Népszava, 1953. szeptember (81. évfolyam, 204-229. sz.)

1953-09-01 / 204. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! NÉPSZAVA A SZOT elnökségének közleménye az üzemi szakszervezeti szervek beszámolóiról és újraválasztásáról A Koreai Néphadsereg Ének- és Táncegyüttesének nagysikerű bemutatkozása az Ogyeraházban AZ ÚJ TANÉV ELÉ Kezdődik az új tanév. Ma meg­nyitó ünnepségek zajlanak le az általános iskolákban, a középisko­lákban és az egyetemeken. Tan­­intézeteink benépesülnek tudni­­vágyó gyerekekkel, tudománnyal fegyverkező, hivatásra, harcra ké­szülő if­jakkal. Áruházainkban, bolt­jainkban mosolygós arcú anyák vásárolnak könyveket, írószereket, új ruhákat, leendő elsőosztályosok válogatnak örömteljes izgalommal a házi táskák között, amelyek éle­tük új szakaszának előhírnökei. Ebben az esztendőben különösen nagy, felfokozott várakozás előzte meg az iskolák kapuinak megnyitá­sát. Pártunk Központi Vezetőségé­nek határozata, kormányunk pro­­grammja — amely a nép életszín­vonalának gyorsabb emelését tűzte ki célul — a többi között közokta­tásunk sebesebb ütemű fejlesztését is tervbe vette. Államunk nagyobb összegeket fordít új iskolák létesíté­sére, tantermek berendezésére, fel­szerelésre, a pedagógusok jogos igé­nyeinek kielégítésére, így most kü­lönösen vonzóvá és felemelővé válik az élet, a tudásért vívott nemes küz­delem iskoláink falai között. Közoktatásunk nagy fejlődésre te­kinthet már vissza ennek az új iskolaévnek a küszöbén. Felszabadu­lásunk óta iskolaügyünk nagy utat tett meg. Népünk megszüntette a volt uralkodó osztályok egyedural­mát a művelődésben és meghódí­totta a tudás várait is. Iskoláinkat államosítottuk s ezzel megvetettük a további előrehaladás biztos alap­ját. Nagyon sok új tanintézetet lé­tesítettünk és láttunk el korszerű felszereléssel, sok új tanárt, tanítót képeztünk ki és állítottunk fiaink és leányaink nevelésének szolgálatába. Egyedül az ötéves terv során eddig mintegy 140 millió forintot fordítot­tunk az általános iskolák céljaira. A múlt évben százezer tanuló végezte el az általános iskola VIII. osztályát. Ez a szám megközelítőleg 99 százalékát teszi ki az iskolaköte­les gyermekeknek, míg a Horthy­­fasizmus idején az iskolakötelesek negyedrésze még a négy elemit sem végezhette el. Hatalmas fejlődésen ment keresztül középiskolai oktatá­sunk is, egyetemi és főiskolai háló­zatunk is. Az elmúlt oktatási évben középiskoláinknak 119 ezer tanulója volt és 46.000 hallgatója egyete­meinknek és főiskoláinknak. Elmondhatjuk, hogy irmagja sem maradt már hazánkban annak a nyomasztó kulturális sötétségnek, amelyre a Horthy-korszak »kultúr­politikája« kárhoztatta dolgozó né­pünket. Hazánk nem elmaradott ország többé a művelődésben sem. Nagyszerű kultúrforradalom zajlik le határaink között — éles ellentét­ben az imperialista és a gyarmati elnyomás alatt sínylődő országokkal. Az imperializmus világában sorvad a közoktatás ügye, minthogy a nem­zeti jövedelem óriási hányadát emésztik fel a fegyverkezési kiadá­sok, elhanyagoltak az iskolák, állás nélkül tengődnek a pedagógusok, korai munka, vagy szegénység miatt nem járhatnak iskolába a gyerekek. Az Egyesült Államokban a költség­­vetés 74 százalékát fordítják közvet­len katonai kiadásokra, ugyanakkor az iskolaépületek felét használha­tatlan állapotban