Népszava, 1950. augusztus (78. évfolyam, 176-202. sz.)

1950-08-01 / 176. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! NÉPSZAVA Sorra jelentik a községek Rákosi Mátyás elvtársnak: „Befejeztük a cséplést, teljesítettük a termény­beadást A HAG­YA 78. ÉVFOLYAM, 176. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1950 AUGUSZTUS 1. KEDD Békehontunk erősítéséért dolgozó népünk ellenségei min­dent elkövetnek szocialista építő­munkánk és békeharcunk sikere ellen. Üzemeinken belül azonban elsősorban és főképpen a jobb­oldali szociáldemokraták folytatták ezt a gyalázatos aknamunkát. Kádár János elvtárs ezzel kapcso­latban a következőket mondotta a SZOT III. teljes ülésén: »A jobb­oldali szociáldemokraták szervezett és szívós harcot folytattak a terme­lés emelése, a munkafegyelem meg­szilárdítása, a munkaverseny ki­­szélesítése, a Sztahanov-mozgalom ellen, egészen a legutóbbi időkig.« A dolgozók tettekkel válaszolnak a jobboldali szociáldemokraták és az imperialisták mindenfajta ügy­nökeinek támadására. És ez a válasz méltó munkásosztályunkhoz, méltó dolgozó népünkhöz. A »Megvédjü­k a békét«-moz­­galom Országos Tanácsának vasárnapra közzétett jelentése szerint közel 14 millió forint gyűlt össze napok alatt a koreai harcosok megsegítésére szervezendő kórház céljaira. E hatalmas összegből a Rákosi Művek dolgozói egymaguk 180.000 forinttal vették ki a részü­ket. De velük együtt megmozdult az egész ország színe-java­s áldo­zatkészségük kétségtelen bizonyítá­sával újra hitet tettek a béke és a Ezzel egyidőben egyre szélesebbé válik a magyar sztahanovisták által kezdeményezett koreai hét, a »koreai műszak« hősi erőfeszítése. Ma már nem kétséges, hogy a »koreai mű­szak« tömegmozgalommá válik, mert ez nemcsak koreai műszak, hanem ugyanekkor »békeműszak« is. Béke­­műszak, mert a koreai szabadság­­harcosok ügyének támogatása a béke ügyének támogatása. És mert a szervezett dolgozók széles tábora ezt igen jól megérti, bizonyosra vehető, hogy hatalmas tömegek kö­vetik majd a sztahanovisták példá­ját és több, jobb munkával fejezik ki szolidaritásukat a koreai nép sza­badságharca iránt. Olyan állás­­foglalás ez, amely elől csak a béke és a dolgozó nép ellenségei térnek ki, de amelyet maguk az érdekelt dolgozók a feladat komolyságának kijáró eltökéltséggel vállalnak. A több és jobb munka kérdése az a kulcskérdés, amelynek helyes meg­oldása a feladatok zömét az egyedül lehetséges módon oldja meg. Sem a béke megvédése, sem a szocializ­mus építése, sem a dolgozók élet­színvonalának magasfokú, tartós t­iktosítása és emelése nem lehetsé­ges­ a normák rendezése nélkül. Semmi sem bizonyítja jobban mun­kásosztályunk, dolgozó népünk ha­talmas politikai fejlődését, mint az, hogy megértették a Párt intő szavát s a nehézségek teljes ismeretében vállalták a normák rendezésére vo­natkozó minisztertanácsi határozat végrehajtását. Hétfőn, július 31-én számos gyárban, üzemben már az új nor­mák alapján kezdték meg a mun­kát. Ezt megelőzően igen sok gyártelepünkön önkéntes felajánlá­sokat tettek a dolgozók az új nor­mák túlteljesítésére. A Budafoki Kartonlemezgyárban például szá­mosan felajánlották, hogy új nor­májukat 5—10 százalékkal túltelje­sítik. A Hárosi Falemezgyárban két brigád tett felajánlást. Meg­ígérték a VII. kerületi Lingel-gyár munkásai is, hogy rövid időn belül túlteljesítik