Népszava, 1952. március (80. évfolyam, 51-76. sz.)

1952-03-01 / 51. szám

Világ proletárjai egyesüljetek!­­# NÉPSZAVA Március 9 tiszteletére a tatabányai Rákosi-akna már 13.448 csille szenet termelt terven felül Megbukott a francia kormány A M­AGYAR S­Z­A­K­S­Z­ERV­EZ E T­EK KÖZPONTI A­­L­A­P­J­A 80. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1952 MÁRCIUS 1. SZOMBAT Harcos nagygyűlés a Sportcsarnokban a békéért, Beloiannisz és társai szabadonbocsájtásáér­ t Sportcsarnokban péntek délután békenagygyűlésre sereglettek össze a főváros dolgozói. Ennek a béke­­gyűlésnek a hangulata is azt tanúsí­totta, hogy a felszabadult magyar nép megfogadta a sztálini útmutatást, ke­zébe , vette a béke ügyét és elszánt el­határozása, hogy végig kitart mel­lette. Az Országos Béketanács és a Ma­gyar-Szovjet Társaság a Magyar- Szovjet Barátság Hónapja idején hívta össze ezt a békegyűlést. Szá­munkra és az egész emberiség szá­mára a béke és a szabadság ügye elválaszthatatlanul összeforrott a Szovjetunió és a nagy Sztálin nevé­vel, mint a Sportcsarnokban elhelye­zett felirat hirdette, Rákosi Mátyás szavait idézve: s Békénk és az emberi­ség békéjének legfőbb támasza a Szovjetunió és szeretett vezére, Sztálin elvtársit .A békenagygyűlés az első perctől kezdve világosan bizonyította, hogy dolgozó népünk nagyon jól tudja, nem elég szabadságunkért harcolni, hanem testvéri szolidaritással a proletár­­nemzetköziség szellemében kell támo­gatni mindazokat a népeket, akik most küzdenek szabadságukért, a békéért. A pénteki béke nagy­gyűlés az első perctől kezdve lelkes tüntetés volt a görög nép bátor harcosai, Nikosz Be­loiannisz és hős társai mellett és kifejezte népünk izzó gyűlöletét az emberiség békéjének elvetemült ellen­ségei, az amerikai imperialisták zsold­­jában álló görög monarch­ofasiszták ellen. Ezt jelképezték az elnöki emel­vény előtt elhelyezett asztalon a táv­iratok ezrei is, amelyek csak kis tö­redékei annak a sok százezer távirat­nak, amelyben dolgozó népünk egy­öntetűen fejezi ki felháborodását a görög monarchofasiszták gyilkos ter­veivel szemben. A magyar dolgozó nép, mint fel­­szabadulása óta oly sokszor, ezen a békegyűlésen is síkra szállt a becsü­letes emberek száz- és százmillióinak követelése mellett: »Békét a világ­nak/« Hatalmas taps közben foglalta el helyét az elnökség: Dobi István, a minisztertanács elnöke, Andics Er­zsébet elvtársnő Kossuth-díjas egye­temi tanár, az Országos Béketanács elnöke, a Béke Világtanács tagja, Konsztantyin Ivanovics Szkrjabin, Sztálin-díjas akadémikus, a Szovjet­unió­­ Legfelső Tanácsának küldötte a Magyar-Szovjet Barátság Hónap­jára­­ hazánkba érkezett szovjet kultu­rális delegáció vezetője és a delegá­ció több tagja, Anna Seghers, Nem­zetközi Sztálin-díjjal kitüntetett, vi­lághírű német írónő, Rusznyák Ist­ván elvtárs, Kossuth-díjas, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Jacques Denis, a DIVSZ­ főtitkára Kelen Béla elvtárs, a Magyar-Szovjet Társaság főtitkára,­ Péter János re■ formátás püspök, a Béke Világtanács tagja, P. D. Krajevszkij, az Egyetemi Orosz Intézet igazgatója, Beresztóczy Miklós, a Katolikus Papok Országos Békebizottságának elnöke, Dezséry László evangélikus püspök, a terme■ lésben kitűnt dolgozók, Gazda Géza, Deák János elvtársak és kulturális, politikai és gazdasági életünk több más kiválósága. Ott voltak a békenagygyűlésen Koreából napokban hazaérkezett ma­gyar orvosok és egészségügyi dolgo­zók is. ■ A békenagygyűlést az Országos Béketanács , nevében Andics Erzsébet nyitotta meg, majd Rusznyák