Népszava, 1950. február (78. évfolyam, 27-50. sz.)

1950-02-01 / 27. szám

V/Mg proletárjai egyesüljetek f o4t NÉPSZAVA A szakszervezetek megtárgyalták a Párt Központi Vezetőségének határozatát Közalkalmazottak az illetményrendezésről 78. évfolyam, *47. szám Ara 50 fillér 1950 február 1. szerda A Szovjetunió elismerte a Vietnami Demokratikus Köztársaságot Duk-Kui­­h Vietnami­ Demo­kratikus Köztársaság ■ kormányá­nak bangn’b­íki képviselője­­­január 19-én kormányának megbízásá­ból átadta Nyemes­innek, a Szovjetúnió szidnri­­ (tai­földi) követének H­o- S­­-M­inh-nek, a Viiesd­am­i Demokratikus Köztár­saság felnökének január 14-i fel­hívását, mely­ben a vitát, vala­mennyi őrs tárjának kormányát felszólítja, teremtsenek dirktmá­­raai kapcsolatai a Vietnami De­­mokratikus Köztársasággal. Január 30-án a szovjet kor­mány a felhívásra válaszal közölte a vietnammi kormánnyal, hogy hajlandó diplomáciai kap­­csolatokat, létesíteni a Vietnami Demokratikus K­öztár­saság­gal, til­tőleg követet küldeni, vala­mint fogadni. Ho-Sí-MíjA lehívása Ho Sí-Minh, a Vietnami De­mokratikus­ Köztársaság elnöke január 8-án a következő fel­hívást intézte a világ­ kormányai­hoz:" Az 1945 augusztus 8-i forradalom megdöntötte a japánok és franciák imperialista­­ hatalmát, így alakult m­eg a Vietnami­­ Demokratikus Közt­­ársaság. 1945 szeptember 2-án a Vietnami Demokratikus Köztársa­ság ideiglenes kormánya a viet­nami nép és az egész Világ előtt nyilvánosságra­ hozta a Vietnam függetlenségéről szóló rwllatkc­­zatúi■. 1945 szeptember 23-án a francia gyarmatosítók­ csapatai megtámadták Mambót (Dél-Viet­­nm). 1­945 március 3-án a­ viet­nami, . napi??! gyűl®­­ megválasztotta Vietnam­ alkotmányos ' tormaniját, Franciaország­­ 1946 március­ ■ 6-án ideiglenes megállapodást és 1946 szeptember 14-én modus pivend­it kötött Vietnammal. A francia gyar­matosítók azonban ennek ellenére és a francia nép békevágyával szembehelyezkedve folytatták dics­telen háborújukat. Megteremtették Bao-Daj bábkormányát, hogy segít­ségével alátámasszák hódító hábo­rújukat és becsapják a világot. A vietnami nép és hadsereg el­tökélten védelmezi hazája­ a fran­cia gyarmatosítókkal szemben és bátran harcol .A végső diadal minden nappal közelebb kerül. Vietnam népe bátor harcával ki­vívta a világ együttérzését és támo­gatását. A Vietnami Demokratikus Köz­társaság kormánya ünnepélyesen közli a világ­­valamennyi országá­nak kormányával, hogy kormánya a vietnami népet törvényesen kép­viselő egyetlen kormány. A Viet­nami Demokratikus Köztársaság kormánya a kölcsönös érdekek szem előtt tartásával kész diplomáciai kapcsolatokat teremteni ■ bármely kormánnyal, amely tiszteletben tartja Vietnam egyenjogúságát, te­rüjén és nemzeti szuverenitását. VO SI-MINH, a Vietnami Demokratikus Köz­társaság elnöke. V s'oszlííi c Ivárs vá asztavirata A Vietnami Demokratikus Köz­társaság kormányának­­ felhívá­sá­ra. Visinszkij elvtárs, a Szovjet­unió külügyminisztere a követ­kező v­ál'-.szlávira­tol intőiké Ilon v Mmn-Zwinh­oz, a Vietnami Demo­kratikus Köztársaság külüjrg* B­eréhez. A Sz­ociaH$ta SzovkiVxrtSrsa*sz T',V Szövetségének kormánya ezennel igazolja h­v Si M.r.h e...ö'c januá­r 14 i felhívásának vételét. H vSi-M n*i e nök ebben a lehívásban dpom­áciai kapcsolatok létes­tését ajánlotta vala­mennyi kormánynak. A szovjet kormány megvizsgálta a Vietnami Demokratikus Köztársa­ság kormányának javaslatát, számí­­tá­ba vette, hogy a Vietnami Demo­kratikus Köztársaság az ország lakosságinak térnyedő többségét egyesíti. A szovjet kormány elhatá­rozva, diplomáj­a kapcsolatokat léte­sít a Szovjetunió és a Vietnami Demo­kratikus Köztársaság között, követet küld, illetőleg fogad. A Szovjetunió kormányának meg­bízásából A. Visinszkij, a Szovjet­­ú­nió külügyminisztere. Zűrzavar a fra­nc­ia reakciósok körében A foe­dd déli francia­jának, a Ce So­r, a France Soir és a Paris Presse plakátszerű címek alatt jelentik be, hogy a Szovjet­unió elismerte Ho Si-Mai kor­mányát. A Frarree Soir rámutat a francia jobboldali körök, teljes zűrzavarára. A jobboldali tan attól tart, hogy a Szovjetúnió A Viém­eami Demokratikus Köztársa­ság (v­él országai) Tonkin és Annám volt protektorátust és Kokin kin­át fog­­l­alja magában. A köztársaság területe 350.060 négyzetkilométer, lakóinak száma több mint 20 mill. Ebből a frak­ciók­ tófoglalta területen két m­illió él. A köztársaság az 1950 január 1-i állapot szerint Vietnam egész terültének 90 százalékát tartja ellznőrzés aktit A félkoseág zömét az ermamfálre al­kotják, exochik 17 ili-iló. A Vietnami Köztársaság Icermámya annak ered­ményeként alakul, hogy 1945 augusz­tus 8-án Tonskin tartományban fegy­veres felcelás tört ki a japán meg­szállók és a japánbarát­­ bábtomány terén, amelyek anna­k idején Indokína területén léteztek. A fejődés azzal fejeződött be, hogy 1015 augusztus 25-én megalkult Vietnam ideiglenes népi kormánya, élén Ho-L'­Minhhel, az ellen­­állási mozgalom kommunista ve­­­ze­tőjével 1945 szeptember 2-án Vietnam kor­mánya kikiáltotta a Vietnami Köztár­saság függetlenségét. 1945 szeptembe­rében angol-indiai és francia csapatok szállhttak­ partra­­a köztársaság terüle­tén. Ezek a japán cs­patok maradvá­nyai lefegyverzésének ürügyével hevei cselekményeket kezdeménye­ztek a köz­társaság ellen. A vietnami nép hősi ellenállási­ harccal válaszol. A francok 1946 március 6-án Hanoiban kény de­rek voltak Ho-Si-­Mir­h kormányával előzetes megállapodást aláírni. E sz­erint Jénase után azok a keletázsiai államok, melyek Bao-Duj elisme­résére készültek, most vonakodni fognak. Párizsi poltikai megfigyelők szerint az USA el fogja ismerni Bao-Dajt annak ellenére, h­ogy a bábcsászár kormánya Vietnam területének mindössze öt százalé­kát tartja ellenőrzése alatt. Párizsi baloldali körök hang­­súlyozzák, hogy az USA külpoli­tikájának eredményeképpen az indokínai »szennyes* háború újra fel fog lámgozni és mind­addig felirta.is;' fog, amíg a viet­nami hazafiak és a béke francia­országi híveinek közös akciói, kikényszeríti az expedíciós had­sereg visszavonulását. a francia kormány elismerte a Vietnami Köztársaságot »szabad államként., mely­nek saját kormánya, saját hinserege és pénzügyei varrtak el' cím­ely a Fran­cia Unió tagja. Ez a me­gállapodás a zenben csak a francia imperialisták mesterkedése volt. Időt akartak nyerni,­­h­gy a köztársa­ság területére új csapategységeket dobhassanak át 1946 decemberében a francia pa­rancsnokság katonai akc­iba kez­dett Vietnam eten. A harci cselekmények mek­ a mai napig­­­ol­y te­tthsit. A francia csapatok megosz­lás alatt tartják az ipari központ­okat. A főbb városokat és kikö­tőket, nevezetesen Szaigont, a Kokankipéban fekvő­­Sa­­lant, Dalatot, Türült, az A­ioa táján fekvő Ruet és a Tonkijjban fekvő Hai­­fpeigot. Ezeknek lakossága azonban összevéve sem több kélmilliónál. Ho-SHWiOh kormánya a Köztársa­ságban több demokratikus refor­mot hajtott végre. Demokratikus alkotmányt teremtett, mindenütt létrehozta a népi bizottsá­gokat, mint h­atarai szerveket, 25 szá­­zalékkal csökken­te b­e a tö­dbért, be­vezet­e a kőre­ tző elem­ ok Mi­­s és v­agy sekareket ért el a néptömegek [ra].adat.ansolga felszámolásának terén. Törvényt hoztak, amely a dolgozók­nak 40 órás munkahete , fizetett sza­badságot biztosít, bevezették a társa­­dalombizto­sítást A ,hadiüzem­ Őket á­la­­­mosítottá­k. A Bao-Daj-féle császári család és a franciákhoz mene­kü­l nagy­­birtokosok földjeit államosították. A francia imperióisták kísérlete, hogy harci cselekmények út­ján semmisítsék meg a Vie­nami De­mokratikus Köztársaságot, ku­darcba fulladt. Ez arra kényszer­ítette a francia kor­mányt, hogy a francia csapa­­k meg­­szállása alatt ál.ó terülteken Cao-Daj­­nak,­­Annám volt császárának vezetésé­vel bábkormányt létesítsen. A francia kormány 1949 március 8-án megálla­podott Bao-Dajjal, hogy a­ báb­ Vietna­­mot bekapcsolják a Francia Unióba és a bábkormánynak a franciák ellen­őrzésével némi lehetőséget nyújtanak, hogy dolomáciai kapcsolatokat létesít­sen a külvilággal. Az USA-nak és Angliának szándékában áll Bao-Daj bábkormányát elismerni. B30-Daj »kormánya« azonban egy kicsiny reakciós csoporton kívül sen­kit sem képvisel. Vietnam­­ a „Dél országra“ Szttájba lép az amer­kai te­jlonvállalat 100.000 alkalmazottja Az »American Telephone« vál­lalat százezer munkás­árnak lejárt a kol­ektív szerződése. A vállal­­­tró­l* folyatott hosszú tárgya­lások, melyek során a dolgozók a fizetések emelését és a munka­­idő csökkentését követelté­k, hat­pontra jutottak cs­eréért szerdára­, február 8-ra kitűzték a sztráj­kot­. Valószínű, hogy kétszázezer további telefon-alkalmazott csat­lakozik a sztrájkhoz. TAKÁCS PÁL marós és műhelye új eredményekkel készül a sztahanovista tanácskozásra Az egyéni versenyszerződés aláírásával kezdődött Takács Pál marós gyorsütemű fejlődése. »A gépnél, a munkahelyen dől el, hogy ki milyen ember« — mondta. Nem kellett sok idő, hogy az Északi Járóműjapító legjobbjai közé kerüljön. Rövidesen az ország egyik legjobb marósa Isii.. *A szovjet szta­hanovistáktól ta­nultam* —- ma­gyarázta­ munka­társainak- a sztá­­­lini műszakban elért 1980 száza­lékos eredményé­nek történetét. A szahanovista, munkamódszerek megismerése és alkalmazása meg­változtatta Takács Pált. Állandó célja lett a termelés emelése, a minő­ség javítása és a szaktudásának növelése is. Jó szaktudásra tá­maszkodó, ■ élen­járó kommunista munkássá vált Takács Pál A SZIT-csoport al­elnökének­ válasz­­tották meg a lel­kes fiatalok, akin nemcsak,­­az új el­járásokat, az­­új munkamódszere­ket tanulják tőle, hanem mint jó kommunistát is példaképüknek tekintik. Kodács Sándort Ja' Sontégyi Ferenc SZIT-es ifik öntudata, látóköre, is nagyút fej­lődést, szakmai tudásuk bővülése mellett, amióta tőle tanulnak. Mindenki szélér­­tettel fogadja útmutatásait, tisztelik benne a sztahanovistát. Nem csoda, hiszen befogókészülékének segítségével 13-szorosát termeli, az eddiginek, és két gépét kezelve 610 százalékos átlagot ért el januárban. Szaktudását, amelyet szívós akarattal sajátított el, most az egész üzem javára használja fel. Az új gépek felállítását vezeti. Példája nyomán a műhely minden dolgozója jó gazdához illő gondossággal végzi mun­káját. Az MDP Központi Vezetőségének határozata megmutatta az ujjit. Most a felbontott tervek, segítségével, a szocialista,mun­kaverseny lendítő­erejével küzdenek az Északi Járóműjavító terveinek túlteljesítéséért­ . -Takács Pál fejlődésén lemérhető a műhelye, amely most a Sztahano­visták Első Országos Tanácskozására készül: új eredményeket érnek el, új munkamódszereket dolgoznak ki, hogy cserébe adják­ azokért a tapasz­talatokér­t, amelyeket ők kapnak majd a tanácskozáson más üzemek éle i­ -síro dolgozóitól. ­ Magyar-Lengyel Gazdasági Együttműködés Állandó Bizottságának tanácskozásai A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Magyar-Lengyel.. Gazdasági Együttműködés Állandó Bizottsága 1956 január 24—30. között tartotta Budapesten ötödik ülésszakát, ame­lyen a Bizottság magyar "tegozatömb­ elnöke, Beres Andor külügyi állam­titkár elnökölt. A lengyel delegációt dr. Jednychowski Stefan , meg hat mi­­niszter, a Lengyel Állami Gazdasági Tervbizottság helyettes, elnöke vez­­ette. A tárgyalások folyamán megállapí­tást nyert, hogy a lengyel-magyar gazdaság­ együttműködés máris nagy eredményeket ért el, főképpen a két ország közötti árucsereforgalom nagy­méretű emelkedése, valamint a mű­szaki tapasztalatcsere és a­ technicai segélynyújtás terén. 1949 ben a két o­r-szág közötti külkereskedelmi for­galom majdnem háromszor olyan nagy volt, mint 1943-ban és a két or­szág között létrejött megállapodások újabb jelentős emelkedést irányoznak elő. 1949 nyara óta mindkét oldalról mintegy 50 ipari vezető és szakértő ismerkedett meg a helyszínen a má­sik ország műszaki tapasztalataival A most Budapesten lefolyt ülésszakon újabb határozatokat hoztak a két ország közötti gazdaság­ , együttműködés­­ ki­­terjesztése érdekében. Ezek között iür­­vönösen fontosak azok, ’amelyek a,gyár­tási , programinak­ 'megosztásánte autp­­'­erelt fektetik le. XfPgállapodtth­ jtö­tt létre az, ötéves magya­r­ fe­gyet csert forgalmi egyezmény ’előkészít­é-­ sére vonatkozóan is. Az Állandó Bizott­ság továbbá elhatározta, hogy karib közlekedési albizottságot létesít r, töt, ország függőben­­levő, sokszor­ bonyo­lult közlekedési kérdéseinek rendezése, és a két ország közlekedési rendszer,en­nek jobb összeegyeztetése végett, az Állandó­­ Bizottság elhatározta, hogy a jövőben fokozottabb mértékben építi fel a két ország műszaki tervezőirodái kö­zötti munkamegosztást és szabályozza a tapasztalatcsere vagy műszaki segély­nyújtás végett kiküldött szakemberei­ fizetésének kérdését. Az Állandó Bizottság ülésszakával egyidőben ülésezett Budapesten a Terv- és Statisztikai Albizottság is, amely a két ország tervgazdasági rend mérevek és statisztikai felvételeinek összeegyez­tetése terén jelentős eredményeket ért el A Lengyel-Magyar Gazdasági Együtt­működés Állandó Bizottsága elhatá­rozta, hogy a következő ülésszakát ez év májusában Varsóban fogja tartani.

Next