a normájukat. A dolgozók egyöntetűen azt mondják, hogy a technika jobb ki­használása, a munka jobb meg­szervezése, a maradiságból fakadó ellenállás leküzdése feltétlenül szükséges az újabb fejlődéshez. És feltétlenül szükséges hozzá a dol­gozóknak az az elszánt akarata is, hogy az ország és saját érdekük­ben, a béke és haladás érdekében legyűrjék a nehézségeket. Ez a szell­­em vezette a Duna Cipőgyár, az Ikarus és más vállalatok munká­sait vállalásaiknál. Az Ikarusban az első napon 5—10—20 százalékos túlteljesítéseket vállaltak. Itt külö­nösen kitűnt példás munkájával a Berényi-brigád. Már az első tapasztalatok alap­ján igen sok termelőhelyünkön meggyőződtek arról a dolgozók, hogy a normarendezés nem elzárja, hanem kinyitja előttük az anyagi fejlődés útját. Ezt bizonyítják a Kismotor- és Gépgyár, a Könnyű­ipari Gépgyár, az Állami Nyomda, a Linum Lenfonó és egyéb üze­meink dolgozóinak reális vállalásai. Az erzsébeti Papírgyár udvari munkásai meggondolt önbizalom­mal jelentették ki, hogy most dol­goznak a koreai műszak előkészíté­sén és egykettőre túlszárnyalják az normákat. .—. ,...—......—-»w Megállapítható, hogy a dolgozók nagy többsége megértéssel fogadta az új normákat és bízik a saját ké­pességeiben. Bíznak abban, hogy a rendelkezésükre álló technika teljesebb kihasználásával a telje­sítményeket képesek lesznek meg­növelni. De ahol még nem ilyen teljes, nem ilyen egyértelmű a hangulat, ott egészen bizonyosan gyenge a politikai felvilágosító munka, ott nem a tömeg vezetésé­vel megbízottak, hanem az ellen­ség ügynökei, a jobboldali szociál­demokraták és támogatóik dolgoz­tak fürgébben. Éppen ezért egy pillanatra sem szabad megfeled­kezni az ellenségről. A jobboldali szociáldemokraták nem adták fel a harcot. Más eszközökkel, alatto­mosabban, ravaszabbul harcolnak. De leleplezhetők. És ahol leleplezik őket , ott fellendül a munkakedv, mert növekszik a politikai tisztán­látás. Még csak az első nap telt el az új normák bevezetése óta, de máris megszülettek az első eredmények. Geisinger József hofherrgyári öntő már 116 százalékot teljesít. Hegy­aljai Sándor öntő 114,5 százalékot, Bayerné (Dobozgyár) 115 százalék­nál, Pál Endréné (Dobozgyár) 103 százaléknál tart. Surányi István, az Állami Nyomda szedője elérte a 116 százalékot, Jurák Henrik gépmester a 105 százalékot. És így lehetne folytatni a jellemző példákat tovább. Egyre több dolgozónk látja be, hogy igaz a Párt tanítása: a munkahely az osztályharc csata­tere. E csatatéren most új, kemény, szívós, odaadó munkát igénylő harc folyik a szocializmusért, a békéért, a dolgozók jólétéért és a dolgozók, amint a példák mutat­ják, a koreai hét jó előkészítésével és végrehajtásával, az új normák túlteljesítésével győzelmesen ke­rülnek ki e harcból is. Az új normák túlteljesítésével készülnek az üzemekben a koreai hétre Hétfő reggel számos üzemben nagy lelkesedéssel, fokozott versenylendület­­tel kezdtek hozzá a dolgozók az új normák túlteljesítéséhez. A korea i­­műszak előkészületei, a koreai nép hősi harca iránti szolidaritás fokozta az új normák túlszárnyalására törő dolgo­zók lendületét. Az első nap eredmé­nyei megmutatták, hogy a dolgozók Pártunk bölcs, útmutatását követve még nagyobb odaadással, még öntuda­tosat, mun­tká­sal, új munkamódszereik­kel küzdenek ötéves tervünk sikeréért, a béke­tábor erejének fokozásáért. A