Népszava, 1956. március (84. évfolyam, 52-78. sz.)

1956-03-01 / 52. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! NÉPSZAVA A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA 84. évfolyam 52. szám ÁRA 30 FILLÉR 1956. március 1. csütörtök A felajánlás még nem verseny­ hírek érkeznek: csökken a versenylendület, lassan, von­tatottan készültek az éves vál­lalások. Zala megyében január végén még egy üzem sem ké­szített elfogadható, egész év­­re szóló felajánlást. A szak­szervezetek Csongrád, Komá­rom, Győr-Sopron megyei ta­nácsai januárban jóformán semmit sem tettek a verseny érdekében. S azóta sem igen javult a helyzet. Mintha üze­meink többségénél megtört volna az a lendület, amely ja­nuár elején a DIMÁVAG kez­deményezése nyomán kibonta­kozott. Nem egy vállalat mű­szaki, szak­­szervezeti és párt­szervezeti vezetői azon vitáz­nak, miképpen szervezzék a versenyt, milyen formákat vá­lasszanak. Sokan az egész év­re szóló kötelezettségvállalás mellett vannak mások a havi versenyre esküsznek. Íme a kép, amely főleg iro­dákban is összefoglaló jelenté­sekben­, s nem egy vezető szerv értekezletén tárul az ember elé. Ám egészen másfajta hírek is érkeznek: a Sztálinvárosi Martinacekna február első harmadának tervét 101 száza­lékra teljesítette, Tiszapalko­­nyán Nagy Ferenc DISZ-bri­­gádjának tagjai nem hagyták el 30 méter magas munkahe­lyüket, s befejezték egy több­mázsás elem szerelését a je­ges, viharos szélben, nehogy az kárt tegyen munkájukban. A Tokodi Üveggyárban hat nap helyett két és fél nap alatt javították meg a IX. szá­mú gázgenerátort. S ki győzné felsorolni az olajbányászok­, a postások, a közlekedési dolgo­zók és a többiek hőstetteit. A munkasikerek lelkesítő hí­rei érkeznek hazánk vala­mennyi részéből, igen sok üzeméből. Íme a kép, amelyet a minden­napi munka, hétköznapjaink eseményei rajzolnak eléink. Az ellentmondás világos. Hiszen versenylendület nélkül nem bontakoznának ki újabb és újabb munkagyőzelmek. Márpedig néhány héttel ápri­lis 4-e előtt a munkások és a termelés parancsnokai nem­csak a természettel, hanem még egymással is versenyre kelnek. A nagy ünnep méltó köszöntéséből nem engednek. Mert mi más, ha nem a ver­senyre ösztönző hazaszeretet, az öntudat — és persze a több kereset lehetősége — adta az erőt a bányászoknak, hogy minden nehézség ellenére túl­teljesítsék február havi tervü­ket? Így hát igenis, a legjob­bak között van verseny, van vetélkedés a helytállásban, a haza iránti kötelesség teljesí­tésében. Miért kelhetnek hát szárny­ra a lehangoló hírek? Azért, mert a munkaverseny szerve­zésénél, irányításánál nem ér­vényesül eléggé a lenini jel­szó: »Kevesebb politikai hűhót és több figyelmet kell fordíta­ni a kommunista építés leg­egyszerűbb, eleven, az életből vett és az életben kipróbált tényeire.­ Az éves vállalások szervezése, adminisztrációja fontos dolog, jó dolog, de csak a kezdet és semmi esetre sem helyettesítheti magát a szo­cialista munkaversenyt. Már­pedig manapság még jó né­hány vezető felcseréli a kettőt. Világos, hogy minden tonna jó minőségű acél, minden pa­rányinak látszó önköltségcsök­kentés, minőségjavulás többet ér a versenyről szóló kimuta­tások százainál. Éppen az a feladata minden szakmai és mozgalmi vezetőnek, hogy eze­ket a kis és nagy jelentőségű versenytetteket vegye észre, karolja fel, tegye közismertté. Hadd kövessék mások is! Hi­szen éppen az a baj nálunk, hogy az élenjárók lelkes ver­senyét nem mindig követi a száz- és százezrek vetélkedése. Márpedig tervünk teljesítése elsősorban ezen múlik.­­ Nem lehet lépten-nyomon elválasztani a szocialista mun­kaversenytől mindazt, ami leg­szervesebb része, ami lendítő erejét adja. A bányászatban például elkészültek az éves vállalások, csak éppen a mű­szaki fejlesztéssel nincsenek összehangolva — azt külön ke­zelik. Általános jelenséggé fa­jul immár, hogy az üzemi poli­tikai élet irányító szervei — a párt többszöri figyelmeztetése ellenére — nem a termelési eredményeken, a verseny tény­­leges eredményein mérik le munkájuk következményeit, így aztán nem a népünk leg­jobbjait fűtő alkotó akarat, nem az egészséges vetélkedés kibontakozását segítik és te­szik széleskörűvé; sokkal in­­kább igyekeznek mindezt ad­­minisztrálhatóvá tenni, jól je­lenthető formák közé szorítani. Szó se róla: nélkülözhetetlen az előrelátó, messzetekintő kö­telezettségvállalás. Ennek elő­feltételeit is biztosítani kell. De az éves vállalások meg­szervezése egy­ percre sem szo­ríthatja háttérbe a ma fel­adatainak megoldását. Ezt pe­dig a havi verseny szolgálja legjobban. Viszont több szak­szervezeti elnökség — mint a vasasok, kohászok és a köny­nyűipari szakmák elnöksége, központi apparátusa — kien­­gedte kezéből a havi verseny­­szervezését, irányítását. Az, hogy a legjobb munká­sok, művezetők és mérnökök vetélkednek, harcolnak a ter­vek teljesítéséért, a műszaki színvonal emeléséért, még sen­kit sem nyugtathat meg. Az üzemek vezetőinek most az a dolguk, hogy mindenkiben felébresszék a vágyat, hogy tudásuknak legjavával kö­szöntsék a felszabadulás ünne­pét. Ezekben a napokban mindehhez kell biztosítani a politikai és műszaki feltéte­leket. Hiszen ma a felszabadu­lás ünnepének legméltóbb kö­szöntése éppen az év eleji, ja­nuári, februári elmaradások pótlása. Ha ezt teszik az üzemek műszaki és politikai vezetői, az ipar irányítói, akkor a szo­cialista verseny helyzetét tük­röző kimutatások, jelentések, a tényleges, egységes képet rajzolják elénk. Azt a képet, amely híven tükrözi irodában és munkapadnál egyaránt, mi­lyen nehézségek állnak az út­ban, s hogyan lehet azokat le­győzni. Az MDP Központi Vezetőségének távirata a Mongol Népi Forradalmi Párt központi bizottságának Kedves Elvtársak! A Magyar­ Dolgozóik Pártja Központi Vezetősége és az egész magyar dolgozó nép nevében forró elvtársi üdvözletün­ket küldjük a Mongol Népi Forradalmi Párt megalapításának 35. évfordulója alkalmából. Teljes sikert kívánunk Önöknek ahhoz a harchoz, amelyet a mongol nép a szocializmus építéséért, a béke megvédéséért vív. Mély meggyőződésünk, hogy a Mongol Népi Forradalmi Párt vezetésével a mongol nép ebben a harcban diadalmas­kodni fog. Forró kommunista üdvözlettel a MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA KÖZPONTI VEZETŐSÉGE Magyar parlamenti küldöttség utazott Csehszlovákiába A Csehszlovák Köztársaság nemzetgyűlésének meghívásá­ra szerda este baráti látogatás­ra a Csehszlovák Köztársaság­ba utazott a Magyar Népköz­­társaság országgyűlésének kül­döttsége. A küldöttség vezetője Rónai Sándor, az országgyűlés elnö­ke, az MDP Központi Vezető­ségének tagja. A küldöttség tagjai: Antos István, az MDP Központi Vezetősége osztály­­vezetője, Bognár Rezső, a Ma­gyar Tudományos Akadémia főtitkára, Csikesz József­né, az MDP Központi Vezetőségé­nek póttagja, az MDP bu­dapesti pártbizottságának tit­kára, az országgyűlés jo­gi bizottságának tagja, Föld­vári Rudolf, az MDP Központi Vezetőségének tagja, a Borsod megyei pártbizottság első titká­ra, Germadics Vilmos, a Ganz Vagon- és Gépgyár gépész­mérnöke, Kaszapovics András, az MDP Központi Vezetőségé­nek póttagja, termelőszövetke­zeti elnök, Nagyistók József, az országgyűlés alelnöke, Szobek András, az MDP Központi Ve­zetőségének tagja, begyűjtési miniszter, Wolf Johanna, épí­tész-főmérnök. A küldöttség búcsúztatására a Keleti-pályaudvaron megje­lent Egri Gyula, az MDP Köz­ponti Vezetőségének titkára, Kristóf István, az Elnöki Ta­nács titkára, Vas Istvánné, az országgyűlés alelnöke, Kárpáti József külügyminiszterhelyet­tes, Orosz Nándor, az MDP Központi Vezetősége nemzet­közi kapcsolatok osztályánál ú­­ vezetője, s a politikai élet­­ több más vezető személyisége. Jelen volt a búcsúztatásnál­­ Stefan Major, a Csehszlovák Köztársaság budapesti rendkí­vüli és meghatalmazott nagy­követe és a nagykövetség tag­jai. (MTI) 175000 forint megtakarítás — kisgépesítéssel A Telefongyár TMK-műhe­­lyében elkészült az úgyneve­zett folyadéksugaras csiszoló­gép, amely a dinamóburák fel­ső részének megmunkálásánál a kézi csiszolást helyettesíti. A gépet Kriscsánszky Kál­­­­mán technológus tervezte, s­­ néhány nap múlva üzembe-­­ állítják. A szerelés gyorsítá-­­sára négy mágnesprést helyez-­­­nek üzembe, a transzformátor-­­ lemezek egyenleteséhez pedig­ automatikus adagolóberent­e-­ zést készítenek a gyár TMK­­ lakatosai, az eddigi kéziatra- j­zolás megszüntetésére. A rá­diógyártás korszerűsítésére menetszámlálóval és automa­tikus kikapcsolóval ellátott tekercselőgépeket gyártanak. A kisgépessítés 175 300 forintot takarít meg ez évben a gyár­nak. Délutáni sízők a Galyatetőn (Magyar Fotó — Tóth László felvétele) A nagymányoki bányászok­­ vezetnek Szászvár és Máza előtt Április 4 tiszteletére a nagy­­mányokiak versenyre hívták a szászvári és mázai bányászo­kat. Azt ígérték, hogy 480 ton­­­na szenet bányásznak április 4-ig tebtven felül. A nagymá­­nyokiak eddig állják is szavu­kat. Dacolva hóval, sárral, széllel, most érték el idei leg­jobb eredményüket, így az el­sőség egyelőre az övék. A vál­lalt 480 tonna helyett ugyanis már eddig 910 tonnát szállí­tottak külszínre. A szén ka­lóriaértékét a múlt évi 5059- ről 5203-ra növelték, a fejtési csapatok egy főre jutó telje­sítménye 106 kilóval emelke­dett január óta. Jó eredmé­nyekről adtak hírt a verseny­társ szászvári és mázai bá­nyászok is, de még erősíteniük kell, ha utol akarják érni a r­agymányakiakat. A diósgyőri martin 200, a hengerbe 236 tonnával csökkentette elmaradását A hideg enyhülésével a diósgyőri kohászok a februári hóeleji elmaradás pótlásáért küzde­nek­ .Különösen szép sikert értek el a keddről szerdára virradó éjjeli műszakon: a gyár min­den üzeme teljesítette, több gyárrészleg pedig túlteljesítette napi előirányzatát. A martiná­szok és az elektroacélmű brigádjai csaknem 200 tonna acéllal csökkentették elmaradásu­kat egy nap alatt. Kiváló eredményeket értek el a hengermű­vekben is. A középsori 236 tonna a túltel­jesítés s ebből 50 tonna már többletnek szá­mít! Az összesített eredmény: 113,6 százalék szerdáig. A műszaki fejlesztés úttörői: a kutatók és a munkásúyítók Beszélgetés a nehézvegyipari igazgatóság h. vezetőjével A műszaki fejlesztés egyik fő iránya a kemizálás, a vegyi eljárások bevezetése és a vegyipar termékeinek fokozott alkal­mazása a népgazdaság, az ipar minden ágában. A párt Központi Vezetőségének novemberi határozata nagy figyelmet fordít a vegyiparra, mint a k­emizálás hordozójára és a hazai nyers­anyagok hasznosításának fontos területére. Nehézvegyiparunk megnövekedett feladatairól, technikai fejlesztésének lehetősé­geiről és nehézségeiről beszélgettünk Szepesvári Iván helyettes iparigazgatóval. — Melyek a nehézvegyipar legfontosabb feladatai 1956- ban? - Legfontosabb teendőin­ket így summázhatom: a me­zőgazdaságot el kell látnunk megfelelő műtrágyával, nö­vényvédőszerekkel, a mű­anyagipari fenolszármazékok­kal, az ipari festékfélékkel, savakkal, vegyszerekkel és jó minőségű fotócikkeket, vala­mint más korszerű, a nemzet­közi piacon versenyképes ter­mékeket kell előállítanunk. Mindez megköveteli a techni­kai színvonal jelentős emelé­sét. — Mit tehetnek a nehéz­vegyipari üzemek a technika fejlesztése érdekében? — Rengeteget. Karbidgyá­­rainkban például meg lehet és meg kell valósítani a koksz előszárítását, a kemencegázok hulladékmelegének hasznosí­tásával. Ez három-négy szá­zalékos árammegtakarítást eredményez. Szénfeldolgozó iparunknak sok tennivalója van a szén gazdaságos fel­­használása és a melléktermé­kek feldolgozása területén. Fontos feladat a bitumenes kok­szolási technológia fejlesz­tése. A Budapesti Kénsav­­gyárban még az idén fel kell állítani egy olyan pörkölő­kemence prototípusát, amely lehetővé teszi a gyengébb mi­nőségű Piritek gazdaságos le­­pörköését . Festékiparunktól régóta hiányolt korrózióvédő anyago­kat, bevonatképző cikkeket, fo­­tovegyiparunktól pedig színes kinof­ilmeket, technikai röntgen- és speciális filmeket, papíro­kat vár a népgazdaság. A kor­szerű új gyártmányok előállí­tásához — a beruházási lehe­tőségek kihasználása mellett — egész sor új technológiai eljá­rás alkalmazására van szük­ség. — Hol és hogyan lehet im­portanyag megtakarítást elér­ni? — Csaknem minden terüle­ten és számtalan módon. A pirit-import csökkentése érde­kében az Ipari Robbanóanyag­gyárnak és a Tiszamenti Ve­gyiműveknek a második fél­évben legalább kétezer tonna használt gáztisztítómasszát kell lepörkölniük. Kénsav- és szu­­perfoszfát-gyáraink jelentős megtakarítást érhetnek el a feltárási hatásfok növelésé­vel. Ha a Dorogi Szénfeldol­gozó Vállalat kellőképpen fej­leszti a gáz kéntartalmának feldolgozását kénvegyületek­ké, elsősorban kénnátriummá, jelentős behozataltól mente­síti a bőripart. Meg kell azon­ban mondanom, hogy üze­meink egy része nem használ­ja ki sem az importanyag meg­takarítás, sem a műszaki fej­lesztés kínálkozó lehetőségeit, nem támaszkodik a tudomá­nyos kutatás eredményeire. — Milyen a kapcsolat az üzemek és a kutató intézetek között? — Nem kielégítő. A kutató intézetek tématervét úgy állí­tottuk össze, hogy elsősorban az üzemi problémák megoldá­sával foglalkozzanak. Az üze­mek jó része — a többi kö­zött a Dorogi Szénfeldolgozó Vállalat, a Péti Nitrogénmű­vek, a Borsodi Vegyikombinát és az Ipari Robbanóanyaggyár — örömmel fogadja a kutatók segítségét, tanácsait. De, saj­nos, előfordulnak olyan ese­tek is, hogy a vállalatok aka­dályozzák a kutatók munká­ját.­­ Az üzemekből alig ke­resik fel a kutató­intézeteket, nem kísérik figyelemmel a gyári problémák megoldására irányuló munkát, nem adnak útmutatást és különösképpen vonakodnak a már kidolgozott eljárások alkalmazásától. Ez pedig többnyire nem igényelne jelentősebb beruházást, csak ésszerű üzemszervezést, na­gyobb gondosságot és az el­avult technológia módosítását. Legfőbb ideje, hogy üzemeink vezetői hozzálássanak a jó kapcsolatok, az eredményes együttműködés kialakításához, igényeljék és hasznosítsák a kutatók segítségét. Ne csak jól ismerjék, hanem a dolgo­zókkal is ismertessék a leg­újabb kutatási eredményeket. Rendkívül fontos ez, hiszen a műszaki fejlesztés aligha kép­zelhető el iparunk újítóinak és kiváló dolgozóinak tevé­keny részvétele, kezdemé­nyezései nélkül.­­— Hogyan fejlődik az újító­mozgalom a nehézvegyipar­ban, adhat-e jelentős segítsé­get a műszaki fejlesztés fel­adatainak megoldásához? — Üzemeinkben nagyon sok kiváló újító dolgozik. A múlt évben bevezetett újítá­sok csaknem 19 millió forint megtakarítást hoztak és nagy­ban hozzájárultak ahhoz, hogy a nehézvegyipari igazgatóság vállalatai mintegy négyszáza­lékos önköltségcsökkentés mel­lett, 4,7 százalékkal túltelje­sítették évi tervüket.­­ Még sokkal jobb eredmé­nyekről számolhatnék be, ha egyes vállalataink nem másod­vagy harmadrangú kérdésként kezelnék az újítómozgalmat. A Budapesti Kénsavgyárban pél­dául tűrhetetlenül hosszú időt vesz igénybe a nagyobb jelen­tőségű újítások bevezetése. Nem csoda hát, ha a gyár újí­tási mozgalmának gazdasági eredménye a múlt évben 8,5 millió forinttal csökkent. A Pé­ti Nitrogénműveknél, a Hun­gária és a Tiszamenti Vegyi­műveknél egészen minimális a benyújtott javaslatok szá­ma. Több vállalatunk dolgo­zóit teljesen elkedvetleníti, hogy az elbírálás három-hat hónapig húzódik. A Vegyi- és Porfestékipari Vállalatnál a múlt évben négy újítási előadó »­működött« és csaknem száz javaslat szőrén-szálán eltűnt. Jellemző, hogy a vállalat a rendelkezésére álló 34 000 fo­rintból mindössze 166 forintot költött újítások bevezetésére.­­ A technikai színvonal emelésének szinte kimeríthe­tetlen tartalékai rejlenek az újításokban. Éppen ezért fel­tétlenül szükséges, hogy a szakszervezeti újítási és ész­­szerűsítési bizottságok végre minden ütemben betöltsék szerepüket, jelentős gyakor­lati és erkölcsi segítséget ad­janak a műszaki fejlesztés de­rékhadának, a munkásúyítók­nak t­er V. .

Next