Népszava, 1952. november (80. évfolyam, 257-281. sz.)

1952-11-01 / 257. szám

Előrehaladásunk lendítője Olyan szükségünk van a bírálatra és az önbírálatra, mint az életet adó friss levegőre, mint az üdítő tiszta vízre. »Nem lehet megjavítani gazda­sági, szakszervezeti és pártszerveze­teinket, nem lehet előbbre vinni a szo­cializmus építésének ügyét... ha nem fejlesztjük teljes erővel a bírálatot és az önbírálatot, ha szervezeteink mun­káját nem helyezzük a tömegek ellen­őrzése alá« — tanítja Sztálin elvtárs. A szovjet népnek és kommunista pártjának több évtizedes, hősi harca világosan megmutatta, hogyan kell al­kalmazni, hogy kell építőmunkánk szolgálatába állítani a hibáinkat fel­táró és a járható utat kijelölő bírála­tot és önbírálatot. .. Szovjetunió Kommunista Pártja XIX. kongresszusa és a párt új szervezeti, szabályzata minden eddiginél magasabbra emelte a kritika és az önkritika jelentőségét. »Minél szélesebben bontakozik ki az önbírálat és az alulról jövő bírálat, annál teljesebben érvényesül majd né­pünk alkotó ereje és energiája, annál erősebben fejlődik és erősödik majd a tömegekben az az érzés, hogy övék az ország« — állapította meg Malenkov elvtárs kongresszusi beszámolójában. Meg kell szívlelnünk a XIX. kon­gresszus útmutatásait Minden eddigi sikerünk, győzelmünk egyik össze­tevője éppen az volt, hogy bátran merítettünk a szovjet nép értékes ta­pasztalataiból. Most sem lehet más­ként. A bírálat és az önbírálat , a pro­letárdiktatúra egyik talpköve. Ha­zánkban a párt vezette munkásosz­tály van hatalmon. A munkásosztály fiainak, a dolgozó népnek magának kell feltárnia a hibákat, ha előre akar haladni, ha fejlődni akar, mert rajta kívül nincs más, aki felszínre hozza, orvosolja azokat. A bírálat fejlesz­tése és meghallgatása nélkül tehát nincs és nem is lehet haladás. A bí­rálat és az önbírálat ad anyagot és lökést »előrehaladásunknak, a dolgo­zók alkotó energiája kibontakozásá­nak, a verseny fejlődésének, a roham­­brigádoknak« — írta Sztálin elvtárs Gorkijhoz intézett levelében, 1930- ban, így van ez nálunk is. A szocia­lista verseny, a Sztahanov-mozgalom egyik fő lendítőereje a tömegek alkotó kezdeményezése, a dolgozók tevékeny, forradalmi önkritikája. A mostani, november 7-e tiszteletére szóló foga­dalmak, felajánlások is azt tükrözik, hogy a munkások tömegei úgy vélik: többre képesek és többet is akarnak tenni. Ennek a versenynek s a ver­senyben megnyilvánuló önbírálatnak megszervezése, bátorítása és felkaro­lása alapvető feladata szakszerveze­teinknek. A szakszervezetekben dolgozó kom­munistáknak élen kell járniok, példát kell mutatniok a versenyt előbb­re vivő egészséges önbírálat alkalmazásában s egyben arra kell törekedniük, hogy minél szélesebbre tárják a tömegek bírálatának zsilipjeit. Hadd buzogjon, hadd törjön fel mindenfelől dolgo­zóink hangja, bírálata, javaslata. Hadd mutassa meg, hol hibáztunk, hol vannak fogyatékosságaink, hol kell javítanunk. A bírálat tömeges feltörését elő­segíteni, a dolgozók millióinak alkotó energiájára építeni a szocialista ver­senyt — ez az első és alapvető ta­nulság, amelyet szakszervezeti aktí­váink levonhatnak az SZKP XIX. kongresszusának útmutatásaiból. Szakszervezeti munkánkban bőven akad hiányosság. Még sok olyan ob van — mint a X. kerületi Kerámia Tűzállóanyaggyár üzemi bizottsága —, amely egy irodában megszerkesztett felajánlás egyszerű felolvasásával pró­bálta helyettesíteni a november 7-i verseny megszervezését. Nem ritkaság az sem, hogy egyes szakszervezeti szervek szép, hangzatos határozatokat hoznak, de annak végrehajtását nem ellenőrzik. Nem kivétel, sajnos, az sem, amit az RM-ben tapasztalhatunk, hogy az egyes gyáregységek üzemi bi­zottságai