hagyják. Angliá­ban, Franciaországban alacsonyabb a főiskolai hallgatók arányszáma a lakossághoz képest, mint nálunk. Mégsem mondhatjuk azonban el, hogy közoktatásunk gyors haladása lépést tartott népünk növekvő szük­ségleteivel. Most, amikor felkészü­lünk az új tanév nagy feladataira, nem szabad szem elől tévesztenünk a hiányosságokat. Mindenekelőtt azt kell számbavennünk, hogy nagy­iramú fejlődésünkben bizonyos aránytalanság mutatkozott: egyete­meink és főiskoláink mellett vi­szonylag kevesebb gondot fordítot­tunk általános iskoláinkra, holott éppen ezek az intézetek alkotják közoktatásunk alapját. Bármilyen jelentős is önmagában véve s a múlt bűnös elmaradottságához vi­szonyítva az az emelkedés, amelyet alsófokú tanintézeteink tekintetében elértünk, mégsem mondhatjuk el, hogy kielégíti népünk joggal tá­masztott igényeit. Csak meg kell gondolnunk, hogy 6120 általános iskolánk közül még mindig 1312 az egytanerős intézetek száma s még az osztott iskolákban is csupán 70 százalékban tanítanak szakos ne­velők. Helyi tanácsaink sok esetben a beruházási kereteket sem használ­ták fel, nem tataroztak, nem szereztek be tanszereket, holott rendelkezésükre állott a pénz. Az előirányzott összeg­nek csupán 89,2 százalékát használ­ták fel. Állami szerveink nem fordítottak elég nagy figyelmet a pedagógusok jo­gos igényeinek kielégítésére sem. Sok helyen eltűrték azt, hogy az is­­kolán kívüli szervek túlzott követe­léseket támasszanak velük kapcso­latban, feleslegesen terheljék őket értekezletekkel, jelentésekkel, kimu­tatásokkal, nem hagyva számukra elegendő időt nemes hivatásuk be­töltésére, magára a tanításra, saját továbbképzésükre és a megérdemelt pihenésre. Számos tanintézetünkben fogyatékosságok jelentkeztek a ta­nítás színvonala, az ideológiai képzés, az erkölcsi nevelés, az emberformá­lás terén. Pártunk Központi Vezetőségének határozata, kormányunk pro­­grammja örvendetes változásokat idéz elő ezen a téren is. Nagyobb figyelem fordul közoktatásunk egész ügye, viszonylagos elmaradottságá­nak felszámolása és még gyorsabb ütemű fejlesztése felé. Különösen nagy gondot fordítunk az általános iskolák számának növelésére és fel­szerelésének tökéletesítésére. Már most, a nyáron sok millió forintot adtunk ki erre a célra terven felül. Augusztusban számos új iskola ké­szült el. Alkotmányunk ünnepén na­gyon sok újonnan épített, vagy kor­szerűsített iskolát adtak át rendel­tetésének az ország minden táján. Kormányunk tervbe vette, hogy a kö­vetkező években sok ezer új tanter­met, sok új iskolát létesít, különö­sen a falun és a tanyákon. A taná­csok is mélyebben érzik át felelőssé­güket népünk művelődésének elő­mozdításában. A Szolnok megyei ta­nács végrehajtó bizottsága például határozatot hozott, hogy az osztály­­vezetők útján tíznaponként ellenőrzi, várjon rendeltetésének megfelelően használják-e fel az iskolák beruhá­zási keretét, így pedagógusaink most kedve­zőbb körülmények között kezdhetik meg munkájukat. De ugyanakkor tőlük is sokat vár el népünk. Min­denekelőtt arra van szükség, hogy emeljük a tanítás színvonalát. Erre jóval szélesebb lehetőség nyílt meg, mint bármikor azelőtt, hiszen isko­lai könyvtárainkban, szertárainkban sohasem állott még rendelkezésre ilyen gazdag és korszerű tanfelsze­relés, mint most. Államunk egyedül ebben az esztendőben 25 millió fo­rintot szán a tanfelszerelések állo­mányának bővítésére. Most arra van szükség, hogy jól éljünk a tanítás szélesebb lehetőségeivel. Ennek ér­dekében pedagógusainknak bőveb­ben kell meríteniük abból a gazdag forrásból, amelyet az élenjáró szov­jet pedagógiai vívmányok, tanítási módszerek nyújtanak és nagyobb tisztelettel és szeretettel kell köze­ledniük azokhoz a haladó hagyomá­nyokhoz, amelyeket az elmúlt szá­zadok nagy magyar pedagógusai hagytak reánk örökül. Általánosíta­­niok kell s következetesen fel kell használniok a mai magyar oktatás­ügy értékes tapasztalatait is. Ugyanakkor meg kell javítanunk ifjúságunk erkölcsi-politikai neve­lését is. Ennek érdekében mindenek­előtt a tanítás ideológiai szintjét kell felemelni. A társadalmi eszmék, az ideológia igazságai csak akkor vál­hatnak a tanulók húsává-vérévé, jö­vendő erkölcsi-politikai fegyverze­tévé, ha szilárd ismeretek talaján állanak s nem lebegnek betanult frázisokként a levegőben. Pedagógu­sainknak nemcsak oktatniok , ne­velniük is kell, fel kell ruházniok fiataljainkat a hazafias és szocialista jellem tulajdonságaival. Az iskolából olyan férfiaknak és nőknek kell ki­kerülniük, akik forrón szeretik ha­zájukat, mélyen szívükben hordják népünk háláját a felszabadító Szov­jetunió iránt, akiket áthat a népek nemzetközi összetartozásának nagy eszméje. Olyan embereknek, akik­ben él népünk harcos múltja és je­lene, akik reménységgel és bizalom­mal tekintenek a jövő felé, akik ké­szek az áldozatokra és a harcra és könnyűszerrel győzik le a nehézsé­geket. Így válhat az új tanév új, magasabb lépcsőfokká közoktatá-­­sunk fejlődésében, kultúrforradalm­­muniában, a szocraszzmrs­­építésében­. 1 A bányásznap tiszteletére, a dolgozó nép javára — több szenet, ércet, bauxitot a hazának! Tábori András sztahanovista elő­­vásár, a Dorogi Szénbányászati Tröszt Erzsébet­­aknájának brigád­­­vezetője, az ötna­pos­ mozgalom élenjáró harcosa. Csapatával leg­utóbb is csütörtök­re befejezte heti tervét. Augusztus elsejétől 28-ig 160 százalékos átlag­teljesítményt ért el. Egy hét alatt 55 csille szenet adott tervén felül. Tábori elvtárs ja­vaslataival is se­gítséget nyújtott csapata kimagasló teljesítményének eléréséhez. A mű­szakiak az 5 in­dítványára biztosí­tották a termelés egyik fontos felté­telét: az előválásba és a siklóba be­szerelték a kaparó­szalagot. Brigádjá­ban jó közösségi szellemet alakított ..­. Évek óta nem fordult elő igazolatlan mulasztás Mindig együtt szállnak le a bányába, a műszak kezdetén tehát senkire sem kell várni, kihasználják a műszak mind a 480 percét. Tábori elvtárs kezdemé­nyezésére most elhatározták, hogy a bányásznap méltó megünneplése érde­kében tovább fokozzák teljesítményüket és újabb 130 csille szenet adnak terven felül az országnak. akna légaknájába 300 köbméteres ventilátort építettek be, hogy meg­javítsák a levegőellátást. Ugyanitt az eddiginél nagyobb méretű zsom­­pot­ építettek, amely szivattyúzás nélkül 36 óráig képes magába­­fogadni a vizet. Ez egyenletesebbé tette az áramszolgáltatást is, mert így a felgyülemlett víz szivattyúzá­sát akkor végezhetik, amikor a többi gép áramfogyasztása a legkisebb. A gáti III. lejtősaknában az eddigi egy helyett négy munkahelyet telepítet­tek. A II. lejtősaknában már elő­­készítettek egy új frontfejtést. Harmincháromezer forint hűségjutalom 