Népszava, 1954. szeptember (82. évfolyam, 206-231. sz.)

1954-09-01 / 206. szám

Világ proletárjai egyesüljetekt NÉPSZAVA _________A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA_________ 82. évfolyam, 206. szám ÁRA­SO FILLÉR 1954. szeptember 1. szerda A TARTALOMRÓL: Szepesi György telefonjelentése a torinói úszó Európa-bajnokságról Tapasztalatcsere a millszekundos robbantásról (melléklet) KÉT HATÁRKŐ Hétfő este, amikor a párizsi Bourbon-palota üléstermében az­­európai védelmi közössé­get­ megbuktató francia kép­viselők ajkán felhangzott a Marseillaise, bizonyára sok képviselőnek eszébe jutottak a 15 év előtti események. Hiszen azt az estét, amelyen a francia nemzetgyűlés meghozta törté­nelmi döntését, alig két nap választotta el a hitlerista orv­támadás 15. évfordulójától. A francia nemzeti himnuszt éneklő képviselők között is számosan voltak, akiknek éle­tét megváltoztatta 1939. szep­tember elseje. Sokan katona­ruhát öltöttek, s később, a francia hadsereg veresége után a nemzeti ellenállás hős par­tizán-osztagaiban küzdöttek a megszállók ellen a győzelemig. S most, 15 év után büszkén és lelkesen szárnyalt énekük: néhány perccel azelőtt szava­zatukkal kemény, félreérthe­tetlen választ adtak azoknak az erőknek, amelyek újra sze­retnék kezdeni... Ma — 15 esztendővel azután, hogy Hitler csapatai bevonul­tak Danzigba és megrohanták Lengyelországot, s kitört a második világháború —, hadd idézzünk néhány sort egy cikkből, amelyet Bálint György, a felejthetetlen ma­gyar publicista írt 1939. szep­tember első napjáról: »Délután 5 órakor ingerült zápor verte a házakat és az utca kövezetét. Egy külföldi kolléga, aki mellettem ült az asztalnál, elővette óráját. Ca y est, cette fois — mondta halkan. Ca y est, cette fois — ismételték magukban mások is ezt a nehezen fordítható, tömör mondatot, amely élesen és félreérthetetlenül közölte, hogy »most az egyszer csak­ugyan bekövetkezett...« Pontosan 15 esztendő múlt el azóta, s ha ma visszaemlé­kezünk 1939. szept. 1-re, jó, ha nemcsak Hitler rekedt üvöltö­zésére, nemcsak a német ka­tonacsizmák dobogására, s a »stukák« sivítására gondolunk; jó, ha eszünkbe jut az is, ho­gyan mondogatták egymásnak az emberek­ halkan: »most az egyszer csakugyan bekövetke­zett". Mert — valljuk be — valóban így fogadták legtöb­ben a hitlerista orvtámadás hírét. »Most az egyszer csak­ugyan bekövetkezett« — mondták, s ez a mondat sok embernél egyszerre fejezett ki félelmet, beletörődést és — mentegetőzést. Igen, az egy­szerű emberek számot vetet­tek azzal, hogy most alaposan elromlott az életük, mostan­tól kezdve kíméletlenül zu­hognak a viagra a borzalmak, kíméletlenül és elháríthatatla­­nul. Pedig szemünk láttára ké­szült a háború. Nem volt ti­tok egyetlen európai ember előtt sem, hogy teljes gőzzel támasztják fel a német milita­­rizmust, állítják helyre Né­metország hadiipari potenciál­ját. Tudtuk, hogy a Wall Street milliárdokat fektet be a hit­lerista hadigépezetbe. S észre­vettük, hogy Anglia és Fran­ciaország kormánya »megbé­­kítési« politikájával egyene­sen felbátorítja Hitlert az ag­resszióra. Hallottuk a Szovjet­unió figyelmeztető szavát, s láttuk, hogyan vetik el a nyu­gati hatalmak a kollektív biz­tonság gondolatát, hogyan igyekeznek elszigetelni a Szov­jetuniót. Éreztük, hogy mind­ez katasztrófára vezet, de úgy gondoltuk: mi, egyszerű