Népszava, 1955. október (83. évfolyam, 231-256. sz.)

1955-10-12 / 240. szám

JEGY VAGY IGAZOLÁS? Ismerőseim szerint az utóbbi időben valami külö­nös betegség üthetett ki raj­tam, mert míg nyáron az ilyesmi eszembe sem jutott, pont most, az őszi esőzések idején, gyalog járok le a Szabadsághegyről. Lehet, hogy lesznek egyesek, akik­ azt állítják, ez kitűnő egész­ségügyi séta. Pedig azóta halálosan fáradt vagyok, gyötör az izomláz és általá­ban húsz évvel öregebbnek érzem magam. És mégis egyelőre, bizonytalan ideig, csupán félelemből továbbra is gyalog fogok a hegyről le­járni. Elmondom röviden ennek okát is: Az egyik este gyanútlanul jegyet mentem váltani a Fo­gaskerekű Villamosvasút alsó végállomására. Kér­tem egy jegyet felfelé s erre mit kaptam: »BSZKRT kü­lönleges átszállójegy. Csak igazolt hadigondozott ré­szére.« Így lettem én a Fővárosi Villamosvasút takarékossági mozgalmának áldozata és turista. Még a közelébe sem merek menni a felső vég­állomás pénztárának. Mert mit lehessen tudni? Ha fel­felé a hadigondozottságomat igazolták, lefelé vajon mi­ről adnak bizonyítványt? (baranyai) — Első halászat Debrecen­ben. A nagyerdei Lenin park­ban ez év tavaszán szökőku­tas tavat létesített a tanács. A tóba halakat telepítettek. Az első debreceni halászatot még ebben a hónapban megtartják. A zsákmány előreláthatóan megüti a 6—7 mázsát. —­o — A MAGYAR KÖZLÖNY október Il-i. 107. száma a személyi részben kinevezést közöl. A hivatalos lapban három minisztertanácsi ren­delet jelent meg. Az első a nyugdíj­megállapító eljárás egységesítéséről, a második: külföldi természetes vagy jogi személytől történő gépkocsi- és motorkerék­pár-vásárlás megtiltásáról, a harmadik a 95/1951. (IV. 17.) M. T. számú rendelet módosításáról szól. A hivatalos lap minisztertanácsi ha­tározatot közöl az államigazgatási létszám- és béralapgazdálkodásra, ill. béralap-ellenőrzésre vonatkozó egyes rendelkezések hatályon kívül helye­zéséről. A könnyűipari miniszter rendelete az ipari tanuló szerződé­ses viszonyban nem álló helyiipari (vállalati, szövetkezeti és kisipari) dolgozók szakmunkásvizsgára bo­csátásáról szól. - o -— Fritz Rucker fuvolamű­vész és Gudrun Brandner- Siegert zongoraművész a ma­gyar—német kulturális egyez­mény alapján a Német De­mokratikus Köztársaságból kétheti vendégszereplésre ha­zánkba érkeztek. SZÍNHÁZAK Operaház: Rigoletto (B-bérlet, 2. előadás; 7). Operaház Erkel Szín­háza: Traviata (2-es bérlet, 2. elő­adás; 7). Nemzeti Színház: Az anya (Sugár- és Náday-bérlet, 2. előadás; 7) . Katona József Színház: Képzelt beteg (7). Magyar Néphadsereg Színháza: Cyrano (7). József Attila Színház: Nagymama (7). József Attila Színház vendégszereplése a Kossuth Akadémia színháztermében: Nem élhetek muzsikaszó nélkül (7). József Attila Színház vendégszerep­lése a Rózsa Ferenc Kultúrotthon­­ban, elmarad. Megváltott jegyek a csütörtöki 7 órai előadásra érvénye­se)*­. Madách Színház: István napja (7). Madách Kamara Színház: Nóra (7). Fővárosi Operettszínház: Csár­dáskirálynő (7). Blaha Lujza Szín­ház: Balkezes bajnok (7). Déryné Színház: Légy jó mindhalálig (7). Jókai Színház: Fenn az ernyő, nin­csen kas (7). Petőfi Színház: Szépek szépe (7). Vidám Színpad: Könnyű pesti sértés (7). Kamara Varieté: Humor a napirenden (6, fél 9). Bu­dapest Varieté: Tótágas (8). Állami Bábszínház: Szerelmes istenek (fél 8) . Fővárosi Nagycirkusz: Varsói cirkusz vendégszereplése (4, 8). Ze­neakadémia: Verdi: Requiem. Vezé­nyel Ferencsik (B-bérlet. 1. 8). Bar­­tók-terem: Verdi: Traviata. Álarcos­bál részletek hanglemezről (fél 6). Berlioz: Requiem (mikrobarázdás hangj. 8). MOZIK ISKOLA KERÜLŐ­­MŰVÉSZ (Le­nin körút 88) 9. 11. 12. 14. h6. 8. VÖRÖSMARTY (Üllői út 4) 14. h6. 8. — HONGKONGBÓL ÉRKEZETT: SZIKR­A (Lenin körút 120) 4. nz. 19. —­GÁZOLÁS: MÁJUS 1 (Mártírok útja 55) 4. hétre prol. 4. nz. 19; PUS­KIN (Kossuth Lajos utca 18) 4. hétre prolongálva 14. h6. 8; SZABAD­SÁG (Bartók Béla út 64) 3. hétre prol. 4. nz. 19; VÖRÖS CSILLAG (Lenin körút 46) 4. hétre prol. 15. h7. 9; ATTILA (Budafok) h6, 8; FEL­SZABADULÁS (Flórián tér 3) prol. f4. h6, 8; TÁNCSICS (Csepel) prol. h4 h6, 8; FÉNY (Újpest) h4, 6. n9; TOLDI (Bajcsy_Zsilinszky út 36) 4. n7 f9. _ KUTYA FEJŐ EK: DUNA (Fürst Sándor utca 7) prol. f6. h7, 9; URANIA (Rákóczi út 21) prol. 4. n7 f.9; UGOCSA (L­pcsa utca 10) 13. fő. hz 9. — ÖZÖNVÍZ ELŐTT 4 NÉPSZAVA 1985. október 12. szerda — kinevezés. A Miniszter­­tanács dr. Gegesi Kiss Pál akadémikust, a Budapesti Or­vostudományi Egyetem I. szá­mú gyermekgyógyászati tan­székének tanszékvezető egye­temi tanárát 1955. szeptember 1-i hatállyal a Budapesti Or­vostudományi Egyetem rekto­rává kinevezte. —­O — Kicserélték a magyar—belga és magyar—luxemburgi pénzügyi megállapodás megerősítő okmányait 1955. február 1-én Budapes­ten megállapodás jött létre a Magyar Népköztársaság, a Belga Királyság, valamint Luxemburg Nagyhercegség között egyes pénzügyi kérdé­sek rendezése tárgyában. E megállapodás megerősítő ok­mányainak kicserélése Brüsz­­szelben megtörtént. A megerő­sítő okmányok kicserélésénél magyar részről Kovács László ideiglenes ügyvivő, belga rész­ről Spaak külügyminiszter, Luxemburg részéről pedig A. Borschette volt jelen. (MTI) — O — — Az Európai Erdészeti Bi­zottság október 10-től 15-ig tartja Rómában nyolcadik ülését. Az ülésen a Magyar Népköztársaságot megfigyelői minőségben Keresztesi Béla, az Országos Erdőgazdasági Főigazgatóság főigazgató he­lyettese képviseli. — Fedett villamos- és autó­busz-váróhelyiségeket létesít Budapest Főváros Tanácsa. Eddig mintegy 180 000 forintot fordítottak erre a célra.