113 bükki ásványbányásznak Az idei bányásznapon a szén­bányászok mellett az érc-, ásvány- és bauxitbányászok legjobbjai is hűségjutalmat kapnak. A Bükk­­hegységi Ásványbánya Vállalatnál 113, a bányához hű, becsületes dol­gozó részesül 33.000 forint hűség­­jutalomban. Koronkai István pél­dául 2941, Ruszkó István 1064 forin­tot kap. A hűségjutalom kiterjesz­tése óta még lendületesebbé vált a bányászok versenye. A Pallagi-bri­­gád 16 csille helyett 28-at termel ki naponta, Csányi Mihály és Farkasdi József brigádja ugyancsak 10—11 csillével túlteljesíti napi tervét. Nő a tejteljesítmény, 2500 forint a vájárok átlagkeresete a nyirádi bauxitbányában A kormányprogramm megvalósí­tása máris jelentős változásokat ho­zott a dunántúli bauxitvidék egyik legfontosabb bányájában, Nyirádon. A bányásznapra elkészül a lakó­teleptől az üzemig vezető hatkilo­méteres makadámút. Kibővítik a munkásfürdőt, az irodaházat, meg­javítják a vízellátást és terven felül újabb 24 lakást építenek. A bányász­napon a tavalyinak háromszorosát, 450.000 forintot osztanak ki hűség­­jutalomként a­­­magyar ezüst* nyirádi bányászai között. A bányásznapra készülődő nyirá­­diak nem akartak elmaradni a szén­bányászok mögött. Már az alkot­mány­ műszak utolsó napján telje­sítették a harmadik negyedévi tervet. Augusztusban minden nyirádi bá­nyász műszakonként hét mázsával többet termelt, mint júliusban. Job­ban kihasználják a berendezéseket, egyes csillébe 7.5 mázsa helyett 8.2 mázsa bauxitot raknak. Az ered­mény: az átlagos nyirádi vájár a júliusi 2100 helyett augusztusban már 2500 forintot keresett. A bányásznapot újabb győzelmek­­kel akarják köszönteni a nyirádiak. Megfogadták: 600 tonna bauxitot adnak terven felül. Az első napok biztató eredményt hoztak, emellett a timföldgyárakba induló bauxit minőségét 60 százalékkal javították. Szénbányászatunk szombaton 106.1 százalékra teljesítette tervét Szénbányászaink a bányászheti versenyben szombaton ragyogó győ­zelmet arattak, napi tervüket 106.1 százalékra teljesítették. Ezen a na­pon a dorogi és középdunántúli me­dence kivételével valamennyi tröszt jelentősen túlszárnyalta napi elő­irányzatát. A legkimagaslóbb ered­ményt a komlói bányászok érték el, napi tervüket 28.8 százalékkal szárnyalták túl. A pécsi bányászok 124.7, a borsodiak 114.6, az ózdiak 107.1, a nógrádiak­ 109 százalékra teljesítették napi előirányzatukat. A hidasi bányászok 31,6 százalékkal adtak többet az előírtnál. A tata­bányai bányászok hétfő reggelig ese­dékes havi tervüket 102,9 százalékra valósították meg. Ki nyeri a bányásznapi párosversenyt: A KOSSUTH-DÍJAS TAJKOV ANDRÁS, VAGY TANÍTVÁNYA PÓCOS JÁNOS? Tajkov András tatabányai szta­hanovista vájár már több mint egy éve befejezte ötéves tervét. A kiváló bányász azóta is sok munkagyőze­lemmel szerzett még nagyobb becsü­letet. Márciusban Kossuth-díjjal tün­tették ki. Ez az elismerés még na­gyobb tettekre sarkalta: elhatározta, az első ötéves terv végéig befejezi második ötéves tervét is. Tanítványával, egykori csillésé­vel, Pócos Jánossal lépett párosver­­senyre. A fiatal sztahanovista vájár megfelelt a várakozásnak: nemcsak megszorította, de augusztus 31-én reggelig meg is előzte országos hírű mesterét. Hétfő reggelig havi tervét 227 százalékra teljesítette, Tajkov András pedig »csak« 182 százalékra. Mester és tanítvány párosversenye csupán augusztus hónapban nyolc­száz csille terven felüli szenet »ho­zott« a népgazdaság számára. Tajkov elvtárs versenynaptára egyébként ezen a hétfő reggelen már 1956. december 24-ét mutatott. A bányásznapot 1956. évi tervének teljesítésével köszönti. A műszaki feltételek biztosításával Nógrádban Mátranovák fejezte be elsőnek az augusztus havi tervet Augusztus 30-án a mátranováki bánya — elsőnek a nógrádi tröszt bányái között — befejezte havi ter­vét s a hónap utolsó napján már ter­ven felül termelt. Ez az eredmény látszólag nem je­lent különösebb meglepetést, hiszen Mátranovák hosszú évek óta mindig a verseny élvonalában haladt. Ezút­tal azonban rendkívül nehéz csata előzte meg a havi tervteljesítést. Augusztus 17-én még 1250 tonnával a terv előirányzata mögött voltak. Ekkor szólította versenyre Sándor János elvtárs, a bánya műszaki igazgatója Kreffty Ivánt, a mizeerfai műszaki igazgatót. A felhívásban megfogadta: augusztus 21-ig letör­­lesztik az adósságot, szeptember 6-ig pedig — a bányásznap tisztele­tére — 560 tonna szenet adnak ter­ven felül. Amit ígértek, valóra váltották. Augusztus 17-e óta minden nap tel­jesítették az előirányzatot. Az eredmények kivívásában döntő szerepe van a versenyt kezdemé­nyező műszaki vezetésnek. A napi tervek rendszeres teljesítését jelen­tősen elősegítették a műszaki intéz­kedések. Az »Alkotmány I.« lejtős- Becsüljék meg jobban a fenntartókat a XV-ös aknán Fenntartási munkán dolgozom a tatabányai XV-ös aknában. Mun­kánk nehéz és körülményes, mert szállítás közben dolgozunk. Mindent meg kell azonban tennünk felada­tunk minél eredményesebb teljesí­tésére, mert az akna közismert nehéz nyomásviszonyai következté­ben nagyon sok függ a fenntartási munkától. Joggal elvárhatjuk tehát, hogy velünk, fenntartókkal is többet törődjenek és munkánkat jobban megbecsüljék. Ez azonban nem így van a XV-ös aknán. A több mint 130 fenntartó nagy részét nem von­ták be a bányásznapi versenybe. A mi versenyeredményeinket soha nem lehet a versenytáblán látni, munkánk, úgy látszik, nem érdemli meg ezt. A versenyhez a műszaki feltételek biztosítása is szükséges. De ez is hiányzik. Sok esetben fél műszakot azzal töltünk el, hogy fa­anyag után mászkálunk. Ez különö­sen az éjjeles szakban fordul elő, mert a délutános szak körzetvezetői nem gondoskodnak előre anyagról. Van más panaszunk is. Ilyenkor, a bérfizetés táján egész »búcsújárás« van a bérelszámolásnál, mert átvett munkánkat rosszul számolják el. Ha reklamálunk, haragszanak az admi­nisztrátorok. Jó volna, ha ők is na­gyobb gondot fordítanának munká­juk minőségére. DISZ-tag vagyok. De az ifjúsági szervezetben semilyen mozgalmi éle­tet nem tapasztalok. Nemcsak ve­lem nem törődik senki, hanem még taggyűlést sem tartottak az utóbbi időben, hogy a soron következő fel­adatokat megbeszélhettük volna. Sportolni is szeretnénk. Az akna udvarán még a tavasszal megkezd­ték egy röplabdapálya építését. Las­san itt az ősz és még nincs belőle semmi. Tanulnék valamilyen szak­mesterséget. Szénkombájnkezelő tanfolyamhoz volna kedvem. Hiába érdeklődöm a vezetőség tagjainál, nem kapok felvilágosítást. Soraimat azzal a reménnyel ír­tam, hogy végre a XV-ös aknán meghallgatják a panaszomat, amely nemcsak az én panaszom, hanem sok társam véleménye is. Fabricius István, XV-ös akna

Next