Népszava, 1951. május (79. évfolyam, 101-124. sz.)

1951-05-03 / 101. szám

Világ proletárjai egyesüljetek!­o* NÉPSZAVA A legyőzhetetlen erő és a békés építőmunka felejthetetlen ünnepe Moszkvában Hatalmas béketüntetések világszerte május elsején AGYAR SZA V E TI T E­K KÖZPONT I L 79. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1951 MÁJUS 3. CSÜTÖRTÖK BÉKEHARCUNK LENYŰGÖZŐ SEREGSZEMLÉJE A HETEDIK SZABAD MÁJUS ELSEJÉN Csak a szabadság teremthet ilyen derűt, ilyen szívből jövő lelkesedést! Egy boldog ország öntudatának, erején­ek, bizakodásának hangjai­­töltötték be az ünnepi Hősök­ terét május 1-én. Az ötéves terv megvalósítója, a dolgozó nép köszöntötte a hűség és hála megnyilatkozásával szívét és agyát, a Pártot és Rákosi elvtársat. Egy szabad nép köszönte meg eredményeivel a Szovjetúnió adta­ szabadságot, Sztálin elv­társ atyai barátságát. Nép és néphadsereg — biztonságunk, békés életünk hadoszlopai vonultak fel: esztergályosok és hadi­hajósok, tisztiiskolások meg kovácsok — egyenruhában és mindennapi öltö­zékben —, de valamennyi szemében a harcosok tüze és ereje fénylett. Felsorakoztak a néphadsereg tömör, fegyelmezett, kemény oszlopai.­­A­ levegőben fémes csillogású repülőrajok, a térségen a néphadsereg oszlopai, a nép katonái, akik magasra emelik tekintetüket. A tisztiiskolák acélszürke rohamsisakosai, a hadihajósok sötétkék egyenruhában, vakítóan fehér hajtó­kával tisztelegtek a proletárnemzetköziség ünnepén. Elragadtatott taps, a szívekből felszakadó moraj köszöntötte az olajzöld nehézágyúkat, a gépkocsi­kat­. Nyurga, magas katonák vonultak el. A tribünön felkiáltott egy munkás­asszony: »Megnőttek a mi gyerekeink!« S egy férfi felelt neki: »Kiegyene­sedtek!« A katonai díszszemle ország-világnak■ megmutatta, hogy a béke hadserege fegyelmezett, öntudatos, jól képzett. Az osztagok élén tábornokok haladtak, újfajta tábornokok, a katonák édes testvérei , akik szeretik és tanítják kato­náikat. Néphadseregünk fegyverei, nehéz ütegeink és tankjaink, államvédelmi hatóságunk nagyszerű Alakulatai a háborús uszítókat, az asszony- és gyermek­gyilkosokat figyelmeztetik, hogy megvédelmezzük életünket, megvédelmezzük alkotásainkat minden fenyegetéssel szemben. Farkas elvtárs egész népünk büszkeségével és szeretetével tartott csapat­­szemlét s a néphadsereg zúgó, áradó hajrája egyként szólt az ózdiaknak, a diósgyőrieknek, a csepelieknek s újonnan született szocialista termelőszövet­kezeti városaink dolgozóinak. A díszszemle után megindult a dolgozók százezreinek áradata: a csepe­liek, az újpestiek, a kispestiek, a váci útiak, az óbudaiak, az ötéves terv harcosai, akik jó szerszámmal, egész tudásukkal harcolnak a szocializmusért. »Szovjet mester járt nálunk, több és jobb acélt termelünk­« — emlékezett a csepeli acélöntők felirata Amoszov elv­társ látogatására. »Éljen a béke atyja, a nagy, a szeretett Sztálinié — így szólt a MA­VAG dolgozók szívéből a felkiáltás. A nép szeretete és gyűlölete viharzott a levegőben. Szeretete a Párt iránt, a nagy, Szovjetúnió iránt,— és gyűlölete azok felé, akik a békét fenyegetik, akik a gyilkos fegyvereiket készítik elő. És hangot kapott a gyűlölet kifejezésére a gúny is. A nép gúnyos humora pellengérezte ki azoka­t a csatlósállamokat, amelyek Truman ágyúját vontatják. És a nép gyűlölete vált rajzzá a csepeliek menetében, amikor két kovács Tito fejét kalapálta. A tribün