Népszava, 1956. május (84. évfolyam, 104-127. sz.)

1956-05-04 / 104. szám

Világ­ proletárjai egyesüljetek! . . NÉPSZAVA ________A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA________ 84. évfolyam 104. szám ÁRA- FILLÉR 1956. május 4. péntek NÉGY ÁRUHÁZBAN az árleszállítást követő első hétköznapon Reggel fél kilenc. A legko­rábban nyitó áruház, a Minő­ség Állami Áruház előtt már többen várnak a kilenc órára. Köztük egy szürke tavaszika­bátos, fiatal, szőke nő. Fél tíz után már a cipőosztályon ta­lálkozom vele. Az asszonykán vadonatúj drapp bailonkosz­­tüm. — Lehet, hogy egy kicsit még korai,­ele nem tudtam el­lenállni, hogy magamon ne hagyjam. — Gyönyörködve szemléli a szépen szabott új kulikosztümjét. Aztán gyor­san egy fekete antilopszandált vásárol 68 forintért. Úgy lát­szik, nagyon benne van a vá­­­­sárlásban, mert egy negyed órával később a földszinten is­mét beleütközöm, amint éppen­­két pulóvert húzott ki a kö­töttáruk halmából , egyik­­fér­jének, egyet pedig saját ma­gának. Közben egy papírsze­­letl­én aprólékosan feljegyez­te, melyik tételnél mennyit ta­karított meg. Minden­ megta­karítás újabb vásárlást ered­ményezett Így nem csoda, ha végül az illatszerosztályon kö­tött ki. A végső megtakarításá­ból egy üveg kölnivízzel lepte meg­­ önmagát. Vannak azonban »józanabb« vásárlók is. Mint például Sze­keres Jánosné, a Vaskapu út 4/c. számú ház házfelügyelője. — Már egy héttel ezelőtt megvolt a pénzünk a ballon­kabátra és cipőre is. Ki is sze­meltem ezeket a kirakatban, de férjem mondta: várjak, hát­ha lesz elsejére valami, így most hetven, forintot takarítot­tam meg a ballonkabáton és egy pár mikroporózus talpú cipőn húsz forintot. Most már futja egy pár nylonharisnyára, sőt, ha néhány forintot hozzá­teszek, nylonzoknit is vehetek a nyárra. Sok a vidéki vásárló is: Inárcsról, Túráról és más kö­zeli falvakból a piaci jó vásárt újabb »jó vásárral« tetőzik be, főleg gyermekholmikat­­ vesz­nek. Egy fiatal inárcsi me­nyecske a kreppnylon-zokni előnyeit ecseteli a mellette álló idősebb parasztasszonynak, vé­gül is mindketten vesznek ket­két pár férfizoknit. A Magyar Divatcsarnokban a szerdai nap rohama után csütörtökön sem lankadt a vá­sárlási k­edv. Ezt legjobban néhány ada­t "bizonyiifta. , egy nap alatt 3000 pár cipő, 15 000 pár nylonharisnya, 1000 darab nylonnadrág, 1500 férfiing, 400 vallonkabát kelt el.. Ballon férfikabátból még többet is el tudtak volna adni, de nem mindenki talált kedvére való színt. Drappból bőséges a rak­tár, általában azonban a zöldet keresik. Ez pedig bizonyos méretekben és fazonban gyor­san kifogyott. A kereskede­lemnek gondolnia kellett vol­na arra, hogy az amúgy sem drága konfekció-ballonkabát éppen idény közepén, leszállí­tott áron, rendkívül keresett cikk lesz. A Corvin Áruházban — amelyben szerdán annyi áru kelt el, mint a Corvin eddigi történetének legforgalmasabb napján, hozzáadva egy gyen­gébb nap eredményét is — szintén keresett és kedvelt cikk a ballonkabát. Sokan vá­sárolnak azonban nylonholmit is. Szokatlanul élénk volt a forgalom az edényosztályon: a 30 százalékkal olcsóbb alu­míniumlábosokból és faze­kakból egész sorozatokat vá­sároltak a háziasszonyok. — Én is megcsináltam tizen­ötezer forint forgalmat egy nap alatt ezen a parányi he­lyen — mondja az »éjjel-nap­pal« Csemegebolt előre csoma­golt áruk osztályán az eladó­nő. — A tejet úgy vitték, hogy a reggeli italra tartalékolt te­jet kellett kihoznunk és palac­koznunk. Szinte az volt az ér­zésem, hogy még azok is tejet isznak ezen a napon, akik máskor rá sem néztek. A dolgozók általában elége­dettek az árleszállítással, csak elvétve hallani olyan m­egjegy­­zést, hogy például éppen az általa kedvelt szövet nem lett olcsóbb. Az élelmiszerüzletek­ben már többen hangoztatták, hogy szívesen vették volna, ha a hús, zsír és a vaj ára is csök­ken néhány forinttal. De ah­hoz, hogy olcsóbb legyen , több is kell. A mezőgazdasági terméshozamok növelésével megteremthetjük ennek az­ elő­feltételét is. Nálunk sem ez az utolsó ár­­leszállítás, csak tőlünk, mun­kánktól függ, milyen gyorsan jön a következő. A. O. Az árleszállítás első hétköznapján hatalmas tömegek keresték fel az Úttörő Áruházat becsülettel teljesítették a munkásosztály nagy ünnepére tett fogadalmukat. A május elsejei verseny lezárulása után­ csütörtök reggel a kutak­nál és más munkahelyeken tartott röpgyűléseken a báza­­kerettyei olajbányászok elha­tározták, hogy májustól az év végéig mintegy 1200 tonna kő­olajat, 400 tonna gazolint és nagy mennyiségű propán-bu­­tángázt állítanak elő tervükön felül. A lovászi olajmező mun­kásai az év végéig 900 tonna olajjal teljesítik túl tervüket. Nyolcvan esztendős a Margit-híd J Z­­ hinné, hogy a Margit-híd, a mi kedves, élénk forgalmú, büszke Margit-hidunk ko­vácsolt vas vállait immár nyolc, ese­ményekkel zsúfolt s két világháború­val súlyosbított év­tized terhe nyomja, mo­st ünnepli 80. születésnapját. 1876 áprilisában, egy napsugaras vasár­nap délelőttön avat­ták fel s adták át hivatalosan is a for­galomnak Budapest második állandó hídját, a Margit­­hidat. A Pestet Budával összekötő új híd felépítéséről szóló törvény 1870-ben született meg s egy évvel később a kormány kibocsátot­ta a híd megterve­zésére, illetve fel­építésére szóló pá­lyázati felhívást. A bírálóbizottság a beérkezett pályáza­tok közül E. Gouin és Társa francia vállalkozóknak ítélte a 10 000 fran­kos első díjat s megkötötte velük a híd felépítésére vo­natkozó szerződést. Az előzetes mun­kálatok 1872 tava­szán indultak s 1875 végére elkészült a híd. A korabeli do­kumentumok fel­jegyzik, hogy a Du­na medrének nagy mélysége s a fo­lyam erős sodrása súlyos nehézségeket okozott a pillérek felállításánál. Az akkori hídépítési technikának meg­felelően, a pillérek helyét először kö­rül cölöpözték, majd az igy nyert közökből kiszivat­­­tyúzták a vizet s helyébe hatalmas vashengereket bo­csátottak le. A hen­gereket kővel és cementtel töltötték meg s ezek képezik a pillérek alapjait. A híd összes alkat­részeit egyébként a Gouin-cég f­rancia­­országi műhelyei­ben készítették s vonaton szállították Budapestre. Eredeti állapotá­ban a Margit-h­íd a Duna bal- és jobb­partját kötötte ösz­­sze egymással, a Margitszigetre ve­zető szárnyhíd fel­állítását — anyagi okok miatt — az eredeti tervektől el­térően, későbbre halasztották. E szárny megépítésé­re 1901-ben került sor. Simor György vászok “ / __nyászok Százezred /Mgy/sze­rű f@//poTMtása Mikor ezek a sorok , szület­nek, a felvonulás útvonaláról már eltűntek a zászlók és fel­iratok, a tribünöket is lebon­tották, vagy éppen bontják. Ennek a szinte őszies időben, sziszegő szélben megtartott felvonulásnak apró emlékei azonban túlélik az alkalmi de­korációkat. Magát a felvonulást, a száz­ezrek sűrű sorokban hömpöly­gő menetét, a sorok felett len­gő zászlóerdőt, a léggömbö­ket, a felröppenő galambokat, a gyári dekorációs táblákat, a zászlók nehéz szövetével és selymével — és főleg a széllel — birkózó zászlóvivőket, az út­törők kürtszavát nem lehet le­írni: még a filmhíradó színei is bajosan tudják visszaadni a látványt, nemhogy néhány sor. Könnyebb írni a felvonu­lók és a tribün kapcsolatáról. Ilyen kapcsolat csak ott szü­lethet, ahol a felvonulók és a tribünön állók között nem vá­lasztóvonal a tribün mellvéd­je. A vidám integetés és az olyasféle odakiáltások, hogy »hol hagytad az asszonyt, Sa­nyi?« — éppoly természete­sek voltak, mint az, hogy a kisgyerekek­­pitire­n tu rakodtak a tribünön. A tapintatosabbak meg is kérték az »öregeket«, húzódjanak félre — aminek nemegyszer az lett ,a­­vége, hogy a megkért bácsik a nya­kukba vették őket.. Csak egy­­ esetet figyeltem meg, amikor a kisfiúk hiába szólongattak egy bácsit — elmondták vagy ötször, hogy »bácsi kérem«, de ez a megrögzött ember csak állt és nézte a menetet, mert külföldi volt és egy kukkot sem tudott magyarul. Külföldiek .. Franciák, né­metek, lengyelek, kínaiak — sokféle nemzet képviselői ott­honosan és a hűvös szélben is gyorsan melegedő szívvel is­merkedtek a pestiekkel. Kiss Antal bácsi az RM-ből egy­szer csak azon vette észre ma­gát, hogy lengyelül, kínaiul és franciául beszélő férfiak gyű­rűje veszi körül. Szerencsére volt tolmács is, így tudta meg Anti bácsi, hogy a vendégeket a két ezüst csillag érdekli, amit sztahanovista létére ka­bátján visel. A továbbiakat az­után már azok a német szak­­szervezeti jelvények, kínai bé­kegalambok és más jelvénykék mondták el, amelyek az ezüst­csillagok mellé költöztek a kabáthajtókára. Meg a büfé­ben a kiváló magyar munká­sok tiszteletére ivott áldo­más ... S eközben a tér felett szaka­datlanul szállt az­­ indulók hangja, a népek barátságát és a békét, a pártot, a munkás­­osztályt éltető kiáltások, s han­gos hurrá válaszolt a milliókat köszöntő jelszóra: »Dicsőség a dolgozóknak!« Végül egy kis önkritika: le­maradtam egy érdek­es beszél­getésről. Mellettem a menet kezdetétől aggódó izgalommal topogott egy zömök bácsi, minduntalan megkérdezte, jön-e már a Magyar Acél? Gondoltam, kivárom, míg elvo­nul a gyára, bizonyára inte­getni akar. Aztán majd jól el­beszélgetünk az angyalföldi helyzetről. Még szóltam is ne­ki, amikor feltűnt a­­ vörös transzparens: — Jön a Magyar Acél, elvtárs! — Jön? — csil­lant fel a szeme.—Akkor me­gyek! Velük megyek tovább! Azzal mint a gyík, lesurrant a tribünről, úgy látszik, mégis­csak az ütem menetéhez húzta a szíve. Így lett a Magyar Acél menete népesebb egy vasassal — s én szegényebb egy bizo­nyára érdekes párbeszéddel. Jövőre kipótoljuk. (baktai) A csepeli kohászok nagyszerű eredményei május első munkanapján A Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek acélművének dol­gozói áprilisban terven felül 3600 tonna anyagot adtak a népgazdaságnak. Május első munkanapján a május 3­1-i munkaverseny töretlen lendü­letével folytatták küzdelmü­ket a termelékenység emelé­séért, az önköltség csökkenté­séért. Az első kiemelkedő ered­ményt a martinüzem Matroszov olvasztárbrigádja érte el, ter­ven felül 14 tonna jó minősé­gű acélt csapolt. A Kossuth ifi olvasztárbrigád tagjai ter­ven felül tíz tonna acélt gyár­tottak. Az elektroacélmű dolgozói is bizonyságát adták, hogy náluk sem csökken a verseny üteme. A Rákosi olvasztárbrigád 14, a Lenin-brigád 8,5, a Sailai­­brigád 5,5 tonna terven felül gyártott­ elektroacéllal fokozta május első munkanapjának si­kerét. . 185176 forintnyi importkokszot takarítottak meg áprilisban az ózdi kohászok Az ózdi nagyolvasztómű or­szágos hírű kohászai — Halász Lajos, Mészáros László, N. Karda József, Vámos Gyula főolvasztárokkal az élen — ki­váló munkasikerekkel köszön­tötték május 1-ét. Gondos fel­készülésüknek eredménye, hogy a vállalt 90 tonna helyett 309 tonna nyersvasat gyártot­tak áprilisi tervükön felül, s 185 176 forint értékű import­kokszot is megtakarítottak.

Next