István emelkedett szólásra. — Nem véletlen — kezdte beszé­dét Rusznyák elvtárs —, hogy a Ma­gyar-Szovjet Barátság Hónapja alatt békegyűlést hívtunk össze, amelynek legföbb célja az, hogy ismét kifejez­zük tántoríthatatlan akaratunkat a béke megvédésére és megmutassuk, hogy szolidárisak vagyunk ebben a harcban ,a világ ö­sszes­­dolgozójával,­ akik a'béke fenntartásáért’ küzdenek. Ez a békegyűjtés a Magyar-Szovjet Barátság Hónapjának idején egyúttal tanúsítja azt is, hogy a m­agyar-szov­­jet barátság nemcsak a szovjet nép és a magyar nép ügye, hanem a­ két nép közötti barátság ápolása igen jelentős hozzájárulás a világbéke ügyének megszilárdításához. Utalt arra, hogy a mai békenagy­­gyűlést különösen fontossá teszi egy olyan ügy, amely az egész nemzet­közi békemozgalom sürgős együttes fellépését követeli. A dolgozók a mai újságokból értesülhettek arról, hogy Beloiannisz és társai ellen az ügyész halálos ítéletet indítványozott. Azok­nak a görög hazafiaknak és béke­harcosoknak a kivégzését indítvá­nyozta, akiknek egyetlen bűnük az, hogy szerelik hazájukat és meg akar­ják , akadályozni egy újabb szörnyű háború kitörését. A magyar dolgozók ezen újabb merénylet hírére, mint egy ember, fe­jezték ki mélységes felháborodásukat. Huszonnégy óra alatt több mint egy­millió dolgozó tiltakozott népgyűlése­­ken, üzemekben, termelőszövetkeze­tekben, iskolákban és egyetemeken szóban és aláírásával a gyalázatos szándék­ ellen. Huszonnégy óra alatt több mint 3000 tiltakozó sürgöny ér­kezett a Béketanácshoz.­­ A magyar dolgozók tudják, hogy mit jelentett a mi szeretett Rákosi elvtársunk megmentése érdekében annak idején a világ dolgozóinak szo­lidáris tiltakozása. Ezért magunk is harcos elszántsággal állunk ki minden olyan esetben, amikor egy nagy béke­harcost, vagy egy hazafit kell meg­mentenünk a hóhérok kezei közül. — A mi kis országunkban, s a többi népi , demokráciában — foly­tatta­­-is ugyanannak az'­útnak'elején állunk, amelyre a ' nagy ', Szovjetunió 1917-ben rálépett-és most-ak­ár a 475 milliós’Kína is velünk együtt építi az emberiség kizsákmányolástól mentes, boldog jövőjét. Éppen ezért van igen nagy jelentősége annak, hogy az im­perialisták maroknyi, háborúra uszító csoportjaival szemben egyre szoro­sabbá fűzzük azokat a baráti kötelé­keket, amelyek a béketábor nagy csa­ládjába egyesítenek. Ez az egység le fogja győzni a háborús uszítókat, akiknek számára az emberek milliói­nak pusztulása üzleti érdek. Ezeknek a hóhéroknak borzalmas ábrázatát leplezték le a legutóbbi hírek­, amelyek a koreai baktériumháborúról szólnak. Ezeknek a hóhéroknak a parancsára ítélték halálra a minap az elnyomás ellen felkelt hős barcelonai munkás­ság sztrájkjának vezetőit és ezeknek a hóhéroknak az utasítására fenye­geti halálos ítélet a görög nép leg­jobb fiait, Beloianniszt és társait. Ezek a hóhérok adnak újra fegyvert gyilkos SS-legények, japán tömeggyil­kosok kezébe, ezek akarják újra fel­dúlni hazánkat, gyárainkat, laborató­riumainkat lebombázni kórházainkat és megsemmisíteni mindenütt azt a társadalmi rendet, amely végre sza­baddá és függetlenné tette az embe­reket. Ezután rátért a nemzetközi béke­­mozgalom eredményeinek ismerteté­sére. Ennek a hatalmas szervezett vi­­lágmozgalomn­ak vezetője a Szovjet­unió. Ennek a biztos győzelmet ígérő küzdelemnek vezérlő csillaga a nagy Sztálin, akinek neve már száz- és százmilliók szívében egybefonódoa azzal a szóval, hogy »Béke«. Egy év telt­ el a Béke Világtanács történelmi, jelentőségű felhívásának kibocsátása óta és ez' az év ’ a béke melletti ’ világnépszavazás'1. éve lett. Több 'mint' 600 '.millió ember tollal, ceruzával, ecsettel '.írta nevét a „béke ívre és minden aláírás egy-egy har­cos állásfoglalás' vélt' az imperializ­mus galád törekvései ellen. Ez alatt az év alatt mérhetetlenül megnőtt a béke híveinek a tábora­ .S megnőtt a dolgozók, a békeharcosok felelősség­érzete is. Üzemekben, hivatalokban, kutató laboratóriumokban, a szövet­kezetek földjein és az egyéni parcel­lákon is olyan embereik dolgoznak, akik tudják, hogy a részük a világ békéjéért folyó harcban elsősorban: helytállás a munkában. Új hősei, békeharcosai vannak ma már és nem kis számmal — a szo­cializmus építésének, a béke védel­mének. Olyan hősei, mint pél­dául Picker Ignác, aki Rákosi elv­társ születésnapjára vállalta, hogy befejezi 1955 augusztusi tervét. Nincs is még itt a nagy nap és Pioker elvtárs már 1955 őszén jár, bizonyságául annak, hogy a szo­­cializmus, a béke, Rákosi elvtárs iránti szeretetnek nincs határa. Le lehet hát győzni azt, ami legyőz- szetetlennek látszik, az időt, hogyne lehetne legyőzni azokat, akiknek annyi sebezhető pontjuk van: a há­borúra szomjazó imperialistákat! Rusznyák István: A szovjet és magyar nép közötti barátság ápolása jelentős hozzájárulás a világbéke ügyének megszilárdításához Ezután K- I- Szkrjabin, Sztálin­­díjas akadémikus szólalt fel. — A szovjet kultúrdelegáció, vala­mint a szovjet­ tudósok nevében — kezdte beszédét Szkrjabin akadémikus — forrón üdvözlöm a budapesti Béke­­nagygyűlést és az egész dolgozó ma­gyar népet, amely a szocializmus alakjainak sikeres építésével hozzá­járul a világbéke megszilárdításához. — A szovjet állam a múltban ép­­úgy a béke ügyét védelmezte, mint ezt teszi ma is. Ez a békés politika má­gából a szovjet szocialista állam jel­legéből következik. A Szovjetunióban nincsenek olyan osztályok és társa­dalmi csoportok, amelyeknek érdekük volna a háború. A Szovjetunió kül­politikája a tartós békére törekvő egész haladó emberiség vágyait fejezi ki . A szovjet nép az agresszív há­borút az emberiség ellen elkövethető legsúlyosabb bűnnek, a világ egy­szerű embereit érhető legnagyobb csa­pásnak tartja. A Szovjetunió éberen őrködik a béke felett. A Szovjetunió Legfelső Tanácsa által 1951 márciusá­ban hozott békevédelmi törvény értel­mében a háború propagálásában vét­kesnek talált személyeket bíróság elé állítják, mint olyanokat, akik a­­leg­súlyosabb bűntettet követték el. —­ A béke és a szovjet rendszer egy­mástól elválaszthatatlan fogalmak. Kommunista építkezésünk hatalmas lendülete a háború befejezését követő években, ugyanakkor, amikor a há­ború és a reakció tábora lázasan készül egy újabb háborúra, ékes­szólóan bizonyítja a Szovjetunió bel­es külpolitikájának békés voltát, a szovjet emberek törhetetlen, akaratát a­­ béke­­ megőrzésére és megszilárdítá­sára s a népekkel való békés együtt­működésre. Hangsúlyozta ezután, hogy sikerrel folynak , a Szovjetunióban a kommu­nizmus nagy építkezései a Volgán, a Donon, Dnyeperen és Amu-Darján. Ebben az évben megnyitják a Volga— Don-csatornát, amely a Szovjetunió európai részének összes tengereit egy­séges víziközlekedési rendszerré kap­csolja össze. Az épülő hatalmas vízi­erőművek 22,5 milliárd kilowattóra villanyenergiát fognak szolgáltatni, 28 millió hektár földet fognak ön­tözni és vízzel ellátni. A kolhoz­­parasztok ezekről a földekről olyan mennyiségű búzát takarítanak majd be, amely elegendő lesz 70 millió em­ber táplálására. Egyedül a Türkmé­­niába­n létesítendő , gy­apotgazdaság területe egyenlő rész az összes egyip­tomi­­gyapotföldek területével. A szovjet tudósok új, nagyfontos­­ságú felfedezésekkel és kutatásokkal gazdagították a tudományt. A szovjet­tudománynak minden egyes ágát az emberszeretet, a humanizmus magas eszméjének szelleme hatja át. Min­den egyes tudományos felfedezés, ta­lálmány, amely a szovjet állam ere­jét sokszorozza, egyúttal a szovjet tu­dósok hozzájárulását jelenti a béke ügyéhez. A szovjet tudomány hűsé­ges segítőtársa és erős fegyvere a szovjet népnek hatalmas alkotómun­­kájának megvalósításában. A szovjet tudósok a békéért és az emberiség boldogságáért küzdő béke­harcosok első soraiban haladnak. Ép­pen ezért támogatták aláírásukkal a stockholmi békefelhívást, ezért írták alá a Szovjetunió Tudományos Aka­démiájának tagjai a Bék­e Világtanács felhívását öthatalmi békeegyezmény megkötésére. A szovjet tudósok a Moszkvában megtartott III. Össz-szö­­vetségi Békekonferencia többi részva-­ vőivel együtt, éppen azért jelentették ki, hogy a szovjet nép a nagy Sztálin vezetésével a jövőben is fáradhat ki- Szkrjabin akadémikus­ .­ Szovjetunió éberen őrködik a béke felett A békenagygyűlés határozati javaslata Amikor az imperialisták görög szolgái hamis vádak alapján ismét perbe­fogták Beioianniszt és társait, dolgozó népünkből elemi erővel tört ki­ a tilta­kozás és az Országos Béketanácshoz küldött táviratok ezreiben követeltek szabadságot a görög hősöknek. Egész népünk felháborodva bélyegzi meg a görög kormány jogtipró eljárását, amellyel az amerikai zsoldba szegődött fasiszta banda megmutatja, hogy aljasságban és kegyetlenségben túltesz a náci gonosztevőkön is. A görög fasiszták Beloianniszt pártja megtagadására szólították fel, azzal hitegetve őt, hogy így megmentheti életét. Beloiannisz azonban hír maradt pártjához, hű maradt népéhez és a per során leleplezte bíráinak zsarolási kísérl­etét. A görög kormánynál hiába is hivatkozunk emberségre és a szabadság tiszteletben tartására. Görögország mai urai e szavak igazi értelmének még hírét sem hallották és vérbefojtanak, bilincsbe vernek minden törekvést, minden hősi mozgalmat," amely az emberek szívében parázsló szabadságtüzet szítja és táplálja. Fontosabb számukra, hogy amerikai uraik kedvében járjanak és az országukba érkező Eisenhowert Beloiannisz, a bátor békeharcos kivégzésével fogadják. De hivatkozunk a világ békeszerető embereinek erejére és igazságérzetére, dolgos magyar népünk teremtő­, országépítő munkájára, minden régi ered­ményt túlszárnyaló felajánlásainkra, mai békenagygyűlésün­k és az ország ezernyi táján tartott tiltakozó gyűlések izzó hangulatára. E békenagygyűlésrő­l messze száll a magyar nép tiltakozó hangja és együtt a hatalmas béketábor hangjával vádolja a hóhérokat és kiáltja feléjük: nem felejtünk! A népek mondanak majd ítéletet felettük és amerikai gazdáik felett, akik a háttérbe bújva segítenek vádakat koholni a szabadsághősök ellen. S a népek ítélőszéke előtt nincs kegyelem a véreskezű hóhérok és amerikai felbujtóik számára. Lesújt majd az igazság ökle és a népek ereje izzó­­porrá zúzza a szégyentelenek hatalmát, amelyre­­most rendőrszuronyok vigyáz­nak. Véssék jól emlékezetükbe ezt a görög hóhérok is! Látniok kell, hogy a béke híveinek mozgalma — amelyért Beloianniszék harcolnak és szenvednek — diadalmasan terjed a világon, győzni fog és fel fogja nyitni börtönök, a görög hazafiak börtönének kapuját is! A görög kormány arcátlan kihívására jobb és több munkánk a válasz. Bányáink mélyén, sebesen forgó esztergapadjaink mellett, a tavaszi határban, kalapáccsal, tollal és kapával folytatjuk