előtt, amelyen Rákosi elvtárs foglalt helyet, fergetegessé nőtt ez éljenzés s a menet egyetlen forró szívdobogássá vált. És Rákosi elvtárs szeretetteljes tekintetében, mosolyában összegyűlt és visszatükröződött az egész dolgozó nép szeretete és mosolya. Népes munkáscsaládok, nagymamák és unokák jöttek el, hogy láthassák és üdvözölhessék Rákosi elvtársat. Sztaha­novisták, tapasztalt öreg munkások és kék egyenruhás ipari tanulók néztek ragyogó arccal a tribün felé s mikor már elhaladtak mellette, vissza-vissza­­tekintgettek. Külön kell szólni az MNDSZ elragadóan szép menetéről. Mind meg­annyi virágcsokor, úgy nyitottak ki újabb és újabb asszonycsoportok a menet­ben. Itt is, ott is felhangzott a büszke megállapítás: »Nagyot nőttek az asszonyaink tavalyhoz képest!« S valaki megjegyezte: »Már­pedig az asszonyok hangulata a család hangulata is!« A dolgozó nők ezrei pedig egyre áradtak, fehér­ blúzok, piros fekötők, kék szoknyák, sokszínű májusfa a kézben — mindez felejthetetlen színnel gazdagította a menetet. Anyák gyermekkocsikkal, női­ honvédek, postások, vasutasok, mind-mind azt bizonyították, hogy a mi felszabadult asszonyaink az élet valamennyi területén megállják a helyüket Utánuk pedig — az anyák után — a­­gyermekek, az úttörők, azok, akik jó tanulással harcolnak a békéért, a szocializmusért! Hosszú órákon át özönlött így a nép: az ötéves terv, a béke népe. Hosszú órákon át­­— a százezrek dübörgő léptei nyomán — hallani lehetett az egész ország szívdobogását. A hetedik szabad május 1-e meg­ünneplésére napok óta lelkesen ké­szültek a főváros, az ország dolgozói. Ünnepi színt öltöttek a gyárak, üze­mek, lakóházak. Díszbe öltözött a Hősök­ tere, hogy méltó legyen a nagy ünnephez, sokszázezer fővárosi dol­gozó színpompás felvonulásához. A tér közepén, egészen közel a Dózsa György­ út és a Sz­­álin-út tor­kolatához, 25 méter magasan vörös alapon másfélméteres fehér Petrik kö­szöntik május 1 -ét. A betűk felett szinte lángol a kis vörös zászlókból kirakott -hatalmas- l-es.­ GV. í©emelvény középső részén­ zászlók erdeje és vörös, csillag­­ fogja­ körbe nagy taní­tóink, Lenin, Sztálin,és a legelső ma­gyar békeharcos, Rákosi Mátyás elv­­társak aranyszegélyes arcképét. A diszem­elvény két oldalán, nemzetük zászlaja alatt a nemzetközi munkás­­osztály, a békeharc vezetőinek arc­képei láthatók: Molotov, ,Vorosilov, Malenkov, Thor­ez, Wilhelm Pieck, Togliatti, Ho Si Minh, az emelvény másik oldalán Mao Ce Tung, Bicryt, Kim Ir Szen, Gottwald Gheorghiu- Dej, Cservenkov és Enver Hodzsa elvtársak arcképei. , Már kora reggel óta hatalmas tö­meg veszi körül a Hő­sök­ terét, várja a felejthetetlen felvonulást. Egymás­után érkeznek a díszemelvényhez a meghívottak: a Párt vezetői, a mi­nisztertanács, az Elnöki Tanács és tag­jai, külföldi, vendégeink,­­ élükön a Szovjetunió szakszervezeteinek kül­döttségével,­ a termelésben, a tudo­mányos munkában, a művészeti élet­­ben élenjárók, sztahanovisták, munkaérdemrendesek, Kossuth-díja­sok. A dísztribünön foglalnak helyet a baráti államok diplomáciai testü­letének képviselői: J. D. Kiszeljov, a Szovjetúnió és Huan Cen, a Kínai Népköztársaság magyarországi nagy­követe és a többi baráti ország kép­­viselője. Ott vannak az írószövetség I. Kongresszusára Budapestre érke­zett külföldi küldöttek: Borisz Pole­­voj, Szemjon Babajevszkij, Konsztan­­tyin Fegyen, Sztálin-díjas írók, Martin Andersen