Hofbert-gyárban Geisinger József öntő 116 százalékos teljesítményt ért el az első napon. Teljesítményét meg­közelítette Hegyaljai Sándor 114,5 százalékos teljesítményével. A motor­­próbaműhely vállalta, hogy az új nor­mákat a koreai hét során 10 százalék­kal túlteljesíti. Ács Ödön népnevelő máris túlteljesítette a válllatását, telje­­sítménye 110 százalék fölé emelkedett A Globus-Nyomdában Iványi Ank­elné az új norma bevezetésekor 3 száza­lékos túlteljesítést vállalt. Már az első nap 106 százalékot ért el. A Kismotor és Gépgyár nép­nevelői, szakszervezeti búriumjai i­ét­­­főn reggel jóval a kezdés előtt meg-, beszélték a dolgozókkal az új normák túlteljesítéséhez szükséges munka­módszereket. A jó eőkészítés, a mű­szaki szervezés megjavítása már az első műszak befejezésekor nyilván­való eredményeket hozott. A gépmű­helyben ördög József ifjúmunkás esz­tergályos 130 darab »előkamra« fúrá­sát,­és valgyolását végezte el. A régi normánál 120 darabot teljesített egy Utászaik alatt. Nyitrai Pál marós­o sem akart hátramaradni. Gépének vágási sebességét fokos!«' és így az eddigi 60—65 fe­dél-marás helyett 83 fedéllel végzett az új norma bevezetésének napján.­­ •'­ * • A gépműhely maráscsoportjában az új nom­ákka­l a­ dolgozók átla­gosan 108 százalékot értek el. Délután három órakor, a műszak be­fejeztével csoportonként, röpgyűlése­­ken beszélték meg a dolgozók az első nap eredményeit. Mindannyian látták, hogy a gondos előkészítés meglátszik az új normákkal elért eredményeken. Azt a néhány dolgozót, aki nem telje­sítette új normáját, társai munka­­módszerátadással segítik. A röpgyűlé­­seken a műszaki vezetőket még jobb elő­készítésre, még jobb szerszám, és anyagellátásra kérték a dolgozók. Hosszúlejáratú versenyszerződések A Magyar Acélárugyár dolgozói műhelyértekezleten beszélték meg a tennivalókat. Elhatározták, hogy a mi­nisztertanács határozata nyomán foko­zottabb munkával, újabb észszerűsíté­­sek és újítások bevezetésével, szak­mai képzettségük továbbfejlesztésé­vel rövidesen túlszárnyalják eddigi eredményeiket. A koreai hétre való előkészület jegyében nyolcvan dolgozó kötötte meg hosszúlejáratú verseny­szerződését. Nagyszerű lendületet vett a munka­­módszerátadási mozgalom. A Láng Gépgyár öntödei gyártás­tervező csoportja, Frick Ottó, Ma­­tusek Gyula, Sleobald János és Földi Ferenc a koreai hét sikeré­nek előmozdítása érdekében az ön­tödei selejt elleni küzdelem terüle­tén tettek vállalást. Vállalták, hogy elfogadják a diósgyőri gyártás­­tervezőknek az öntödei selejt lecsök­kentésére vonatkozó versenyfelhívá­sát.­­ A kovácsműhely Sallat-brigád­­jának tagjai, Kovács Lajos élmunkás brigádvezető, Luka Gáspár és Jurgi­­csiszin Tibor a koreai­­hét alkalmából vállalták, hogy új normájukat, a meg-, alapítás u­tán egy hónapon belül tíz százalékkal túlteljesítik. A­­ nagyszerelde 12-es és 14-es műhelyének dolgozói röpgyűlés keretében tárgyalták meg a Szakszervezetek Országos Ta­nácsa harmadik teljes ülésének ha­tározatát. A koreai héthez csatla­kozva vállalták, hogy új normáju­kat a megállapítás utáni első hé­ten öt százalékkal túlteljesítik. A II. számú Autójavítóban a koreai hétre történt munkafelajánlások sorá­ból kiemelkedik Szilvási Emil motor­szerelőé, aki új normájának 30 száza­lékos túlteljesítését vállalta. Emellett vállalta, hogy fejlett munkamódszerét átadja