Népszava, 1956. június (84. évfolyam, 128-153. sz.)

1956-06-01 / 128. szám

Világ proletárjai egyesüljetek!­ BÜSZKESÉGEINK NÉPSZAVA A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA 84. évfolyam, 128. szám ÁRA 50 FILLÉR 1956. június 1. péntek Francia turisták a Halászbástyán A munkásosztály helytállása lesz az alapja további fejlődésünknek Hegedűs András elvtárs beszéde az RM Művek munkásgyűlésén Hegedűs András elvtárs szerdán az RM Művek mun­kásgyűlésén, a dolgozók kérdé­seire válaszolva, bel- és kül­politikánk több fontos kérdé­sét ismertette. Bevezetőben arról beszélt, hogy országunk­ban a XX. kongresszus hatásá­ra a dolgozók sokkal kezdemé­nyezőbben lépnek fel, s mond­ják el véleményüket fejlődé­sünk legfontosabb kérdései­ről. Meggyőzően bizonyítja ezt az ötéves terv irányelveiről in­dított vita, amely százezreket mozgatott meg, s lehetőséget ad pártunk Központi Vezető­ségének és a kormánynak, hogy a második ötéves terv céljait a dolgozók véleményé­nek meghallgatása után hatá­rozza meg. Pártunk Központi Vezetősége és kormányunk azt akarja, hogy ez az egészséges folya­mat tovább folytatódjék, s a dolgozók, elsősorban a munká­sok — ismerve országunk helyzetét — véleményükkel, építő javaslataikkal és bírála­taikkal segítsék kiküszöbölni az előrehaladásunkat gátló hi­bákat. Ehhez mindenekelőtt arra van szükség, hogy az ország fontos kérdéseiről a Központi Vezetőség és a kormány tagjai gyakrab­ban beszéljenek a dolgo­zókkal, osszák meg az or­szág vezetésének gondját és baját a munkásokkal, a dolgozó parasztokkal és értelmiségiekkel. A második ötéves terv irány­elveit a dolgozók országszerte örömmel fogadták. Különböző megbeszéléseken szinte egysé­gesen alakult ki az az állás­pont, hogy ez az előirányzat figyelembe veszi országunk gazdasági adottságait, elérhető célokat tartalmaz és helyes arányokat állapít meg a nép­gazdaság különböző ágainak fejlesztése között. Dolgozóink nagy részét azonban érthetően különösen sokat foglalkoztat­ja az életszínvonal emelésé­nek előirányzata. Hegedűs elvtárs a továb­biakban az ötéves terv irány­elveivel kapcsolatos vitában felvetődött problémákkal fog­lalkozott. Sokan felvetik — mondotta —, hogy a párt és a kormány miképpen gondolja biztosítani a dolgozók életszínvonalának 25 százalékos emelését? Elér­hető-e ez a cél? Az életszínvo­nal emelését úgy szeretnénk (Folytatás a 3. oldalon) Nem hitték , megcsinálta 16 liter fölött az istállóátlag a mosonszolnoki Béke tsz-ben munkára. Takarmányos lett, a felesége pedig fejőnő. És az eredmény? Tavaly 3602 liter volt a tehenek évi tejho­zama. Jávor nevű tehenük pe­dig az Országos Mezőgazdasági Kiállításon elismerő oklevelet nyert, mert 27 liter tejet adott naponta. Az idei­­kiállításra már két tehenet és négy saját nevelésű üszőt akarnak vinni. Év végére egyébként negyven­re szaporítják a fejőstehenek számát és minddel beneveznek az országos tejtermelési ver­senybe. Egy hónappal az árleszállítás után Tausz János belkereskedelmi miniszter nyilatkozata Az elmúlt heteik tapasztala­taiból megállapítható, hogy a részleges árleszállítás jelentő­sen növelte az üzletek forgal­mát. Különösen áll ez a ruhá­zati cikkekre, amelyekből má­jus első felében mintegy 20 szá­zalékkal vásárolt többet az or­szág lakossága, mint az előző év azonos időszakában. 17 szá­zalékkal nőtt a vegyes iparcik­kek forgalma is. A kereskede­lemre nagy munkát rótt az ár­­leszállítás lebonyolítása. Erről beszélgettünk Tausz János belkereskedelmi miniszter elv­­társsal. — Mi az árleszállítás legjellegze­tesebb tapasztalata? A forgalom a méterárukról átterelődött a szembetűnően olcsóbbodott konfekciócikkek­re. A fővárosi üzletekben pél­dául háromszor annyi férfi­ruhát adtak el, mint az árle­szállítás előtt bármikor. A ta­valyihoz képest hatszorosára növekedett a nylon fehér­nemű, 22 százalékkal nőtt a perion-nylon zoknik forgalma. — Milyen cikkek még a legkere­settebbek? — Az alumínium edények. Budapest két legnagyobb vas­­üzletében kétszer annyi fogyott el, mint az előző esztendőben bármikor. Nagy az érdeklődés a háztartási kisgépek iránt, hogy az óráikról ne is beszél­jek. Több tejet is iszik az ár­­leszállítás óta a lakosság. És látogatottabbak vendéglőink is. — Hallottunk panaszokat, hogy az árleszállítás ellenére is egyes üz­letekben régi áron adtak el cikkeket. — Hozzánk is érkeztek ilyen jelentések. Hol a kereskedelmi dolgozók szakmai képzettségé­nek hiányosságából, hol az ár­jegyzék pontatlan megfogal­mazásából — itt-ott hiba csú­szott be az árazásba. Ezek azonban csak szórványos jelen­ségek. Az ország minden me­gyéjében a legjobb kereske­delmi szakemberekből alakítot­tunk brigádokat, amelyek or­szágszerte felülvizsgálják az új árakat Emellett az Állami Kis­kereskedelmi Felügyelőségek is oroszlánrészt vállaltak az ár­­ellenőrzés munkájából, a társa­dalmi ellenőrök bevonásával éberen őrködnek a szabott árak betartásán. A mulasztók ellen pedig a legszigorúbban eljár­­na­k. — Olyan panaszokat is hallottunk, hogy egyes cikkeknek leszállították ugyan az árát de ezek gyorsan ki is fogytak. — Ilyen esetek is előadód­tak. Egyes cikkekből, illetve fazonokból, méretekből vagy minőségből a kereslet megha­ladta elképzeléseinket. Intéz­kedtünk, hogy ezekből a leg­keresettebb cikkekből pótol­juk a készleteket. A harmadik negyedévi szerződésünket az iparral már a megnőtt kereslet figyelembe vételével kötöttük meg. — Hallani olyan hangokat is, félő, ha egy-egy cikk kifogy, az ipar új elnevezéssel, de magasabb árral hozza ki ugyanazt az árufajtát. Ho­gyan lehet ez ellen védekezni? — A Belkereskedelmi Mi­nisztérium kötelességének tart­ja az újonnan megállapított árak szilárdságának védelmét és biztosítását. Ezért az árle­szállítással egyidejűleg intéz­kedtünk, hogy árhatóságaink az esetleg megnyilvánuló bur­kolt áremelés legjelentéktele­nebb kísérleteivel szemben is felvegyék a harcot. Rendsze­resen figyeljük az áruk minő­ségét is. A burkolt árdrágítás ellen, illetve a minőség védel­méért folytatott harcunkban kérjük a vásárlók segítségét is. Ha ilyen jelenséget észlelné­nek, azonnal hívják fel figyel­münket. Abel Olga Ma van a premierje Bartók Csodálatos mandarinja felújítá­sának az Operaházban. Jelenet a balettből — Harangozó Gyula és Lakatos Gabriella 11 v­ASAS-SZAKSZERVEZET fényképkiállításából »Kis kíváncsi« (Donna Istvánné felvétele, Diósgyőri Nehézszerszámgyár) SERES ERNŐ a Fémszerelvényárugyár esztergályosa öt kitüntetés tulajdonosa Seres Ernő elvtárs, a Fém­szerelvényárugyár esztergályosa. Kétszer kapta meg a kiváló dolgozó jelvényt, kétszer lett a szakma kiváló dolgozója, és legutóbb kormányunk a Munka Érdem­éremmel is kitüntette. A második negyedévben eddig selejtmentes munkával 162 százalékos átlagteljesítményt ért el. Bizalommal fordul hozzá mindenki a műhelyben, akinek szakmai tanácsra van szüksége. (Gonda György felvétele) JANUÁRBAN 18/ ÁPRILISBAN 119,4/ JELENLEG 110°/o a dorogi VIII-as aknán A VIII-as akna már hosszú ideje nem teljesítette tervét, amikor a múlt év végén egy rendkívüli vízbetörés elöntötte a bányát. Azóta is percenként 11 000 liter víz tódul a bányá­ba, de nagy teljesítményű szi­vatyúkkal sikerült a víz szint­jét mégis állandósítani. Most pedig azt kutatjuk, hogy a ja­nuári 18 és a márciusi 80 szá­zalékos tervteljesítés után hogyan értek el áprilisban 119,4, májusban ezidáig 110 százalékos eredményt. — Ezt se könnyebb megma­gyarázni, mint hónapokkal ez­előtt a lemaradást — mondja Pazgyera Pál, a bánya vezető­je. — De azért megkísérlem. A legjobb széntelepek és az előkészített munkahelyek zöme a mélyszinten víz alá került. Ezért erőteljesen hozzáláttunk a »szárazon maradt« vékony fékatelep feltárásához, új munkahelyek előkészítéséhez. Amikor volt már elég munka­hely, a fa- és ürescsille-ellátást javítottuk meg. A fateleppel megbeszéltük, hogy legalább három részletben küldjék le a bányába a fát. — Azt ne hagyd ki, hogy rendszeresen ellenőrizzük, be­tartják-e a munkavédelmi elő­írásokat, így nem fordulnak elő rendkívüli események — veti közbe Kandó János, az vb elnöke. — Meg persze a dol­gozókról se feledkezz meg. A legtöbb brigád 300 csille szén termelésére vállalkozott havi tervén felül. S a verseny­szervezés érdekes és hasznos vonással gazdagodott. A szak­­szervezeti bizalmiak­ a vállalá­sokat nemcsak a szenelő csa­patok tagjaival íratták alá, hanem közvetlen felettesükkel, az aknásszal is, így a műszaki vezetők fokozott felelősséget éreznek a dolgozók vállalá­saiért, a műszaki feltételek »terven felüli« biztosításáért. A verseny nem csupán a legjobb csapatokra korlátozó­dik, kiterjed a gyengébbekre is. Petróczi István, a szakma kiváló dolgozója és két csa­patvezető társa átment három hétre Balázs József brigádjá­ba. Petrócziék segítségével a Balázs-brigád 75-ről száz fölé emelte teljesítményét. A mun­kamódszerátadásra ez csak egyetlen példa. A statisztika viszont kimutatja, hogy már­ciusban még a csapatok 80 százaléka nem teljesítette nor­máját, áprilisban pedig már egyetlenegy sem volt száz szá­zalék alatt. Áprilisban, amikor kigyul­ladt a tervteljesítést jelző vö­rös csillag a VIII-as akna or­mán, a lelkes hangulatban számos párosverseny-kihívás született. A termelési terv teljesítése és túlteljesítése lehetőséget adott az üzem egyéb mutató­számainak a megjavítására is. Túlteljesítették a termelékeny­ség-emelési és az önköltség­csökkentési előirányzatukat is. A VIII-as akna dolgozóinak eltökélt szándéka, hogy a má­sodik negyedévben megszerzik az élüzem címet, K. J. Rendellenes naptevékenységet észleltek az ionoszférában Az Országos Meteorológiai Intézet Marczell György ob­szervatóriumában működő ionoszféra kutatóállomás má­jus 30-án, a délelőtti órákban igen erős Mögell Delinger ef­fektust észlelt az ionoszférá­ban. A napból érkező, váratla­nul erős ultraibolya-sugárzás miatt a légkör 70—100 kilo­méter magas rétegei erősen ionizálódtak, s ennek követ­keztében a rövidhullámú rá­diózás Európa-szerte rövid ideig szünetelt, majd később, a nap folyamán fokozatosan helyreállt. Épül a miskolci érctömörítő-mű­ Miskolc közelében, Sajóecseg és Sajókeresztúr községek ha­tárában épül a második ötéves terv egyik legjelentősebb ipari létesítménye, a Miskolci Érc­­előkészítő- és Érc­tömörí­tómű. Az üzem a rudabányai dúsított ércet készíti majd elő a diós­győri és ózdi kohók számára.­­Az idén nyolc épület készül el, amelyekben mintegy nyolcszáz dolgozó kap lakást, éttermet, fürdőt, népboltot. Megkezdték a 30 kilométer hosszúságú vas­­úthálózat lefektetését is, foly­nak a vízvezetéképítési és csa­tornázási munkák. Az építke­zésre ebben az évben 33 millió forintot használnak fel.

Next