Népszava, 1952. február (80. évfolyam, 26-50. sz.)

1952-02-01 / 26. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! W­m­i­VI­n­C* IV nyvA Éljen a magyar sajtó napja! JHI £i Jp |9­4ui­A­W­A Éljen a 18 éves Szabad Nép! | A MAGYAR SZAKS 80. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM m­R V­E­Z­E­T­E­K K­Ö­­LP O■ n­t­i­l­a áRA 50 FILLÉR 1952 FEBRUÁR 1. PÉNTEK Éljen a Magyar Sajtó Napja! Ma ünnepli dolgozó népünk a Szabad Nép születésének 10. év­fordulóját és először a Magyar Sajtó Napját. A dolgozó százezrek ünnepe ez, mindannak a száz- és százezer dolgozó embernek ünnepe, aki a Szabad Néptől, kommunista, népi demokratikus újságjainktól napról napra fokozódó segítséget vár és kap a szocializmus építésé­nek nagy munkájában és aki e segítség révén napról napra szo­rosabbra fűzi kapcsolatait a sajtó­val. A szocializmus építésének ünnepe ez, mert a kommunista, a népi de­mokratikus sajtó fejlődésén is vilá­gosan lemérhetjük azt a hatalmas munkát, amelyet népünk az új, bol­dog, szabad, szocialista Magyar­­ország létrehozásáért elvégzett. A magyar újságírás sohasem ismert olyan lapot, mint pártunk központi lapja, a Szabad Nép, amely elterjedt­ségét, példányszámát, olvasottsá­gát és befolyását tekintve, méltán nevezhető sajtó­óriásnak. De nem ismert a magyar sajtó azelőtt olyan lapokat sem, mint a megyei párt­lapok, az üzemi lapok, a szakszer­vezeti sajtó és más lapjaink. Hatalmas mértékben megnöveke­dett lap- és folyóirathálózatunk dolgozó népünk megnövekedett igé­nyeit tükrözi és azt a szükségletét, hogy mind szélesebb és szélesebb körben alkalmazzuk Lenin és Sztálin tanításait, valamint pár­tunk, dolgozó népünk szeretett ve­zére és tanítója, Rákosi Mátyás elvtárs útmutatásait egész építő­­munkánkban. A sajtó fejlődése, el­terjedtsége, olvasottsága azt jelzi, hogy megnövekedett, megizmoso­dott népünk harcos akarata, hogy népünk egyre többet és többet kö­vetel magának a munkából, alko­tásból, a harcból, mert pártunk ve­zetésével az ország gazdájává lett, tudja, mit épít és tudja, hogy ma­gának épít. A magyar sajtó ünnepe a béke­harc ünnepe, mert ezen a napon a dolgozó százezrek olyan újságokat ünnepelnek, amelyek a nagy Sztálin vezette nemzetközi béke­tábor harcos szószólói, nap nap után kíméletlen harcot folytatnak az imperialista háborús gyújtoga­tók ellen, fáradhatatlanul fedik fel az imperialista ellenség aknamun­káját, leplezik le az amerikai mo­nopoltőke és fullajtársai, közöttük a hazánk határain acsarkodó fasiszta Tito-banditák provokációit és ne­vén nevezik az ellenséget. A ma­gyar sajtó napján olyan újságokat ünnepelünk, amelyek nap nap után a megcáfolhatatlan és legyőzhetet­len tények erejével bizonyítják a szocialista tábor feltartóztathatat­lan növekedését, a szocializmus anyagi alapjainak megszilárdulá­sát és ezzel szoros összefüggésben a béketábor fokozódó harcát az egész világon. A mi újságjaink ele­ven kapcsolatot jelentenek a szocia­lizmust építő magyar munkások és dolgozók, valamint a Szovjetunió vezette nemzetközi béketábor dol­gozói között, mert naponta ennek a tábornak világot átfogó frontjá­ról közölnek mozgósító, harcra buzdító és szervező hadijelentése­ket. Dolgozóink magasra emelik újságjainkat, amelyek bátor szóval és dolgozó népünk egész szívéből közvetítik koreai testvéreinknek a magyar nép szolidaritásának­­ és harcos együttérzésének üzenetét. De éppen azért, mert a magyar sajtó napján új típusú sajtót, a szovjet sajtó példáján nevelkedett sajtót, a lenini-sztálini tanításokat megvalósító sajtót ünneplünk, ez az ünnep