Népszava, 1954. szeptember (82. évfolyam, 206-231. sz.)

1954-09-24 / 226. szám

A tanácsválasztás napja: november 28 A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a tanácsok tagjainak választását 1954. évi november 28. napjára tűzi ki. Az Országos Földművesszövetkezeti Tanács és a SZÖVOSZ felhívása a Hazafias Népfrontban való részvételre Az Országos Földmű­vess­zö­­vetkezeti Tanács és a SZÖ­VOSZ Igazgatósága a földmű­vesszövetkezetek másfélmil­liós tagsága nevében örömmel üdvözli a Hazafias Népfront előkészítő bizottságának felhí­vását, amely a politikai, társa­dalmi, gazdasági és tömegszer­vezetek között a Hazafias Nép­front bizottsága megalakításá­ban és munkájában a föld­művesszövetkezetek számára is megtisztelő szerepet biztosít. Az Országos Földművesszö­vetkezeti Tanács és­­a SZÖ­VOSZ igazgatósága helyesli és magáévá teszi a Hazafias Nép­front célkitűzéseit és felhívja a földművesszövetkezeteket, hogy minden erejükkel támo­gassák a népi-nemzeti összefo­gás politikáját, a falu gazda­sági, politikai és társadalmi életéhez fűződő, sokoldalú, közvetlen kapcsolataik névén szervezetten, tevékenyen ve­gyenek részt a helyi népfront bizottságok megalakításában és az egész szövetkezeti tagság, a széles népi tömegek bevoná­sával járuljanak hozzá a Haza­fias Népfront munkájához, célkitűzéseinek megvalósítá­sához. A főváros téli felkészüléséről tárgyalt a tanács végrehajtó bizottsága A Budapesti Városi Tanács végrehajtó bizottsága csütör­töki ülésén megtárgyalta a fő­város téli felkészülésével kap­csolatos kérdéseket. Az ülésen részt vett több minisztérium képviselője is. A kereskedelmi osztály a végrehajtó bizottság elé terjesztett jelentésében ar­ról számolt be, hogy a legfon­tosabb élelmiciki­ekben bizto­sították a várható igények sze­rint szükséges mennyiséget Budapest ellátására. Jelentős készletet tárolnak télire bur­gonyából, hagymából, almából, leves­ zöldségből és vegyes gyü­mölcsből. A belkereskedelmi minisztérium és a fővárosi ta­nács egyaránt nagy erőfeszíté­seket tesz, hogy a lakosság tü­­zelőellátását a körülmények­hez képest biztosítsa. A buda­pesti helyiipar emeli a lakos­ság részére termelt és különö­sen a téli idényben használt cikkek gyártását. A munkára jelentkezők döntő többsége gyorsan munkához jut A munkaerőirányító irodák első tapasztalatai A mun­kaerőirányító irodák munkájával sajtónyilatkozat­ban foglalkozott I­uidas Ferenc, a Munkaerőtartalékok Hivata­lának elnökhelyettese. Rámuta­tott arra, hogy népgazdasá­gunkban mun­k­aerőhiány várt, amely egyes területeken egész komoly méretű, így például a mezőgazdaságban , különö­sen a munkák­ dandárja ide­jén, de ugyancsak nagy hiány mutatkozik magasan kvalifi­kált szakmunkásokban az ipar különböző területein is. Sú­lyos munkaerőhiánnyal küzd közlekedésünk és az építőipar, textilipar is. Az igen komoly segédmunkás­hiány csaknem valamennyi iparágunkat érinti. A munkaerőirányító irodák közlik a jelentkezőkkel a ke­reset­­lehetőségeket is, így a textiliparban munkát vállaló nőik örömmel hallották, hogy három-hath­ónapi átképzés után szakmunkásokká válhat­nak és keresetük eléri a 800— 1000 forintot. Ugyanilyen kere­seti lehetőségek vannak a köz­lekedésben is. Az a tapasztalat, hogy az irodáik az igen széleskörű igénylést távolról sem tudják kielégíteni, mert a jelentkezők száma jelentősen kisebb a be­töltésre váró munkahelyeknél. — Az irodák eddigi műkö­dése azt bizonyítja, hogy a munkát keresők az esetek