Népszava, 1955. szeptember (83. évfolyam, 205-230. sz.)

1955-09-01 / 205. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! _________A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA________ 83. évfolyam, 205. szám_______________________ ARA­SO FILLÉR 1955. szeptember 1. csütörtök Nagygyűlés és szakszervezeti ünnepség az 1930. szeptember 1-i tüntetés 25. évfordulóján A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Pártbizottsága és a Magyar Munkásmozgalmi Intézet 1955. szeptember 1-én fél 6 órakor a Sportcsarnokban az 1930. szeptember 1-i tün­tetés 25. évfordulóján nagygyűlést tart. A nagygyűlés elő­adója: Friss István elvtárs, a Magyar Dolgozók Pártja Köz­ponti Vezetőségének tagja. A nagygyűlésen közreműködik Horváth Ferenc, a Madách Színház tagja és a Fővárosi Ének- és Táncegyüttes énekkara (volt Vándor-kórus). ★ A Szakszervezetek Országos Tanácsa szeptember 1-én délután fél 4 órakor ünnepséget rendez a Hősök terén, a Mű­csarnok előtt. Az ünnepség során emléktáblát lepleznek le. Ti Al'Tröflol manil ílócrvó i* Cónd nn nlirfero O plnnlfA A munkásosztály forradalmi ereje Negyedszázaddal ezelőtti eseményekre emlékezünk. 1930 szeptember elsejére, százezer budapesti proletár tüntetésére, véres harcára a munkáért, kenyérért, jogo­kért, emberi életért. De tünte­tett az egész magyar munkás­­osztály: Miskolc és Debrecen, Győr és Szeged a munkások követeléseitől visszhangzott. Mint lángoszlop hasított bele ez a nap, a munkások tíz- és százezreinek elszánt harca, az ellenforradalom sötét éjszaká­jába. Az akkori újságokat lapoz­gatva, érdekes kép tárul elénk: a burzsoák leplezetlen dühvel és félelemmel vegyes csodálkozással fogadták az eseményeket, mint akik ön­­maguktól kérdik: hát ez is le­hetséges? Az ellenforradalom csahosai, politikusai és rend­őrpribékjei — a bethlenek, sztranyavszkik, a hetényik — tizenegy évig üvöltötték teli szájjal, hogy örökre kioltották a magyar proletárokból a for­radalmi harc tüzét, hogy meg­törték akaratukat és a tőké­sek kezes bárányaivá változ­tatták őket Azzal hencegtek, hogy a kommunista mozga­lomnak még az írmagját is kiirtották. A jobboldali szo­ciáldemokrata vezérek pedig évekig bizonygatták erőlködve, hogy ők a munkásság minden követelését, igényét, vágyát sikerrel szorítják az úgyneve­zett törvényes keretek kény­szerzubbonyába. S íme: feltá­madt a magyar munkásság, megmutatta erejét, s ha csak egy­ napra is, birtokába vette az utcát. És megremegett az úri rend. Csak azok csodálkozhattak, akik nem ismerték és nem is ismerhették a munkásosztály erejét, hősiességét. Azok, akik nem emlékeztek és nem is akartak emlékezni az agrár­­proletárok évtizedekkel az­előtti mozgalmaira; a magyar május elsejékre; a »vérvörös csütörtökre­« és abban a hit­ben ringatták magukat, hogy kitéphették a Tanácsköztársa­ság emlékét a munkások, a nép szívéből, akik a magyar munkásosztályt a nemzet sán­cain kívül rekesztették és nem akartak tudomást venni róla, hogy a proletariátus harca el­választhatatlan része nem­zeti történelmünknek. Pedig ennél is több: döntő része, fejlődésünk előrevivője. Szeptember 1 kiemelkedő har­ci nap, vulkáni kitörés, amely lángra lobbantotta a munkás­­osztály, a dolgozó nép szívé­ben évekig csak parázsló for­radalmi tüzet. Olyan forra­dalmi harci nap, amely — Lenin szavaival —­­»megmu­tatta, hogy milyen érintetlen őserő rejlik a munkástöme­gekben, amikor valóban for­radalmi válság érlelődik«. Az áruló szociáldemokraták már a tüntetést követő nap sarat dobáltak, szitkokat hánytak a harc hőseire. Csak a kommu­nisták értékelték való jelen­tőségében ezt az eseményt. Azok, akik felszították a tö­megek harci kedvét és meg­akadályozták az árulók törek­vését, hogy jámbor sétává zül­­lesszék a munkások elszántsá­gát. A kommunista párt így ér­tékelte ezt a napot: »forduló­pont ez a magyar munkásság osztályharcában, mert az el­lenforradalom 11 éve alatt most első ízben harcoltak százezres tömegek az utcán , felrázva őket végső győzelmet közelebb hozó új küzdelmek­re.­ Szeptember elseje a ma­gyar munkásosztály forra­dalmi harcai megszakíthatat­­lan láncolatának kimagasló eredménye: folytatás és beve­zető, összekötő kapocs a rési nagy csaták s a rákövetkező új küzdelmek között. Bizony­sága annak, hogy a sok meg­próbáltatás, vereség, csapás nem törte meg a munkásosz­tályt. Hogy ez az egyetlen osztály, amelynek van ereje megújhodni és arra, hogy újult elszántsággal rohamozza a régi korhadt társadalmi rendszert, a feudális, nagytő­kés Horthy-fasizmus falait. Szeptember elseje, s az utána következő évek a mun­kásosztály forradalmi erejé­ről, bátorságáról, hősiségé­­ről tettek tanúbizonyságot. És történelmi hivatásáról, arról, amit a nagy proletárköltő, Jó­zsef Attila így fogalmazot­t meg: Papok, katonák, polgá­rok után, így lettünk végre mi, hű meghallói a törvények­nek . Az emlékezés számunkra nem pusztán a kegyelet lero­vása a nagy harcok hősei előtt, a férfiak és a nők előtt, akik 1930. szeptember elsején nem kímélték erejüket, s vérüket, életüket áldozták a proletariá­tus, a nép, a nemzet nagy ügyéért vívott küzdelemben. Számunkra a magyar mun­kásság forradalmi harca s e harc minden nagy eseménye forrás, amelyből merítünk, iskola, amelynek tanulságai segítenek bennünket országépí­­tő munkánkban. Ha a magyar munkásosztály forradalmi ere­jéről beszélünk, mindenek­előtt azt véssük emlékeze­tünkbe, hogy ez az erő volt az, amely az orosz bolsevikok példáját követve, megterem­tette, szüntelenül erősítette, nagyra növelte és megóvta a proletariátus forradalmi csa­patát, vezérkarát , a kommu­nisták pártját.­ A mi pártunk nem egyetlen történelmi pilla­nat, hanem több évtizedes for­radalmi harc szülötte. Mélyre eresztette gyökereit a dolgozó népben, csak így vezethette a munkásság, a kisemmizett pa­rasztság minden nagy meg­mozdulását, így adhatott veze­tőket, példaképet, hősöket a népnek: Sallait, Fürstöt, Rózsa Ferencet, Kilián Györgyöt, százakat és ezreket. Sokszor figyelmeztetnek rá bennünket s mi is sokszor elmondjuk — helyesen — vigyázni kell a pártra. A történelem figyel­meztet erre az igazságra. Va­jon az elnyomás évtizedeiben megőrizhette-e volna szerve­zeteit, harci készségét, ha nem tíz- és tízezrek vigyáznak reá? Menetelhettek volna-e a szep­tember elsejei tüntetés első soraiban a kommunisták, ha nem vigyáznak rájuk a tünte­tők, nem tömörülnek köréjük a munkások ezrei. Tanulnunk kell tőlük, hogyan erősítsük a pártot, hogyan sorakoztassuk köréje a nép millióit. A proletariátus forradalmi harca új tulajdonságokat fej­lesztett ki a munkásokban. Hő­siesség, helytállás, bátorság, a szocializmus ügye iránti oda­adás és hűség c íme, ezekben rejlik a munkásosztály ereje. Voltak, akik 1945-ben és a fel­­szabadulást követő években értetlenül szemlélték mindazt, amit a magyar munkás és dol­gozó paraszt tett és elért. Ők ötven években számolták azt az időt, míg a sivár pusztaság helyén újra élet serken. A munkás meg hozzálátott, hogy életet teremtsen, hidat épít­sen, megindítsa a közlekedést, szenet bányásszon. Az első hídépítés hősi halottja prole­tártestvére annak a Darnyik Jánosnak, akinek életét 25 év­vel ezelőtt kioltotta a csendőr­­sortűz. A széncsata katonái, a bányásznapra a terven felül termelt szén ezer és ezer ton­náival készülő bányászok uno­kái azoknak a tatabányai, nóg­rádi, pécsi bányászoknak, akik évtizedeken át rettenhetetle­­nül harcoltak a bányabárók, a fasiszta elnyomás ellen. Szo­cialista munkánk hősei — Ko­máromi Lajos, Pióker Ignác, a sztahanovisták, a szakma ki­váló dolgozói, az erejüket, minden képességüket a szocia­(Folytatás a harmadik oldalon) Hősi példát mutatnak a termelésben Érsek Gyula, a Borsodnádas­­di Lemezgyár országos hírű hengerésze méltán viseli a Kos­­suth-díjat és egyéb kitünteté­seit. Arról ismerik őt Borsod­­nádasdon, hogy mindig a leg­nehezebb feladatokat vállalja és nem retten vissza semmiféle akadálytól sem. Az egész gyár büszke eredményeire: nyolc hónap alatt terven felül már 37,1 tonna lemezt hengerelt és emellett helyes hőkezeléssel, a technológiai fegyelem meg­tartásával 82 000 forint értékű alapanyagot takarított meg. Hazánk legkorszerűbb fono­dájában, a Szegedi Textilmű­veknél sajátította el a gyűrűs­­fonó-mesterséget Papp Viktó­ria ifjúmunkás. Már tanuló korában kitűnt munkaszerete­tével, szerény és komoly maga­tartásával. Amióta önállóan dolgozik, a legfejlettebb mun­kamódszereket alkalmazza. Havi vállalásait rendszeresen túlteljesíti. Kezelő létére 105— 106 százalékos átlagteljesítmé­nyével, 3,26 százalékos hul­ladékszázalékával — a mű­helyátlag 4—5 százalék — a gyár élenjáró, megbecsült mun­kásai sorába került. SOMOGYVÁRI JENŐ Alig akad olyan komlói, aki ne ismerné Somogyvári Jenőt, a komlói Kossuth-bánya III-as üzemének elővárosi vásárát. Az első fél évben brigádja kima­gasló, 163,7 százalékos telje­sítményt ért el, s 185 méter hosszú vágatot hajtott ki ter­ven felül. Somogyvári elvtárs fegyelmezett, kitartó munkára nevelte brigádjának tagjait. Sem a víz, sem a kemény­­kő­zet nem gátolhatta meg őt és társait abban, hogy hónapról hónapra elnyerjék a sztahano­vista címet. Somogyvári Jenő 9297 forint hűségjutalmat kap kézhez az idei bányásznapon. PAPP VIKTÓRIA ÉRSEK GYULA AMIT TUD­­ ÉS AMIT NEM TUD AZ OKOS TÁBLA A GOLDBERGER-GYÁR VÉSNÖKMŰHELYÉBEN Másfél évvel ezelőtt Bolbócz­­ki István — a Goldberger Tex­tilművek vésnökműhelyének vezetője — egy nagyméretű versenytáblát csináltatott. A tábla beosztása elárulta: ezen tartják majd nyilván a jövő sztahanovistáinak eredményeit. A műhely munkásai megörül­tek az előkészületeknek. Ez­­idáig ugyanis a vésnökműhely különleges volta miatt — ki­lencféle szakmunkát végeznek itt, amelynek többsége nehe­zen értékelhető és kényes — elenyészően kevés sztahano­vista akadt náluk. Most azon­ban a műhelyvezető és Nagy Lajos műhelybizottsági elnök gondoskodott arról, hogy a mű­vészetszámba menő kézi vé­séstől a mechanikus hengerre­­préselésig valamennyi szakma sztahanovista feltételeit kidol­gozzák. A konkrét cél: a sztahano­vista feltételek elérése tempó­­sabb, szervezettebb munkára sarkallta a régi 20—25 éves szakmunkásokat csak úgy, mint a fiatalabbakat. A táb­lára pedig érdekes jelek kerül­tek: a piros szív a sztahano­vista címet, a fóliáns-szerű­en összehajtott papírlap az okle­velet, a kisebb piros csillag a »kiváló dolgozó« jelvényt, a nagyobb ötágú csillag pedig a »szakma kiváló dolgozója« jel­vényt hirdeti. A tábla elárulja, hogy jelenleg tíz okleveles sztahanovistával, nyolc »kiváló dolgozóval« és három »szakma kiváló dolgozójával« büszkél­kednek a régebben mellőzött vésnökműhelyben. Az okos tábla azonban fel­hívja a figyelmet egy érdekes jelenségre: a vésnökműhelyben még egyetlen vésnök sem érte el a szakma kiváló dolgozója címet. Corner Ferenc ugyanis esztergályos, Várhidi József domborító és Torsa Ferenc darus. Kitüntetésüket persze senki sem irigyli, a dolog mégis furcsa. A magyarázatot az egyik-másik vésnök neve mellé berajzolt piros körök szolgáltatják. A piros kör ugyanis azt jelenti, hogy a dolgozó nem teljesítette a feltételeket. Júliusban pél­dául Stadler Jenő és Toldy Mátyás kézi vésnökök neve mellé került a piros karika, mert négy, illetve két száza­lékkal elmaradtak a sztaha­novista feltételek előírásaitól Vajon miért nem igyekeztek jobban? Hiszen jó képzettségű szakemberek, bizonyára köny­­nyedén behozták volna azt a néhány százalékot, s akkor nem törik meg az út, amely a szakma kiváló dolgozója cím­hez vezet. — Mert mindig csak utólag a következő hónapban tudjuk meg, hogy mit teljesítettünk — magyarázza Toldy elvtárs. — A mi eredményeinket ugyanis csak havonta egyszer értékelik. Utólag tényleg nincs mit tenni, bele kell nyugodni a kudarcba. De a jövőre vonat­kozóan mégis helyes lenne, ha legalább dekádonként — a munka természete miatt na­ponta nem lehet — kiszámíta­nák a vésnökök teljesítmé­nyét is. Rabóczki művezető elvtárs sokat fárad azért, hogy a munkaellátásban, a köny­­nyebb és nehezebb munkák helyes elosztásában semmi fennakadás ne legyen. Bizo­nyára megtalálja a módját annak is, hogy a Goldberger­­gyár hírnevét öregbítő vésnö­kök versenye még ösztönzőbb legyen és a mindent tudó tábla még több kiváló dolgozó nevé­vel dicsekedhessen. (i. e.) Nem kell külföldi vasérc a Wilhelm Pieck-gyár öntödéjének Tudósítónktól: A Wilhelm Pieck Vagon- és Gépgyár gépműhelyeiből 609 tonna forgács kerül ki negyed­évenként. Értékes alapanyaga ez a kohászatnak, de felhasználása és szállítása meglehetősen nehéz. A győriek — hogy könnyebb legyen a forgács felhasználása — egy részét eddig megőrülték a sa­ját öntödéjükben, más részét pedig vagonokban elszállítot­ták. A szállítás azonban rend­kívül költséges, mert egy tíz­tonnás vagonba csak négy ton­na összegubancolódott forgá­csot lehet berakni. Hogyan lehetne gazdaságo­sabban hasznosítani a forgá­csot? — ez a kérdés régóta foglalkoztatta Blaskó Sándort, a gyár kutatómérnökét. Több­ször beszélgetett erről Csa­­csovszky Gézával, az öntöde üzemvezetőjével. Csacsovszky elvtárs elmondta, hogy az elektromos kemencéknél az acél frissítésére évenként 140 000 kilogramm külföldről beszer­zett vasércet használnak fel A kutatómérnök arra gondolt, hogy ha az acélforgácsból ki­égetnék a szenet és az egyéb ötvöző anyagokat, olyan tiszta vasoxid keletkeznék, amely az eddiginél sokkal alkalmasabb az acél frissítésére. Haszno­sabb lenne tehát a beolvasztó és a költséges szállítás helyet a forgácsot elégetni! Blask elvtárs hallott arról is, hol Diósgyőrött szintén égetés út­ján nyernek vasoxidot a for­gácsból. Ennek alapján aztán Csacsovszky Gézával közösen kidolgozta az új eljárást: a for­gács tömbösítését. Az olvasztárok örömmel fo­gadták az újítás hírét. A töm­bösített forgács ugyanis 71 százalék vasat és fél százalék kovasavat tartalmazott, így a mészből is kevesebb kellet tíz százalékkal. Rövidült a adag kikészítési ideje is, a jobb összetételű frissítő anyag pedig, javította a minőséget. A sikeres kísérletek után az öntöde vezetősége bejelen­tette: nem tart igényt ezutó­­külföldi vasércre, az új eljáró bevezetése pedig 83 272 forin megtakarítást eredményez­­majd évenként. Francia és nyugatnémet munkások baráti találkozója a Hármashatárhegyen — Cest magnifique! Wun­derschön! — hallatszik jobb­ról is, balról is. Francia és nyugatnémet munkások, szak­­szervezeti aktivisták a hár­­mashatárhegyi lelátó korlát­jára támaszkodva nézik az éj­szaka sötétjében csillogó, vil­logó fővárosunkat. Kedd este itt adtak egymás­nak baráti találkozót a SZOT meghívására hazánkban tar­tózkodó francia és nyugat­német munkásküldöttségek. E találkozó házigazdáinak sze­repét a magyar szakszerveze­tek vállalták, hogy ezzel is hozzájáruljanak a két szom­szédos nép munkásainak kö­zeledéséhez. Élénk beszélgetés közben, a fehér asztal mellé telepszenek nyugatnémetek, magyarok, franciák. A mellettem ülő francia munkás kézzel-lábbal magyarázza német szomszéd­jának, hogy kislánya egy müncheni lánnyal levelez. Alig várja, hogy találkozza­nak már — mondja. Amott az asztal sarkán, a ravensbrücki koncentrációs tábort megjárt idősebb francia munkásasz­­szony ül egy fiatal nyugatné­met vasas mellett. Tört né­metséggel, de azért érthetően magyarázza: egyek vagyunk veletek a harcban. Ha össze­fogunk, nincs erő, amely egy­mással szembe tudná állítani sokat szenvedett népeinket! A magyar szakszervezetek nevében Vince József, a SZOT társadalombiztosítási főosztá­lyának vezetője szól a megje­lentekhez. Kifejezi azt a re­ményét, hogy az itt-tartózkodó küldöttségek, jól felhasználva idejüket, megismerkedtek népi demokráciánk dolgozói­nak életével. — Tudjuk — mondja a to­vábbiakban —, hogy annak­idején a Német Szakszervezeti Szövetség is állást foglalt a párizsi és bonni szerződések ellen. A CGT, a francia mun­kások harcos szervezete is mozgósítja tagjait Nyugat-Né­­metország újraf­elf­egy­vérzése ellen, összekoccannak a poharak, barátaink a német és a fran­cia munkásosztály barátságát, a világbékét éltetik. Louis Manguine, a francia delegáció vezetője elmondta, milyen gazdag tapasztalato­kat szerzett a küldöttség itt­­tartózkodása alatt és megkö­szöni a magyar szakszerveze­teknek, hogy lehetővé tették mind a magyarországi látoga­tást, mind ezt a baráti talál­kozást. — Ismerjük már egy­mást német barátainkkal — folytatja —, ismerjük a ham­burgi, düsseldorfi, frankfurti és más német munkások har­cát a jobb életért, Németor­szág békés újraegyesítéséért. Mi, francia dolgozók is ugyan­ezekért a célokért harcolunk. Most itt, a német és magyar barátaink előtt fogadalmat te­szünk: tovább folytatjuk har­cunkat! Most Ludwig Barschdorf emelkedik szólásra a nyugat­német munkásküldöttség ne­vében és megígéri, hogy az igazságnak megfelelően szá­molnak majd be otthon ma­gyarországi tapasztalataikról.­­ Azt kívánjuk, hogy ebből a találkozóból és a sok hasonló találkozóból tömeges mozga­lom alakuljon ki, amely a béke fenntartását szolgálja Európában. A történelem meg­mutatta, hogy ahol a munká­sok kezet nyújtottak egymás­nak, ott vér sohasem folyt. A meleg baráti találkozó végén barátaink nehezen vál­nak el egymástól. Egymást ölelgetik, egymás kezét ráz­zák, egymásnak mondogatják: az egység és barátság, amely a mai estét jellemezte: a né­met és a francia munkásosz­tály, a német és a francia nép igaz útja­­ b­­a.

Next