a harcot Beloiannisz és társai éle­téért, szabadságáért, a görög nép békéjéért is. Az Országos Béketanács tiltakozó távirata a Biztonsági Tanácshoz A Nikosz Beloiannisz és hős társai meggyilkolására készülő monarcho­­fasiszta görög kormány jogtipró eljá­rása, elemi erejű felháborodást váltott ki az egész magyar népből. Huszon­négy óra alatt Magyarországon több mint egymillió dolgozó vett részt a til­takozó gyűléseken, eddig több mint háromezer tiltakozó táviratot küldtek Magyar Országos Béketanácshoz. Több millió azoknak a száma, akik alá­írták a Beloiannisz és társai bíróság elé állítása ellen tiltakozó trdő száz­ezreit.­­ Számos olyan falu és város van Magyarországon, ahol az egész felnőtt lakosság: munkások, mérnökök, mű­vészek, katolikus és protestáns papok, kiskereskedők, háziasszonyok , vala­mennyien aláírták a tiltakozó íveket. _ A tiltakozó íveket aláírta a többi kö­zött Kisfaludi-Stróbl Zsigmond szob­rászművész, Zathureczky Ede hegedű­művész, Tóth Aladár, az Állami Opera­ház igazgatója, Szladits Károly jog­tudós, a Magyar Tudományos Akadé­mia tagja, a magyar gyárak dolgozói­nak nagy többsége. Állandóan hatal­mas tömegekben érkeznek a tiltakozó táviratok a Magyar Országos Béke­­tanácshoz. Az igazság és a nemzetközi jog ne­vében, a fasisztaellenes háború hősi halottaira emlékezve, a békét megvé­deni kész több mint hétmillió öntuda­tos magyar békeharcos, az egész béke­szerető emberiség nevében tiltako­zunk az ellen, hogy a népellenes vé­reskezű monarchofasiszta görög kor­mány, a hóhérok kormánya, az USA parancsára egy új háború kirobbantása érdekében végreh­ajtsa a görög béke­­­harcosok vezetőinek meggyilkolását. . A békeszerető magyar dolgozó nép nevében fordulunk az Egyesült Nem­zetek Szervezetének Biztonsági Taná­csához, amelyet a béke megőrzése ér­dekében hoztak létre, tiltakozzék a gö­rög kormánynál a Beloiannisz és hős társai életére törő fasiszta bírósági el­járás ellen, követelje a hős görög békeharcosok azonnali szabadonbocsá­­tását. MAGYAR ORSZÁGOS BÉKETANÁCS Az Országos Béketanács távirata a monarchofasiszta görög kormányhoz Az elmúlt huszonnégy órában vi­harrá erősödött egyértelmű tiltakozás, a magyar nép minden rétegének sür­gető, követelő szava késztet bennün­ket arra, hogy ismételten hangunkat hallassuk az ártatlanul és jogtalanul perbefogott Nikosz Beloiannisznak és társainak ügyében. Ma több mint há­romezer táviratban munkások és­ pa­rasztok milliói, mérnökök és háziasz­­szonyok, kisiparosok és művészek, püspökötk és orvosok, az elmúlt világ­háború rokkantjai és az életre most készülő diákok követelték szenvedé­lyes erővel, hogy szüntesse be a monarchofasiszta görög kormány a Nikosz Beloiannisz és társai ellen indított jogtalan, aljas eljárást. Tud­juk, hogy Önök gazdáik, az amerikai imperialisták, a rövidesen Athénbe érkező Eisenhower tábornok előtt akarják gaztettükkel bizonyítani, hogy minden bűnre készek, csakhogy­­el­nyerjék a világot lángba bom­lani ké­szülő háborús gonosztevők kegyét. Ezért is törnek a béke görög harcosai­nak életére. Népünk ezt az eljárást bűntettként bélyegzi meg. Ha a monarchofasiszta görög kormány valóra váltaná sötét terveit és elítél­tetné Beloianniszt és társait, ezzel mindazok megvetését magára zúdí­taná, akik a szabad véleménynyilvá­nítást, a béke szeretetét, a szabadság tiszteletét az ember elidegeníthetetlen jogának tartják. Az egész magyar nép követeli: azonnal szüntessék meg a törvénytelen eljárást és haladékta­lanul bocsássák szabadon Nikosz Beloianniszt és társait! MAGYAR ORSZÁGOS BÉKETANÁCS

Next