Népszava, 1956. április (84. évfolyam, 79-103. sz.)

1956-04-04 / 81. szám

(Jdvoxlő táviratok hasúnk felszabadulásának 11. évfordulója alkalmából Dobi Istvánnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének Budapest A Magyar Népköztársaság nemzeti ünnepe alkalmából szívélyes jókívánságaimat küldöm a magyar népnek és sze­mélyesen önnek és őszintén kívánok további sikereket ország­építő munkájukban. Joszip Broz-Tito ★ A Magyar Népköztársaság külügyminiszterének, Budapest Engedje meg, hogy Magyarország felszabadulásának 11. évfordulója alkalmából a legszívélyesebb szerencsekívánatai­­mat fejezzem ki. Nagy ünnepnapjukon megelégedéssel és örömmel állapítom meg, hogy a Német Demokratikus Köztársaság és a Magyar Népköztársaság közötti baráti kapcsolatok a politikai, gazda­sági és kulturális élet minden területén állandóan szélesednek és népeink javéra szolgálnak. A Német Demokratikus Köztár­saság dolgozói és kormánya nagy örömmel értesültek arról, hogy a Magyar Népköztársaságot felvették az Egyesült Nem­zetek Szervezetébe. Ezzel a magyar nép tartós törekvése a béke megőrzéséért és a népek közötti barátság megszilárdítá­sáért kellő elismerésre talált. Fogadja a mai napon országa további nagy sikereire, valamint az Ön személyes jólétére irányuló legjobb kívánságaimat. Dr. Lothar Bolz. a Német Demokratikus Köztársaság külügyminisztere ★ Dobi István úr őexcellenciájának, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének Budapest Országa nemzeti ünnepének évfordulóján India kormá­nya és népe, valamint a magam nevében örömmel küldöm Excellenciádnak, Magyarország kormányának és népének leg­­szivélyesebb üdvözleteinket és az ön népének boldogságára és virágzására irányuló őszinte jókívánságainkat. Radzscndra Praszad, az Indiai Köztársaság elnöke (MTI) Ünnepélyesen kiosztották n 1956. évi irodalmi és művészeti díjakat Kedd délelőtt a Művészeti Szövetségek Házában ünnepé­lyesen kiosztották, az 1956. évi irodalmi és művészeti díjakat. Az ünnepségen jelen volt Dar­vas József népművelési mi­niszter, valamint az írók és a művészek társadalmi szerve­zeteinek vezetői, a kulturális élet számos képviselője. Kállai Gyula népművelési miniszterhelyettes beszédében hangoztatta, hogy a díjakkal ebben az évben is azokat az alkotásokat, művészi teljesít­ményeket jutalmazták, ame­lyek Jelentősen hozzájárultak kulturális életünk fejlődéséhez, gazdagításához, dolgozó né­pünk neveléséhez. Olyan mű­veket, művészi tevékenységet koszorúz az elismerés, amelye­ket áthat a nép szeretete, a párt céljainak szolgálata. Kállai Gyula ezután átnyúj­totta a díjakat. A kitüntetettek nevében Inlce László mondott köszöne­tét. JÓZSEF ATTILA-DlJ: I. fokozat (10 000 forint). Balázs Anna, Képes Géza, Vas István, Várnai Zseni. II. fokozat (7000 forint). Er­dős László, Fodor András, Ge­­reblyés László, .Major Ottó. III. fokozat (5000 forint). Dér Endre, Diószegi András, Győri Dezső, Reményi Béla, Sántha Ferenc, Váczi Mihály. ERKEL FERENC-DlJ: y I. fokozat (10 000 forint). Harmath Artúr. II. fokozat (7000 forint). Kur­­tágh György, Kókai Rezső. III. fokozat (5000 forint). Gaál Jenő, Halász Kálmán, Vince Imre. LISZT FERENC-DÍJ: I. fokozat (8000 forint). Cziff­­ra György. II. fokozat (6000 forint). Jo­­viczky József, Littasy György. III. fokozat (4000 forint). Bé­réi Mária, Blum Tamás, Szabó Miklós. MUNKÁCSY MIHÁLY-DlJ: I. fokozat (10 000 forint): Főnyi Géza, Somogyi József, Szentlványl Lajos. II. fokozat (7000 forint). Z. Gács György, Gyenes Tamás, Holló László, Kádár György, Kocsis András. III. fokozat (5000 forint). Áron .Nagy Lajos, Bángi Má­ria, Kiss István, Kiss Roóz Ilo­na, Kokas Ignác, Kovács Fe­renc, Marton László. Pekáry István, Rákosi Mátyásné, Toncz