túl­nyomó részében megtalálják helyüket a népgazdaság kü­lönböző területein — fejezte be nyilatkozatát Hidas Ferenc. Bányászok, öntők, kohászok versenye a harmadik negyedévi terv teljesítéséért Új frontbrigádok törtek az élre A frontbrigádok versenyé­ben számos, eddig kevéssé is­mert brigád tört az élre. A nagyfrontokon a tatabá­nyai 5/A aknabeli Gosztensch­­nik József-ibrigád tartja az első helyet. Átlagos teljesítményük 142 százalékról 151 százalékra emelkedett. A második helyre az ugyanitt dolgozó Scheffer József-brigád küzdötte fel ma­gát 136,6 százalékos eredmény­nyel. Szorosan a nyorm­ukban van azonban a Mátravidéki Szénbányászati Tröszt IX-es bányájának Galisz Jenő bri­gádja 136 százalékos teljesít­ménnyel. A középfrontokon a csolnoki II-es akna Putz Keresztély brigádja változatlanul tartja az első helyet. Eredményük 164.7 százalék. A sajószentpé­teri Verebélyi Károly brigádja sze­rezte meg a második helyet 148.6 százalékos teljesítmény­nyel. A harmadik helyen álló­ borókási Eichardt György-bri-: gád átlagos teljesítménye 129­ százalék.­­ A kisfrontokon a komlói bri-: gádok vezetnek. Vörös János: brigádja 130, Boros Gyula bri-: gádja 128.9 százalékos ered-­­ményt ért el. Harmadik a pé-­­esi Markvart Ferenc DISZ-­ brigádja 127,3 százalékos terv-­ teljesítéssel. Első: a Budapesti Szerszámgépgyár öntödéje A kohó- és gépipari minisz­térium és a vasas-szakszerve­zet értékelte a »legjobb öntö­de« címért folyó országos ver­senyt. Az eredmények alapján a vezető helyet a Budapesti Szerszámgépgyár öntödéje sze­rezte meg. Ez az öntöde egy hónappal ezelőtt még a má­sodik helyet foglalta el. Előre­törésükhöz nagyban hozzájá­rult a alkotmány tiszteletére kezdeményezett verseny siker­­­re. Az öntöde munkáját a 100­­ százalékos tervszerűség, a tervi teljesítése és az átlagselejt 3,48 század százalékra való csökkentése jellemzi. A verseny második helye­zettje a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár öntö­déje, a harmadik a Gheorghiu- Dej Hajógyár öntödéje. Sztálinváros az élen, Diósgyőr és Ózd lemaradt. A harmadik negyedévi terv­teljesítésért folyó versenyben a tegnapi eredmény alapján első lett a Sztálin Vasmű nagy­olvasztóműve. Napi tervét 111,7 százalékra teljesítette. Ezzel tovább szilárdította első helyét a nagyolvasztók közötti versenyben. Ugyancsak a sztálinvárosiak büszkélkedhetnek az első hely­ivel a martinüzemek közötti versenyben is, keddi tervüket 108,4 százalékra teljesítették. Második helyet a Rákosii Mátyás Művek Martinüzemei foglalta el, 105 százalékos napi­ terv teljesítésével. Kedden kü­­­lönösen kitűnt a »Villám« el­­­vasztóbrigád, amelynek tagjai „ csaknem hat és fél tonna acélt ” adtak terven felül.­­ A két nagy Borsod megyei­ kohászati üzem — Diósgyőr és J­azd — nem teljesíti tervét. Itt­ tehát fokozott erőfeszítésekre­­ van szükség, hogy utolérjék a­ fiatal sztálinvárosia­kat. Hazautazott a szovjet kormányküldöttség Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás megtekintésére ha­zánkban járt szovjet kormány­­küldöttség Grigorij Petrov, a Szovjetunió mezőgazdasági miniszterének helyettese veze­tésével szeptember 23-án haza­utazott. A ferihegyi repülőté­ren a kormány nevében Ma­gyari András, a földművelés­­ügyi miniszter első helyettese búcsúztatta a szovjet vendé­geket. Rendelet a fiatalkorúakra vonatkozó büntető eljárásról A Magyar Közlöny szeptem­ber 22-i száma közli az igaz­ságügyminiszter rendeletét a fiatalkorúakra vonatkozó