Népszava, 1950. március (78. évfolyam, 51-76. sz.)

1950-03-01 / 51. szám

Világ proletárjai egyesüljetek!­o* NÉPSZAVA A sztahanovista tanácskozás első eredményei az üzemekben Véres rendőrterror Franciaországban II. évfolyam, 51. szám Ára 50 f­illér 1950 március 1. szerda „Sok sikert kívánunk a magyar dolgozóknak a szocializmus építésében Elutazott Budapestről a szovjet küldöttség A Magyar-Szovjet Barátság hónap­jára érkezett szovjet küldöttség tagjai közül Tyihonov elvtárs, a Szovjet Író­szövetség főtitkárhelyettese, Pányin elvtárs, szttahanovista mozdonyvezető, N­italja Dubjaga elvtárs, sztahanovista szövőnő és Zsuravljev elvtárs, sztaha­novista acélöntő — kedden reggel repülőgépen elutaztak Budapestről. A repülőtéren igen szívélyes légkör­ben búcsúzkodtak a szovjet vendégek magyar barátaiktól. A repülőtéren búcsúztatásukra megjelent Hosev elv­társ, a szovjet követség első titkára, Harustyák József elvtárs, a SZOT el­nöke, Váczi Miklósné elvtárs, az MSZT főtitkárhelyettese, Kuczka Péter elvtárs, a Magyar Írók Szövetsége titkára és még sokan mások. J. P. Bárdin­lvtárs, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának alelnnöke, A. Novikov elvtárs, zeneszerző és A. I. Zamuskin elvtárs, a moszkvai Tre­­tyakov-képtár igazgatója kedden dél­előtt vasúton utazott el a magyar fő­­városból. Búcsúztatásukra a Nyugati pályaudvaron megjelent Szmirnov elv­társ, a szovjet nagykövetség taná­csosa, Boldizsár Iván külügyi államtit­kár, Bernáth György elvtárs, a Magyar-Szovjet Társaság főtitkára, Mihályfi Ernő, a Kulturkapcsoltok Intézetének elnöke, Csillag Miklós elv­társ,­ a népművelési minisztérium fő­osztályvezetője, Majláth Jolán, a Kulturkapcsolatok Intézetének fő­titkára. A Magyar-Szovjet Társaság és a Kulturkapcsolatok Intézetének nevében hatalmas virágcsokrokat adtak át a szovjet vendégeknek, akik szívélyes szavakkal búcsúztak el. Bernáth György, Csillag Miklós és Majláth Jolán a határig kísérték el szovjet vendégeinket. // Bár­din elv­társ elutazása előtt ezeket mondotta: — Számos üzemben jártam Magyar­o­r­­sz­ágon és mindenütt nagyon szor­galmas munkával találkoztam. — Meglátogattam a tervezési inté­­zdeket is, megtekintettem ez átépí­tési terveket és az a véleményem, hogy — bár az intézetek ügyes és jó­ terveket dolgozta­k od­a, sokkal mélyrehatóbban kellene a problémák­hoz nyílniuk. Az összefüggések nagyobb át­tekintésére, bátrasb kezdeménye­zésekre van szükség, ha az üze­meket a szocialista társadalmi rend követelményeinek megfelelően akarják átépíteni. Fontosnak tartanám, hogy a Szovjet­unió fokozottabb mért­ékben nyújtson technikai segítséget ehhez és ere meg is van a mód. Ennek a segítség­­n­­e­k eredményes példáját láttam az ejkai alm­ániumi gyárban, ahol aránylag csekély számú szovjet szakértő segítségével sikerült kellő számú magyar szakembert kiképezni és ma az üzemben nagyszerű termelő munka folyik. Különösen nagy szükség vart erre a segítésre az acélöntés terén. Biztosí­tani­­kell a szovjet szakirodalom meg­levő számban való behozatalát és a dogozók között széles körben való elterjesztését is. Éppen csepeli látoga­tásom során győződtem meg arról, hogy a szovjet műszaki könyvek, folyóiratok széles körben való el­ter­jesztése és ismertetése elsőrangú követe­lvény a magyar ipar fejlődése szempontjából.­­ Az üzemekben fokozott súlyt kell helyezni a munka tervszerűsí­tésére. Az üzemvezetőségek készítsenek gra­fikonokat és fokozottabban juttassák érvényre a teljesítmény szerinti elszá­­mol­tatást. — A legnagyobb elismerés hangjáin kell nyilat­koznom a munkásság és a műszaki értelmiség nagyszerű munká­járól, akik mindent elkövetnek, hogy a meglevő adottságok mellett a leg­többet és a legjobbat teljesítsék. Ez annak koszorúiéve, hogy a dolgozókban tudatossá vált, immár maját magu­knak termelnek. Munkájuk mély eszmei tar­talmat kapott. Hangsúlyoznom kell azonban, hogy rács­k is sokat kell még tanulniok a Szovjetuniótól, fokozottabban kell törekedniük a szovjet munka­módszerek, a szovjet technika el­sajátítására — Magyarországi tartózkodásunk so­rán — folytatta ezután — részt vettün­k az Első Magyar Sztahanovista Ta­nácskozáson is. Erről a tanácskozás­ról, mind én magam, mind a dele­gáció többi tagjai a lehető legjobb benyomást szereztük. Megkapott bennünket a magyar sztahanovisták rendkívüli lelkese­dése. A tanácskozással kapcsolatban külö­nösképpen egy dolgot kívánok alá­húzni: az a benyomásom, hogy a ma­gyar műszaki értelmiség igen nagy megértéssel fogadja a sztahanovista mozgalmat.­­ A műszaki értelmiség, a szovjet tapasztalatok alapján világosan meg­értette, hogy a sztahanovista mozga­lom egyáltalán nem jelenti a műszaki értelmiség kikapcsolását, ellenkezőleg, a sztahanovista mozgalomban a műszaki értelmiség fokozott fel­­adatokhoz jut, hogy a munkásság műszaki ismereteit minél magasabb színvonalra fejlessze. Ezzel párhuzamosan a munkások üzemi tapasztalatai gazdagítani fogják a műszaki értelmiség elméleti szín­vonalát. A magyar műszaki értelmiség megértette, hogy mélyreható kölcsön­­ha­ás­­kifejlesztéséről van itt szó. Ez a kölcsönhatás nagy mértékben fokozza majd mind a munkásság, mind a mű­szaki értelmiség munkájának termelé­kenységét és ezzel életszínvonalát is.­­ Búcsúzóul sok sikert kivártak a magyar dolgozóknak a szocializ­mus építésében és azt üzenem nekik: több bátorságot, merészebb kezdeményezést! A Bolsevik Párt történelmi jelentő­ségű munkájának egyik alapvető ér­deme éppen abban áll, hogy a dolgozókba bátorságot öntött, merészebbekké tette őket, kifej­lesztette a készséget bennük arra, hogy bátran, merész kezdeménye­zésekkel fejlesszék gazdasági éle­­tüket, a technikáit, bátor lendülettel építsék az új életet. Búcsúzásul ezt­ szeretném a magyar üzemek vezetőinek és munkás­ainak lelkére kötni a problémák megoldásá­nál, a nehézségek leküzdésénél csele­kedjenek bátran, merészebb lendület­tel építsék országukat, az új ember­hez méltó életet. Bárdi­n elvtárs: Több bátorságot/ merészebb kezdeményezést Tyihonov elvtárs: A szeretetteljes fogadtatás tüntetés volt a Szovjetunió, a szovjet nép és a szovjet kultúra mellett Nikolaj Tyihonov, a Szovjet író­szövetség főtitkárhelyettese. — A mai magyar élet igen gazdag anyagot nyújt a költők és írók szá­mára — kezdte nyilatkozatát Tyiho­nov. — Be kell vallani, hogy a magyar irodalomban az újtípusú emberek, — például a sztahanovis­ták, akik állandóan többet és job­bat kívánnak dolgozni, vagy a kialakuló újtípusú magyar dol­gozó parasztság — még nem tük­röződnek kellőképpen vissza. —­ A magyar írók és költők igen jó benyomást keltettek bennem — folytatta Tyihonov — komolyságukkal és azzal ez őszinteséggel és érdeklő­déssel, amellyel egymás között is meg­beszélték az ország problémáit. Tyihonov ezután a magyar újjáépí­tés hatalmas sikereiről beszélt, amely­nek eredményeivel lépten-nyomon ta­lálkozunk. — Meggyőződtem — foly­tatta —, hogy a magyar nép minden dolgozó rétege, munkásér­, dolgozó parasztok és értelmiségiek igen nagy szeretettel fordulnak a Szovjetunió felé. Az a meleg, lelkes és szeretettel­jes fogadtatás, amelyben minde­nütt részesítettek bennünket, tün­tetés volt a Szovjetunió, a szovjet nép és a szovjet kultúra mellett. Tyihonov a továbbiakban hangsú­lyozta, hogy a magyar n­ép olyan szi­lárdan lépett rá a szocializmust építő útjára, hogy az ellenség semmiféle kísérlete sem tudja erről letéríteni. Ezután kiemelte a Magyar-Szovjet Társaság jó szervező munkáját, a Magyar-Szovjet Barátság Hónapja megrendezése terén. Főleg ennek kö­szönhető, hogy a szovjet küldöttség­nek rövid idő alatt sikerült nagyon sok mindent megtekinteni a szocialista épí­tés útján haladó Magyarországon . Most először tartózkodtam hosz­­szasabban Magyarországon — fejezte be a beszélgetést Tyihonov elvtárs —, de szívből remélem, hogy nem utol­jára vagyok itt. Zamuskin elvtárs: A művészeknek szoros kapcsolatot kell teremteniük a dolgozókkal Zamuskin elvtárs, a moszkvai Tre­tyakov Képtár igazgatója a következő nyilatkozatot adta: — Nagyon boldog vagyok, hogy megismerkedhettem a magyar művé­szettel, mert a szovjet képzőművészek és művészettörténészek mélységes ér­deklődést tanúsítanak a Szovjetunió útján haladó népi demokráciák művé­szete iránt Egy a célunk és egy az utu­­k: realista művészettel építeni­­ a szocializmust és harcolni a békéért. A szovjet és a magyar képzőművé­szeknek segíteniük kell egymáson. Különösen abban kell nagy segítséget nyújtani a magyar művészeknek, hogy minél hamarabb megszabaduljanak a burzsoá álművészeti irányzatok hatá­sától. Ez az egészséges folyamat Magyarországon már megkezdődött. Láttam új, igazi realista művé­szeti alkotásokat. Lenint Sztálint Rákosit és a dolgozó magyar nép életét ábrázoló festmé­nyeket. Láttam, hogy számos magyar művész freskókat csinál a minisz­tériumok és szakszervezetek számára, egyszóval: igyekszik megtalálni a he­lyes utat. — Ez azonban nem minden magyar művészre vonatkozik — folytatta Zámuskai. — Nagyon sok magyar festő érthetetlen témáikat dollgoz még fel, ha nem is festenek már absztrakt­­képeket, de gyekren n­agyon elvont témákat keresnek, tájképeket, csend­életeket s tartózkodnak a dolgozó nép életének ábrázolásától. Különösen ezekkel a művészekkel kapcsolatban van még szükség komoly nevető mun­kára, hogy sokkal erőteljesebben ép­­jenek a realizmus útjára. — Másik hiba, amit észrevettem — folytatta Zamuszkin —, hogy nem minden művész viszonyult helyesen a régi realista magyar művészethez, amelynek igen ko­moly alkotásai vannak. Különös örömmel néztem például Munkácsy és Barabás képeit a Szép­­művészeti Múzeumban és feltétlenül helyesnek tartom, hogy ez új m­a­gyar művészeik sokat tanulmányoz­zák a régi magyar realista művé­szeteit és ennek segítségével alakítsák ki az új magyar realizmust, mint ahogy a szovjet festészet is reng©. reget tanul a régi, realista cross mesterektől. Zamuskin ezután arról beszélt, hogy az új magyar szobrászat jobb eredményt ért el a realista mű­vészet kialakítása terén, mint a festészet. Utalt Kisfaludi-Stróba, Mikus, Pátzay Pál új, realista alkotásaira­nt meg­említette, hogy ezenkívül is­­ nagyon sok új realista magyar szobrot látott. Arra a hibára is rámutatott, hogy sok magyar művész még mindig a régi iskolákat képviseli, erre rend­kívül büszke és azt nagy művészet­­nek tartja. A régi művészetből pedig csak azt szabad és kell átvennünk — hangsúlyozta — ami megfelel a szocialista­ realizmus követelmé­nyeinek. Ezután e Képzőművészeti Főiskoá­­ról beszélt. — A rajzoktatásnál már megtették ez első lépéseket az új magyar festé­szet­­kivakítása felé — hangoztatta —, de a főiskolán még nagyon sokat BARAKONYI LÁSZLÓ Koss­u­t­h-d­í­j­a­s kohászmérnök a sztahanovista tanácskozás után kutató komplex­ brigádot alakít Barakonyi László Kossuth-díjas kohászmérnököt a Ganz Vagon-gyár dolgozói küldték a Sztahanovisták Országos Tanácskozására. Hétfőn reggel Barakonyi elvtárs máris hozzálátott, hogy valóra váltsa mindazt, amit a tanácskozás adott neki. Ő a kohászati osztály vezetője és egyben a gyár műszaki bizottságának titkára, így nemcsak az acélolvasztás kérdéseivel, hanem a gyár összes technikai problémáival is foglalkozik. Gerő Ernő elvtárs hosszasan bírálta a Győri Vagongyár anyag­­ellátását. Barakonyi elvtárs a beszéd közben arra gondolt — mint mondja —, hogy az anyagellátás tekintetében hasonló hibák találhatók náluk is. Elhatározta, hogy a Ganz Vagongyár három üzemrészében kutató komplex­ brigádot létesítenek, amelynek feladata, hogy a műhe­lyekben heverő nyersanyagokat felkutassa és intézkedjék minél hama­rabbi felhasználásuk érdekében. Az első ilyen kutató komplex­ brigád már meg is alakult a vagonosztályon. Barakonyi elvtárs a kohászati osztályon jó példamutatással meg­valósította az értelmiségi és fizikai dolgozók együttműködését. A sztaha­novista tanácskozás után arra törekszik, hogy az egész gyárban is meg­valósítsák a munkások és műszaki vezetők jó kapcsolatát. A mérnökök, művezetők, technikusok segítsék elő a Sztahanov-mozgalm­at és tanács­adásaikkal emeljék a munkások szakmai színvonalát. Barakonyi elvtárs tapasztalta már, hogy milyen eredményeket érhetnek el a fizikai munkásokkal jól együttműködő műszaki vezetők. Az acélolvasztó indukciós kemencénél néhány hónappal ezelőtt két óráig kellett várni, amíg lehűlt a belső fal és elkezdhették a javítást. Dudás Gábor csapolómunkás javaslatára Barakonyi elvtárs olyan hűtési eljárást dolgozott ki, hogy a várakozási időt 50 százalékkal leszorították. Sőt olyan javítóanyagot sikerült összeállítaniuk, hogy ma már csak 10—12 öntés után rongálódik meg a kemence, míg azelőtt 4—5 öntés után volt szükség a javításra. Barakonyi elvtárs megszívlelte Rákosi elvtárs útmutatását. Látja az ötéves terv nagyszerű feladatait, távlatait. A vezetése alatt álló kohá­szati osztály elhatározta, hogy április 4-re Magyarország felszabadulá­sának 5. évfordulójára munkafelajánlást tesz. Jelenleg havonként 200 tonnával olvasztanak többet, mint egy évvel ezelőtt. Április 4-re ezt az eredményt öt százalékkal akarják túlteljesíteni.

Next