Népszava, 1950. szeptember (78. évfolyam, 203-228. sz.)

1950-09-01 / 203. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! a# NÉPSZAVA A magyar dolgozók felháborodottan tiltakoznak az amerikai imperialisták kínai provokációja ellen Súlyos börtönbüntetésre ítéltek négy árurejtegetőt A MAGYA R S ZA K S­Z ERV E Z E T E K K Ö Z P • i W* . - : •; ’** *i\ j - \y‚ . .* ' •*» V.:,,-; -TT-iV v-*V .‘¿1. ÖN TI LAP­J­A I 78. ÉVFOLYAM, 203. SZÁMAra 50 fillér 1950 SZEPTEMBER 1. PÉNTEK Új, nagy erőmű épül Sztálingrádnál a Volgán a Kaspi-tengermenti vidékek öntözésére és vízellátására A Szovjetunió minisztertanácsának határozata Néhány napja csak, hogy nyil­­vánosságra került a Szovjetunió minisztertanácsának rendelete a kujbisevi erőmű építéséről. A Szovjetunk minisztertanácsa most újabb hatalmas vízierőmű építését rendelte el, amely Sztálingrádnál épül a Volgán és évente 10 mil­liárd kilowattóra elektromos ener­giát termel. A nagyjelentőségű minisztertanácsi határozat szövege a következő: Nagy népgazdasági jelentőséget tulajdonítva azoknak az intézkedé­seknek, amelyek biztosítják: a) a Kaspi-tenger környéke ég­hajlati viszonyainak megjavítását, amely egyik legkomolyabb forrása a volgamenti aszálynak; b) A Kaspi-tengermenti síkság északi része puszta és félpuszta vi­dékeinek meghódítását az állat­­tenyésztés és a földművelés széles­körű fejlesztésére; c) a volgántúli terület déli vi­dékeinek öntözését a belterjes és állandó földművelés fejlesztésére; d) a Szárpin-alföld, a Fekete Földek és a Nogai sztyeppe vízzel való ellátását és öntözését az állat­­tenyész is széleskörű fejlesz­tésére, ipari jelentőségű erdők és az aszály­tól védő erdők telepítésére; és a volgamenti terület köz­pontjának és a Központi Fekete­föld Övezet területeinek elektromos energiával való pótlólagos ellátá­sát; f) és a Volga alsó folyású hajó­zási viszonyainak megjavítását, a Szovjetunió minisztertanácsa elhatározta: | | | Vízierőmű építését a Volgán III Sztálingrád kerületében, nem kevesebb, mint egymilliókétszáz­ezer kilowatt teljesítménnyel, mely évenként átlagosan körül­belül tízmilliárd kilowattóra elek­tromos energiát termel. A vízierőmű építését 1951-ben meg kell kez­deni és teljes kapacitással 1956- ban kell üzembehelyezni.­­ 2 . A sztálingrádi vízierőmű elek- I­­­­tromos energiáját a követ­kezőképpen osszák el: a) Moszkvának nég­ymil­lárd kilo­wattóra évenként; b) a Központi Feketeföld Övezet területeinek egy­­milliárdkétszázmillió kilowattóra évenként; c) a sztálingrádi, sza­­ratovi és asztraháni területeknek kétmilliárdnyolcszázmillió kilowatt­óra évenként; d) a Volgán túl és a Kaspi-tenger környékének öntözé­sére és a földek vízzel való ellátá­sára kétmilliárd kilowattóra éven­ként. 3. Az alábbi építkezéseket kell elvégezni: új Sztálingrádi szabadesésű fő­­öntözőcsatornát és vízellátórend­szert építsenek a Kaspi-tenger­­menti alföld és’­’ki részének a Volga és az Ural között fekvő körülbelül hatmillió hektár kiterje­désű területének a sztálingrádi víz­tárolóból történő öntözésére. b) öntözőrendszert építsenek ki a sztálingrádi vízierőműtelep elek­tromos energiái­nak felhasználása alapján egymillióötszázezer hektár föld öntözésére a Volga és az Ural folyók között, a sztálingrádi vízellátó csatornától északra és ugyancsak a volga—ahtubini ár­területen a Kaspi-tengermenti ke­rületek vízzel való ellátására. c.) Csatornákat és vízellátórend­­szereket létesítsenek a Szarpin­­alföld, a Fekete Földek és a Nogaj sztyeppe körülbelül ötmillió ötszáz­­­ezer hektár kiterjedésű földjeinek tűzzel való ellátására és öntözésére. d) Homokmegkötőerdőt telepítse­nek a vízzel ellátott területeken (a Kaspi-tenger melléke és a Szar­­pín-alföld, a Fekete Földek és a Nogaj sztyeppe) és öntözőrendszert a jobb földek öntözésére, a legelte­tés megszervezésére és az állat­­tenyésztés nagy méretekben való fejlesztésére. 4. A sztálingrádi vízierőmű épí­tésének elvégzésére «Sztálin­­grád-gidrosztroj« néven építőszer­vezetet kell létrehozni. A Sztálin­­grád-gidrosztroj vezetője F. G. Lo­ginov elvtárs és az építkezés fő­mérnöke S. A. Medvegyev elvtárs lesz. 5. Minden, a sztálingrádi vízi­­erőmű és a sztálingrádi fő­csatorna, valamint a Szarpin­­alföldnek, a Fekete Földeknek és a Nogaj sztyeppének a Volga és a Terek folyókból történő öntözésére szolgáló főcsatornák építésével kapcsolatos tervező- és kutató­munka elvégzését a Gidraprojekt (S. Ja. Zsuk elvtárs) végzi. A sztálingrádi vízierőmű tervezésénél gondoskodni kell a vasúti fővonal számára az áthidalásról a Volga folyón át. A villamoserőművek miniszté­riuma dolgozzon ki tervet az energetikai rendszereknek fejleszté­sére, amelyek a sztálingrádi vízi­­erömíőtől fogják kapni a villamos­energiát. I n I A Szovjetunió mezőgazda- t * *­ sági minisztériumát meg kell bízni, végezzen kutatásokat, állít­son össze tervet és hajtsa végre az építő munkálatokat: a) A volgántúli egymillióötszáz­ezer hektár föld öntözésére vonat­kozólag; b) a Kaspi-tengermenti alföld­nek a Volga és az Ural folyók közti északi részén, körülbelül ösz­­szesen hatmillió hektár földnek víz­zel való ellátására és öntözésére a sztálingrádi víztárolóból; c) a Szárpin-alföld, a Fekete Föl­dek és a Nogaj sztyeppének, össze­sen körülbelül ötmillióötszázezer hektár területnek, a Volga és a Terek folyókból történő vízellátásá­val és öntözésével kapcsolatos ter­vek kidolgozása során figyelemmel kell lenni a villamosenergia be­vezetésére a földművelésbe­n villa­mos szántás stb.) elsősorban az újonnan öntözött földeken. A Kaspi-tengermenti alföld ___északi részében, továbbá a Volga és az Ural folyó között a sztálingrádi vízelárasztó csatorná­tól északra, valamint a Szarpin­­alföldön, a Fekete Földeken és a Nogai sztyeppén létesítendő erdő­­ültetéssel a következő szerveket kell megbízni: az állami alap föld­jein a Szovjetúnió erdőgazdasági minisztériumát, a kolhozföldeken a Szovjetúnió mezőgazdasági mi­nisztériumát és a szovhozok föld­jein a Szovjetúnió szovhozü­gyi mi­nisztériumát. A Szovjetúnió szovhozügyi ____ minisztériumát meg kell bízni nagyszabású állattenyésztő szovho­zok létesítésével a Kaspi-tenger­­környéki alföld északi, a Szarpin- fföld, a Fekete Földek és a Nogai sztyeppe vízzel ellátott és öntözött területein. Meg kell bízni a Szovjetúnió erdőgazdasági minisztériumát 10. szovhezügyi és mezőgazdasági mi­nisztériumát, hogy a Szovjet Tudo­mányos Akadémiával és a Leninről elnevezett Országos Mezőgazda­sági Akadémiával együttesen ter­veket dolgozzanak ki erdőültetvé­­vek létesítésére és erdőgazdasági intézkedések megtételére annak ér­­­­dekében, hogy megkössék a homo- vonják Koreából, hogy az adott pro­kot a Kaspi-tenger körüli alföld területén, a Volga és az Ural közötti földeken, valamint a Szár­pin-alföld, a Fekete Földek és a Nogai sztyeppe területén. Meg kell bízni a Szovjetúnió mi­nisztertanácsa mellett működő mezővédő erdőövezeti főigazgató­ságot az erdőültetési és erdő­­gazdasági intézkedések általános vezetésével és az erre vonatkozó tervek összeállításának összehan­golásával. Meg kell bízni a Szovjetunió szovhezügyi minisztériumát és 11. mezőgazdasági minisztériumát, dol­gozzon ki intézkedéseket az állat­tenyésztés fejlesztésére és legelők létesítésére a Kaspi-tenger melletti alföld északi részének, a Szarpin­­aiföld, a Fekete Földek és a Nogai sztyeppe vízzel ellátott és öntözött területein. Szeptember 14-e és 17-e között rendezik az ötéves tervkölcsön első nyereményhúzását A kitűzött időnél két héttel koráb­ban, szeptember 14-e és 17-e között rendezik meg az ötéves tervkölcsön nyereménykötvényeinek első sorsolá­sát. Mivel a háromnegyedmilliárdos tervkölcsön túlnyomó részét a dolgo­zók nyereménykötvényekben jegyez­ték, jelentős összegű nyeremény — kö­rülbelül harmincmillió forint — kerül az első húzás alkalmával kisorso­lsra. Ez­után pedig a sorsolásokat félévenként újra megismétlik. A húzás idejének két héttel előbbre hozása szükségessé tette a kötvények kiosztásának meggyorsítását. A válla­latoknak és közületeknek avodent meg kell termniök annak érdekében, hogy minden dolgozónak idejében átadják a kötvényeket. Ezzel biztosítják azt, hogy a kölcsön jegyzői részt vehessenek a nyereménysorsolásban. A kötvénykiosztás munkája befeje­zéshez közeledik. A legtöbb helyen legyőzték azokat a nehézségeket, ame­lyek a munkahelyek szétszórtsága, időközben történt átszervezések és köl­tözködések következtében jelentkeztek. Azoknak a közületeknek és vállalatok­nak, amelyek elmaradtak, a dolgozók érdekében a végelszámolást az Orszá­gos Takarékpénztárhoz haladék nélkül be kell küldeni. A nyereményhúzásokat a dolgozók által javasolt és a pénzügyminisztérium által elfogadott sorsolási bizottság irá­nyítja és ellenőrzi majd. A sorsolási bizottság tagjai a tervkölcsönjegyzés­­ben példát mutató dolgozók, sztahano­visták, kiváló munkások, dolgozó pa­rasztok és értelmiségiek lesznek. Az ötéves tervkölcsön nyeremény­­kötvényei 200 forintos névértékben ke­rültek kibocsátásra. A kisebb kölcsön­­jegyzők érdekeinek megfelelően, fél- és negyedkötvények is kiadásra kerültek. A sorsolásban a nyeremények teljes értékét a 200 forintos — egész — köt­vényekre fizetik­­ki. Az ötvenforintos negyedkötvényekre kihúzás esetén a nyeremény negyedrésze, a százforintos félkötvényekre a nyeremény fele jut. Azonos sorszámmal tehát a 200 forin­tos kötvényből egyet, a 100 forintos­ból A és B meg­­dőléssel kettőt, az 50 forintosból A, B, C, D megjelöléssel négyet bocsátottak ki. Amerikai légikalózok újabb provokációs támadása a Kínai Népköztársaság területe ellen A kínai népi kormány a Biztonsági Tanács haladéktalan intézkedését követeli Az Új Kína ügynökség közli, hogy a Koreában működő agresszív amerikai haderők repülőgépei is­mét benyomultak a Kínai Népköz­­társaság területére és kínai pol­gárokat öltek és sebesítettek meg. Csu En Laj, a központi népi kormány külügyminisztere ezzel kapcsolatosan újabb táviratot intézett Malikhoz, az Egyesült Nemzetek Szervezete Bizton­sági Tanácsának elnökéhez és Trygve Lic-hez, az ENSZ főtitkárához. Köve­telte, hogy a Biztonsági Tanács hala­déktalanul tegyen hatékony intézkedé­seket a Koreában működő amerikai agresszív erők támadása kiterjesztés­ének megakadályozására és a Koreába benyomult amerikai erők kivonására. A távirat szövege a következő: Az augusztus 27-én történt incidenst követően a Koreában működő agresszív amerikai erők hadirepülőgépei augusz­tus 29-én ismét benyomultak a Kínai Népköztársaság légiterébe és több kínai polgárt megöltek és megsebesí­tettek. Augusztus 29-én 17 óra 45 perckor négy amerikai vadászgép Korea felől közeledve benyomult Kína területe felé és légi felderítést végzett a ku­antiani körzetben fekvő Lakoszlao felett, a Jalucsian folyó jobbpartján. Ezután to­vábbrepültek a Jalucsian folyó jobb­partján Csantianbokou felé, körülbelül egy kilométerre Lakoszlaótól. Ott kínai polgári hajókra lőttek, megöltek egy kínai halászt és két másikat megsebe­sítettek. 17 óra 50 perckor ugyanezek vadászgépek az Anlungtól észak­keletre fekvő Koloucsi felett jelentek meg, ismét lőtték polgári hajóinkat, megöltek három kínai halászt, súlyosan megsebesítettek kettőt és könnyen megsebesítettek három másik halászt. A Koreában működő agresszív ame­rikai erőknek ezek a folytatólagosan el­követett provokációs gaztettel szembe­tűnően leleplezték és bizonyították az Egyesült Államok kormányának szán­dékát, hogy a háborút kiterjessze és megbontsa az egyetemes békét. A Kínai Népköztársaság központi népi kormányának nevében ezennel ismét vádat emelek az Egyesült Nem­zetek Szervezete előtt és követelem, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa haladéktalanul tegyen augusztus 27-i előterjesztése alapján hatékony intéz­kedéseket, hogy az agressziójuk kiter­jesztésére törekvő, Koreában működő agresszív amerikai erők hasonló cse­lekményei megszűnjenek és az agresz­­szív amerikai erőket haladéktalanul ki­Az antungi repülőtér ellen intézett amerikai támadás áldozatainak száma négyre emelkedett. Szun Ju Vei repülőtéri munkás belehalt sebesülésébe. Az amerikai támadás négy áldozatát a kiaotungi tartományi kormány kül­döttségének jelenlétében­­emelték el. A kormányküldöttséget a Kínai Kom­munista Párt tartományi szervezete vezetőségének egyik tagja vezette. A kormány­­küldöttei meglátogatták az amerikai támadás sebe­sül­tjeit és közölték velük, hogy a kormány gon­doskodik családtagjaikról. A Literaturnaja Grzeta beszámol az amerikai légikalózok barbár támadásá­ról. »Nemcsak a repülgépek jelzései — írja a lap — árulták el az óceánon­­túli gengsztereket, hanem az egész világ előtt ismeretes rablócselekede­­teik is. Amikor minden becsületes em­­ber szívét harag és fájdalom tölti el, minden országban tiltakozó hangok hallatszanak a koreai barbár bomba­­támadások miatt, az amerikai agresszorok hosszú bűnlajstromukra sajátkezűig még egy véres gaztettet jegyeztek fel.« A harag hangjai hallatszanak Peking utcáin: »Ki az amerikaiakkal Koreából és­­ Tajvanból!«, »Nem engedjük vá­­­­rosaink bombázását!« — írja pekingi tudósításá­ban Viszokov elvtárs, a Pravda pekingi tudósítója. — Az amerikaiak által Antungban ki­ontott kínai vér lángoló gyűlö­lettel tölti el a nép szívét, az új világháború gyújtogatói ellen.­o­bléma többé ne váljék komoly mére-­­ Csu En Lej, a Kínai Népköztársi­­­tűvé. Nagyon is szükségesnek vélem, ság központi népi kormányának kür­­hogy ezeket az intézkedéseket haladék- ügyminisztere, talanul megtegyék.­­ Peking, 1950 augusztus 30. Az Antungban kiontott vér lángoló gyűlölettel tölti el a kínai népet a háborús gyújtogatók ellen Több mint 13 millió koreai írta eddig alá az amerikai agresszió elleni tiltakozó iratot A phenjani rádió jelentése sze­rint Korea Egységes Demokratikus Hazafias Arcvonala Központi Bi­zottságának elnöksége szerdán ülést tartott, ahol beszámoltak az aláírásgyűjtési mozgalom eddigi eredményeiről. A koreai nép nyi­latkozatát, amelyben követeli az amerikai agresszió haladéktalan megszüntetését, minden idegen csapat kivonását Koreából és a h­sziamanista fűárulók bíróság elé állítását , augusztus 27-ig 13,319.102 ember írta alá. A köz­­társaság déli részében 7,919.761-en, északi részén 5,399.341-en írták alá az ívet. A békeharc fokozására szólítja fel a német népet a Béke Híves Német Bizottsága A Béke Mivel Német Bizottsága szeptember 1-én felhívást intézett a Német Demokratikus Köztársaság lakosságához abból az alkalomból, hogy 1­ évvel ezelőtt következett be a német fasiszták támadása. Lengyel­­ország ellen. — A második világháború sebei még nem gyógyultak be. — hangoz­tatja a felhívás —, az elpusztított vá­rosok még nem épültek újjá, de már előkészítik a még sokkal borzalma­sabb újabb háborút. — A mai háborús uszítók nyilatko­zataikban sokszor a wielk szavait használják. Az izgatás mellett — úgy, mint, Hitler — betiltanak lapokat, letar­tóztatják a béke harcosait és elnyomják a demokratikus szervezeteket. A Béke Hívei Német­ Bizottsága rá­mutat ezekre a jelenségekre és felszá­ntja a béke barátait, hogy minden esz­közzel forduljanak szembe a háborús propagandával.

Next