­­ A Gellért-fürdő férfi gőz­osztályán a napokban kezdték meg az úgynevezett „*súlyú­­fürdő építését. Eddig az or­szágban csak Hévízen volt hasonló gyógyfürdő, amely szakorvosi vélemények szerint komoly segítséget adott a kü­lönböző gerinc- és csigolya­­megbetegedésekben szenvedők gyógyításához. ­­o - Másfél évet kapott egy garázda kulák Litovszky György, büntetett előéletű, mezőberényi kulák lovaskocsiját olyan nagy se­bességgel hajtotta, hogy útköz­ben elgázolt egy embert, majd egy borjút. Keresztülhajtott a termelőszö­vetkezet búzaveté­sén is és azokra, akik meg akarták akadályozni a vetés pusztítását, vasvillával tá­madt. A békési járásbíróság másfélévi börtönbüntetést sza­bott ki a garázdálkodó ku­­láikra. Nyomdász-tapasztalatcsere A Budapesti Szikra Nyomdában nagy érdeklődés mellett mutatta be Fehér Róbert és Orehovszki Béla kéziszedő a táblázatszedés legjobb munkamódszereit. Kilenc nyomda­üzem dolgozói vettek részt a sikeres tapasztalatcsere-érte­kezleten. Képünkön Fehér Róbert kéziszedő, a szakma ki­váló dolgozója munkamódszereit tanulmányozzák a tapasz­talatcsere részvevői Megérkeztek a szovjet vendégek a ma kezdődő építési kongresszusra Akadémia október 12-től ok­tóber 14-ig építési kongresz­­szust rendez, amelyen külföldi vendégek is részt vesznek. A külföldi részvevők közül kedd délben megérkezett V. Z. Vlaszov és N. I. Cito­Akadémia levelező tagjai, aki­ket a ferihegyi repülőtéren Mihailich Győző akadémikus és a Magyar Tudományos Akadémia munkatársai fo­gadták. A SZOT pályázati felhívása kórusművek és tömegdalok szerzésére ez a­ Közes vezetei. Tanácsa a Bartók-ünnepségek sikere, valamint a kórus­moz­galom fejlődése érdekében fel­hívással fordult a zeneszerzők­höz: írjanak az üzemi és szak­­szervezeti énekkarok számára a szocializmust építő dolgozók érzésvilágát tükröző kórusmű­­veket és tömegdalokat. A pá­lyázaton részt vehet minden magyar zeneszerző, nyomtatás­ban eddig meg nem jelent és nyilvánosan még elő nem adott kíséretes, vagy a capella kó­ruskompozícióval, vagy tömeg­dallal. A pályázatra szánt mű­veket jeligésen (a szerző ne­vét és címét jeligés borítékban 1955. december 15-ig kell beküldeni a SZOT kulturnevelési osztályára (Bu­dapest, VI., Sztálin tér 17.). A pályaműveket a Magyar Zeneművészek Szövetsége, a Népművelési Minisztérium, a SZOT és a Népművészeti Inté­zet képviselőiből alakított bi­zottság bírálja. A legjobb mű­veket egy 4000 forintos I. díj­jal, két 2500 forintos 11. és három 1500 forintos III. díjjal jutalmazzák. A pályadíjak két­harmad része a zeneszerzőt, egyharmad része a szövegírót illeti. A nem díjazott, de ki­adásra alkalmas műveket ösz­­szesen nyolcezer forint érték­ben jutalmazzák. M­ŰSOROK (16 éven felülieknek): CORVIN (Kis­faludy köz) prol. 3,­­ hő, f9; KOS­SUTH (Váci út 14) prol. 4, h7, fl0; SZIKRA (Lenin körút 120) csak dél­előtt, prol. H0, ni; ALKOTMÁNY (Újpest) h3, fő, n9; HUNYADI (Kis­pest) prol. 3, hő, f9; SZABADSÁG (Bartók Béla út 64) csak délelőtt fll, n2; FÉNY (Újpest) prol. csak dél­előtt nil, n2; VÖRÖSMARTY (Ollói út 4) prol. csak délelőtt fl0, ni; ZUGLÓI (Angol utca 26, 14. n7. 9. — HEGYEKBŐL JÖTTEK: RÁKOSI MÁTYÁS KULTURHÁZ (József At­tila tér 4) n6. f8, szerda szünnap: TÁTRA (Pesterzsébet) 4. n7. 19. — JÓ REGGELT: MUNKÁS (Kápolna utca 3/b) 14, h6, 8. — Magyar híradó. Országos mezőgazdasági kiállítás, Rákóczi-induló, Magyar sporthíradó: HÍRADÓ (Lenin körút 13), reggel 9-től este 11-ig folytatólag. Romeo és Julia: BÁSTYA (Lenin körút 8) 3. hétre prof. 5, 7, 9. TA­VASZ (Rákospalota) hő, 8. JÓKAI (Rákoshegy) 1,6, 18. — Titokzatos Afrika (16 éven felülieknek, kísérő­­műsor: Játsszunk együtt és Dámák): BEM (Mártírok útja 5/b) csak dél­előtt 10. 12. 2. VILÁGOSSÁG (Pest­erzsébet) hő. 8. BRIGÁD (Pestlőrinc) hő. 8. — Mágnás Miska: BETHLEN (Bethlen Gábor tér 3) 4. 17. 19. — Hirosima gyermekei (16 éven felü­lieknek): BEM (Mártírok útja 5/b) 4 n7 19. — Gróf Monte Christo, 1. rész:­­ CSOKONAI (Népszínház utca 13) 10. 12. 2. 4. 6. 8. — Gróf Monte Christo, II. rész: ADY (Tanács körút 3) prof. 12. 14. hö. 8: HAZAM (Váci út 150) 4. n7. 19. — Ma este minden véget ér: PUSKIN (Kossuth Lajos utca 18) csak délelőtt 9, I­. n2; SPORT (Thököly út 56) 4, n7, f9; DÓZSA (Róbert Károly körút 59) 15, h7, 9. — Békében élni: TANÁCS (Szent István körút 10) prof. 10, 12, n3, f5, h7, 9; SZABADSÁG (Újpest) h6, 8. — Telepesek: BÁSTYA (Lenin körút 8) csak délelőtt 11, 1­­3. — Scott kapitány: BALASSI (Pest­imre) 6. 8. — Gyöngyvirágtól lomb­­hullásig: ÚJLAKI (Bécsi út 69) 14. h6. 8. — Félelem bére (16 éven felü­lieknek): BÁNYÁSZ A-terera (József körút 63) prof. F10. ni. 3. h6. f9. BOKE (Rákospalota) f6. n9. — Bátor emberek: BÁNYÁSZ B-terem (József körút 63) 4. n7. 19. — Sztálingrádi csata. 1—II. rész: GORKIJ (Akácfa utca 4) 4. hétre prof. 5 óra. — Nyári valcer: F.LŐRE (Delej utca 41) 16. h8: ÁRPÁD (Budafok) 16, 8. szerda szünnap. — Tengerparti­­találkozás (kisérőmüson Bessce): ÉCMtffflWS (Kispest) 16. h8: ÁRPÁD (Kerepesi út 146) 16. f8.­­ Mü­hlenbergi ördög: TINÓDI (Nagymező utca 8) 14 nő, 8; TÁTRA (Üllői út 63) prol. 14, h6, 8; KÖLCSEY (Kispest) h6, 8. — Bol­dogság madara: MATRA (Lenin kör­­út 39) prol. 10, 12, 2, 4, 6,­­8. - Ve­szélyes ösvényen (kisérőműsor: Illé is sportol): JÓZSEF ATTILA (Kál­vária tér 7) 14, h6, 8. - Rokont* (kísérőműsor: Vadak az árban): MARX (Landler Jenő utca 39) h4, 6, h9 — Papa, mama, ő meg én: ÓBUDA (Selmeci utca 14) 4, n7, f9; CSABA (Rákoscsaba) 16, h8. — Far­­mai kolostor, I. rész (kisérőműsor: Bőske): ÁRPÁD (Soroksár) h6 8 — Pármai kolostor II. rész: VERSENY (Pataki István tér 14) 16,h8; RÁ­KÓCZI (Csepel) prof. h4, h6, 8. — Szitakötő: REGE (Rege utca 1a) 16. f8 — Berlin eleste, I—II. rész: AKADÉMIA (Ollói út 101) 14. h7 — EXPRESSZ SZERELEM: OTTHON (Beniczky utca 3—5) 14, hó, 8. — Dalolva szép az élet: BÉKE (Maut­rer Sándor utca 48) 4. 6, 8. — Nagy kísértés- DIADAL (Krisztina körút 155) 4, n7, f9; KULTUR (Kinisi utca 28) 14, hő, 8 - Eladó kísértet (kísérőmű­sor: Szánkó): ÉVA (Erzsé­bet királyné útja 36/b) 14, nő 8; TÜNDÉR (Újpest) hő. 8. — Megta­lált kincs: FORUM (Pestlőrinc) hő, 8 — Tigrisszelídítő: HONVÉD (Rá­kóczi út 82) fl­. fi. f3, fő, f7, f9; IPOLY (Hegedűs Gyula utca 66) 4, n7 f9; VILÁG (Rákosszentmihá­z) 1,6 8 — Ed Martin, a pincérfiú: KOSSUTH (Pesterzsébet) h6 8; VASVÁRI (Kerepesi út 44) h4. h6, _8. _ A hűség próbája: NAP (Népszín­ház utca 30 f4. h6, 8. — A Hu­­bert! (kísérőműsor: Veszélyes lejtő): MIKSZÁTH (Sashalomi n5. n7 n9. szerda szünnap. — Üldözés: PETŐFI (Pongrácz út 9) f6. h8. — Hajnal a Nyeman felett: SZABADSÁG (Csáky­­liget) f6. h8. - Két úr szolgája: ÚJVILÁG (Rákoskeresztúr) hó. 8. ................................................. szerda szünnap. — Kaméliás hölgy (16 éven felülieknek): CORVIN (Pest­erzsébet) h6, 8. — Bécsi komédiások: KULTÚRA (Pesthidegkút) h6, 8. — Barátom Fábián: SZABADSÁG (Rá­kosliget) f6, h8. — Jelzőtűz: OTT­HON (Soroksár) h6, 8; TERV (Pest­­újhely) f6, h8. — Ki a­­legjobb­ em­ber? PETŐFI (Nagytétény) h6, 8; CSILLAG (Csillaghegy) h6. 8. szerda szünnap. — Déryné: SZIGETHY (Al­bertfalva) 4, 6, 8. — Civil a pályán: SZIGET (Csepel) f6, h8. KÜLÖNÖS ISMERTETŐJEL MAGYAR FILM Irta: Vészi Endre Kép: Zene: Pásztor István Kókai Rezső VÁRKONYI ZOLTÁN Kossuth-díjas, érdemes művész rendezése Főszereplők: Bessenyei Ferenc, Somogyi Erzsi, Sinkovits Imre Ruttkai Éva, Básti Lajos, Ferrari Violetta Bemutatásra kerül: OKTÓBER 13-ÁN. DICSÉRIK AZ ANGOL LAPOK A BP. VASAST A Bp. Vasas hétfő este Sheffieldben aratott nagy gól­arányú szép győzelmét az an­gol lapok meglepő esemény­ként üdvözlik és ragyogó be­mutatkozásnak tartják. Színes tudósításaikban erélyesen széttépik a magyar labdarú­gás hanyatlásáról tett eddigi állításokat és az őszinte lelke­sedés hangján írnak a buda­pesti együttes sheffield-i ven­dégjátékáról. A News Chronicle így ír: — Miután a nézők elvesz­tették az angol csapat győzel­méhez fűzött reményüket, gyönyörködtek a magyarok nyugodt, művészi labdarúgá­sában. A Daily Herald Csordás Já­tékáról ír elragadtatással. Hangsúlyozza, hogy a 45 000 néző a mérkőzés végén nem érzett katasztrófát, sőt ünne­­pelte a magyarokat, hiszen "ördög vigye a tekintélyt, cso­dálatos labdarúgást láttunk« — írja a cikk szerzője. A Daily Sketch: »A magya­rok új Puskást találtak« cím alatt főleg Csordás játékát di­cséri és megállapítja róla, hogy a magyarok új »Pus­kása«. Az osztrák labdarúgó-válogatott keddi edzőmérkőzése Ocivirk nem szerepelhet Budapesten A vasárnapi budapesti nem­zetközi találkozóra készülő osztrák labdarúgó-válogatott kedd délután Bécsben a Sem­perit alsóbb osztályú csapatá­val edzőmérkőzést játszott. A válogatott az első félidőben a Budapesten pályára lépő ösz­­szeállításban szerepelt. Szünet után helyet kaptak a tartalé­kok is. Oewirk játékára nem került sor, s már egészen biz­tos, hogy a játékos Budapes­ten sem szerepelhet. Egyénileg Stanwald jó for­mában levő, biztos kapusnak bizonyult. Halla nem mindig találta fel magát. A második félidőben beállt Stotz volt a legjobb hátvéd. A fedezetek pontosan ellátták feladatukat. A csatársorban Crohs gyors volt, de sokszor feleslegesen szaladgált. Walzhofer és Wag­ner bizonyult a legjobbnak. A balszárny közepesen mozgott. A MAGYAR-OSZTRÁK LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉSEK HÍREI A budapesti mérkőzést Van der Meer vezeti és a két part­jelző is holland lesz. Az ifjú­ságiak találkozóján a jugo­szláv Stefanovics lesz a játék­vezető és ugyancsak jugoszláv a két partjelző.­­ A Bécsi B-mérkőzésen a trieszti Pieri bíráskodik és a két honfitársa a partjelző. Az utánpótlás ta­lálkozót az olasz Liverani vezeti két olasz partjelző köz­­remű­ködésével. A vasárnapi budapesti 100. magyar—osztrák válogatott labdarúgó-mérkőzést ünnepé­lyes keretek között bonyolít­ják le. A 90 perces játék kezdő rúgását Schlosser Imre, a volt hatvannyolcszoros válogatott végzi el. — A mérkőzés után a két csapat tagjai emlékvere­­tet és oklevelet kapnak. A Népstadion vasárnapi mű­sora a következő: Magyar­or­­szág—Ausztria ifjúsági válo­gatott labdarúgó-mérkőzés 12.45 órakor, Magyarország— Ausztria válogatott mérkőzés 14.30 órakor. Három magyar vívó a tőrvilágbajnokság középdöntőjében A római vívó-világbajno­ksá­­tást, Pecséri azonban kiesett, gok második napján a férfi tőr Fülöp sérülése miatt nem m­­­egyéni versenyben a magyarok dúlt, Marosi pedig a párbaj­közül Gyuricza, Tilly és Szőcs tőrben szerepel, ezért pihen­­ki harcolta a középdöntőbe ju­­tették. A világcsúcstartó Held gerelye szabálytalan? Régóta csatáznak Held, az ezen a végéig enyhén keske­­amerikai gerelyvető világre­­ngednie kell­. A Finn Atléti­­korder gerelye körül. Pár év­ hai Szövetség tárgyilagosan vel ezelőtt felállított 80 méter még azt is megállapította, hogy ren felüli csúcsdobása után a a finn Nikkinen is szabályt a­­rivális amerikai dobók és a lan gerelyt használ jelenleg­ leginkább érdekelt finn szak­ Alábbi rajzunk, amelyet a körök részéről hangzott el az Sport című lengyel lapból vez­­első bírálat, majd a lengyelek tünk át, szemléltetően mutat­­— akik a szintén 80 méteren jó a szabályos és a szabályt a­­felül dobó Sidló révén erdé- lar­nak minősített két gerely keltek — részesítették erős bí- közötti különbséget, válatban a Held által használt gerelyt. Most a Finn Atlétikai Tn­v­ Szövetség jelentésében meg- is állapítja, hogy az ügyben fe­­lírve folytatott vizsgálat szerint Held gerelye szabálytalan. A gerely végén elhelyezett fém­csúcs ugyanis a gerely fájától néhány milliméterrel eláll. A Nemzetközi Atlétikai Szövet­ség 20. §-ának 4. bekezdése viszont kimondja, hogy »a ge­relynek a középpontjától egy- Iififűrigász Aétek A hosszú meleg ősz következtében az evező még mindig megakad a sólyommal és hínárral benőtt víz­­szakaszokon, de a pergető­ csukázók már munkához láttak. A nemes hal­állomány rohamosnak mondható pusztulása és ezzel párhuzamosan a takarmányhalfaj­ták elburjánzása miatt a csukafogási lehetőségek vi­szonylag jóknak mondhatók. Kiemel­kedő eredményeket értek el ezen a téren a Szolnoki Munkás- Horgász Egyesület tagjai, akik közül Olasz István, Papp Sándor és Waldeck Frigyes egy-egy alkalommal 15—16 darabot is fogtak. A szolnokiak egyébként vasárnap, 16-án, egész­napos csukafogási versenyt rendez­nek. Németh sporttárs, a Rákosi Má­tyás Horgász Egyesület tagja, a dunaág legalsó szakaszán a tassi IV. vizen, a hétvégén 14 darab csu­kát fogott , amelyek között még négy kilón felüli is akadt. A Csator­názási Művek Horgász Egyesületé­nek Dunakisvarsány közelében, saját vízterületén, vasárnap rendezett csu­kafogási versenye viszont teljesen eredménytelen maradt. Mindössze egy vendéghorgász — versenyen kí­vül — fogott egy 3 és fél kilós csu­kát. A tihanyi horgásztanyán a múlt hét folyamán 23 horgász összesen 3 darab 1—2 kiló körüli pontyot fogott, holott — a szélvizek tavaszi felmele­gedésének időszakától eltekintve — a Balatonon október a legjobb fo­gási periódus. A szokatlanul rossz fogási eredmények magyarázata az, hogy a pontyok tömegesen hagyják el a nádast, mert a Balaton víz­szintje — a Sió felduzzasztása kö­­­vetkeztében —­­ erősen­ csökkent. Fent a Held által használt gerely középen a szabályos, ún. finn gerely és alul Nikkinen gerelye Rövid sporthírek Négy magyar atléta is részt vett vasárnap a kassai hagyományos nemzetközi »Béke marathoni ver­­seny«-en. Az Anderlecht—Bp. Vörös Lobogó Európa Kupa visszavágóra október 19-én Brüsszelben kerül sor. Az ökölvívó Béke Kupa csapatbaj­nokságot szombaton a Sportcsarnok­ban 18 órakor kezdik a Bp. Kinizsi— Bp. Dózsa mérkőzéssel, majd 20 óra­kor a Bp. Vörös Lobogó—Bp. Hon­véd találkozóra kerül sor. Vasárnap a második forduló ugyancsak a Sportcsarnokban 18 órai kezdettel a Bp. Vasas—Bp. Honvéd összecsapás­sal folytatódik, majd 20 órakor a Bp. Dózsa—Bp. Vörös Lobogó mér­kőzéssel fejeződik be. A Népstadion igazgatósága közli, hogy a vasárnapi magyar—osztrák labdarúgó-válogatott találkozóra az »A« jelzésű bérletsorozat érvényes. Mechanikus motoros modellek baj­noki versenyére kerül sor vasárnap reggel 9 órai kezdettel a városliget tó betonján. Enyhe idő Várható időjárás: nyugaton és délen felhős idő. Több helyen eső Máshol kevesebb felhő, legfel­jebb egy-két helyen kisebb eső Helyenként reggeli köd. Mérsé­kelt keleti-délkeleti szél. Az eny­he idő tovább tart. Várható leg­magasabb nappali hőmérséklet szerdán nyugaton 17—20, keleten 20—23 fok között. A Duna vízállása kedd reggel Budapestnél -239-en­.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék