Népszava, 1949. december (77. évfolyam, 279-304. sz.)

1949-12-01 / 279. szám

Világ proletáriai egyesüljetek) o¥ 77. évf­. 179 sz. 1946 december 1. csütörtök NÉPSZAVA A MA GY A R S Z A K S Z E R E V E Z ETEK K Ö Z P 1 Vádirat a hazaáruló Rosztov és bandája ellen A sztálini ajándékkiállitást ma délelőtt nyitja meg Apró elvtárs a Műcsarnokban ’ >V:. '" \v. i..*j .sv^üir D NI 1 LAP 3 A Szerkesztőség, Budapest, UH., Miksa­ utca8 Ára 50 fillér Telefon: 224-817, 224-818, 224-819 ­ A Pravda vezércikke a következőket írja:A Kommunista- és Munkás­ Pártok Tájékoztató Irodájá­nak november 29-én nyilvánosságra hozott határozatai elsőrendű jelen­tőségűek a kommunista- és munkás- pártok működése, a széles dolgozó tömegek létérdekei megvédése szempontjából. A Tájékoztató Iroda értekezlete a következő igen fontos kérdése­ket tárgyalta meg és hozott azok­kal kapcsolatban egyhangú dön­tést: 1. A béke védelme és a háborús gyujtogatók elleni harc. 2. A munkásosztály egysége és a kommunista- és munkáspártok fel­adatai. 3. A Jugoszláv Kommunista Párt gyilkosok és kémek hatalmá­ban. A Tájékoztató Iroda értekezlete ekkor folyt le, amikor az USA m­onopolkörei által vezetett imperia-­ista reakciós erők folytatják az új háború előkészületeit és hajszát folytatnak a demokrácia, a dolgo­zók létérdekei és sok ország nemzeti függetlensége ellen. A Tájékoztató Iroda értekezlete Marx, Engels, Lenin és Sztálin nagy tanítása alapján mély jellemzését adta a nemzetközi helyzetnek és rámutatott, hogy a nemzetközi küzdőtéren az erők kölcsönös vi­szonya a béke, demokrácia és szo­­cializmus tábora javára változat meg. A Tájékoztató Iroda határo­zatai hangsúlyozzák, hogy egyfelől az imperialista tábor agresszivitása fokozódik, ugyanakkor másfelől az imperializmus és a háború tábora eleni harcban kinőttek és mege­le­­tődtek a béke, demokrácia és szo­cializmus erői, melyek élén a fiatal­­ m­as szocialista szovjet állam halad. Korunknak olyan kimagasló jelentő­ségű tényei, mint a Szovjetúnió néptömegeinek minden irányú, gaz­dasági, kulturális és életszínvonalbeli felemelkedése, a népi demokratikus országok politikai és gazdasági megszilárdulása, valamint az a tény, hogy ezek az országok a szocializ­mus építésének útjára léptek — a kínai forradalom történelmi győ­zelme, a Német Demokratikus Köz­társaság megalakulása, a béke hívei mozgalmának széleskörű kibontako­­zása és végül a kommunista párt­ok megerősödése — mindezek a demo­kratikus imperialistaellenes tábor megszilárdulásáról és kiszélesedé­séről tanúskodnak. A Tájékoztató Iroda 1947-es első értekezlete rámutatott, hogy a má­sodik világháború eredményeképpen meggyengültek az imperializmus erői. Ez a folyamat azóta még job­ban elmélyült. Ennek tanúbizonysá­gául szolgálnak a demokrácia és szocializmus táborának sikerei, a kapitalista országok érlelődő gazda­sági válsága, a kapitalista rendszer ellentéteinek kiéleződése, a kapita­lizmus általános válságának mélyü­lése.­­M­inél inkább kiéleződnek a kapi­­talizmus­ ellentétei, annál job­ban erősödik a demokrácia és szo­cializmus tábora, annál jobban dü­­höngenek az­ USA és Anglia impe­rialista előkészületei, mely orszá­gok új világháború tüzét akarják lángra lobbantani világuralmuk ki­vívására és a monopoltőke helyze­tének megszilárdítására­ Az angol­amerikai tömb egész politikája az új háború előkészületei szolgálatá­ban áll. Az angol-amerikai impe­rialisták a fasiszta agresszorok el­járásához hasonlóan új háborús elő­­készületeket folytatnak minden té­ren: katonai-sztratégiai rendszabá­lyokkal, politikai nyomással és zsa­rolással, gazdasági terjeszkedéssel és a népek leigázásával, a tömegek ideológiai elbolondításával és a reakció erejének fokozásával. A