Tibor. JÁSZ AI MARI-DlJ: I. fokozat (8000 forint). In­­ke László, Benkő Gyula, Lend­­vai Ferenc, Horváth Teri. II. fokozat (6000 forint). Kál­lai Ferenc, Földes Gábor, Men­­sáros László, Rátonyi Róbert, Máthé Erzsi, Horváth Tivadar. III. fokozat (4000 forint). Kazimir Károly, Kálmán György, Békés Rita, Somogy­­vári Rudolf, Balajthy Andor, Miklóssy György, Szinetár Miklós, Márkus László. Szovjet—svéd közlemény Mo6zkva, április 3. (TASZSZ) Április 3-án a Kremlben szovjet—svéd közleményt ír­tak alá. A szovjet—svéd közlemény szövegét N. A. Bulganyin, a Szovjetunió minisztertanácsá­nak elnöke és T. Erlander, Svédország miniszterelnöke látta el kézjegyével. Az aláírásnál jelen volt N. Sz. Hruscsov, L. M. Kagano­­vics, V. M. Molotov, M. G. Pervuhin, M. Z. Szaburov, L. I. Brezsnyev, D. T. Sepllov, J. A. Furceva és mások. A közleményt ünnep utáni, pénteki számunkban ismertet­jük. Meggyilkolták a Marokkói Kommunista Párt egyik vezetőjét Szombaton Casablancában meggyilkolták Abd el Krím ben Abdallát, a Marokkói Kommunista Párt politikai bi­zottságának tagját. Ali Jata, a párt titkára Bekkai marokkói miniszterel­nökhöz intézett táviratában hangsúlyozza, hogy a merény­let, amely rövid időn belül a második kommunistaellenes gyilkosság, Marokkó gyarma­tosító ellenségeinek műve. Ali Jata követelte a bűnösök fel­kutatását és megbüntetését. Mick Bennett kedd esti telefonjelentése: Ml ÚJSÁG LONDONBAN? Az angol pártkongresszus fejleményei — 13 képviselő a Munkás­párt balratolódásáért — Szakszervezet a szovjet—angol kapcso­latokért — Elutazott az angol küldöttség a stockholmi BET-ülésre Mire tanítja egymísst Malenkov és Gaitskell? Az Élelmiszeripari Minisztérium vállalatai túlteljesítették első negyedévi tervüket # Bulganyin kedden fogadta Micsumovics moszkvai jugo­szláv nagykövetet. A nagykö­vettel ugyanaz nap megbeszé­lést folytatott Hruscsov is. # Davud afgán miniszter­elnök elfogadta a csehszlovák kormány meghívását. # Jugoszláviába utazott az Interparlamentáris Unió ülé­sére Mihajlov, a Szovjetunió kulturális ügyeinek minisz­tere. # Az albán katonai kiadá­sokat 24 százalékkal csökken­tik a múlt évhez képest. # Burma 40fí 000 tonna rizst szállit a Szovjetuniónak, be­rendezések, gépek és egyéb áruk, valamint műszaki és egyéb szolgáltatások ellené­ben. # Kidolgozta a szovjet—brit kulturális kapcsolatok tovább­fejlesztésének terveit a Szov­jetunió kulturális ügyeinek minisztériuma. # Kína és Finnország április 1-től kezdve a vámok, adók és a két ország között közlekedő hajók tekintetében a legna­gyobb kedvezményt biztosítja egymásnak. # Magyar—szovjet barát­sági estet tartottak Minszkben, amelyen Kalacsinszkij bjelo­­russz költő felolvasta Magyar­­országról szóló verseit. # A 13 legnagyobb japán szénbányatársaság dolgozóinak 13 napos sztrájkja kivívta a béremelést. # 5000 Szíriái olajmunkás hatodik napja sztrájkol. # Uránium- és thorium­­lclőhelycket fedeztek fel Egyip­tomban a Földközi-tenger part­ján, a Vörös-tengert szegélyező hegyekben és a sivatag oázi­saiban — közölték a kairói atomtudoményi kongresszu­son. A húsvéti ünnep ellenére az elmúlt negyvennyolc órában szokatlanul sok esemény zaj­lott le Angliában. Először is, befejeződött Nagy-Britannia Kommunista Pártjának XXIV. kongresszu­sa. Soha nem fordított még a kapitalista sajtó olyan nagy figyelmet a párt kongresszu­sára, mint most. Kivétel nél­kül arra számítottak, hogy, képletesen szólva, fejek hul­lanak majd a porba, mert a nyílt, demokratikus vitát a gyengeség jelének vették. A valóságban pedig a kongres­szus a pártegység és a harcos szellem diadalát hozta. Ennek csalhatatlan jele, hogy most megduplázódott az átlagos részvétel a helyi szervezetek gyűlésein. A végrehajtó bizottság, ame­lyet titkos szavazással válasz­tottak meg, kifejezésre juttatta a párt bizalmát a kollektív veze­tésben és Harry Pollitt fő­titkári irányításában. A kongresszus hatórás zárt ülésen vitatta meg az SZKP XX. kongresszusa által feltárt eseményeket, különösen Sztá­lin szerepének újraértékelését. Az ülés végén határozatot hoz­tak és közleményt bocsátottak ki, amely teljes bizalmat nyil­vánít a Szovjetunió és népe, valamint kommunista pártja iránt, s kifejezi azt a meggyő­ződést, hogy a kommunizmus felé való haladásnak a XX. kongresszuson felvázolt hatal­mas távlatait teljes egészük­ben valóra váltják. Számos jel azt mutatja, hogy az egész angol munkásmozga­lom nagy fellendülésének kez­detét éljük. Erre vall többek között az a brosúra is, amely április 4-én jelenik meg, s amelynek szerzője tizenhárom munkáspárti képviselő. A bro­súra címe: «-Ha a gyávák meg­futnak is ...« A cím egy régi angol murikásdalra utal. A fü­zet előszavában William War­­bey' munkáspárti képviselő ki­fejti, hogy 1945-ben az akkor választott munkáspárti kor­mány jó kezdet után mind bel-, mind külpolitikájában eltért a radikális szocializmus elveitől és gyakorlatától. »Amikor a Munkáspárt megszűnt kapita­listaellenes lenni hazai és nemzetközi Viszonylatban — írja —, akkor elvesztette kül­detését, célkitűzését és hitét.« A füzet több demokráciát kíván a Munkáspártban s kü­lönösen véget kíván vetni a tömbszavazásinak, amelynek segítségével néhány nagy szak­­szervezet kezében tarthatja az egész mozgalom irányítását. Az SZKP XX. kongresszu­sának az angol munkásmoz­galomban keltett visszhangjá­ra jellemző a kereskedelmi al­kalmazottak szakszervezeté­nek évi konferenciája. Anglia egyik legnagyobb szakszervezetének konfe­renciája ugyanis kedden délután elfogadott határo­zatában üdvözli a Szov­jetunióban lezajlott válto­zásokat és szorosabb kap­csolatokért száll síkra a Szovjetunió és a brit Mun­káspárt között. Az ünnepek alatt a londoni szovjet nagykövetségen Ma­lenkov tiszteletére fogadást adtak, amelyen megjelent szá­mos munkáspárti vezető is. A terem egyik sarkában, ember­gyűrű közepén, Malenkov hosszabb beszélgetést folytatott Gaitskellel, a Munkáspárt ve­zérével. Az egyik munkáspárti képviselő a csoporthoz köze-Ä Német Szociáldemokrata Párt üdvözli a szovjet leszerelési javaslatot i A Német Szociáldemokrata I Párt sajtószolgálata leg­utóbbi kiadásában üdvözölte a Londonban előterjesztett szov­jet leszerelési javaslatokat. A sajtószolgálat hangsúlyozza, hogy a szovjet javaslatok ta­núsága szerint a Kelet és a j Nyugat leszerelési elképzelései között nagyfokú közeledés jött léire és ez reális alapot nyújt a nagyhatalmak megegyezésé­hez. A bonni kormány szóvivője eddig nem volt hajlandó véle­ményt nyilvánítani a Szovjet­unió új leszerelési javaslatai­ról. Pál görög király a ciprusi kérdésről Az újonnan választott görög parlament hétfői megnyitó ülésén Pál király trónbeszé­det mondott, amelyben mél­tatta a ciprusi görögök ön­­rendelkezéséért vívott harcot. Külön kiemelte Makariosz­­nak, az angolok által depor­tált ciprusi érseknek vezető­szerepét ebben a harcban. Sajnálkozását fejezte ki azok miatt az események miatt, amelyek megzavarták a hagyományos görög—angol barátságot és meglazították a görög—török kapcsolatokat. Hangsúlyozta, hogy mindezért nem a görög nemzet a felelős, amely csak történelmi igé­nyeinek teljesítése érdekében cselekedett. Hétfőn az egyiptomi, liba­noni és szíriai útjáról vissza­érkezett Kazimatisz tárca­nélküli miniszter kijelentette, biztosítékokat kapott a három arab ország kormányától, hogy támogatni fogják Gö­rögországot a ciprusi kérdés­ben. Az első negyedév utolsó de­­kádjának jelentései alapján az