számunkra azt a kötele­zettséget jelenti, hogy még jobban az előttünk álló harci feladatokra összpontosítsuk figyelmünket. Kom­munista, népi demokratikus saj­tónk legnagyobb győzelmének ne­vezhetjük, hogy mindinkább a dol­gozó tömegek által írott sajtóvá válik. Ez megmutatkozott az elmúlt hó folyamán országszerte lefolyt munkás- és parasztlevelező konfe­renciákon. Megmutatkozik minden­nap lapjaink hasábjain, de legjob­ban, legvilágosabban abban a se­gítségben, amelyet sajtónk nyújt a terv teljesítéséért és túlteljesítéséért sajsó küzdelemben. Gerő Igtv­ázs a nemrégen lefolyt országos aktíva­­értekezleten azt mondotta ezzel kapcsolatban, hogy »a terv sikeres teljesítéséhez komoly segítséget nyújtott a sajtó és mindenekelőtt pártunk központi lapja, a Szabad Nép­. A sajtó munkásai most arra törekszenek, hogy még hatéko­nyabb, még nagyobb segítséget nyújtsanak a terv teljesítéséhez és túlteljesítéséhez. Mind nagyobbak a követelmé­nyek, amelyeket a párt politikája és a dolgozó nép szocialista építő­munkánk egész széles frontján a sajtó felé támaszt. Ezeknek a kö­vetelményeknek sajtónk csak akkor tud eleget tenni, ha következetesen alkalmazza a szovjet sajtó tapasz­talatait, ha magas eszmei színvona­lon, kérlelhetetlen következetesség­gel harcol a párt politikájának megvalósításáért, ha fáradhatatla­nul szélesíti és mélyíti tömegkap­­csolatait, ha a bolsevik kritika és önkritika eszközeivel az építő­munka hiányosságaira mutat, ha minden munkás, minden dolgozó paraszt, minden értelmiségi való­ban nélkülözhetetlen harci eszkö­zévé válik. Ezeknek a harci feladatoknak a jegyében ünnepeljük a magyar sajtó napját. A sajtó munkásai ezt a napot is a bolsevik kritika és ön­kritika jegyében ünnepük meg Sikereink mellett nem felejthetjük és nem felejtjük el hiányosságain­kat. A szovjet sajtó példáját kö­vetve, emelnünk kell sajtónk színvo­nalát. Dolgozó népünk fokozott igényei azt követelik, hogy nagy tájékozottsággal, alapossággal tár­gyaljuk a sajtó hasábjain, minden vonatkozásukban a békeharc kérdé­seit, a szocialista építőmunka kér­déseit az országos jelentőségű fel­adatoktól a részletkérdésekig. Saj­­tónk nyelvét meg kell javítani és a jó magyar nyelvért folytatott harcban a sajtót magát éles fegy­verré kell kovácsolni. Segíteni kell a dolgozó tömegeket a kultúra valamennyi értékének megismeré­sében, elsajátításában. Az ismeret­terjesztés, a nevelés és a bírálat minden eszközével a kultúrforrada- lom kibontakozását kell elősegíteni. Sajtónknak éberen kell őrködnie dolgozó népünk harcos, marxi­leuiai világnézetének kialakulása fölött és következetesen harcolnia kell az idegen, kozmopolita, ellen­séges nézetek becsempészése és be­­csempészéi ellen. Népszerűsíteni kell a klasszikus magyar irodal­mat. Terjeszteni kell és népszerű­síteni a szovjet kultúrát, a szovjet irodalmat és művészetet, a haladó emberiség élenjáró kultúráját. De támogatni és segíteni kell az új magyar irodalmat is, amely nehéz úttörő munkát végez, hogy meg­elevenítse népünk új arculatú em­bereit: a szocializmust építő mun­kásságot, a dolgozó parasztságot és az értelmiséget. Építő kriti­kával, útmutatással kell ezt az irodalmat a fellendülés útján segí­teni és előrevinni. Igen nagyok és sokrétűek tehát a sajtó előtt álló feladatok, de eddigi fejlődésünk, az a segítség, amelyet népi demokra­tikus kormányzatunk a sajtónak nyújtott és nyújt, biztosíték, hogy feladatainkat meg tudjuk oldani. A kommunista, a népi demokra­tikus sajtó hatalmas fejlődésének kezdeményezője, szervezője és ve­zetője a Magyar Dolgozók Pártja, népünk szeretett vezére és tanítója, Rákosi elvtárs. A Magyar Sajtó Napját olyan időben ünnepeljük, amikor dolgozóink telkes felaján­lásokkal készülnek szeretett Rákosi elvtársunk 60. születése napjára. A dolgozók sokat várnak a sajtó­tól annak a küzdelemnek az ered­ményessége érdekében, amelyet nagyszerű felajánlásaik megvaló­sításáért vívnak. Több szenet, több vasat, acélt, gépet, több köz­szükségleti cikket, jó minőségű és olcsó terméket az országnak — ezek a munkásság harci jelszavai most, amikor a döntő tervév­e sike­réért küzd, amikor vezérünk és ta­nítónk születése napját akarja mél­tóan megünnepelni. Az ipari mun­kásság mozgalmához csatlakozik a dolgozó parasztság színe-java is az leesnem megerősítésé­vel, a tavaszi munkálatok jó elő­készítésével. A terv sikeréért küzdő dolgozók keményen lépnek fel a munkafegyelem megszegői ellen, számonkérik tőlük nemcsak az el­vesztett munkaórákat, hanem a perceket is. A népi demokrácia tör­vényei hatékony fegyvereket nyúj­­tanak a állagy­­­a­lem megszegői elleni küzdelemhez. De ezeket a fegyvereket csak akkor tudjuk eredményesen forgatni, ha a sajtó a nyilvánosság eszközeivel hozzájárul annak az elvtársi lég­körnek a megteremtéséhez, amely­­ben szégyen a munkafegyelem megszegése. Ha jöttünk mi, mest Mnagyák azok, amelyekre a sajtó munkásai, velük együtt a munkáslevelezők ezrei és ezrei, a dolgozó olvasók százezrei és százezrei tekintenek a mai napon. Meggyőződésünk hogy sajtónk pártunk vezetésével, Rákosi Mátyás elvtárs zászlaja alatt be­csülettel meg is felel a dolgozó ésg hozzá fűződő gárakosárfiMÍC • Kohászaink a Rákosi elvtársnak tett fogadalom megvalósításáért, a napi tervek túlteljesítéséért! A Lőrinci Hengermű dolgozói január 30-án befejezték havi tervüket, a Rákosi Művek Martin- és Elektroacélgyár olvasatáról 5,2 százalékkal teljesítették túl január 30-i tervelőirányzatukat Kohászati üzemeink dolgozóira öt­éves tervünk harmadik esztendejében az eddiginél még nagyobb feladatok várnak. Egyre jobban fejlődő nehéz­iparunk több és több acélt, nyersvasat követel. E­m­ek tudatában tettek szocialista kötelezettségvállalást a Lőrinci Hengermű dolgozói is, amikor Rákosi elvtárs 60 születése napjának megünneplésére vállalták, hogy előirányzott tervüket naponta túlteljesítik. A hengersor és a kikészítő műhely három-h­árom bri­gádja versenyre hívta egymást. A brigádok között nemes vetélkedés indult meg: ki lesz az első a napi terv túlteljesítéséért folyó küzdelemben. Január 30-án a hengersor dolgozói győztek. A hengersor Vorosilov bri­gádja 27.1, a Zoja brigád 23.5, a Csapajev brigád pedig 0.5 százalék­kal teljesítette túl napi előirányzatát. A kikészítő műhely dolgozói kimagasló eredményeket értek el ezen a napon. A Petőfi brigád tagjai messze túl­szárnyalták eddigi teljesítményeiket, mert 132.6 százalékra teljesítették előirányzatukat. A Kossuth brigád 109.3, a Táncsics brigád 101.9 száza­lékos tervteljesítést ért el. Az üzem dolgozóinak lelkes munkája ered­ménnyel járt. Január 30-án reggel büszkén jelentették: befejezték e havi tervüket. Ai ózdi kohóüzem dolgozói az elmúlt évben több mint 23.000 tonna nyersvasat adtak terven felül népgazdaságunknak. Az ered­ményen fellelkesülve az ózdi kohászok megújult lendülettel láttak az 1952-es tervév megnövekedett feladatainak megvalósításához. A műszaki vezetés azonban elmaradt a dolgozók ver­senylendülete mögött, aminek követ­keztében nehézségek mutatkoztak a munkaerő és anyagellátás területein. Ennek következtében az ózdi kohá­szok az év első tíz napjában csak 32 