Tájékoztató Iroda határozatában megállapítja: »Hibás és káros volna lebecsülni az új háború veszedelmét, melyet az imperia­lista hatalmak készítenek elő élü­kön az Amerikai Egyesült Álla­mokkal és Angliával­. A béke védelme és a háborús gyújtogtatók elleni harc elsőrendű létfontosságú kérdés a földgolyó minden népe számára. Ez a kér­dés foglalkoztatja a munkások és parasztok, az értelmiség, a dolgozó nép széles tömegeit. A Kommu­nista Pártok Tájékoztató Irodája rámutat a háborús veszély forrá­­saira és tűzfészkeire és meg­mutatja az új háború fenyegetése elleni harc útját, a béke és a népek biztonsága megvédésének útját. A Tájékoztató Iroda értekez­lete megállapítja: »Az új háború növekvő veszedelmének körülmé­­nyei közepette nagy történelmi felelősség hárul a kommunista és munkáspártokra. A harc a szilárd és tartós békéért, a béke erőinek szervezéséért és tömörítéséért a háború erői ellen — ez álljon ma a kommunista pártok és demokra­tikus szervezetek egész tevékeny­ségének központjában­. Az értekezlet határozatai a béke megvédése és a háborús gyújtoga­tók elleni harc­ programmjának konkrét intézkedéseit adják: ez a Programm a legszélesebb néptöme­­gek mozgósítása a béke meg­védéséért folytatott aktív harcra, amely képes arra, hogy az ag­-esz- szorok terveit meghiúsítsa. Ha a néptömegek éberek lesznek és bát­ran helytállnak a béke védelmében, ha a háborús gyújtogatók minden egyes lépését leleplezik és vissza­utasítják, ez hatalmas akadályt emel az új háború gyúj­toga­tóinak útjába. Ezért a kommunista pártok feladata, hogy a béke minden hívét tömörítsé­k, tekintet nélkül arra, hogy milyen a politikai párthoz vagy szakszervezethez tartozik és mi a vallási meggyőződése. Mindenkinek, aki számára drága a béke, aki nem akar belekerülni a pusztító rombolás örvényébe és nem akarja magát és családját a maroknyi amerikai és angol tőkemágnás önző érdekeiért pusztulásra kárhoztatni — a tartós béke védelmének széles népi frontjában tell tömörülnie. A béke híveinek hatalmas és soha nem látott fellendülést elért mozgalma a tömegeik békeakaratáról tanúsko­dik, arról, hogy a tömegek készek a háborús gyújtogatók terveit meg­hiúsítani. A béke híveinek mozgal­mát népi harcos mozgalommá tenni, mely hatalmas akadályt je­lent az új háború kirobbantásáinak útjában — ebben látják a jelen fel­adatát a kommunista pártok kép­viselői. A béke és demokrácia, a dolgo­zók létérdekei és a népek nemzeti függetlenségének megvédése ügyé­ben az amerikai és más imperialis­tákkal szemben a legnagyobb szere­pet a munkásosztály tömörítése, a munkásosztály sorainak egysége játssza. A­z új háború előkészületeit a kapitalista országokban a reak­ció őrjöngő hadjárata kíséri a de­mokratikus szabadságjogok, a munkásosztály és a dolgozók élet­színvonala ellen. A reakciós körök céljaik megvalósítása érdekében mindenekelőtt a munkásosztály szakadását, sorai szétzüllesztését igyekeznek megvalósítani. A burzsoázia ezt a bűnös és aljas szakadár feladatot a jobboldali szociáldemokratákra bízta. Bevin, Attlee, Blum, Guy-Mollet, Schu­macher, Renner, Spaak és Saragat — a Deakin, Green, Carey-fajtájú reakciós szakszervezeti vezetők, napról-napra űzik sötét tevékeny­ségeiket, mely a munkásmozgalom sorainak megbontására irányul. Akkor, amikor az imperialisták háborút készítenek elő, hajszát folytatnak a demokrácia ellen, meg­fosztják a munkásokat a kenyértől és munkától és a háborús kiadások súlyos terhét rakják vállukra — a jobboldali szocialistáik az imperialis­ták útmutatás­áh­hoz híven, veszett hadjáratot folytatnak a kommunis­ták — a béke ügyének bajnokai — a demokrácia és a munkásosztály, a dolgozók gazdasági érdekeinek védelmezői ellen. A jobboldali szo­ciáldemokraták tevékenysége az imperialisták aljas béke- és demo­kráciaellenes összeesküvésének ideo­lógiai leplezését szolgálja. A jobb­oldali szociáldemokraták napjaink­ban nem csupán nemzeti burzsoáziá­juk, hanem egyúttal az amerikai imperializmus ügynökeiként is fel­lépnek. Ennélfogva a munkás­osztály egységéért folytatott harc megköveteli a jobboldali szocialis­ták fáradhatatlan leleplezését és el­szigetelését a tömegektől. Ezzel együtt fáradhatatlan munkára van szükség a szociáldemokrata pártok és a katolikus szakszervezetek egy­szerű munkástagjai között. Ezeket a munkásokat fel kell világosítani a­ reakciós vezetőik áruló szerepéről és be kell őket vonni a békéért és létérdekeikért folytatott aktív harcba. Akcióegység lent a tömegek kö­zött — ez a legjobb útja a munká­sok tömörítésének és mozgósításá­nak, függetlenül attól, hogy milyen párthoz, szakszervezethez tartoznak és mi a vallási meggyőződésük. A munkásosztály egységének kérdése még soha nem játszott olyan fontos szerepet, mint napjainkban. Ennél­fogva a kommunisták fáradhatatla­nul dolgoznak ennek a feladatnak a megvalósításán. A Tájékoztató Iroda határozatot hozott, melynek címe »A jugoszláv kommunista párt gyilkosok és kémek hatalmában«. A Tájékoztató Iroda értekezlete egyhangúlag állapította meg, hogy a Tibor Rankovics klikk átállt a fasizmus vonalára és Ju­goszlávia nemzeti érdekeit eladta az angol-amerikai imperialistáknak. A Jugoszláv Kommunista Párt Köz­ponti Bizottsága és a jugoszláv kor­mány teljesen az imperialista körök oldalára állt az egész szocialista és demokratikus tábor élen, a­­világ valamennyi kommunista pártja ellen, a népi demokrácia országai és a Szovjetúnió ellen. A belgrádi felbérelt kémek és gyilkosok klikkje az imperialisták szolgálatában áll és azok kezében eszközül szolgál aljas számításaik és terveik megvalósításában. Az elmúlt idők eseményei és mindenek­előtt a Rajko Bramkov-per meg­mutatták, hogy a Tito-sklikk át­állása a kapitalista reakció szolgá­latába nem véletlen,­ hanem angol és amerikai gazdáik utasítására történt. Ennek a bandának a tagjai már régóta az imperialista kém­szervezetek fizetett ügynökei. Nem Jugoszlávia népének, hanem az angol-amerikai imper­iatizmus aka­ratát fejezik ki. Elárulták az ország érdekeit és ellenségei a munkás­­osztálynak, ellenségei a jugoszláv népnek. M­inden nap újabb tanúbizonysá­got hoz, hogy ez a klikk mi­lyen készségesen szolgálja ki ez imperialista agresszorokat. Akkor, amikor a föld népeinek miliói a Szovjetúnió — a béke igazi védel­mezője és őrzője —­ körül tömörül­nek és harcolnak az új háború ve­szedelme ellen, a jugoszláv árulók, az ENSZ ülésein, támogatják az imperialista agressziót, megtévesz­tik a néptömegeket és minden lehető módon igyekeznek fedezni a háborús gyújtogatókat. Az impe­rialista agresszorokkal kötött nyílt és titkos megegyezések alapján a szomszéd államok határai ellen in­téznek támadásokat, elküldik kémei­ket a népi demokratikus orszá­gokba és aljas aknamunkát foly­tatnak a háborús gyújtogatók egye­nes utasításai alapján. Magában Jugoszláviában a Tito­­klikk felszámolta a népi demokra­tikus rendszert, hatalmat bito­rolva a pártban és az államban, fasiszta típusú rendőrállamot te­remtett. A titóisták terrorisztikus hajtóvadászatot kezdtek az igazi, a proletárinternacionalizmus el­veihez hű és Jugoszlávia nemzeti függetlenségéért harcoló kommu­nisták ellen. Rankovics janicsárjai ezrével vetik ezeket az embereket börtönbe és koncentrációs táborba, a harcosok közül sokan a hóhérok kezétől pusztultak el A Tájékoztató Iroda határozata rámutat, hogy »Jugoszlávia Kom­munista Pártja« jdenlegi össze­tételében, mivel a nép ellenségei, gyilkosok és kémek kezébe került, elvesztette azt a jogát, hogy Kommunista Pártnak nevezze ma­gát és nem más, mint a Tito— Kardelj—Rankovics—Gyilasz-klikk kémfeladatainak végrehajtó gépe­zete. De ez ellen a klikk ellen egyre erősödik a becsületes és a szocializmus ügye iránt odaadó emberek mozgalma Jugoszláviá­ban, akiket semmiféle fenyegetés és üldöztetés nem ijeszt el attól, hogy harcra ne keljenek Jugo­szlávia visszavezetéséért a béke, demokrácia és a szocializmus táborába. A Tájékoztató Iroda határozata segítséget nyújt az igazi jugo­szláv hazafiaknak és harcosoknak Jugoszlávia sokat szenvedett né­peinek felszabadításában. A Kom­munista Pártok Tájékoztató Irodája kijelentette, hogy »A harc a Tito­­klikk ellen — e felbérelt kémek és gyilkosok ellen — valamennyi kommunista és munkáspárt nem­­zetközi kötelessége«. A Kommunista Pártok Tájékoz­­tató Irodája rámutatott, hogy a kommunista és munkáspártok szervezeti, ideológiai és politikai megerősítése a marxizmus-leni­­nizmus elvei alapján a legfonto­sabb feltétele a békéért, a nemzeti függetlenségért, a demokráciáért és a szocializmusért folytatott harcnak. A mai feltételek között különleges élesen merül fel az a feladat, hogy kíméletlen harcot folytassanak az opportunizmus megnyilvánulásának minden faj­tája, a burzsoá­ nacionalista ele­mek és a párt soraiba befura­kodott ellenséges ügynökök ellen. Az elmúlt két esztendő eseményei megmutatták, milyen óriási jelen­tősége van a békéért, demokrá­­táért és szocializmusért folytatott harcban a kommunista pártok képviselőinek értekezlete azon el­határozásának, hogy a tapaszta­latok kicserélése és a kommu­nista pártok működésének össz­­hangbahozása érdekében a köl­csönös megegyezés alapján meg­teremtik a Tájékoztató Irodát. A Tájékoztató Iroda első értekez­lete meghatározta a nemzetközi küzdőtér erőviszonyait a második világháború után, megállapította, hogy két tábor áll fenn — az im­perialista és az imperialistaellenes tábor. Az értekezlet a világ összes népe és mindenekelőtt Európa népei előtt bemutatta a háborús veszélyt és annak veszélyét, hogy az ame­rikai és angol imperializmus le­igázza őket. Az értekezlet magasra emelte az európai és más országok függetlenségi harcának zászlaját az amerikai és angol imperializmussal szemben és felhívta a kommunista pártokat, álljanak élére népük füg­getlenségi harcának. A Tájékoztató Iroda második értekezlete 1948-ban felfedte a Jugoszláv Kommunista Párt bur­­zsoá nacionalizmusát és kellő idő­ben leleplezte a Tito-klikket mint a demokrácia és szocializmus ügyé­nek árulóját. A Tájékoztató Irodá­nak a jugoszláv kérdésben hozott határozata és a burzsoá nacionaliz­mus kinövései ellen folytatott kí­méletlen harc a proletár-internacio­nalizmus elveinek megszilárdulására vezetett a nemzetközi kommunista mozgalomban és tovább tömörítette sorait Marx, Engels, Lenin és Sztá­­lin halhatatlan tanításai alapján. A Tájékoztató Iroda november második felében Magyarországon lefolyt értekezletének határozatai a legszélesebb néptömegek mozgósí­tását célozzák az új háború vesze­delme ellen. Ezek a határozatok felfegyverzik a kommunistákat, a munkásosztályt és a dolgozókat a békéért, demokráciáért, a népek nemzeti függetlenségéért és a dol­gozók létérdekeiért folytatandó harcra. Felfedik a kapitalista rend­szer gyógyíthatatlan betegségét és rámutatnak az imperializmus egyre fokozódó gyengülésére. A Kommu­nista Pártok Tájékoztató Irodájá­nak határozatai erősítik a munkás­­osztály hitét ügye biztos győzel­mében, rámutatnak a demokratikus tábor erőinek növekvő hatalmára, mely tábort a nagy Sztálin lelke­­síti a békéért, demokráciáért és a szocializmusért folytatott harcá­ban. A békéért, a demokráciáért és a népek nemzeti függetlenségéért

Next