emberek, úgysem szólhatunk bele a »nagyok« dolgába. Érdemes felidézni a nyugat­európai és középeurópai át­lagember akkori magatartását. Nem azért, hogy utólagos szemrehányást tegyünk, ha­nem azért, hogy egészen pon­tosan felmérhessük, mennyit változtunk azóta mi és meny­nyit Változott a világ. Minél világosabban látjuk e változás méreteit, annál nagyobb ön­­bizalmat, annál komolyabb erőt meríthetünk belőle to­vábbi küzdelmünkhöz. Ha egészen­­röviden akar­nánk összefoglalni a válto­zást, így fogalmazhatnék meg: ma már felelősnek érezzük magunkat a háború veszedel­mének elhárításáért. Óriási, döntő változás ez; nagyságáról most alkothat­tunk magunknak igazán fo­galmaz, amikor a francia nem­zetgyűlés többsége elvetette az »európai védelmi közössé­get«. Gondoljuk meg: Franciaor­szágot a második világháború befejezése óta át- meg átfon­ták a hatalmas tengerentúli polip csápjai. Az egymást kö­vető reakciós francia kormá­nyok politikailag, gazdasági­lag és katonailag teljesen ki­szolgáltatták az országot Wash­ingtonnak. Franciaországban amerikai megszálló katonaság állomásozik, s alig van fonto­sabb hivatal vagy üzem, amelyben ne ülne ott a Wall Steet valamelyik ügynöke. A francia szellemi életet eláraszt­ják a dollár érdekeit propa­gáló könyvek, folyóiratok, új­ságok és filmek. S az ameri­kai propagandisták nem dol­goztak ügyetlenül. Hiszen nem keveseket tévesztett meg az az »elmélet«, amely szerint Fran­ciaországnak a »szovjet ve­széllyel« szemben bele kell egyeznie a nyugatnémet had­sereg felállításába. 1952 május 27-én írták alá az »európai védelmi közösség­ről« szóló párizsi szerződést; 27 hónapon át fejtette ki az Egyesült Államok kormánya és úgyszólván az egész hivata­los Franciaország a legdur­vább nyomást a francia parla­mentre az »európai védelmi közösség« ratifikálása végett. S íme, amikor szavazásra ke­rült a sor, a megfenyegetett, amerikai »segélyt« élvező, »szovjet támadás« veszedelmé­vel agyonijesztgetett, amerikai filmek és folyóiratok m­áko­­nyával elhódított Franciaor­szág nemzetgyűlése nem­et mondott az új világháború szervezőinek. Ki vonhatná két­ségbe, hogy a nemzetgyűlés üléstermében maga a francia nép szavazott? Ki tagadhatná, hogy ezúttal az egyszerű fran­cia ember szólt bele, kemé­nyen és félreérthetetlenül a "nagyok« dolgába? Tizenöt esztendővel a máso­dik világháború kitörése után, amikor ugyanazokat a támadó erőket istápolják ugyanazok a kezek, nem is kaphattunk vol­na fontosabb és lelkesítőbb bi­zonyítékot a másfél évtized alatt történt változásra a fran­cia nemzetgyűlés döntésénél. Benne foglaltatik ebben a dön­tésben az, hogy a második vi­lágháború győztesét, a Szovjet­uniót nem lehet többé elszige­telni, hogy a szovjet békepoli­tika szava, amelyet 15 eszten­dővel ezelőtt elfojtottak Wash­ington, London és Párizs meg­tévesztő szólamai, ma már el­­némíthatatlanul visszhangzik a világ egyszerű embereinek szí­vében. S benne van az, hogy a népek nem csupán bele akar­­nak avatkozni, hanem képesek is beleavatkozni saját sorsuk intézésébe. Persze az új világháború ve­szedelme nem múlt el fejünk felől. A háborús feszültség ha­szonélvezői nem mondanak le a Wehrmacht feltámasztásáról; ha nem sikerült az »európai védelmi közösség« leple alatt, megkísérlik más úton-módon. Nehéz harcok várnak még ránk, kemény csaták egy kö­nyörtelen ellenséggel. De vég­kép elmúlt az az idő, amikor a népeket befejezett tények elé lehetett állítani. Tizenöt esztendővel ezelőtt halkan mondogattuk egymás­nak a szörnyű hír hallatára: »Most az egyszer csakugyan bekövetkezett...« Ma azt kiáltjuk felemelt fővel: »Nem tűrjük, hogy mégegyszer be­­következzék«” A francia munkásosztály köré tömörült hazafias erők nagy győzelme Etienne Fajon az Elit megbuktatása után kialakult helyzetről A francia nemzetgyűlés nagy többséggel elhalasztotta a külpolitikai vitát . Rendkívüli minisztertanács Londonban és Bonnban Augusztus 31. (MTI) Az AFP jelenti: kedden két interpellációt terjesztettek be a francia nemzetgyűlésben tör­ténő megvitatásra. Az egyik in­terpellációt Joseph Hallegue ministere képviselője, a másikat Reynaud volt miniszterelnök terjesztette be. Mindketten az Aumeran-javaslat ellen szavaz­tak a francia nemzetgyűlés hétfői ülésén. A két interpelláció a francia miniszterelnöknek az EVK- vita során tanúsított magatar­tásával foglalkozik. Reynaud interpellációja felszólítja a mi­niszterelnököt, határozza meg kormányának külpolitikáját az EVK visszautasítása után. A francia nemzetgyűlés kedd délután 16 órakor megkezdte ülését André Le Troquet el­nökletével. Az ülé­s megkezdé­sekor a miniszterelnök kérte, hogy a külpolitikai interpellá­ciók megvitatásának időpont­ját november 3-ra, a szünet utáni időpontra tűzzék ki. A francia nemzetgyűlés kedd délutáni ülésén felszólalt E­tienne Fajon kommunista képviselő, aki a következők­ben indokolta pártjának azt az állásfoglalását, hogy halasszák el a Paul Reynaud és társai által benyújtott interpellációs kérelem megvitatását.­­ A kommunista képvise­lők a Paul Reynaud által kö­vetelt külpolitikai vita elha­lasztása mellett fognak sza­vazni, minthogy az interpellá­ciós kérelemben csak mester­kedést és bajkeverést látnak a tegnapi vereség után. Mi, kommunista képviselők az EVK-szerződés megbuktatásá­ban nagy győzelmet látunk, persze nem Adenauer és fran­cia cinkosai számára, hanem mindazon francia nemzeti, ha­zafias és demokratikus erők számára, akik ebben a küzde­lemben a munkásosztály köré tömörültek.­­ Azok, akik Nyugat-Né­­me­tország újbóli felfegyver­zése mellett foglalnak állást, azzal próbálják igazolni ma­gukat, hogy egy esetleges szov­jet támadás veszélyére hivat­koznak. Azonban tudna-e bárki is a legcsekélyebb tényre utalni, amely alkalmas lenne e rágalom támogatására? Ugyan ki vállalkozik annak állítására, hol, mikor és mi­képpen fenyegeti veszély Fran­ciaországot a Szovjetunió ré­széről? Már az első világhá­ború után is az állítólagos szovjet veszély szolgált ürü­gyül Németország fegyver­kezésére. Márpedig történelmi tény, hogy Franciaországot nem a Szovjetunió rohanta meg, hanem éppen az a Né­metország, amely »szovjet ve­szélyre« hivatkozva fegyve­rezte fel magát. Franciaország talán még ma is német meg­szállás alatt állna, ha a Szov­jetunió nem vett volna döntő módon részt a nácizmus szét­zúzásában. — Ami pedig a legközelebbi jövőt illeti, meg vagyunk győ­ződve arról, hogyha Francia­­ország hozzájárulna Nyugat- Németországnak bárminő for­mában történő újrafelfegyver­­zéséhez, ez a nemzetközi hely­zet komoly kiéleződését vonná maga után. Nevetséges azt ál­lítani, hogy Nyugat-Németor­­szág felfegyverzésének ténye (Folytatás a 3. oldalon) Töretlen lendülettel a szél­adósság­ törlesztéséért A csolnoki //-es akna felhívása Hétfőn a műszakkezdés előtt röpgyűlést tartottak a dorogi medence legjobbjai. Tanácskozásuk eredménye­ként felhívást intéztek az or­szág bányászaihoz, amelyben a következőket írják: »Csak néhány nap választ el bennünket a IV. magyar bá­nyásznaptól. Szénbányászatunk azonban 300.000 tonna szénnel tartozik a népgazdaságnak, amelynek több mint egyne­gyedét mi, a dorogi szénme­dence bányászai okoztuk. Ha ez az adósság megmarad, a közelgő téli hónapokban sú­lyos gondot okozunk az or­szágnak. Az ország most a szénbányászokat figyeli. Az­előtt mindig úgy történt, hogy a bányásznapi verseny után megtört a versenylendület. Ez most nem ismétlődhetik meg. Tőlünk, bányászoktól azt várja az ország, hogy nagy ünne­pünk után is töretlen lendület­tel folytatódjék az adósság le­törlesztéséért megindult küz­delem. Mi, a csolnoki II-es akna bányászai az alkotmánynapi versenyben, majd a bányász­napi ünnepi műszakban több mint 3000 tonnát adtunk ter­ven felül. A Nagy Október/ Szocialista Forradalom évfordulójának ünnepéig újabb 300 tonnát tör­­lesztünk a dorogi szénmedence, az egész szénbányászat adós­ságából. Az adósság törleszté­séért folyó munka során ez lesz a jelszavunk: »Tervünk mindennapi túlteljesítésével viszonozzuk a megbecsülést és a hűségjutalmat.« Úgy érezzük, nemcsak ne­künk, II-es aknaiaknak, ha­nem az ország valamennyi bányászdolgozójának becsület­beli kötelessége, hogy több­termeléssel viszonozza a párt­nak és a kormánynak a bá­nyászok iránti megbecsülését, a hűségjutalmat" — hangzik a felhívás. A minisztertanács határozata a tanévről A minisztertanács határozat­ban szabályozta az általános és középiskolák 1954—55. évi tanévének időtartamával kap­csolatos kérdéseket. A határozat kimondja, hogy a tanév 1954. szeptember 1-én kezdődik és 1955. június 20-án ér véget. A téli szünet decem­ber 20-tól január 16-ig tart. A módosítás nem vonatkozik a dolgozók általános iskoláira, a szakérettségire előkészítő tanfolyamokra és a gyakorló gimnáziumokra. A tanulók megfelelő szüneti foglalkoztatása céljából az is­kolai napközi otthonok, to­vábbá a szükséghez képest is­kolánként egy-egy tanterem fűtését a téli szünet alatt is biztosítani kell. (MTI) Ma tanévnyitás az iskolákban és egyetemeken Általános és középiskoláink­ban, egyetemeinken és főisko­láinkon ma, szerdán tartják a tanévnyitót. Az oktatásügy vezetői együtt ünneplik a tan­év megnyitását a fiatalsággal. Erdey-Grúz Tibor oktatásügyi miniszter az abonyi általános iskola évnyitóján, Jóbory Mag­da miniszterhelyettes a buda­pesti Szilágyi Erzsébet és Ve­res Pálné általános gimnáziu­mok évnyitóján vesz részt. Egy nap alatt terven felül 64 tonna finomlemezt gyártottak Bor­sodnádasdon A borsodnádasdi hengeré­szek az alkotmány ünnepe után megfogadták, hogy az­ 1-­et-hen­gersorozat kieséséből adódott elmaradásukat kilenc nap alatt pótolják. Azóta a hengerész­­brigádok kivétel nélkül min­den nap túlszárnyalják elő­irányzatukat. ............. A hétfői munkanapra külö­nös gonddal készültek fel a hengerészek.­­ A hétvégi soro­zatjavításokat pontosan elvé­gezték, a műszaki vezetők már vasárnap előkészítették az anyagot. A műszaki és fizikai dolgozók összefogása meghozta a jó eredményt: a kedd reggel véget ért három műszakban 64 tonna finomlemezzel teljesítet­ték túl napi előirányzatukat a brigádok. Ez a teljesítmény­ 24 tonnával több, mint amennyit Borsodnádasdon eddig elértek. SZEPTEMBER ELSEJÉVEL Ú­JRA MEGINDUL A BÁNYÁSZTOBORZÁS A Munkaerőtartalékok Hi­vatala közli: Szeptember 1-én új tobor­zás indul a szénbányák részé­re. A bányaüzemek több száz új bányászt kívánnak szer­ződtetni. Az új bányászok fo­gadására felkészültek: tiszta szállások, megfelelő élelmezés, teljesítmény szerinti magas kereset várja a jelentkezőket. A toborzás Baranya, Bács, Borsod, Komárom, Nógrád, So­mogy, Szabolcs, Tolna, Veszp­rém és Zala megyében folyik. A leszerződött és munkába állt dolgozók 600 forint toborzási jutalomban részesülnek. Jelentkezni lehet a járási ta­nácsok munkaerőgazdálkodási csoportjánál. Meggyorsul az újjáépítés, jól halad a mezőgazdasági munka Szigetközben (Tudósítónk jelenti.) Győrött kedd este nyolc órakor ün­nepélyesen fogadták azt az ezerkétszáz honvéd tisztiisko­lást, aki a Szigetköz újjáépíté­sében tevékenyen részt vesz. A honvédségi tisztiis­kolák­ hall­gatóin kívül ipari tanulók, pesti üzemi munkások és az ország minden részéből jelent­kező építőipari munkások is jelentős számban érkeznek Szigetközbe. Egy hétig romel­takarító munkát végez Nagy­bajcson az 1. számú élelmiszer­­ipari iskola harminc ipari ta­nulója. Példájukra több ipari szakiskola tanulói határozták el, hogy részt vesznek az újjá­építés munkájában. A minisztertanácstól kért 850 építőipari munkás hétfőn munkába áll Szigetközben. Szerszámot, állványzatot az építőipari trösztöktől kapnak. Az építésügyi minisztérium felhívására öt teherautó és öt vasúti teherkocsi szerszám, állványanyag érkezett Győrbe ugyancsak az építőipari trösz­töktől. Szerte Szigetközben megin­dult az újjáépítés. Rövidesen befejeződik a romeltakarítás és teljes erővel megindul az építkezés. Dunakriom hét új épület alapozását már befejez- most annyi kombájn búgna, sodorta a gabonát. Jövőre téli. A kisebb károkat szenve­ annyi traktor berregne, mint azonban gazdagon fizet majd dett épületek közül húszat itt. Mindenfelé nemesített­­e- az árvíz alól megszabadult le­­lakhatóvá tettek. Györújfalu- tőmagot juttatnak a földbe,­rület a mostani verítékes,­ban 16, Nagybajcson 4 új épü- Idén nem volt termés Sziget- gondos munkáért, let építését kezdték meg. közben, az ár­beérés előtt el- (P. P.) A lakások helyreállításával egyidőben erőteljesen megin­dult a mezőgazdasági munka is. A kombájnok elvégzik az összegyűjtött kévék cséplését, a traktorosok pedig az őszi vetőszántásban és mélyszán­tásban segédkeznek. A sokáig víz alatt állt területeken a föld tömött, nehezen munkál­ható, iszappal borított. Ha van is igaereje a gazdának, nagyon megkínozná a szántás az álla­tokat és csak lassan haladna. Ezen segít a kormányzat a gépek Szigetközbe irányításá­val. A gépi munkák díját a dolgozó parasztokat ért káro­sodás arányában állapították meg. A nagy károkat szenve­dett gazdák földjét nemcsak, díjmentesen szántják fel, ha­nem ingyen vetőmaggal be is vetik. A többi gazda pedig az őt ért kár arányában fizet a talajmunkáért. Bármerre járunk most Szi­getközben, szántást-vetést lát­hatunk a határban. Nincs az­­országnak még egy tája, ahol Káposztaszüret előtt Hatalmas káposztafejek várják a szedést a vasvári Petőfi tsz földjén. A kétholdas káposztaföldön az idén különösen jó termés ígérkezik, amit gyakori kapálással, jó növényápolással értek el

Next