bün­tetőjogi és büntetőeljárási ren­delkezéseit végrehajtásáról. A rendelet a többi között ki­mondja, az ügyész különös gondot köteles fordítani annak felderítésére, hogy a fiatalkorú cselekményével vagy magatar­tásával összefüggően nem ál­lapítható-e meg nevelőjének vagy gondozójának felelőssége is. Közli a rendelet, hogy a fia­talkorú ügyében az elsőfokon eljárt bíróság a javító-nevelést elrendelő bírói határozat meg­hozatala után — tekintet nél­kül annak jogerőre emelkedé­sére — haladéktalanul köte­les intézkedni, hogy a javító­­nevelésre utalt fiatalkorút a budapesti átmeneti nevelő­­intézetbe átszállítsák. KITÜNTETÉSEI: A Népköztársaság Elnöki Tanácsa kiváló munkájuk elismeréséül a SZOCIALISTA MUNKÁÉRT ÉRDEM­ÉREM kitüntetést adományozta: Gátai Ottónak, a tatabányai városi DISZ- bizottság titkárának, Radeczki István­nak, Tatabánya XI. akna DISZ- szervezete titkárának, Gácsi Fe­rencnek, a Lenin Kohászati Művek DISZ-bizottsága titkárának, a MUN­KA ÉRDEMÉREM kitüntetést ado­mányozta: Németh Ferencnek, a Komlói I. szénüzem DISZ-titkárá­­nak. Bogó Lászlónak, a komlói vá­rosi DISZ-bizottság mb. titkárának. Horváth Józsefnek, a nagybajomi áll. gazdaság DISZ-titkárának, Scheffer Imrének, a játi területi DISZ-szervezet titkárának, Nagy Sán­dornak, a kaposvári gépállomás trak­torosának. A lakosság ellátása terén elért kimagasló eredményeik elismeré­séül a SZOCIALISTA MUNKÁÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetést adomá­nyozta: Járai Gézánknak, Sik József­­néna­k, Diamant Andornak, Tóth I. Já­nosnak, Győri Gábornak, Simonyi Dénesnek, Kaszás Ferencnek, Szöllösi Sándornak, Weisz Gyulának, Bozóki Ferencnek, Németh Józsefnek, Var­­jassy Miklósnak, Török Józsefnek; a MUNKA ÉRDEMÉREM kitüntetést adományozta: Dús Nándornak, László Istvánnak, Szatmári Erzsébetnek, Hejhál Ferencnek, Farkas Idának, Szm­odics Lajosnak, Knechtl János­nak, Kiss Józsefnek, Farkas Miklós­nak. Kiváló munkájuk elismeréséül a SZOCIALISTA MUNKÁÉRT ÉRDEM­ÉREM kitüntetést adományozta: Ré­­dei Jánosnak, Lukács Vincének, Szé­kely Andrásnak, dr. Hollán Henrik­nek, dr. Surányi Edének, dr. Dodi­nár Jenőnek; a MUNKA ÉRDEM­ÉREM kitüntetést adományozta: Mol­nár Istvá­nnénak, Dausur Máriának, Barna Katalinnak, Ehmann János­nak, Szabó Ferencnének, özv. Alapi Istvánnénak, Ölveczky Sándornénak, Segesdi Józsefnének. A Debreceni Tüdőbeteggyógyinté­zet fennállásának 40. évfordulója al­kalmából a SZOCIALISTA MUN­KÁÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetést adományozta: dr. Pongor Ferenc igaz­gató főorvosnak, dr. Mándi László osztályos főorvosnak. A szerves vegyipar területén végzett kiváló munkájuk elismeréséül a SZO­CIALISTA MUNKÁÉRT ÉRDEM­­ÉREM kitüntetést adományozta: dr. Molnar Istvánnak, Czelle Jánosné­­nak, Füzesi Józsefnek. Az új pekingi magyar nagykövet átadta megbízólevelét Mao Cedungnak Peking, szeptember 23. (Új Kína) Szkladán Ágoston, a Magyar Népköztársaság újonnan kine­vezett pekingi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete szerdán átadta megbízólevelét Mao Ce-tungnak, a kínai köz­ponti népi kormány elnökének. Szkladán Ágoston nagykö­vet, megbízólevelének átadása alkalmával a többi között eze­ket mondotta: — Engedje meg, Elnök elv­társ, hogy megbízólevelem át­adását felhasználjam arra, hogy tolmácsoljam a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csának, Magyarország kormá­nyának és népének azt a hő vágyát, hogy tovább fejlődjék és szilárduljon a népeink kö­zötti testvéri barátság és együttműködésünk napról nap­ra szorosabbá váljék. — Elnök Elvtárs! Ebből az ünnepélyes alkalomból kije­lentem, hogy küldetésemben teljes erőmből fokozni és kimé­lyíteni igyekszem népeink ba­rátságát. Bízom abban, hogy kötelességem teljesítése során számíthatok önnek és a Kínai Népköztársaság központi népi kormányának támogatására és segítségére. — Éljen a kínai és a magyar nép törhetetlen barátsága! Mao Ce-tung a következő beszéddel válaszolt: »Nagykövet elvtársi — Örömmel veszem át öntől a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának megbízó­levelét, amely Önt a Kínai Népköztársaságba rendkívüli és meghatalmazott nagykövet­té kinevezi és szívből köszö­netet mondok üdvözlő sza­vaiért. — A magyar nép az címűlt kilenc esztendő alatt a Ma­gyar Dolgozók Pártja vezetésé­vel diadalmasan folytatta szo­cialista építőmunkáját és alap­vetően megváltoztatta hazája arculatát. A kínai nép öröm­mel és csodálattal figyelte a testvéri magyar nép országépí­­tő sikereit. — A kínai és a magyar nép baráti kapcsolata, szoros együttműködése politikai, gaz­dasági és kulturális téren öt év óta nagy eredményeket ért el. Ennek a baráti viszonynak to­vábbi kifejlesztése nemcsak a mi két országunk fellendülé­sét és a két nép barátságát fo­kozza, hanem növeli a világ békéjének és demokráciájának a nagy Szovjetunió által veze­tett erőit is. A Nagykövet elvtársi Mele­gen üdvözlöm önt, mint a Ma­gyar Népköztársaságnak a Kí­nai Népköztársaságba kineve­zett rendkívüli és meghatal­mazott nagykövetét. A Kína és Magyarország baráti együtt­működésének további kifej­lesztésére és megszilárdítására irányuló erőfeszítéseiben szá­míthat a magam és a Kínai Népköztársaság kormányának teljes támogatására. »’Szívből sikert kívánok ennek küldetéséhez.« Megkezdett­ az EMSZ fb­izottságban a napirendi körítések megvitatása New York, szeptember 23. (TASZSZ) A főbizottság szeptember 22-án megkezdte a közgyűlés 0. ülésszaka napirendjének megvitatását. A. J. Visnuszedj, a Szovjet­unió képviselője, amikor meg­vitatták az új tagok felvétele napirendre tűzésének kérdését, javasolta, hogy a célszerűség f­i­gyel­em­be vételével a közgyű­lés jelenlegi ülésszakán ne vizsgálják meg Laosznak és Kambodzsának az ENSZ-be való felvétele kérdését és a külügyminiszterek genfi érte­kezletén elért megegyezésnek megfelelően, halasszák azt el az indoklhai politikai kérdé­sek teljes rendezéséig. Fran­ciaország és Ausztrália képvi­selői e javaslat ellen foglalta­k állást. A főbizottság szavazat­­többséggel napirendre tűzte Laosznak és Kambodzsának az ENSZ tagjai sorába való fel­vétele kérdését. A Szovjetunió és Csehszlovákia képviselői tartózkodtak a szavazástól. A gyarmattartó hatalmak — Anglia, Franciaország, Auszt­rália — képviselői tiltakoztak számos, a faji megkülönbözte­téssel és a nemzeteik önren­delkezési jogával kapcsolatos kérdés napirendre tűzése el­len. A­ többi közt az Indonéz küldöttség által előterjesztett nyugatirráni (Új-Guinea nyu­gati része) kérdés napirendre tűzése ellen szólaltak fel, majd pedig ellene szavaztak.­­ A Szovjetunió, Csehszlová­kia, Burma, Szíria és más or­szágok képviselői az indonéz javaslat mellett foglaltak ál­lást. A főbizottság szavazat­­többséggel felvette ezt a kér­dést a közgyűlés jelenlegi ülés­szakának napirendjére. A főbizottság határozatot hozott a marokkói és tuniszi kérdés napirendre tűzéséről is. „A kormány esete a bűnösökkel vállalt szolidaritás, a bűnpártolás esete" — mondotta Terracini kommunista szenátor, aki pártja nevében az olasz kormány lemondását követelte Az olasz szenátusban szer­dán megkezdődött a vita Piccioni külügyiminiszter le­mondása, a kormány átalakí­tása és a Montesi-ügy fejle­ményei felett. A vita során felszólalt Terracini szenátor, az Olasz Kommunista Párt vezetőségének tagja és pártja nevében a kormány lemondá­sát követelte. A szenátor rá­mutatott: súlyos felelősség hárul Scelba miniszter­­elnökre, a­ki mint belügyminisz­ter közvetlen felettese volt Pavonénak és Politónak, az ügyben súlyosan kompromit­tált két rendőrf­őtisztviselő­­nek.­­A kormány esete a bűnö­sökkel vállalt szolidaritás, a bűnpártolás esete. Ki volt az olasz belügyminiszter akkor, amikor Pavonénak, az olasz rendőrség vezetőjének le kel­lett mondania? Ki halmozta el távozásakor Pavonet címek­kel, dicséretekkel és elisme­réssel? Scelba miniszterelnök. Elképzelhető-e egyáltalán, hogy a belügyminiszternek sem akkor, sem azóta semmi tudo­mása sem volt közvetlen alá­rendeltjeinek, Pavonenak és Politónak a ténykedéseiről?«. A vita csütörtökön a külön-­­böző pártok szónokainak fel­szólalásával folytatódott és pénteken Scelba miniszterelnök válaszával ér véget. Az Olasz Szocialista Párt parlamenti tagjai határozatot hoztak, amelyben követelik, hogy azonnal indítsanak parlamenti vizsgálatot és azonnal mond­jon le a kormány. ­ A nyugatnémet szövetségi gyűlés csütörtöki ülésének megnyitása után a szociálde­mokrata párt képviselői cso­portja ismét indítványozta, hogy a parlament tűzze hala­déktalanul napirendre a kor­mány külpolitikai tevékeny­ségének megvitatását. A koalí­ciós pártok képviselői Ade­nauer utasítására elvetették a szociáldemokrata indítványt. A Keletiről 119 ezer forintot „indítanak“... Harsog a Keleti megafonja, öblös hangja megtölti a hatal­mas csarnokot, ahonnan amúgy is örökre száműzték a csendet. Mozdonyfütty, tar­goncák dudája, tat­arozók ka­lapácsa közben hangzik fel újra: »Személyvonat indul Budapest, Hatvan, Vámos­­györk, Miskolc felé.« Telnek a percek, újra kattan a mikro­fon: hallani az eléje ülő be­mondó lélekzését — azután a hangját is. De most nem vo­natindulást hirdet. »Köszöntjük Halmai János vonatvezetőt és brigádját! Halmai elvtárs 1200 forintot, brigádja összesen 4800 forin­tot jegyzett!« Induló trombitái zendülnek fel. Kár, hogy Hal­mai János és brigádja ebből mit sem hall, mert a bukaresti gyors hátán valahol Szajol és Mezőtúr között vágtat ebben a percben. De a pályaudvar, ahol naponta átlag százhúsz­ezer ember fordul meg, amúgy is »örökmozgó« embe­rekkel van tele, akik a ré­szükre küldött üdvözlő szó­nak, dalnak csak egy-egy foszlányát hallhatják. Pedig sokan vannak, akiket a jegy­zés legjobbjai között kell em­­­­legetni: Benke Mihály ezer ■forintja, Gyulai Erzsébet ta­karító ötszáz forintja, Détári Ilonka pénztárkezelő hatszáz­forintos jegyzése, a hattagú Dolka-brigád 2150 forintja, Bánhegyi Árpád levélelosztó ezerforintos kölcsöne híre szájról szájra jár s elismerő bólintásokkal találkozik. Dé­lig a munkahelyükön tartóz­kodók háromnegyed része »le­jegyzett«. A vonatkísérő-vezénylet várószobájában, amelyet fél­hivatalosan pihenőnek hív­nak, az asztaloknál kétféle te­vékenység folyik. A sarokban sakktáblák fölé hajolnak indu­lásra váró vonatok gazdái — középen viszont egy »Szijjártó elvtársnak« szólított vasutas és egy piroskockás blúzt vi­selő, barnahajú asszonyka kö­rül sűrű gyűrűben állnak a kölcsönjegyzők. Miféle beszélgetések foly­nak itt, a kölcsönjegyzés »kel­lős­­közepén«? A tömött, fekete­­bajszú Varga Pali bácsit ug­ratják, mert úgy tesz, mintha hallani se akarna a jegyzésről, azután meg szép, kerek ezrest ír az ívre. »Mindenáron nyerni allarsz!« — mondják brigádtársai. A jegyeztetők Dózsa elvtársat emlegetik, aki kivette a kezükből a tollat és maga írt az ívre ezerkétszá­zat... azután »majd én meg­­mutatom«-alapon még meg is hívta egy pohár sörre őket, a hatodik jegyzés örömére. Az asztal sarkánál megint Varga Pali bácsi hangja hallatszik: »Elvtársak, idén biztos nye­rek ... nem lehetne valami előleget felvenni a nyere­ményre?« Köröskörül vidám arcok — a Keleti pályaudvar családja immár hatodszor vál­lal részt az ország ezermilliós kiadásaiból. Mire megy a pénz? Erről is beszélgetések folynak, most már nem a tréfás évődés szik­rái szállonganak, hanem meg­fontolt, szakszerű mondatok, a szakemberek öröme afölött, hogy új Diesel-motoros moz­dony próbája folyik Kelenföl­­dön, hogy egyre több az auto­matikus térközjelzőkkel ellá­tott pálya... Papp elvtárs, a szőke, Borsodból ideszárma­zott jegyvizsgáló a hatvani vo­nal villamosítását emlegeti. S az ország sok zuga szóba kerül, mert vasutasember ismeri a hazát, tudja, hol, mi épül, hogyan szépül az élet. Tudja. Ez látszik az ered­ményeken. Újra szól a mega­fon: »Eddig kétszázharminckét dolgozónk jegyzett — 119 ezer forintot.« És jönnek az új jegyzések... »Szabad a pálya« — az ország erősítésére induló­­ forintok előtt. (baktai) A Liovistania segítsége a keletpakisztáni árvízkárosultaknak Moszkva, szeptember 23. (TASZSZ) A. G. Sztecenko, a Szovjet­unió pakisztáni rendkívüli és meghatalmazott nagykövete szeptember 21-én felkereste Mohammed Al urat, Pakisztán miniszterelnökét és a szovjet kormány nevében részvétét fejezte ki a keletpakisztáni la­kosságot ért árvíz miatt. G. A. Mityerev professzor, a Szovjetunió Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságai Szövetsége végrehajtó bizott­ságának elnöke táviratot in­tézett a Pakisztáni Vöröske­reszt Társaság elnökéhez, amelyben a Szovjet Vöröske­reszt nevében együttérzését fejezte ki. A szövetség végre­hajtó bizottsága egyúttal 50.000 pakisztáni rúpiát utalt át a Pakisztáni Vöröskereszt Társaságnak az árvízkárosult lakosság megsegítésére. Nemzetközi károk • A KÍNAI ORSZÁGOS NÉPI GYŰLÉS csütörtöki he­­tedik ülésnapján megkezdték a­­ harmadik napirendi pont tár­­­­gyalását. A központi népi kor­­­mány nevében Csou En-laj­­miniszterelnök terjesztette elő­­a beszámolót a kormány ed­­­­digi működéséről. A minisz­­­terelnök beszámolójáról meg­*­indult vitában felszólaltak­­ Csun Jun és Kuo Mo-zso al­­­elnökök is. * — Nehru indiai miniszterel­­­nök és Szasztroamidzsozso in­­­­donéz miniszterelnök szerda ♦délutáni tárgyalásán elsősor- X ban annak az öt elvnek az ál­­­­talános alkalmazásáról volt * szó, amelyet a Csou En-laj új­­-­delhi látogatása után kiadott hivatalos közlemény foglal magában.­­ Georg Gampfert, a Né­met Kommunista Párt vezető­ségi tagját hétfőn újra letar­tóztatták, noha csak néhány hónappal ezelőtt bocsátották szabadon négyhónapos vizsgá­lati fogságból. Férfi segédmunkásokat azon­nal felvesz a Vegyicikkeket Ki­szerelő Vállalat, XIV., Nagy La­jos király­ útja 110. Munkaruhá­val és cipővel és az egyéb elő­írt felszerelésekkel a belépőket ellátjuk. NÉPSZAVA « 1954. szeptember 24. péntek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék