Népszava, 1955. július (83. évfolyam, 153-179. sz.)

1955-07-01 / 153. szám

Ini­f R­E­K Üzemorvosi szolgálat az állami gazdaságokban Az állami gazdaságok több­ségében van már megfelelően berendezett orvosi rendelő. Most az üzemorvosi hálózat továbbfejlesztésén dolgoznak, hogy az orvosok a betegek vizsgálatán és gyógykezelésén kívül fokozottabban ellenőriz­zék a munkahelyek, munkás­­szállások, üzemi konyhák tisz­taságát. Az idén már kilenc állami gazdaságban szervezték meg az üzemorvosi szolgála­tot és ezzel 23 gazdaságban vált rendszeressé az orvosi felügyelet. - o -— Dunántúli körútra indul a DISZ budapesti együttese. Ifjúsági találkozók keretében a Dunántúl több városában, ipari és kulturális központjá­ban lép a vidéki közönség elé. A 180 tagú együttes első ál­lomáshelye Győr lesz, ahol július 5-én lép fel.­­ Ipari munkások is segí­tik az aratást Heves megyé­ben. A bélapátfalvi cement­gyár dolgozói a nagyvisnyói Uj Élet tsz-ben, az egri laka­­tosárugyár munkásai a novaji Egyetértés tsz-ben, a selypi cementgyáriak pedig a kerek­­haraszti Uj Élet tsz-ben se­gédkeznek az aratásnál.­­ Kétszázharmincnégyla­­kásos lakótelep épül Ózd-Bo­­lyokon. A telepen kétszobás összkomfortos lakások létesül­nek. Hatvanhat lakást előre­láthatólag már augusztus ele­jén átadnak tulajdonosaik­nak. — Az Engels téri kultúrotthonban ősszel a következő tanfolyamok in­dulnak. Felnőttek részére számolás, helyesírás, beszédtechnika (alapfokú és, haladó), alapfokú fotó-tanfolyam Gyermekek részére alapfokú beszéd­­technika, balett- és akrobatika tan­folyam. A beíratások július 1-én kezdődnek. Jelentkezni lehet az En­gels téri kultúrotthonban naponta délelőtt 11 órától este 8 óráig. (Te­lefon: 182—231.) — A III. Békekölcsön ne­gyedik sorsolásának 109 000 forintos főnyereményét a XIII. osztályba tartozó 05249 soro­zatszámú 26 számú kötvényé­vel Vajda Istvánná, a buda­­­pesti Vas utcai sapkakészítő kisipari termelőszövetkezet ,­d­olgozója nyerte. . . Volt vöröskatonák talál­kozót rendeznek Endrődön jú­lius 2-án. Az 1919-es magyar proletárforradalom gyomai és endrődi volt vöröskatonái ta­lálkozójukra meghívták mai életünk kiemelkedő vezető személyiségeit is. _ A KPDSZ margitszigeti Vörös­marty Színpadára hirdetett hang­­versenysorozat első előadása — az előzetes közléstől eltérően — augusz­tus 3-án lesz. A sorozatban szere­pel Rigoletto-, bécsi, magyar, ro­mantikus, valam ... Dvorzsák- és Sosztakovicstest. Bérletek a szak­szervezet központi kultúrotthonában (Bp. VI., Eötvös utca 25/a), jegyek az egyes előadásokhoz a helyszínen válthatók.­­ O­­ ítélet a nyírmadai állami gazdaságban leleplezett kártevő banda bűnügyében A Szabolcs-Szatmár megyei bíróság ítéletet hirdetett an­nak a kártevő bandának az ügyében, amelynek tagjai a nyírmadai állami gazdaság­ban sorozatos bűncselekmé­nyeket követtek el. Bércsalá­sokkal mintegy 21 000 forint kárt okoztak a gazdaságnak, jogtalanul nagyösszegű pré­miumokat fizettek ki, 40 mázsa búzát, 15 mázsa rozsot, almát és burgonyát loptak. Básti Ágoston, a gazdaság volt igaz­gatója, lakásának tatarozására 14 000 forintot vett el a gazda­ság pénzéből. Társaival össze­játszva sertésüzérkedést is folytatott. A megyei bíróság Básti Ágostont tízévi börtönre és tízévi jogvesztésre, Galgóczi István, egykori kulákot, volt főagronómust kilencévi bör­tönre és tízévi jogvesztésre, Túri Péter volt horthysta rendőrt — aki nagyarányú bur­gonyalopásban vett részt — hétévi börtönre és hatévi jog­vesztésre, Koleszár Mihály, volt vezető bérelszámolót, Bé­­gány Miklós üzemegységveze­tőt hét-hétévi börtönre, illetve öt-ötévi jogvesztésre ítélte. A banda többi tagját hat hó­naptól hat évig terjedő bör­tönre ítélték. A vádlottakat egyben az okozott kár megté­rítésére is kötelezték. 2 NÉPSZAVA 1955. július 1, péntek Versenybe fiatal traktorosok és cséplőmunkások! A DISZ központi vezetősége, a MEDOSZ országos elnök­sége, a Földművelésügyi Mi­nisztérium és az Állami Gazda­ságok Minisztériuma felhívást intézett a fiatal traktorosok­hoz, cséplőmunkásokhoz, hogy vegyenek részt a felszabadu­lási munkaverseny keretében szervezett ifjúsági cséplő­munkacsapatok II. országos versenyében. A felhívásban részletesen megjelölték a ver­seny feltételeit. A verseny jú­lius 10-től augusztus 31-ig tart. A benevezés határideje július 20. Részt vehetnek (tekintet nélkül a géptípusra és dob­szélességre, valamint a meg­hajtó erőgépre) mindazok a munkacsapatok, amelyek tag­jainak 70 százaléka 28 éven aluli, "egész idényre szerződött fiatal cséplőmunkás és a mun­kacsapat 90 százaléka a csép­­lés időtartama alatt azonos személyekből áll. A verseny győzteseinek jutalmazásáról is részletesen szól a felhívás. Az országosan legjobb eredményt elérő öt munkacsapat tagjait értékes tárgyakkal: karórával, fényképezőgéppel, néprádió­val, stb. jutalmazzák, kétnapos, ingyenes budapesti kirándu­lásra hívják meg. A felhívás zárósorai így hangzanak: »Fiatalok! Diszisták! Példa­mutató munkával, fiatalos lel­kesedéssel készüljetek a var­sói V. Világifjúsági Találko­zóra. Vigyétek harcba a mun­kacsapatok minden tagját a cséplés mielőbbi, szemveszte­ség nélküli befejezéséért. Fejt­setek ki meggyőző, felvilágo­sító munkát annak érdekében, hogy a csépeltetők a cséplő­géptől eleget tegyenek az ál­lam iránti kötelességüknek. Előre az ifjúsági cséplőmun­­kacsapatok 11. országos verse­nyének teljes győzelméért! Ülést tartott az Országos Földművesszövetkezeti Tanács Csütörtökön a SZÖVOSZ székházában az Országos Föld­művesszövetkezeti Tanács megtartotta II. negyedévi ülé­sét. Az ülést Nagy Dániel, az Elnöki Tanács elnökhelyettese, az Országos Földművesszövet­kezeti Tanács tagja nyitotta meg, majd Dégen Imre, a Szö­vetkezetek Országos Szövet­sége igazgatóságának elnöke beszélt a földművesszövetkeze­tek előző negyedévi munkájá­ról­­ és az elkövetkezendő fel­adatokról. Beszédében hosszan foglal­kozott a termelőszövetkezetek és a földművesszövetkezeteik kapcsolatának megerősítésével is. Hangsúlyozta: A földmű­vesszövetkezetek és a termelő­szövetkezetek között nem át­meneti jellegű, hanem a szo­cializmus építésének egész időszakára szóló, olyan politi­kai és­ gazdasági kapcsolatot kell kiépíteni, amely jelentő­sen hozzájárul a termelőszö­vetkezetek termelési eredmé­nyeinek és tagjai jólétének fokozásához, elősegíti a ter­melőszövetkezeti mozgalom számszerű fejlesztését, a ter­melőszövetkezetek gazdálko­dásának megszilárdítását. Az elnöki beszámoló után Vasadi József, az Országos Földműves-zövetkezeti Tanács felügyelő bizottságának tagja ismertette a felügyelő bizott­ság elmúlt hónapokban vég­zett munkáját. Nagy Dániel, az Országos Földművesszövetkezeti Tanács tagja az OFT féléves munká­járól tartott beszámolót. Ezután az OFT elnöksége határozati javaslatot terjesz­tett elő, amely foglalkozik a földművesszövetkezetek és a termelőszövetkezetek közötti kapcsolat megerősítésének kérdésével, az egyénileg dol­gozó parasztok és a földmű­vesszövetkezetek kapcsolatá­val, a földművesszövetkezeti kereskedelem költségeinek csökkentésével és vagyonának védelmével, a népi ellen­őrzés kiszélesítésével, a földműves­szövetkezeti dolgozók politikai továbbképzésével. A felszólalások után a ta­nácsülés kisebb módosítások­kal elfogadta az OFT hatá­rozati javaslatát. Az ülés Digen Imrének, a SZÖVOSZ igazgatósága elnö­kének zárószavával ért véget. Az Országos Földművesszö­vetkezeti Tanács felhívással fordult a vidéki földműves­­szövetkezetek dolgozóihoz és tagjaihoz, hogy gyújtsanak segítséget az aratási és csép­­lési, továbbá, a begyűjtési munkákban a dolgozó paraszt­ságnak. VIT-he:'­lőtteket választanak az ország fiataljai Egy hónap múlva­ kezdődik a világ ifjúságának hatalmas seregszemléje, a varsói VIT. A magyar fiatalok már javá­ban készülnek az ifjúság nagy találkozójára: országszerte ün­nepi DISZ-taggyűléseken vá­lasztják ki soraikból küldöt­teiket. Hajdú-Bihar megyéből útra kel majd a derecskei területi DISZ-alapszervezet titkára, Börcsök Albert is. Az ő ér­deme, hogy a helyi DISZ-szer­­vezet taglétszáma fél éven be­lül csaknem megtízszerező­dött. Megyei küldött lett B. Nagy Sándor, a püspökladányi gépállomás sztahanovista trak­torosa, Kozma Ilona, a hajdú­­böszörményi tanítóképző je­lesrendű tanulója, Deczki Ilona, a Debreceni Gördülő­csapágygyár sztahanovista ifjúmunkása. A tatabányai bányászfiata­lok nemcsak azzal törődnek, hogy felkészüljenek a világ ifjúságának nagy ünnepére, hanem segítik a gyarmati és félgyarmati országok fiataljait az útiköltségek előteremtésé­ben is. Eddig már tízezer fo­rintot gyűjtöttek erre a célra. — Ifjúsági filmszínház nyí­lik Debrecenben. A július első felében megnyíló filmszínház műsorán az első három elő­adásban minden nap ifjúsági film szerepel. A negyedik — esti — előadáson olyan filmet vetítenek, amely elsősorban a szülőket érdekli, s a nevelés kérdéseiről szól. — Megkezdődött Szegeden a Magyar Élettani Társaság 21. vándorgyűlése. Ez alka­lomból az ország minden ré­széből 340 vendég érkezett Szegedre. Az első napi előadá­sokon részt vett Drexler Mik­lós egészségügyi miniszter­helyettes és Rusznyák István Kossuth-díjas, az Akadémia elnöke is. MEGJELENT AZ ANYAG- ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS júniusi száma, mely a következő fontosabb cikkeket tartalmazza: A. KUZNYECOV: A szocializmus gazdasági alaptörvénye és a szocia­lista újratermelés. — VLADIMIR PACHMAN: Érvényesítsük a munka díjazásának szocialista elvét. — J. ARBATOV: Az Egyesült Államok imperialista propagandája veszélyez­­teti a békét és a népek biztonságát. — A filozófiai tudomány időszerű kérdései. — A József Attila Színház július 1-re hirdetett »Mária főhadnagy« előadását az Állatkerti Szabadtéri Színpadon július 4-én tartja meg. Az 1-i jegyek 4-re érvényesek. Változás az áruházak vasárnapi nyitvatartásában Tekintettel a nyári időszakra július­­ és augusztus 15-e kö­zötti vasárnapokon a főváros­ban az áruházak közül a Ma­gyar Divatcsarnok és az Út­törő Áruház áll a vásárlókö­zönség rendelkezésére 9-13 óráig. Augusztus 15-e után az áruházak vasárnapi nyitvatar­­tásának új rendjét ismét közli majd a Belkereskedelmi Mi­nisztérium. (MTI) — Az első magyar törpe­autó július 15-én indul pró­­baútjára. A kocsit 250 köb­centiméteres Csepel gyártmá­nyú motor hajtja. Óránként 60 km sebességet lehet vele elérni. — Ma délelőtt adják át a forgalomnak a Bosnyák tér­től a Mogyoródi út és a Vezér utca sarkáig közlekedő 68-as villamosjárat második vágá­nyát és a 64-es villamos Bos­­­nyák tér és Füredi utca kö­zötti járatát.­­ A Petőfi Színház igazga­tósága közli, hogy Halas­sy Mariska színésznő temetése 1955. július 1-én, péntek dél­után fél 4 órakor lesz a farkasréti temetőben. ABCTN­VESTABC kérdezik:: Jogában áll-e a bizalmiak­nak beleszólni, hogy kit küldjenek üdülni? Válasz KRASZNYIK JÓ­ZSEFINÉ bizalminak (Pomázi Posztógyár.) A SZOT elnökségének üdü­lésről szóló határozata ki­mondja: »Az egyes dolgozó­kat a társadalombiztosítási küldött (társadalombiztosítási megbízott) és a bizalmi javas­lata alapján a társadalombiz­tosítási tanács jelöli ki üdü­lésre.« A bizalminak tehát nemcsak joga, hanem kötelessége is az arra érdemeseket üdülésre ja­vasolni. Ez egészen természe­tes. Hiszen a bizalmi — akit a dolgozók maguk választanak — jól ismeri csoportja minden egyes tagját, munkáját, élet­­körülményeit. Mit vegyen hát figyelembe a bizalmi, amikor üdülésre ja­vasol valakit? a) Hogyan dolgozik az illető, megtartja-e a munka­­fegyelmet. b) Egészségi állapotát, szo­ciális helyzetét. c) Teljesíti-e a szakszerve­zet iránti kötelességeit. Fi­zeti-e rendszeresen az 1,5 százalékos tagsági járulékot. d) Rendelkezik-e egyéves szakszervezeti tagsággal. Természetesen gyakran elő­fordul, hogy többen is egyfor­mán megfelelnek ezeknek a feltételeknek. Ilyenkor helyes, ha a bizalmi figyelembe ve­szi, hogy az érdekeltek közül ki üdült az előző esztendőben és ki nem részesült még egy­általán ebben a kedvezmény­ben. Természetesen az utób­bit kell javasolnia. Felelősségteljes és körülte­kintő munka ez. Az üzemi (szakszervezeti) bizottságok vagy műhelybizottságok akkor járnak el helyesen, ha nem fogadják el közvetlenül a dol­gozók kérelmét, hanem csak a bizalmi írásos vagy szóbeli ja­vaslatára. ★ Figyelembe kell-e venni a szakszervezeti tagdíj fizeté­sénél a prémiumot? Válasz BÁNFI ILONA bi­zalminak (Váci Bélésárugyár). A magyar szakszervezetek alapszabályai értelmében min­den szervezett dolgozó köte­les rendszeresen tagsági díjat fizetni. A befolyó pénzösszeget a szakszervezet mindenekelőtt szociális és kulturális célokra, másrészt szervezetei fenntartá­sára, kiépítésére fordítja. A tagdíj az előző havi teljes kereset 1,5 százaléka. A műszaki és vezető admi­nisztratív dolgozóknál a fenn­álló rendelkezések szerint fi­gyelembe kell venni a havon­ként vagy negyedévenként ki­fizetett, úgynevezett rendsze­res prémiumot is, hiszen a szabadságidőre járó átlagkere­set, valamint a táppénz kiszá­mítása szintén így történik. Méltányos tehát, hogy a szak­­szervezeti tagdíjat ugyancsak ekképpen állapítsák meg. A rendszeres prémiumban nem részesülő vállalati alkal­mazottaknak esetenként kifi­zetett jutalmak (esetenkénti prémiumok, újítási díjak és egyéb jutalmak) természete­sen nem vehetők számításba a szakszervezeti tagsági díj meg­állapításánál. ★ Megkaphatja-e a szakma kiváló dolgozója címet az a munkás, aki huzamosabb ideig eleget tett a feltételek­nek, majd néhány hónapig nem teljesítette azokat? Válasz VARGA ISTVÁNNÉ bizalminak (Kistarcsai Fésűs­fonó). A Minisztertanács és a Szak­­szervezetek Országos Tanácsa elnökségének a szocialista munkaverseny rendszeréről hozott határozata (1009/1954. II. 3.) megszabja, hogy a kü­lönböző fokozatú kitüntetések elnyerésének feltételeit a fizi­kai és műszaki dolgozóknak folyamatosan, megszakítás nél­kül kell teljesíteniük. Ha valaki a kiváló dolgozó cím elnyerése után saját hibá­jából két hónapig nem telje­síti a feltételeket, akkor ismét a sztahanovista cím elnyeré­séért kell versenyeznie. (Ez annyit jelent, hogy ha egy hónapig nem teljesíti saját hi­bájából, akkor még nem ve­szíti el szerzett jogait és az egyhónapi kiesést megelőző eredményeket folyamatosan lehet számítani.) Amennyiben a dolgozó rajta kívülálló okokból, például be­tegség, katonai szolgálat, ki­küldetés és egyéb igazolt tá­vollét stb. vagy a műszaki elő­feltételek nagymérvű és hu­zamos hiánya miatt nem tel­jesíti a feltételeket — és ezt a körülményt az üzem kollek­tívája megállapítja — akkor a munka újrakezdése után a kiesést megelőző eredménye­ket nem veszíti el. (Ha pél­dául valaki tíz hónapon át el­nyerte a sztahanovista címet, majd három hónapra bevonult katonai szolgálatra, akkor visszatérése után még két hó­napig kell teljesítenie a szta­hanovista feltételeket ahhoz, hogy elnyerhesse a szakma kiváló dolgozója címet.) Előfordulhat, hogy a sztaha­novista feltételeket huzamo­sabb ideje teljesítő dolgozót a terv végrehajtása érdekében más géphez helyezik át. A Könnyűipari Minisztérium munkaügyi főosztálya egyetért azzal a kialakult szokással, hogy egy vagy két hónap tü­relmi időt adnak a munkás­nak, míg új gépét megszokja. A" türelmi idő tartamát (álta­lában két hónapnál hosszabb nem lehet) a vállalat igazga­tója és az fb elnöke állapítja meg. Ha ezen idő elteltével a dolgozó újból teljesíti a szta­hanovista feltételeket, akkor az áthelyezését megelőző ered­ményeit folyamatosan kell szá­mítani. Hat hét alatt 36 670 000 kiló vasat hozott az ipar „konyhájára“ a MÉH gyűjtése Mi tagadás, akadnak, akik a falakon meglátva a fém­gyűjtő hónap ismert ,és meg­szokott plakátjait, azt gondol­ják: »Már megint vasgyűjtés? Hiszen már összeszedtek min­dent.« Ennek az elképzelés­nek beszédes cáfolata az a kis összesítés, amely most ké­szült el a MÉH irodájában. Kiderül belőle, hogy a most befejeződött, lényegében hat­hetes fémgyűjtő kampány alatt — amelynek a végét ez az egyszerű adat jelzi, 101,9 százalékos tervteljesítés, — a MÉH a saját gyűjtőterületén 36 670 000 kiló vashulladékot gyűjtött össze, 3667 vagonra valót. Ebben a nagy számban nincs benne a VAFÉM gyűj­tése, amely a legnagyobb ne­hézipari üzemek rendszeres »kibányászásából« adódik, s nem szerepel benne a SZÖVOSZ falusi eredménye sem. Budapest és a nagyobb vidéki városok lakóterületei, valamint országszerte a kisebb üzemek adták a három és félezer vagon vasat. Üdülés — szegecsekből Szóval mégis csak van ócskavas. Kiderült, hogy a la­kóterületek valóságos »arany­­tartaléka« a fémgyűjtésnek. Az iskolák és a DISZ-szerve­­zetek, az ingatlankezelő válla­latok — főképp a házfelügye­lők bekapcsolásával — szép munkát végeztek. Miből »jött össze« ez a tö­méntelen vashulladék? A kérdésre választ adnának pél­dául az újpesti Attila utcai általános isk­olások, akik ki­mentek a MAHART hajója­vító telepére és a legapróbb szegecsekből, hulladékokból hét vagon ócskát szedtek ösz­­sze. A martinászok bizonyára szeretettel gondolnak a 24-es intézet ipari tanulóira is, akik ugyancsak tonnaszámra szed­ték össze az ócska szegecse­ket, a kemencék »kenyerét« — ami nemcsak a kohászat­nak jó, hanem az MTH-sok­­nak is, mert most ebből az összegből mennek nyaralni a Bakonyba és a Balatonra. A központban dicsérik az I. és az V. kerületet (az egyik 321, a másik 232 százalékra teljesítette a tervét) és a DISZ-bizottságok közül külö­nösen a XXI, XXII., I. és V. kerületit. A megyei MÉH vál­lalatok között a Fejér me­gyeiek voltak a legbuzgóbbak, fő városok közül pedig Vác fiatal fémgyűjtői, főképpen az úttörők dolgoztak a legered­ményesebben. 14 ezer traktor, 18 millió kályhacső A 36 és félmillió kiló vas­hulladékból különböző ipar­cikkbe átszámítva, egész meg­hökkentő mennyiségek jönnek ki. Traktorból 14 688 készülne belőle, vagy hogy a háztartá­sok számára is hozzáférhető hasonlatot mondjunk,18 333 500 kályhacső — ami hevenyé­szett számítás szerint is, az ország minden lakosának, cse­csemőtől az aggastyánig, két kályhacsővel való gyarapodá­sát jelentené. Ha pedig abból a sok öreg holmiból, ami bel­városi házak padlásáról és pincéiből a MÉH raktáraiba kerül, vasúti síneket gyárta­nánk, kitelne belőle 1100 kilo­méternyi sín — a legjobb fém­gyűjtők tehát e síneken mind­két irányban egyszer­­ keresstül utazhatnának az országon. (Egy ilyen utazáson is bizto­san találnának némi ócskava­sat.) A látszólag jelentéktelen ócskavas, a sok girbe-görbe hulladék, nélkülözhetetlen ipari nyersanyag. El kell ér­nünk — és efelé is haladunk —, hogy néhány hetes kampá­nyok helyett országszerte ál­landóan és rendszeresen gyűjt­sék. A gyűjtőknek is, az or­szágnak is­­ megéri. B. F. Megfeledkeztünk a versenyről? A dudari bányászok sok szép eredményt értek el már az utóbbi években. Jó munkáju­kat hirdetik az igazgatósági épületben elhelyezett különbö­ző vándorzászlók, ajándékok is. Az utóbbi időben azonban megváltozott a helyzet. Bár jónéhány brigádunk dolgozik eredményesein, de még többen vannak, akik a száz százalékot sem érik el. Májusban mind­össze 92 százalékos volt az üzem tervteljesítése. Lemaradást okozott, hogy az ikeraknán vízbetörés történt, de még inkább, hogy nálunk harmadrendű kérdésként keze­lik a munkaversenyt. Veze­tőink mintha megfeledkeztek volna arról, milyen erő rejlik a versenyben, milyen segítője az a műszakiaknak, a tervtel­­jesítésnek. Azelőtt a szakszer­vezet a verseny szervezésébe bevonta a bizalmiakat is, most pedig egyedül a lőmesterekre bízzák: tesz-e valaki felaján­lást vagy nem- Gyenge a ver­seny nyilvánossága is. A fel­olvasóban csak rendszertele­nül vagy egyáltalában nem ír­ják ki az eredményeket. (Nem­régiben a versenytáblákat még kártyaasztalnak használták, ma már rendes asztalokat csi­náltattak belőlük — talán,­­hogy kényelmesebben menjen a kártyázás!) így azután nem csoda, hogy míg hónapokkal ezelőtt a dolgozók 80—90 szá­zaléka vett részt a munkaver­senyben, ma legfeljebb 20—25 százalékuk tesz felajánlást. Pedig a verseny szerve­zésére, az élenjárók népszerű­sítésére vagy a lemaradóik ösztökélésére sok jól bevált módszerünk volt már. Például a községekbe is megküldtük a kiváló munkások neveit, virág­gal, zenével köszöntöttük őket stb. De nem az a célom, hogy felsoroljam a hasznos módsze­reket, hanem az, hogy a tröszt vezetősége, a bányászszak­szervezet területi bizottsága és a pártszervezet újra alkal­mazzák is ezeket. Még csak tapasztalatcserére sem kell mennünk más üzembe. Lakatos Lajos Dudari Bányaüzem Melegebb lesz Várható időjárás: változó felhő­zet néhány helyen záporeső, zi­vatar. Mérsékelt északnyugati, északi szél. A hőmérséklet kissé emelkedik. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 25—28 fok között. A Duna vízállása csütörtök reg­gel Budapestnél 453 centiméter.

Next