hónapok óta még egyetlen­egyszer sem foglalkoztak a bírálat és az önbírálat kifejlesztésének, bátorítá­sainak ügyével. Ezek a szakszervezeti aktívák elfelejtik, hogy a szocialista verseny napi irányítása, egy-egy fel­ajánlás megbeszélése, egy-egy­ teljesít­mény ellenőrzése — egyben alkalom arra is, hogy a tömegek véleményt nyilvánítsanak, hogy megbírálják ve­zetőiket,­­ munkakörülményeiket stb. Az az vk, az a szakszervezeti aktíva, aki elhanyagolja a verseny szervezé­sét, aki elodázza az ellenőrzést — önmönmagát fosztja meg attól, hogy naponta beszélhessen a dolgozókkal, hogy a lehető legközelebb kerüljön hozzájuk; megfosztja magát attól, hogy a tömegek bírálatával állandóan ellenőriztesse saját munkáját, s ezáltal egyr­e jobb, egyre inkább kom­munista típusú vezetővé váljék. Nem ritkán találkozhatunk a szakszervezeti aktíváknak azzal a fajtájával is, ame­lyik fennen hü­rdeti ugyan a bírálat és az önbírálat fontosságát, de annak legkisebb megnyilvánulására máris fe­­nyegetőzik, vagy egyenesen megtor­lást alkalmaz a bírálóval szemben. Az ilyen aktíva, aki csak fecseg a bírálat­ról, a gyakorlatban pedig fittyet hány a munkások­­ véleményére, meg­fosztja a munkásokat a bírálat lehetőségeitől , visszaél dolgozótársai bizalmával, méltatlan a párt bizal­mára, méltatlan arra, hogy vezető le­hessen. »A legerélyesebben harcol­nunk kell azok ellen — mondotta a XIX. kongresszuson Hruscsov elvtárs —, akik a bírálat és az önbírálat fej­lesztését gátolják. Csak az önbírálat és az alulról jövő bírálat minden mó­don való fejlesztésének légkörében küzdhetünk le és seperhetünk el sike­resen minden akadályt... előrehaladá­sunk útján.« Kíméletlen harc a bírálat elsoj­tói ellen, harc azok ellen, akik minden­napi munkájukkal nem segítik a bírálat és az önbírálat fejlődését — ez egy másik nagy tanulsága a XIX. kongresszusnak szakszervezeti aktí­váink számára. Az alulról jövő bírálat azonban »csak abban az esetben fejlődhet ki és ölthet nagy arányokat, ha mindenki, aki egészséges bírálatot gyakorol,■ biztos benne, hogy szervezeteink tá­mogatják s hogy a fogyatékosságokat, amelyekre rámutatott, valóban meg is szüntetik« — mondotta Malenkov elv­­társ. A szakszervezeti­­ aktívák tehát minden eszközzel kötelesek megterem­teni a bírálat és önbírálat minden feltételét és lehetőségét. Váljanak a szakszervezeti taggyűlések, a szak­­szervezeti csopo­rtértekezletek, a ter­melési értekezletek, a kollektív szer­ződés teljesítését ellenőrző tömeg­gyűlések olyan nyilvános fórumokká, ahol mindenki bátran, lételem nélkül, élesen bírálhatja a hiányosságokat. Csak így kerülhető el, hogy kétségte­lenül hatalmas eredményeink meg­tévesszék funkcionáriusainkat, csak így vehetjük elejét a »parádés meg­elégedettség« hangulatának, csak így vehetjük elejét annak a szellemnek, hogy »most, már hegyen-völgyön la­kodalom, most már nálunk minden úgy megy, mint a karikacsapás és ezentúl élhetünk, mint Marci Heve­sen«. (Rákosi.) Mi sem károsabb az ilyen felfogás­nál. Márpedig, ahol elfojtják a bí­rálatot, ahol üldözik a bírálót, ahol a vezetők nem ismerik be hibáikat, sü­keten és vakon mennek el a fogyaté­kosságok mellett, ott elharapózik az önelégültség, az elbizakodottság, s — mint Rákosi elvtárs mondotta —­­ott hamarosan felüti fejét a bürokrácia, klikkek, csoportok alakulnak, állás­vadászás, korrupció keletkezik«. Az SZKP XIX. kongresszusának nagy tanulságai közül fontos út­mutatás a szakszervezeti aktívák számára, csakis a bírálat és az ön­bírálat szüntelen fejlesztésével, a tö­megek aktivitásának fokozásával ke­rülhető el a nem egy szakszervezeti szervezetnél észlelhető káros, önelé­gült hangulat, a tespedés, a ráér­és egészségtelen szelleme. Szakszervezeteink — a kommuniz­mus iskolái — hatalmas szerepet töl­tenek be a proletárdiktatúrában. Moz­gósítják, nevelik a dolgozókat a párt politikájának végrehajtására, a szo­cialista építőmunkára. A tömegek aktivizálását, mozgósítását azonban csak a bírálat és az önbírálat érvé­nyesítésével, teljes kibontakoztatásával érhetik el. Szakszervezeteink tanul­mányozzák tehát az SZKP XIX. kon­gresszusának útmutatásait és a bírá­lat, önbírálat alkalmazásához nyúj­tott kongresszusi segítség felhaszná­lásával vigyék közelebb a dolgozók­hoz, tegyék élőbbé, hatékonyabbá a szakszervezeti munkát. ” j \ ^¥41***°* | Világ proletárjai egyesüljetek! NÉPSZAVA Visinszkij elvtárs beszéde a koreai kérdésről az ENSZ politikai bizottságának ülésén Ma kezdődnek Budapesten és négy megyében a vas- és fémgyűjtő napok A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA 80. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1952 NOVEMBER 1, SZOMBAT A nyirádi bauxitbányászok október 31-ig 14.860 tonna bauxitot termeltek terven felül A nyirádi bauxitbányászok lendüle­­­­es munkájukkal ebben az évben októb­­ber 31-ig már 14.860 tonna bauxitot adtak terven felül népgazdaságunk­nak. A bánya dolgozóit az eredmények újabb sikerek elérésére ösztönözték. Nagy harcot folytatnak a november 7 tiszteletére tett ígéretük valóra váltá­sáért. Péntekig a vállalt 3840 tonna terven felüli bauxitból már 3100 ton­nát termeltek. A szép eredmény eléréséhez nagy­ban segítette őket az is, hogy a mű­szakiak biztosították a nagyobb hozamú széleshomlokú­­kamrafejtés munkafelté­teleit. Öt kamrafejtés helyett ma már hetet alkalmaznak. Ez a módszer elő­segíti a bauxit könnyebb jövesztését és a csapatok teljesítménye 25 száza­lékkal magasabb, mint a Délérfejtések­­nél. Csütörtök reggel Kósa János bri­gádja büszkén jelentette, hogy novem­ber 7 tiszteletére tett vállalását már 112 csillével túlteljesítette. A Rózsa­Az Ózdi Kohászati Üzemek finom­­hengerdéjében különösen erős vetélke­dés alakult ki az utóbbi napokban az üzem­ élenjáró brigádjai, Tengely Ist­ván, Budi Béla és Pázmány László brigádja között. Mindhárom brigád kollektívája keményen küzd, hogy no­vember 7-re kiérdemelje a legjobb hengerészbrigád címét. A terv túlteljesítésében Pázmány László sztahanovista brigádja vezet, amely csütörtökön 129 százalékra tel­jesítette előirányzatát és ezzel novem­ber 26-i tervét is megvalósította. Nap­ról napra egyre jobban megközelítő brigád is követte a jó példát és a fel­ajánlott 757 csille helyett már 807­ csille­ bauxitot adott tervén felül nép­ gazdaságunknak.­­ Pázmány László brigádját Tenge­ty István és Bódi Béla kollektívája, amelynek tagjai másfélszeres normát teljesítettek az utóbbi napokban. Ten­gely István csütörtökön 159 százalé­kot ért el selejtmentes munkával,­­ 92 száz­alékos gép ki­h­as­ztr­á­láss­al. Az élenjáró hengerészbrigádok ve­­télkedése nemcsak a sorozatok, hanem az egész gyárrészleg tervteljesítésé­­ben is jelentkezik. Elitek eredménye, hogy a finomhengermű csütörtök reg­geltől péntek reggelig 111.6 százalékos napi tervteljesítést ért el.­­ A hipim­erészbrifládok versenye nyomán 111.­5 százalékos napi tervteljesítést ért­e az ózdi finomhengermír Nyissák meg a kiváló dolgozók útját a sztahanovista kitüntetés felé az Elzett Vasárugyárban Szocialista építő­munkánk során­­ mind nagyobb lesz azoknak a munká­soknak száma,­ akik­­kiváló munkájuk- o­kal, odaadással mutatnak példát, áldo­zatosan küzdenek a terv teljesítéséért és túlteljesítéséért. Már szinte egyetlen gyár, egyetlen műhely sincs az or­szágban, ahol ne volnának a m­unká­­nak hősei: sztahanovisták. Rákosi elv­­társnak a sztahanovisták első orszá­gos értekezletén mondott szavai mind­inkább valósággá válnak: »A sztaha­novista mozgalom az egész, szocializ­must, építő dolgozó nép mozgalma...« A termelésben élenjárók módszereinek népszerűsítése, elterjesztése, a foglal­kozás a sztahanovistákkal elsősorban a szakszervezeti szervek feladata. Még mindig akadnak azonban olyan szakszervezeti vezetők és aktívak, akik nem értik meg a sztahanovista mozga­lom jelentőségét és adminisztratív fel­adatnak tekintik a mozgalom kérdését. Ez a helyzet az Elzett Vasárugyár­ban is. A gyár műhelyei versenyben állnak egymással és a dolgozók jelen­tős előrehaladást értek el a terv telje­sítésében, a termelés fokozásában. Az élenjáró dolgozóknak azonban csak mintegy 17 százaléka nyerte el a szta­hanovista kitüntetést. Mi ennek az oka? Az, hogy a gyár üzemi bizottsága nem törődik a sztahanovista mozgalom fejlesztésével, irányítását »albérletbe« adta a munka­ügyi osztálynak. Kurucz elvtárs, a munkaügyi osztály előadója pedig, egyéb munkája mellett, nem végezte el ezt a feladatot. Az üzemi bizottság és a munkaügyi osztály »más elfoglalt­ságára« hivatkozik, az üzem egész munkájáért felelős igazgató pedig elő­kelő közömbösséggel megy el a hibák mellett, így senki nem kíséri figyelem­mel sem a sztahanovisták fejlődését, sem pedig a mind nagyobb eredmé­nyeket elért munkásokat. Az üzemi bizottság elnöke, Halász elvtárs úgy gondolja: nem érdemes ennek a feladatnak külön időt szen­telni, hiszen negyedévenként egyszer úgyis »lebonyolítják« a sztahanovista oklevelek kiadását. Ezzel az egész mozgalom fejlesztését elintézettnek vé­lik. Kurucz elvtárs negyedévenként »jelenti« az üb-nek, hány dolgozó ér­demes sztahanovista oklevélre, jel­vényre. Az üzemi bizottság ezek közül néhányat »elfogad« és a javaslatot »továbbítja« a pártszervezethez és az igazgatóhoz. Ha egyáltalán továb­bítja ... Harmadik negyedévi eredményeik alapján számos dolgozót javasoltak kitüntetésre. De a kitüntetésre javasolt dolgozók iratai még október 28-án is elintézetlenül hevertek Halász András elvtárs, üzemi bi­zottsági elnök íróasztalának fiókjában. De Halász elvtárs nem érez lelkiisme­­retfurdalást emiatt: szerinte már »nem időszerű az ügy«, hiszen a javaslat hónapokkal ezelőtt készült. Ez a bürokrata érvelés természetesen nem igaz, semmi köze a valósághoz.­­ Az elmúlt­ negyedévben élretört dol­gozók legtöbbje tartja első helyét. Kö­zéjük tartozik Henn Józsefné szereldei betanított munkásnő is, aki —­ bár a műhelybizottság már két ízben java­solta — a mai napig sem kapta meg a sztahanovista kitüntetést. Henn elv­társnő szívesen segíti gyengébben tel­­­jesítő társait is. Most is két munkás­nővel foglalkozik. Ludaics Sándorné és Rehák L­ajosné szeretőnők is a mű­hely legjobb munkásai közé tartoznak. Ludaicsné elvtárs 138 százalékos tel­jesítményével a versenytáblán állan­dóan a legjobbak között szerepel. Rehák Lajosné a magasabb termelés mellett minőségi munkával is hozzá­járul a terv túlteljesítéséhez. Az üzemi bizottság azonban a gyár legnagyobb és legfontosabb műhelyében példamuta­tóan­­dolgozók, kitüntetésének útját lélektelen nemtörődömségével elzárta. Az üb »példája« egyes műhelybizott­­ságoknál is követésre talál. A csom­a­­goló-részlegben pontos, gyors munká­jával, szorgalmával mindig az élvonal­ban halad Bácskai Gyuláné. 1953. első negyedévi tervének teljesítésével ün­nepli a Nagy Októberi Szocialista For­radalom évfordulóját. És hogy felaján­lását teljesítse, nap nap után 150 szá­zalékos teljesítménnyel dolgozik. Szabó Pálnénak, a műhelybizottság titkárának azonban »nem jutott eszébe«, hogy­ a részleg egyik legkivá­lóbb dolgozóját sztahanovista okle­vélre javasolja. Az ilyen lélektelen, bürokratikus »foglalkozás« elkeseríti, elkedvetleníti a munkásokat. Ebben rejlik egyik oka annak is, hogy a döntő tervév utolsó negyedévére csak formális vállalásokat tett a dolgozók többsége. Mindez a termelés visszaeséséhez, a selejt növekedéséhez vezetett. Október hónapban a gyár nem tel­jesítette készárutermelési tervét. Az élenjáró dolgozók egy része — a po­litikai nevelés gyengeségei következ­tében — nem jutott el Rákosi elv­társ szavai megértéséig. »A jó szta­hanovistát nemcsak a saját eredmé­nye után ítélik meg, hanem aszerint, hány munkásnak adta át tapasztalat­­át és milyen eredménnyel.« Az üzemi bizottság a sztahanovista« mozgalom teljes elhanyagolása mel­­­lett a Röder-mozgalommal sem fog­­lalkozik. A művezetők egy-két füg­­getlenített munkamódszerátadóra bíz­zák a gyárba újonnan belépett mun­­kások, ipari tanulók »nevelését«, taní­­tását. Emiatt a normán alul teljesí­tők száma — az ob egyik jelentése szerint — »a darabbérben dolgozók 30 százalékára emelkedett«. Halász András elvtárs erre is talál kifogást. »Nálunk csak hosszú gya­korlattal érhetik el a normát.« A­ valóság azonban ezúttal is rácáfol szavaira.­ Balázs Éva ifjúmunkás gépi munkásnő,, a gyárbalépése­ utáni har­­­madik napon már százszázalékos tel­­jesítménnyel dolgozott. Most 118 százalék az átlaga és az Októberi Forradalo­m évfordulójáig el akarja érni a 125 százalékot. A gyárba lépő új munkások szívesen tanulnának, ha munkájukban segítenék, támogatnák őket a sztahanovisták és a kiváló munkások. »Ne engedjük, hogy a Sztahanov­­mozgalom lendületét a bürokraták csökkentsék és fékezzék« — mondotta Rákosi elvtárs. Itt az ideje, hogy az Elzett-gyár üzemi bizottsága az ed­digi nemtörődömség helyett valóban kezébe vegye és irányítsa a termelés példamutató harcosainak mozgalmát. A vasas-szakszervezet XIII. kerületi bizottsága is vegye végre észre a tűrr­hetetlen helyzetet. Legfőbb ideje, hogy véget vessenek annak a kényel­mes, »íróasztal melletti« mozgalmi munkának, amely nem a kommunis­ták, hanem megalkuvó szociáldemo­­kraták munkamódszere. Juttassák az élenjárókat az őket megillető kitünte­téshez és a politikai nevelőmunka, a­­m­unkamódszerátadás fejlesztésével akadályozzák meg, hogy gyáruk az utolsó helyen kullogjon a XIII. kerü­leti vasasok versenyében s ezzel ve­szélyeztesse a közös fogadalom telje­­sítését! Beszerelték a századik tübbing-gyűrűt a földalatti Szent István-téri építkezésnél Hazánkban azelőtt ismeretlen volt az alagútépítésnek az a módszere, amelyet mintegy fél esztendővel ezelőtt kezdtek meg a földalatti gyorsvasút Szent István-téri építkezésénél Itt építik a föld mélyén a szerelvények számára az úgynevezett kihúzó vá­­gányalagutat, ahol a szerelvények majd visszafordulhatnak. Az alagutat a Szovjetunióból érke­zett vastübbing-győrükkel bélelik. Az első tíz gyűrűt scsöm­ők és csigák se­gítségével építették be nagy nehézsé­gekkel. Itt segítségére volt a dolgo­zóknak az a szovjet tapasztalat, ame­lyet a moszkvai Metro építésénél járt Fábián József főmérnök, adott át. Amikor már többé-kevésbbé atervta-­­nulták a tübbingszerelés munkafogá-l­yait, ismét változott a módszer: gépe­sítették a tübbinglakást. Amíg a munka megkezdésekor egy-egy gyűrű szerelése 48 és 72 óra között moz­gott, sőt nehezebb esetekben néha még 4­ 5 napig is eltartott, a gép segítségével általában egy-egy gyűrű beszerelése nem tart tovább 24 órá­nál. Az első tübbingszerelő brigádokat, a Dörnyei- és a Zuckermann-hagáro­kat új tübbingszerelő brigádok követ­ték, mint például a Bagi- vagy a Takács-brigád. Nemes versengés indult a brigádok között, s ezt elősegítette a munkamódszerátadás és tapasztalat­­csere is, így fokozódott állandóan a teljesítmény, amelynek eredményeként a munkahelyen már elérkeztek a szá­zadik­­gyűrű beszereléséhez.

Next