Nexe, a világhírű dán író és a többiek. Nagy taps fogadja a tribünhöz ér­kező Gerő Ernő és Révai József elv­társat és a Párt Politika­ Bizottságá­nak többi tagját,­ Dobi Istvánt, a­­mi­nisztertanács elnökét. Fergeteges él­jenzés tölti be a Hősök­ terét és a környező utcákat, amikor megérkezik Lenin és­ Sztálin legjobb magyar ta­nítványa, Rákosi Mátyás elvtárs: Békénk-őrei: Néphadsssegiünk katonái.a díszszemlén Rákosi elvtárs a díszemelvényen fogadja a felvonuló százezrek lelkes üdvözlését A díszalakulatok felsorakoznak a Hősök­ terén Már a kora reggeli órákban fel­sorakoztak a díszszemlén részvevő csapatok a Hősök­ terén. Élő falként, hatalmas tömbökben, négyszögalak­ban foglalták el helyüket a díszemel­vény körül. Pont nyolc órakor kürtszó harsant. A Dózsa György­ úti aluljáró felől szürke színű, nyitott katonai gépkocsin megérkezett Farkas Mihály­­ elvtárs vezérezredes, honvédelmi miniszter. A másik oldalról is gépkocsi érkezett. Ebben a díszszemle parancsnoka, Batta István elvtárs, altábornagy fog­lalt helyet. A két gépkocsi a dísz­emelvény előtt találkozott, majd Sajtó István elvtárs, altábornagy jelentést tett Néphadseregünk legfőbb parancs­nokának, Farkas Mihály elvtársnak. A jelentéstétel után Farkas elvtárs a Dózsa György­ út hosszában elhe­lyezkedő díszszázadok felé fordult és köszöntötte őket: »Jó reggelt, bajtár­sak!« Az egész tér, az egész Város­liget, a környező utcák felett zúg a válasz:© »Erőt,, egészséget!« Farkas elvtárs sorban üdvözölte a felvonult alakulatokat: a lövészeket, a hadihajó­sokat,­ az államvédelmi őröket, az­­ál­lamvédelmi határőröket, a gyalogoso­kat, a tüzéreket, a páncélosokat: »üd­vözöllek benneteket május 1-én, a nemzetközi munkásosztály seregszem­léje napján!« — mondotta minden alakulat előtt. És amint továbbmegy­ a kocsival, hogy a következő alakulato­kat köszöntse, zeng-zúg a hajrá. Ezután Farkas elvtárs elfoglalta helyét a dísztribünön, újabb­­ vezény­szó harsog, a megafonok továbbítják végig a ligeten. A felsorakozott egy­ségek feszülten figyelnek az emel­vény felé, ahol Farkas elvtárs honvé­delmi miniszter, az MDP Politikai Bi­zottságának tagja megkezdte, beszé­dét. Farkas Mihály elvtárs: il békéért folyó mozgalmat nem lehet betiltani, mert az ma már az egész emberiség egyetemes ügye — Bajtársak! Honvédek! Tiszthelyet-! A dolgozók mind szélesebb rétegeit ■ talmas lendülettel viszi előre termele­­tesek! Tisztek és Tábornokok! Elvtár- I átfogó szocialista­ munkaverseny ha-I­zünket, az építkezést, népünk alkotó­jak! Budapest Dolgozó Népe! Szere­tett külföldi vendégeink! A­­Magyar Népköztársaság minisztertanácsa és a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége nevében szeretettel kö­szöntöm Önöket május 1-én, a nem­zetközi munkásosztály harcos sereg­szemléje napján. — A hetedik szabad magyar május el­sejét dolgozó népünk a béke védelme és a szocialista termelés újabb győzelmei­nek jegyében ünnepli meg. Újra azok­nak lett igazuk, akik töretlenül bíznak a magyar munkásosztály erejében, a szocializmus­­ügye iránti hűségében, dolgozó parasztságunk és a néphez hű értelmiség munka- és hazaszereteté­ben.­­ Az ötéves terv­­második évének­­ első negyedéről szóló jelentés szám­adatai igazolják, hogy a felemelt tervet munkásosztá­lyunk, a dolgozók milliói nem­csak teljesítették, de túl is szárnyalták. A kongresszusi zászlót­­ viszik a menet­ élén az RM­­ dolgozói

Next