százalékra teljesítették előirányzatu­kat. Az elmaradás nagy­­mértékben aka­dályozza a Martin folyamatos mun­káját is, így az egész gyár termelé­sének fékezőjévé vált. A műszaki ve­zetés komoly hibát követett el, ami­kor nem készült fel előre a szüksé­ges téli készletek biztosítására. Az elmaradás miatt kapkodás tapasztal­ható a műszakiak részéről. Minden nap más és más elegyösszeállítást adtak ki a brigádoknak és azokat sokszor még naponta is megváltoz­tatták. Mindennek következtében a hónap második tíz napjában ismét egy szá­zalékkal esett vissza a tervteljesítés. Emiatt Rákosi elvtárshoz írott leve­lükben nem is tudtak az ózdi kohá­szok tervük túlteljesítésére vállalást tenni, hanem csak a negyedévi terv maradéktalan teljesítésére, az elmara­dás behozására tettek ígéretet. Ami­kor a gyár többi üzemének dolgozói értesültek a kohóüzem­ vállalásáról, önkéntes brigádokat küldtek a kohá­szok segítségére. A finom­hengermű, a karbantartóműhelyek és a szolgál­tató üzemek dolgozóiból alakult bri­gádok segítsége rövidesen éreztette hatását. Január 28-án 81 százalékról 86 százalékra emelkedett a tervtelje­sítés s azóta is nap nap után tovább emelkedik. Az ózdi kohó műszaki vezetőinek most elsőrendű feladatuk, hogy követ­kezetes harcot folytassanak az egy­személyi felelős vezetés megvalósí­tásáért. Minden erejükkel küzdeniük kell a dolgozók vállalásai megvalósí­tásához szükséges műszaki előfeltéte­lek megteremtéséért, mert ezzel lehe­tővé teszik az acélmű dolgozói szá­mára is, hogy teljesíthessék népünk szeretett vezérének születésnapjára tett fogadalmukat. A Rákosi Mátyás Művek Martin- és Elektroacélgyárában is kimagasló eredmények születtek ezen a napon. Az egyes kemencéi­ olvasztár-brigádjai heves küzdelmet folytattak Rákosi elvtárs születése napjának tiszteletére tett fogadalmuk teljesítéséért. Az I-es kemencénél Pa­taki József olvasztár-brigádja tét­­napos előnyt szerzett terve teljesíté­sében. A brigád tagjai az első ne­gyedév végéig vállalt 53 tonna több­­termelésből öt tonnát már legyár­tottak. A II-es kemencénél Dubniczki Lajos sztahanovista olvasztár-bri­gádja túlszárnyalta Patató teljesít­ményét is. A vállalt száz tonna több­­termelésből már 41,5 tonnát elkészítet­tek- s tervük teljesítésében háromnapos előnyt szereztek. Az 1-es elektro­­kemencénél szerdán ördög Sándor sztahanovista olvasztár-brigédia lett a verseny győztese. A brigád tagjai 15,2 százalékkal teljesítették túl napi előirányzatukat s a többtermelésre vonatkozó vállalásuk egynegyed ré­szét már teljesítették is. A Martin­ és az Elektroaec­ dolgo­zói napi előirányzatukat 5,2 száza­lékkal túlteljesítették és Rákosi elv­­társ születésnapja tiszteletére tett vál­lalásuknak eddig több mint 50 szá­zalékát megvalósították. A Magyar Vagon- és Gépgyár, a Kaliber-gyár, az Elzett - és a Növényolaj- és Szappangyár dolgozóinak felajánlásai Rákosi elvtárs 60. születésnapjára A MAGYAR VAGON- ÉS GÉP­GYÁR dolgozói első negyedévi tervü­ket három és félmillió forint értékű, terven felül termelt készáruval akar­ják túlteljesíteni. Terven felül vállalt kötelezettségeik teljesítése során 15 darab húszköb­méteres billenő vasúti teherkocsit és egy húszezer köbméteres gömbtartály­­hoz szükséges ötventormányi szerke­zetet és gőzdarurészt, továbbá táv­vezetékoszlopot, valamint 85 tormá­nyi fém- és vasszerkezetet gyártanak új létesítményeik részére. Közlekedé­sünk további javítása érdekében ja­nuárban az előírt húsz helyett har­minc darab h­atvantonnás vasúti ko­csit készítenek. A vállalások teljesítése érdekében az üzem valamennyi művezetője és mestere csatlakozik a Deák- és Rőder­­m­ozgalomhoz. Megszervezik Kolozs­vári művezető kezdeményezését is, aki közvetlenül a műszak után vala­mennyi dolgozóval ismerteti a mű­szakban elért teljesítményét és egy­ben kidolgozza a következő nap terv­­teljesítésének legjobb módszereit. A KALIBER-GYÁR dolgozói új, kor­szerűen felszerelt üzemüket úgy akar­ják megköszönni a pártnak és Rákosi elvtársnak, hogy első negyedévi ter­vüket 6,6 százalékkal túlteljesítik száz­százalékos tervszerűség mellett. Az önköltségcsökkentés terén két és fél százalékkal akarják túlszárnyalni előirányzatukat az első évnegyed­ben. Ennek érdekében megerősítik az önelszámolási egységeket és fokozott gondot fordítanak a rezsianyaggal való takarékosságra. Ezért a dolgozók válálták, hogy tíz százalékkal csök­kentik a selejtet az elmúlt év negye­dik negyedének átlagához képest A művezetők és csoportvezetők az anyagellátás jó megszervezésével harcolnak a felajánlások sikeréért. A munkamódszerátadási mozgalom ki­­terjesztésével március végéig 14-ről 26-ra emelik a sztahanovisták szá­mát AZ ELZETT VASÁRUGYÁR dolgo­zói a gépek jobb kihasználásával és a diszpécser-szolgálat munkájának további javításával igyekeznek újabb munkasikereket elérni Rákosi elvtárs születésnapja tiszteletére. Célul tűz­ték ki, hogy legkésőbb március 25-én jelentik Rákosi elvtársnak első ne­gyedévi tervük teljesítését. Az önkölt­ségcsökkentés érdekében az elmúlt negyedévi 0,65 százalékos selejtet 0,60 százalékra szorítják le. A száz szá­zalékon alul teljesítők számát 25 szá­zalékkal csökkentik és kilenc új szta­hanovistát nevelnek. A NÖVÉNYOLAJ- ÉS SZAPPAN­GYÁR dolgozó a második helyezést érték el a minisztertanács és a SZÖH vándorzászlajáért folyó versenyben az élelmezésipari üzemek között. Rákosi elvtárshoz írott levelükben fogadalmat tettek, hogy a magyar nép nagy vezérének 60. születésnapja tiszteletére az olajextraháló üzem 461.000, a szappangyártó üzem­ 268.000, a zsír keményítő- és bontó­üzem 115.000 forint értékű árut ter­mel első negyedévi tervén felül. Szénbányászatunk szerdán 110,9 százalékra teljesítette napi előirányzatát . Az ózdi bányászok szerdai tervteljesítése * 15,-8 százalék Bányászaink lelkes versenyszelleme a szerdai nap eredményeiben is ki­domborodik. Szénbányászatunk orszá­gos viszonylatban 110,9 százalékra teljesítette napi tervét, ami 4,3 szá­zalékos emelkedést jelent az előző napi eredménnyel szemben. A 110,9 százalékos napi tervteljesítéshez nagy­mértékben hozzájárult a trösztök kö­zött kialakult nemes versengés az elsőségért, a Rákosi elvtárs születés­napjának tiszteletére tett vállalások teljesítéséért. Szerdán a legjobb eredményt az Ózdi Tröszt dolgozói érték el, 133.8 százalékos tervteljesítéssel. A Borsodi Tröszt bányászai 121.2, a Nógrádi Tröszt dolgozói 114.6 százalékra tel­jesítették szerdai tervüket. Kiváló eredményt értek el a reteji-tánya dolgozói is, akik 120.1 és a nagy­­mányoki bányászok, akik 122.2 száza­lékra teljesítették napi tervüket. A Hidasi Szénbányák 117.1, a Komlói Szénbányák 108.4 és a MESZHART Szénbányák dolgozói 106.6 százalékos napi tervteljesítéssel járultak az or­szágos eredményhez. A Tatabányai és a Középdunántúli Tröszt bányászai is száz százalék fölött teljesítették napi előirányzatukat. Az egyes vál­lalatok közül egyedül Dorog maradt száz száza­lék alatt, túlnyomórészt műszaki hibák következtében. A do­rogi bányászok szerdán 99,1 száza­lékra teljesítették napi tervüket, havi tervük teljesítése alapján azonban a második helyen állnak.

Next