vívott harc döntő kér­dése a munka termelékenysé­gének növelése, a szocialista társadalom öntudatos tagja, annak a szocialista társadalom­nak öntudatos tagja, amely országunkban még csak ki­alakulóban van. Az elmúlt 1948 május elsején államosí­tott iparunk még gyerekcipők­ben járt és a munka megszer­vezésének természetes kezdeti nehézségeivel küzdött. Hatal­mas fejlődésen mentünk azóta keresztül és ha ez nem is je­lenti azt, hogy a nehézségeket már mindenben leküzdöttük és tényleg egész iparunk hatal­mas szervezetében megtanul­tunk szocialista módon dol­gozni, mindenesetre és teljes joggal megállapíthatjuk, hogy a munkásság öntudatos alkotó munkája sikeresen birkózik meg ezekkel a feladatokkal. Az elmúlt évek folyamán a mun­kásság legjobbja, az állami apparátusban, a hadseregben, a­ közigazgatásban, a gyárak­ban, bebizonyították, hogy a munkásság hivatott biztos kézzel, érettséggel és ráter­mettséggel gyakorolja a ha­talmat. Egyöntetű igennel vá­laszol a munkásosztály a Rá­kosi Mátyás által feltett első kérdésre, mert az elmúlt négy év folyamán a kommunisták vezetése alatt gyökeresen meg­változott az­­ egész magyar munkásság helyzete, ezt min­den munkás, minden mun­káscsalád saját, minden­napi tapasztalatain keresz­tül állapíthatja meg. De ugyanúgy egyöntetű, igennel válaszol erre az első kérdésre a falu dolgozó népe, a haladó értelmiség és a városi kis­emberek tömege is. Nincs olyan dolgozó ember az réséhez, elnyomorodásához ve­zet. És a történelem­ a Szov­jetunió nagy tapasztalata és a magyar népi demokrácia idő­ben csekély, de tapasztalatok­ban hallatlanul gazdag eddigi munkája azt bizonyítja, hogy szocialista utakon, az erők cisz­­szefogásával meg lehet szün­tetni a mezőgazd­aság elma­ar­dottságát és a jólétnek eddig soha nem látott színvonalára lehet emelni az eddigi társa­dalmak legelmaradottabb­­ réte­gét, a parasztságot. Éppen azért, mert az ötéves terv, mert a mezőgazdaság szocio­­útja végleg megszü­nteti pitalizmus helyreállí­tása­­utolsó esélyeit is orszá­­gban kísérli meg a reak­­minden eszközzel eltánton­i a dolgozó parasztságot­ezőgazd­aság fellendülése­ és felemelkedésének attól írói programjától, amelyet gyár Dolgozók Pártjának eményezésére a Független­ségi Népfront országos pro­gramjába iktatott. A dolgozó parasztnak meg­értenie, hogy ez a terv­re megerősíti a dolgozo­ttság helyzeteit a nagy­tá­laktól elvett és szabaddá tett fölee k A nagybirtokos igá­tól .^Ngsza­badult parasztság foddjat s a népi demokrácia megvédte és megvédi a kulák uzsorától és kiszipolyozástól. A m^Hrazdasági gépállomá­sok és a traktorok könnyebbé teszik a dolgozó paraszt mun­káját! M Most elsősorban a dél­­parasztságtól függ azok­nak »­nagy lehetőségeknek a kUflinálása, melyeket a népi (^^Krácia, a munkásosztály |^PPI nyújtott nagy segítség ^Rent a mezőgazdaság fölcs­en­­dítésében. Mi azt akarjuk, hogy­ a dolgozó paraszt végre ne arca verítékével művelje meg a dús termőföldet, hanem a modern gépesítés minden esz­közével könnyebbé tegye mun­káját, nagyobbá tegye a mező­­gazdaság termelékenységét és ezzel megteremtse a jóléteit a falun és elősegítse az ország dolgozó népe jólétének, életszín­vonalának jelentős növelését. Miután az ötéves terv minden dolgozó embernek boldogulási lehetőséget és érvényesülést biztosít, semmi kétség abban, hogy a munkásosztály vezeté­sével, mai nemzeti ünnepün­kön, a dolgozó parasztság, ér­telmiségi és a városi kisember egyöntetűen az ötéves terv megvalósítása mellett tüntet országszerte. A harmadik sorsdöntő kér­dés, amelyre m­a a milliók fel­vonulása ad választ,­­ békepoli­tikánk kérdése. A Szovjet­­únió vezette béketábor száz­milliói vonulnak ma fel Nan­­kingtól Budapestig és London­tól New Yorkig szerte a vilá­gon. Ennek a béketábornak vezetője a nagy , szocialista Szovjetunió, a nagy Sztálin, az emberiség felszabadulásáért folytatott harc lángeszű veze­tője. Moszkva utcáin ma fel­vonul Sztálin előtt a dicsőséges Szovjet Hadsereg, a nagy szov­jet nép gyermeke­ Ez­ az erő — a béke­ őrsége, és .a­ béke őrsége a magyar honvédség, a­ népi demokrácia gyermeke is. Fel­vonulnak a nagy szovjet nép milliói, a népi demokráciák népei A Szovjetúnió vezette béketábor, a Szovjetúnió és a népi demokráciák országai, hatalmas, új világot teremtő munkájukat védelmezik. És velük együtt az imperialista világ sok százmilliós kínai kulcsa — szabad Kína polgá­rai. Mi m­a szabaddá vált Kína kétharmadát jelentő terüle­ten, a francia munkás és az olasz munkás, az amerikai és angol proletár a mai májusi tüntetéssel a béke mellett eme­lik fel szavukat. A magyar munkásság harcos üdvözletét küldi a nagy Szovjetúnió hős népének, a Szovjetunió és népi demokráciák munkásságának, a kapitalista elnyomás bék­­jein sínylődő dolgozóknak. Az imperialista országok a gazdasági válság jeleit mutat­ják fel, nőttön-nő a munka­­nélküliség, csökken a munka­­sok életszínvonala, s ezzel kapcsolatban nőttön-nő a dol­gozó tömegek elégedetlensége és harci akarata. A monopol­­tőke ügynökei és korifeusai egy új világháború vérözöné­­ben keresik a kiutat, de a világ dolgozó népe megértette a nagy Sztálin figyelmeztető szavát, megmozdult és lanka­datlanul harcol a béke védel­mében. A magyar dolgozó nép, a dolgozó Magyarország nem rés, hanem erős bástya a béke frontján­ Mai májusi tüntetésünkön az ország dol­gozó milliói a Függetlenségi Népfront választási felhívásá­ban feltett kérdésre azt vála­szolja: mi jóváhagyjuk azt a szilárd békepolitikát, amelyet országunk kormánya folytat és minden erőnkkel támogat­juk azt. A magyar szakszervezetek, a magyar szervezeti munkás­ság ma, a nemzetközi proletár­­szolidaritás nagy ünnepén, hi­tet tesz a Szakszervezeti Világ­­szövetség harcos egysége mel­lett és minden telé telhetőt megtesz ennek az egységnek a védelmére. A magyar munkás­­osztály egyértelműen elítéli a szakszervezeti egység szakí­tására irányuló munkásáruló fondorlatokat. A magyar szer­vezeti munkásság maradékta­lanul eleget tesz a nemzet­közi proletárszolidaritás köve­telményeinek. Hatalmas megnyilatkozási mai május elsejei tüntetésünk- Hatalmas az az út, amelyet a 60 év előtti majálisoktól a mai májusi tüntetésig megtettünk. De még hatalmasabbak azok a feladatok, amelyek előttünk állnak. A magyar munkás­­osztály a nagy Lenin szavai­val vallja, hogy erős szerve­zettségében a magyar dol­gozó nép boldogulásának a biztosítéka. A magyar munkásosztály ma Rákosi Má­tyás, a Magyar Dolgozók Pártjának vezetése alatt, messze hangzó hitet tesz amellett, hogy vállalja a rá­háruló nagy történelmi fel­adatokat és eleget tesz köteles­­ségének­

Next