négy munkatársának. A koreai hétre való készülődés szé­les mederben folyik a vidéki üzemeik­ben is. A munkafelajánlási mozgalom legkiválóbb eredménye, hogy az üze­mek dolgozói megsokszorozott ütem­ben kötik a munkaverseny kiszélesíté­sét, az ötéves terv első évének mi­előbbi befejezését szolgáló hosszú­­lejáratú versenyszerződéseiket. A pécsi Zsolnay-gyárban 785 dolgozó kö­tötte meg versenyszerződését. A mi­nőség megjavítására 293-an, a meny­­nyiség fokozására 130-an, önköltség­­csökkentésre 94-en tettek felajánlást. A Pápai Textilgyárban több mint 1200 dolgozó tett hitet a koreai sza­badságharcosok mellett hosszúlejá­ratú versenyszerződése megkötésé­vel, illetve kiegészítésével. A művezetők tervszerűen irá­nyítják a versenyvállalásokat a szűk keresztmetszetek és a még ki nem küszöbölt hibák felszámo­lására. A Miskolci Magasépítési NV-nél je­lentősen előbbre viszi az építkezések ütemét a hosszúlejáratú verseny­szerződések megkötése. Az NV hat munkahely­én a dolgozóknak már száz­­százaléka kötötte meg hosszúlejáratú versenyszerződését. Dolgozó népünk a munkaverseny kiszélesítésével, az új normák túl­teljesítésével járul hozzá a koreai szabadságharcosok győzelméhez, a Szovjetúnnió vezette béketábor meg­erősítéséhez. Tíz új gépet a terven felül — Koreáért Az új normák túlteljesítésével biztosítják az Egyesült Izzó dolgozói koreai felajánlásuk sikerét — ... a világ valamennyi dolgozó­jának össze kell fognia a béke ügyéért, a béketábor megerősítéséért. Az Egye­sült Izzó gép- és szerszámgyártásának dolgozói válaszul az imperialisták gyalázatos koreai rablótámadására, az »El a kezekkel Koreától!»-mozgalom sikeréért vállalják, hogy tíz gépet készítenek terven felül... — mondotta a gyárban jól ismert hang, Kisztinger József sztahanovista hangja a mega­­fonba hétfőn déli­­/21 órakor. A gyár valamennyi műhelyében megállt egy pillanatra a munka, figyelő arcok ,for­dultak a megafon felé, amely új kezde­ményezésről a koreai nép szabadság­­harcával vállalt szolidaritás újabb ki­fejezéséről adott hírt: tíz új gépet -a terven felül, , 35.000 munkaórát a békéért folyó harc sikeréért. Napról-napra, óráról-órára születnek az új megnyilvánulások az Egyesült Izzóban is, amelyek mutatják: minden egyes öntudatos dolgozó magáénak érzi a koreai nép szabadságharcát. A múlt héten a szerszámműhelyben alakult új brigád, amely selejtnélküli munkát, az új norma 10 százalékkal való túlteljesítését vállalta. A gép­műhelyben a »Munkaverseny« és a »Komszomol« ifjúsági brigád három­hetes karbantartási munkát fejezett be két hét alatt. Az üveggyárban a cső­húzó kád kemencéjének vályúját — amelynek kicserélésére azelőtt 14 napra leállt a műhely —, 4—5 napi munká­val, a termelőmunka megszakítása nélkül cserélték ki. 900—1000 fokos hőség kisugárzása mellett dolgoztak a tetőtől-talpig aszbesztruhába öltözött munkások, — de sikeresen végrehaj­tották a vállalást. *A termelés zavar­talanságának biztosításáért, a béke­­front magyar szakaszának erősítéséért tettük!» — mondták a munka befejez­tével. Ez a cél vezette Kisztinger Józsefet és Picker Ignácot, a gyár két ország­szerte ismert sztahanovistáját is, ami­kor múlt héten felkeresték az üzem­bizottságot. Mindketten felajánlották, hogy hol teljesítik túl új normájukat. És e névsor napról-napra új nevekkel sza­porodik ... A műszaki vezetés a versenyválla­­lás teljesítésének technikai előfeltéte­leit dolgozta ki. Minden egyes üzem­rész, a gépszerkesztés, a műveletterve­zés, az üzemiroda és anyagbeszerzés, a határidőiroda, a szerszámkészítés, a szerszámműhely, a raktárak, az elő­készítő, a gépműhely, előkalkuláció, revízió, szerelés, csomagolás és a műhelyfőnökség részére pontos tervet dolgoztak ki. Ezek a tervek biztosí­t­ják,­­ hogy a folyamatosan, fennakadás nélkül készüljenek a gépek, amelyeket az Egyesült Izzó munkásainak béke­­szere­tete, harcos békeakarata hív életre. Ráhel­y Ferenc, a gépműhely fő­művezetője már az új brigádok össze­állításán dolgozik, amelyek a tíz gép alkatrészeit készítik. Egy héttel előbb elkészítik minden munkapadra a le­v­­felbontást. Bevonják a koreai felajánlás teljesítésébe a műhely legfiatal­abbjait, az augusz­tusban felszabaduló 50 iparostanulót is. Az ifik különösen büszkék rá, hogy elsős nagy munkájukat a koreai felaján­lásként készülő új gépekhez végzik. Mojzes János, aki elsők között csatla­kozott Kisztinger József verseny, felhívásához azt mondja: »Ezzel a munkafelajánlással is megmutattuk hogy fokozzuk a harcot a háborúvá fenyegető imperialisták ellen, két ke­zünk munkájával támogatjuk a korea nép szabadságharcát!« Pioker Ignác elvtárs, az ország leg­jobb gyalusa nemcsak a maga felett ér­entes­ munkáját, az új norma túl­teljesítését adja a felajánlás teljesíté­séhez, hanem nyolc munkatársa taní­tásával is elősegíti annak sikerét .Amit vállaltunk, teljesítjük. Ezzé bizonyítjuk be hűségünket a béketábor népei és a békeharcunkat vezető nagy Szovjetunió iránt!» — A világ valamennyi dolgozóié­nak össze kell fognia a béke ügyéért a béketábor megerősítéséért — Így kezdte a műhely valamennyi dolgozó­jának nevében felszólaló Kiszlinge József szavait hétfőn délben, az ünnepélyes röpgyűlésen. Majd bejelen­tette az Egyesült Izzó gép, és szer­számgyártásának valamennyi dol­gozója kész a tíz gép terven felüli el­készítésére. — Ezzel bizonyítjuk be hogy harcos munkásai vagyunk a bé­kének, hű fiai Pártunknak, törhetetlen hívei a Szovjetunió vezette béketábor ügyének... " Kisztinger­ József beszédét a felszó­lalások hosszú sora követte. S vala­mennyi felszólalásban ismétlődött:"* 1 »a koreai­ hét, a koreai munkafelajánlás sikeréért új normámat 5—10 százalék­kal emelem, a selejtet 2—3 száza­lékra csökkentem«. A röpgyűlés után pedig újult lelkesedéssel, még nagyobb lendülettel indult meg a munka.­ S a műhelyben csakhamar megjelentek az új munkadarabok rajzai, amelyeken kék bélyegző hirdeti: »El a kezekkel Koreától! Megvédjük a békét!« új normájukat 20 százalékkal túlteljesítik és ezzel megindították a gépműhely dolgozói között az új versenymozgal­­mat, amely megteremti a gépgyártás koreai mun­kafelajá­nlásának teljesíté­sére a reális alapot. A munkafelajánlás: 10 új gép legyártása decemberig, terven felül. Úgy, hogy a terv se szenvedjen csor­bát. A munka felajánl­ás végrehajtói: a gép- és szerszámgyártás mintegy 600 dolgozója. Valamennyien megmozdul­nak, hogy a vállalt feladatot sikerrel teljesíthessék. A gépműhely verseny­­tábláján Kisztinger József versenyfel­hívása mellett ott sorakoznak a nevek: Szlovák, Stocker, Szabó István, Ke­resztesi, Davida, Mojzes­ János, Fekete Sándor, Nagy Tibor... 28 marós, gyalűs esztergályos, akik csatlakoztak a felhíváshoz és maguk is 20 százalék­

Next