Élelmiszeripari Minisztérium vállalatai termelési tervüket 105,8 százalékra teljesítették és 18,5 százalékkal termeltek többet, mint 1955. év hasonló időszakában. A konzervipar 111,2, a húsipar 121,3 százalék­ra, az édesipar 103,1, a szesz­ipar 105,1, a söripar pedig 103,7 százalékra teljesítette tervét. Az árvízkárok helyreállítására alakult kormánybizottság közleménye Az árvízkárok helyreállítá­sáról, valamint az árvízkáro­sultak támogatásáról szóló mi­nisztertanácsi határozat fel­hívja a vállalatokat, intézmé­nyeket és üzemeket, hogy ku­tassanak fel telepeiken olyan anyagokat, különösen építő­anyagokat, ajtókat és ablako­kat, amelyek az építkezések­hez felhasználhatók. Az egész ország dolgozó népe megmozdult, hogy segítséget nyújtson az árvízkárok helyre­állításához. Emellett a Helyre­­állítási Kormánybizottság szá­mít a vállalatok, az intézmé­nyek és az üzemek építőanyag felajánlásaira. Ezért felkéri a vállalatok, az intézmények és az üzemek dolgozóit, hogy ku­tassák fel munkahelyeiken el­fekvő felesleges, vagy nélkü­lözhető ajtókat, ablakokat és egyéb építőanyagokat és azo­kat továbbítás végett a mun­kahelyükhöz legközelebb levő TÜZÉP, illetve f ö Ijtmi vessző ­­vetkezeti építőanyag-telepnek adják át. Az ország egész területén a TÜZÉP vállalatok, valamint a földművesszövetkezeti építő­anyag-telepek kaptak megbí­zást a felajánlott építőanyagok átvételére és annak megfelelő módon való továbbítására a felhasználó területre. (MTI) Wl tlOLLET: Ha így folytatjuk — elveszítjük a játszmát Guy Mollet francia News and World Report kozatában kijelenti, hogy ország szövetségeseinek nemzetközi politika több rizsi politika szellemében a következőd A NÉMET EGYSÉGRŐL: A nyugati hatalmak, főleg az Egyesült Államok e téren tak­tikai hibát követtek el a Szov­jetunióval szemben. A Szov­jetunió csak a világméretű le­szerelés keretében fogadhatja el Németország egyesítését. A leszerelés megoldásával kell kezdeni. A LESZERELÉSRŐL: Az Egyesült Államok túlságosan merev, elutasító magatartást tanúsít. Az amerikaiak annyi­ra kételkedőek, hogy egysze­rűen nemet mondanak, vala­hányszor az oroszok javaslatot tesznek. Ezért az emberek azt mondják: íme, a Szovjetunió békét akar, az Egyesült Álla­mok pedig nem. AZ ATLANTI SZÖVETSÉG­RŐL: Nem fenyeget szovjet ag­resszió veszélye, de az észak­miniszterelnök nyilatkozott a U. S. című amerikai hetilapnak. Nyilat­­megkísérlik megváltoztatni Francia­magatartását. A miniszterelnök a kérdésében az új, hajlékonyabb pá­­nyilatkozott. Kijelentéseinek lényege atlanti egyezménynek fenn kell maradnia, mert csak az tárgyalhat sikerrel, aki erős. AZ AMERIKAI SEGÉLY­POLITIKÁRÓL: Az ameri­kaiak, úgy látszik nem isme­rik azt a régi latin közmon­dást, hogy az ajándékozás mód­ja fontosabb, mint maga az ajándék. Ha kereskedelmi vagy politikai feltételhez kötjük az adakozást, akkor már eleve vesztettünk, rászedtünk vala­kit, s mi több, mindezt akkor tettük, amikor a Szovjetunió és a keleti tömb óriási erőt fejt ki, amikor új, gazdasági sza­kaszba lép a Kelet és a Nyu­gat közötti konfliktus. A szo­cialisták vezette francia kor­mánynak egyáltalán nem áll szándékában megbontani a szövetséget az angolokkal és az amerikaiakkal, de eltökélt szándéka, hogy megmondja ne­kik: ha így folytatjuk, akkor elveszítjük a játszmát. Az el­maradott országokat ne külön­­külön részesítsék segélyben, hanem együttesen, például az ENSZ vagy az Atlanti Szövet­ség és a Délkeletázsiai Egyez­mény (SEATO) keretében. A KÖZEL-KELETRŐL: A nyugati hatalmak tévedéseket követtek el. Mindegyikük meg akarja védeni saját olaját és közben a legjobb úton van afe­lé, hogy lángba borítsa az egész Közel-Keletet. AZ AMERIKAI POLITI­KUSOKRÓL: Sok kisebb be­osztású amerikai tisztviselő nem viselkedett helyesen. Megleckéztették az egész vilá­got, amit általában nem na­gyon szeretnek, különösen nem az olyan ősi országban, mint Franciaország. Noha a párizsi amerikai nagykövet hangoztat­ta, hogy az Egyesült Államok támogatja Franciaországot al­gériai politikájában, az ameri­kai közvélemény nem tesz ta­núbizonyságot túl nagy meg­értésről. ledve megjegyezte: »Gaitskell talán demokráciára tanítja M&lenkovot?« Zilliacus, a Munkáspárt ismert képviselője, aki a közelben állott, így vágott vissza: ■»Igen. Malenkov viszont szocializmusra ta­nítja Gaitskellt...« A legtöbb angol lap húsvéti számában kiemelkedő helyen foglalkozott Malenkov angliai tartózkodásával. A szovjet mi­niszterei nökhelyetles a hét­végét Brightonban, a kedvelt tengerparti üdülőhelyen töl­tötte. Szállodája előtt naphosz­­szat az üdülők nagy csoportja álldogált, akik vártak az alka­lomra, hogy láthassák és meg­éljenezhessék őt. Útban Brighton felé megállt egy új városban, Crawleyben és betért számos munkás ott­honába. Egy munkásasszony, Hillné éppen vacsorát főzött, amikor beállított Malenkov és Malik, a szovjet nagykövet. Az asszony mentegetőzött, amiért a lakásban rendetlenség van, hiszen nemrég költöztek. Ma­lenkov azt válaszolta: »Nem tesz semmit. Ha az asszony boldog, akkor boldog a család és boldog az otthon.« Malenkov felkereste az egyik London környéki te­levíziós állomást is, ahol közvetítésen vett részt. Londonban nagy érdeklődést váltott ki. hogy Moszkvában bejelentették: Bulganyinpal és Hruscsovval Angliába jön több kiváló szovjet baletttáncos, zene­művész és énekes. Ugyancsak a hét végén ke­rült nyilvánosságra egy sokkal nagyobb horderejű szovjet be­jelentés: a Szovjetunió új le­szerelési javaslata, amely a hagyományos fegyverzet csök­kentésére összpontosítja a fi­gyelmet és a nemzetközi ellen­őrzésre vonatkozóan részletes tervét tartalmaz. A múltban mindig azt állították, hogy a Szovjetunió azért küzd az atomfegyverek eltiltásáéit, jmert ez fölényt biztosítana szá­mára a hagyományos fegyver­zet terén. Most az angol sajtó nagy része éppen az ellenkező ürüggyel bírálja a szovjet ja­vaslatot, azt állítva, hogy az háttérbe szorítja az atomfegy­verek kérdését. A Szovjetunió azonban világosan kifejezésre juttatta, hogy továbbra is fenn­áll valamennyi javaslata az atomfegyverek kérdésében, és hogy új tervezete kizárólag a nyugati ellenvetések figyelem­­bevételét szolgálja. Ennek következtében meg­oszlik az angol sajtó vélemé­nye. A munkáspárti Daily He­rald vezércikkében azt ír­ja, hogy az új szovjet le­szerelési terv »komoly esélyt jelent a békére néz­ve«. A lap kijelenti, hogy a szovjet terv egyes pontjaiért a Mun­káspárt már régóta sikraszállt. A News Chronicle ugyanak­kor az atomfegyverek kérdé­sének nézőpontjából támadja a szovjet tervezetet. A szovjet javaslaton kívül még két fontos eseményről számolhatunk be a I leszerelés ügyében. Az egyik a pápa húsvéti üzenete, amelyben ismét sürgette a leszerelést és az atomfegy­verek betiltását. Nagy jelentőségű, hogy szem­beszállt azokkal, akik azt ter­jesztik, hogy »ez nem vezet sehová«. Kijelentette: »Azok az emberek, akik meghajolnak az ilyen borúlátás előtt, nem igazi hívei a békének,« A másik jelentős esemény, hogy április 5-én Stockholm­ban összeül a Béke Világta­nács, amelynek napirendjén egyedül n leszerelés kérdése szerepel. Kedd reggel London­ból Stockholmba repült a brit küldöttség, amelynek a többi között tagja dr. John Fremlin, a kiváló atomfizikus, dr. S. M. Hilton fiziológus és Clifford MacQuire tiszteletes, egy nagy egyházi pacifista szervezet fő­titkára. NÉPSZAVA 7 1956, április 4, szerda

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék