Népszava, 1950. április (78. évfolyam, 77-100. sz.)

1950-04-01 / 77. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! w­o# NÉPSZAVA Éljen és viruljon a szovjet és magyar nép örök barátsága! 78. ÉVFOLYAM. 77. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1950 ÁPRILIS 1. SZOMBAT A minisztertanács rendelettervezetet terjeszt az Elnöki Tanács elé április 4-nek nemzeti ünneppé nyilvánításáról Rákosi Mátyás elvtárs miniszterelnökhelyettest a Magyar Munka Érdemrend aranyfokozatával való kitüntetésre terjesztette fel a kormány A minisztertanács Dobi István elnökletével pén­teken délelőtt ülést tartott. A minisztertanács a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elé terjesztendő törvényerejű rendelet­­tervezetet fogadott el április 4-nek, Magyarország felszabadulása napjának nemzeti ünneppé nyilvání­tásáról. Elhatározta a minisztertanács, hogy a Nép­­köztársaság Elnöki Tanácsához felterjesztést tesz Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettesnek —­ a Ma­gyar Népköztársaság kiépítése és megszilárdítása terén szerzett kimagasló érdemei elismeréséül — a Magyar Munka Érdemrend aranyfokozatával való kitüntetésére. A belkereskedelmi miniszter előterjesztésére a minisztertanács hozzájárult az ország egész terüle­tén, a fínomlisztjegy megszüntetéséhez és a finom­liszt teljesen szabad forgalmához. Diósgyőr dolgozói elfogadják a Rákosi Mátyás-művek versenyfelhívását Az április 4-i felajánlási mozgalmat új sikerek alapjává teszik dolgozóink országszerte, hatalmas visszhangja van annak a­ fel­hívásnak, amelyet a kommunisták kezdeményezésére a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek dolgozói ■ intéztek a diósgyőriekhez az ötéves terv els­őévi előirányzatának határidő e­lőtt sikeres teljesítésére. Diósgyőr öntudatos dolgozói lelkeshangú röpgyűlé­­seken tárgyalták meg a csepeliek versenyfelhívását. Ezeken a taggyűléseken újabb egyéni felajánlások, brigádvállalások százai hangzottak el, amelyek azt a harrys elhatározást tükrözték, hogy a­­ dolgozók felszaba­dulásunk­ ötödik évfordulójára elért termelési,­­sikereket új győzelmek alapjává teszik. Az április 4-­i felajánlási mozgalom lendületével fogadták szerte az országban mindenütt, kis- és nagyüzemekben egyaránt a Rákosi Mátyás kis­ és Fémművek dolgozóinak kezdeményezései és az üzemek között hatalmas méretű párosverseny­­mozgalom bontakozik ki az 1950-es terv határidő előtti teljesítéséért, a selejt, az önköltség csökkentéséért. "A dolgozók tömegeit a szocialista verseny láza, a nagy Szovjetunió, Sztálin elvtárs iránti szeretet és hála. Pártunk, Rákosi elvtárs iránti ragaszkodás, hűség hatja át. Ez lendíti előre, újabb győzelmekre a szófia- ■ lizmust építő munkánkat. A Diósgyőr Kohászati Üzemek M­ martini és nagykovácsműhelyi dolgozóinak válasza örömme­ fogadjuk el felhívásotokat, amelyet röpgyűléseiken megvitattunk és nagy lelkesedéssel elfogadtunk. _ Mi valamennyien a Martin és Nagykovács­­műhely dolgozói, most nagy munká­ban vagyunk. Készülün­k nagy nem­zeti ünnepünkre, április 4-re és hogy m­éltáen tudjuk ütnspelni, versenye­zünk valamennyien, hogy túlteljesítsük hazánk felszabadításának ünnepére vállalt terveket. Helyesnek tartjuk kezdeményezése­teket, mert ez elősegíti, hogy verseny­­lendületünk nagy ünnepünk után is tovább fokozódjék. Büszkék vagyunk, hogy Ti hívtatok ki bennünket versenyre, mert gyára­tok a mi szeretett Rákosi évtársunk nevét viseli és ezért meg külön nagy szeretettel és lelkesedéssel vizsgáltok meg felhívástokat, amelyet elfogad­­tun­k és a következőket vállaltuk: A diósgyőri Martin-acélmű dolgozói az 1950. évi terv túlteljesítését a kö­vetkezőkben vállalják: 1. Üzemi ellen­tervü­nk alapján a Tervhivatal által 10 százalékkal fel­emelt 1950. évi termelési tervünket további 10 százalékkal túlteljesítjük, vagyis a felemelt tervet november 25-ig befejezzük. 2. Selejtünket az első negyedévhez viszony­­va minden további negyed­évben 10—10 százalékkal, tehát az év végére 30 százalékkal csökkentjük. 3. A napi gyártás tervszerűségét oly mértékben megjavítjuk, hogy a programmeltérések mértékét negyed­évenként 10—10 százalékkal, év vé­gére 30 százalékkal csökkentjük. 4. Az anyaghibák folytán történő készletszaporodás mértékét negyed­évenként legalább 15—15 százalékkal, év végére 45 százalékkal csökkentjük. 5. Eredeti önköltségcsökkentési ter­vünket 10 százalékkal túlteljesítjük az év végéig. 6. A szovjet sztahanovita munka­­módszerek "általánosítása­­ érdekében minden munkahelyen egyéni tervfel­bontásra térünk át, ahol erre lehetőség van.7. A kiegyensúlyozott üzemmenet biztosítása érdekében átlagidőnk egyenletességét az első negyedévhez viszonyítva negyedévenként 10—10 százalékkal, így év végére 30 száza­lékkal javítjuk. 8. Az üzem létszámának jelenleg 80 százaléka vesz részt a verseny­­mozgalomban s 45 százalék az egyéni versenyző. Vállaljuk, hogy év végéig a dolgozók 90 százalékát beszervez­zük az egyéni versenybe. 9. Elsőrendű feladatunknak tekint­jük, hogy az ifjúság szaktudásának fejlesztésével a legdöntőbb munka­helyekre állítsuk be őket, hogy ezen keresztül alkalmassá válljanak a na­gyobb feladatok megoldására. A fent rögzített pontokban elfogad­juk a Rákosi Mátyás Vas- és Fém­művek Martin művei dolgozóinak­ ver­senyfelhívását és versenyre hívjuk Ózd Martin­ műveinek dolgozóit a fent rögzített versenyszempontok alapján. A diósgyőri Nagykovácsműhely dolgozói a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek dolgozóinak versenyfel­hívására a következő ellentervet dol­­gozták ki: 1. Az Országos Tervhivatal terme­lési előirányzatát két százalékkal túl­teljesítjük, azaz tervünket 1950 de­­cember 1-re befejezzük. 2. Gyártmányaink minőségének megjavítása érdekében minőségellen­őrző­ brigádot szervezünk és vállaljuk, hogy 1950 1. negyedévi selejtünket 1950 június 1-re tíz százalékkal, szep­temberre további tíz százalékkal, de­cember 31-ig újabb öt százalékkal, vagyis év végéig összesen 25 száza­lékkal csökerítjük. 3. önköltségcsökkentési tervünket beruházásunk előrehaladásával foko­zatosan megvalósítjuk és vállaljuk, hogy önköltségcsökkentési tervünket tíz százalékkal túlteljesítjük. 4. A szocialista munkaversenyt üze­münkben kiszélesítjük és vállaljuk, hogy üzemünkben jelenleg munkaver­senyben álló dolgozók számát 66 szá­zalékról 1950 év végéig 85 százalékra fogjuk emelni. 1, 5. A szakmában élenjáró dolgo­zóink vállalják, hogy fiatalabb és a szakmában képzetlenebb munkatár­sainkat munkamódszerükre megtanít­ják, az üzem műszaki értelmisége pe­dig vállalja, hogy h­áromhónapos mű­szaki továbbképző tanfolyamot rendez fizikai dolgozóink műszaki továbbkép­zése céljából. 6. Vállaljuk, hogy üzemünk belső és külső területén minden rendelkezésre álló lehetőséget megragadunk a je­lenlegi rendetlenség felszámolására, vállaljuk, hogy az üzem területén fekvő sokéves kész- és félkészgyárt­mányokat értékesítés szempontjából átvizsgáljuk és azokból a lehető leg­nagyobb mennyiséget népgazdasá­gunk részére hasznosítjuk. Hogy e verseny­ter­vünk elősegítse országosan a termelékenység­ emelke­dését, ezért a fent rögzített szempon­tok alapján versenyre hívjuk a Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek és a buda­pesti MÁVAG n­agykovácsüzemeinek dolgozóit. Mi, martini és nagy kovácsüzemi dol­gozók éppen a ti lelkes kezdeménye­zésetekből" merítve' a tapasztalatoké, most felhívással fordulunk gyáraink többi üzemeinek dolgozóihoz. Diósgyőri gyárak üzemeinek dol­­gozói! Csatlakozzatok a felhívásunkhoz, hogy méltók legyünk arra az őszinte szeretetre, megbecsülésre, amellyel minket körülvesz a hazánkat fel­szabadító és népünk eredményeit biztosító nagy Szovjetúnió hős népe és a világ dolgozóinak szeretett vezére, Sztálin elvtárs. Csatlakozzatok azért, hogy erős bástya legyen hazánk a béke front­ján, amelyen megtörjön az imperia­lista háborús uszítók minden próbál­kozása. Csatlakozzatok azért, hogy hazánk felszabadulásának, tiszteletére még több nyersvasat, acélt és szerszám­gépet adjunk ebben az évben a szo­cializmust építő hazánknak. Csatlakozzatok, hogy még boldog CEGLÉDI LÁSZLÓ sztahanovista esztergályos április 4-ig 500-ról 700 százalékra emeli átlagteljesítményét, május 1-re befejezi ezévi tervét A »Rákosi Mátyás Acél- és Fémművek« idomszer osztályán dolgozik Ceglédi László munkaérdem­rendes sztahanovista esztergályos. Hosszú volt az út, míg ezt a kitüntető címet elnyerte. 1935—36 táján még a fűcsomókat gyomlálta Füzesabony és Kálkápolna között a vasúti töltésen, heti 11 pengőért. Hatan voltak gyermekek, keresni kellett. Csak 17 éves korában került végre egy kis műhelybe, ott szabadult. Onnan került Csepelre. A felszabadulásig senki nem figyelt fel rendkívüli tehetségére. 1945-ben a swM« romjai közt kezdett el újmódon, lelkesen dolgozni. — Megértettem a Magyar Kommunista Párt tanítását — mondja —, hogy a miénk lesz a »WM«, magunknak építjük. Tudtam, hogy mostoha körülmények között is érdemes­­ kijavítani a romokból előkotolt gépeket. Most egy éve, felszabadulás­unk­ 4. évfordulója előtt, már tisztán látta Ceglédi elvtárs, hogy nemcsak, a Csepel, hanem az egész ország vissza­vonhatatlanul a dolgozóké lett. Ebben az időben vált ő is végleg újtípusú szociális távmunkássá. Harcba szállt a maradisággal, a bürokráciával s a lappangó ellenséggel, amely újításait, kezdeményezéseit gáncsolni igye­kezett’. Az országban’ elsőnek­­alkalmazta gépén a többkéses rendszert. Ettől az időtől kezdve a mai­­napig teljesítménye csak elvétve ment az 500 százalék alá. Jelenleg négyféle saját újításával dolgozik. Új mód­szerével­, három fogással vágja a négymilliméteres­­ emelkedésű mene­teket, amihez a régi módszerrel 17 fogás kellett. Nem sokat beszél. Nem akar­ elmaradni ápr­ilis 4-i vállalásában, hogy a nagy ünnepig 700 százalékra emeli­­ fel heti átlagát. Mégpedig úgy, hogy közben­ selejtjét is leszorítja 0.5-ről 0.2 százalékra. Csütörtökön délután korábban végzett, mert megtisztelő meghívást kapott: a Kossuth Akadémián a termelés katonáinak harcáról, saját munkájáról beszélt a néphadsereg jövendő tisztjeinek. — Április 4-i vállalásomat teljesítem —­ mondja búcsúzóul. — Legszebb ünnepünkig elérem a 700 százalékos heti átlagot, még­hozzá nem is széria-, hanem darabos munkán. De teljesítem azt is,­­ amit már május 1-re vállaltam. A dolgozók nagy, nemzetközi ünnepére, a béke harcos ünnepére, befejezem ötéves tervem első évét. A Párt megtanított rá, mivel tartozom népemnek s én, mint párttag és mint sztahanovista, kötelességemnek tartom legjobb erőmmel szolgálni a Párt célkitűzéseit. gabban ünnepeljük eredményeink­ legfőbb szervezőjét, irányítóját és biztosítékát, nagy Pártunkat é­s forrón szeretett Rákosi elvtársunkat. Nagykovácsmühely dolgozóinak nevében: Tometz Rezső alapszervi párttitkár h. Hatvani József műhelybizottsági titkár Németh László üzemvezető­t. A Martin dolgozóinak nevében: Lászlóffy István alapszervi párttitkár Varjás Mihály műhelybizottsági titkár Máriássi Mátyás üzemvezető eddig másfél százalékról egy száza­lékra csökkentik. Az ön­költségcsök­kentési tervet öt százalékkal csök­kentik. Vállalták a munkaterv felbon­tását száz százalékig és hogy a jó munkamódszerátadáson keresztül az eddigi műhelyátlagot 126 szá­zalékról 132 százalékra emelik. A lelkes hangulatú röpgyűlésen szá­mos egyéni vállalás is történt. Eischer elvtárs, a Zalka Máté-brigád nevében bejelentette, hogy eddig elért 140 szá­zalékos teljesítményüket május 1-ig 150 százalékra fokozzák. Évi tervü­ket, 21 darab portáldaru szerelését december 1-ig befejezik. A Hofherr felhívása az EMAG dolgozóihoz A Horfher­­rrzátvegyá" nagynsvolver­esztergaam"helyeben megtartottt röp­­gyűlésen elhatározták, hogy páros­versenyre hívják ki az EMAG esz­­tergagépműhelyét. A dolgozók vállal­ták, hogy az évi terhet november. Párosverseny a Ganz Hajó és a Ganz Villany között A Ganz Hajógyár dolgozói a pénte­­k­en­­megtartott röpgyűlésen nagy lel­kesedéssel tették magukévá a Rákos Mátyás Vas- és erművek dolgozói­nak felhívását és elhatározták, hogy párosversenyre hívják ki a Gumi Vil­lamossági Gyár dolgozóit. A Ganz Hajógyár Híd L műhely dolgozói vál­lalták, hogy évi munkatervüket december 12-ig befejezik, továbbá, hogy a selejtszázalékot az

Next