Népakarat, 1957. január (2. évfolyam, 1-25. sz.)

1957-01-08 / 5. szám

Több vádlott felett ítélkezett a budapesti rögtön ítélő bíróság Pintér József budapesti lakos, aki ♦sry VIIi. kerületi munkásszállóban lakott, december 1-én egyik barátjá­tól megőrzésre átvett két katonai pisztolyt. Az egyik pisztolyt később a víz vezetékcsatornába dobta, a má­sikat magánál tartotta. December 25-én a munkásszállóban tartott ház­kutatás során a rendőrség felszólí­tására a fegyvert átadta. A vádlott a magyar rádiónál lezajlott farcok­­ban is részt vett, azonban állítása szerint lövést nem adott le. Onnan hazafelé menet a Rákóczi úton egy szovjet páncélosra több lövést­ tett. A szovjet páncélos viszonozta a tü­zet és akkor könnyebben megsebe­sült. Első segélynyújtás után a­­Köz­társaság térre ment. Itt is kapott fegyvert, de a fegyveres harcokban, előadása szerint, ekkor sem vett részt. A rögtönítélő bíróság halálra ítélte a vádlottat, akinek ügyét ke­gyelmi előterjesztéssel a Népköztár­­saság Elnöki Tanácsa elé továbbí­tották. A­­budapesti helyőrség katonai bí­rósága, mint rögtönítélő bíróság hétfőn tárgyalta Nagy Ferenc hód­mezővásárhelyi lakos fegyverrel te­metésének ügyét. A vádlott december 22-én italos állapotban elővette a munkásszálláson előzőleg elrejtett géppisztolyt és a falakra lövöldözött. Ugyancsak a munkászálláson rejte­getett még egy kézigránátot és 55 darab géppisztoly-töltényt. A bí­róság 15 évi börtönre ítélte. Ugyancsak 15 évi börtönnel sújtotta a rögtönítélő bíróság Hrepka Ferenc budapesti lakost, aki egy géppisz­tolyt és lőszereket rejtegetett a la­kásán. A budapesti helyőrség katonai bí­rósága Miskolcon tárgyalta Kopcsó Oyula és bátyja, Kopcsó Imre ügyét, akik fegyvert és lőszert rejtegettek házuk padlásán. A bíróság Kopcsó Gyulát halálra ítélte. A vádlott ke­gyelmet kért, a bíróság a vádlott ügyét az Elnöki Tanácshoz terjesz­tette a döntés végett. Kopcsó Imre 10 évi börtönt kapott. ÉJFÉLI TELEFON ! Halló, itt mentek! H­­étfőn ismét több gázmérgezés történt a fővárosban. H. Ede 73 éves eltartottat a Práter utca 19. számú házban levő lakásának konyhájában eszméletlenül találták. A gáz valószí­nűleg gondatlanságból maradt nyit­va. Súlyos állapotban szállították a kórházba. A Bajza utca 51. számú házban D. Zoltán 18 éves segédmun­kás és Sz. Balázs 30 éves szerelő a gázvezetéket szerelték. Hegesztés közben hirtelen gázömlés támadt, mindketten eszméletlenül estek ösz­­sze. A mentők súlyos állapotban vitték őket a Korányi-kóh­ázba. Délelőtt egy dömper a Ferenc kör­út 20. számú ház előtt elgázolt egy ismeretlen nőt. Mire a mentők meg­érkeztek, az asszony már halolt ’ '’t. Személyyazon­lóságának megállapítá­sára folyik a nyomozás. Két öngyil­kossági kísérletről számol még be a mentők hétfői naplója. A. Lajos 32 éves esztergályos öngyilkossági szándékból nagyobb mennyiségű al­tatószert vett be az V., Bécsi utca 5. szám alatti lakásán. A Korányi­kórházba került, F. Sándor 26 éves szállítómunkás a X.. Gergely utca 10. szám alatt öngyilkossági szán­dékkal húsz darab zsilettet nyelt le. A pengéket előbb összetörte és úgy követte el az öngyilkosságot. Súlyos állapotban szállították a II. számú sebészeti klinikára. A részegek száma hétfőn nagyon felszökött. Harmincöt eszméletlensé­gig részeg embert szedtek fel az ut­cán és szállítottak kórházba. Értékes lengyel segítség Az opolei kerületi tuberku­­lzis állomás dolgozói legutóbb yülést tartottak, amelyen a x­ elleni küzdelem más len­yel dolgozói is jelen voltak. A yűlésen értékes segítséget jánlottak fel hazánknak. Egy­­ik időtartamra vendégül lát­ok Magyarországról száz óv­­­ás és iskolás korban levő gyermeket, ugyancsak egy évig a magyar egészségügyi szervek rendelkezésére bocsátanak öt­ven szanatóriumi férőhelyet, kórházi ágyat, s fedezik a tel­jes ellátás és kezelés költsé­geit. A tbc-s betegek kezelésé­hez szükség szerint tíz kilo­gramm streptomycint juttatnak Magyarországra. Egész családját ki akarta irtani egy részeges építész Izgatott női hang hívta fel hétfőn este az »­R«-csoportot. — Kérem, jöjjenek azonnal a lakásomra — mondotta a te­lefonáló — férjem részegen jött haza és ki akarja irtani a családot.. . Néhány perc múlva már ott volt az »R«-csoport a várbeli Országház utca 30. számú ház­ban. A földszint 4-ben lakik családjával Gál Ferenc 35 éves építész. Felesége és két kisgyermeke a rendőrök meg­jelenésekor a szomszédos la­kásban tartózkodott, a dühön­gő, késsel hadonászó ember elöl kimenekültek lakásukból. Gálné elmondotta, hogy férje az utóbbi időben többször itta­san tért haza és ilyenkor egy­re zavarosabban viselkedik. Hétfőn ismét részeg volt, ami­kor hazajött. Dühöngeni kez­dett, tört, zúzott, majd egy ha­talmas konyhakést rántott elő. — Elvágom a nyakatokat — kiabálta a feldühödött ember. Családja hanyatt-homlok me­nekült ki a lakásból és a rend­őrség segítségét kérte telefo­non. A rendőröket megdöbben­tő kép fogadta, a lakás búto­rai felborítva hevertek, a szek­rények tartalmát a dühöngő ember kiborította és felesége ruháit szétszabdalta. Csizmá­jába szúrva egy konyhakés volt, egy másik konyhakés pe­dig az ágyon feküdt. A rend­őrök megjelenésekor Gál fel­kapta az ágyon fekvő kést, hogy a rendőrökre támadjon. Erre azonban már nem került sok, mert az »R«-csoport tag­jai pillanatok alatt lefogták és lefegyverezték az építészt. Értesítették a mentőket, akik megállapították, hogy Gál it­tas állapotban van. Hogy ez párosul-e elmezavarral, azt természetesen a helyszínen nem lehetett kideríteni. Gál Ferencet a mentők a Korányi­kórházba szállították. Ott álla­pítják majd meg, hogy az ital változtatta-e dühöngővé az egyébként csendes embert, vagy pedig elmebaj tört-e ki rajta. SZAKSZERVEZETI HÍREK A SZAKSZERVEZETEK VAS MEGYEI BIZOTTSÁGÁ­NAK ELNÖKSÉGE megtár­gyalta a kormány december 29-i határozatát, amely a mun­káslétszám csökkentéséről szólt. Az elnökség felhívta az üzemek, hivatalok, intézmé­nyek vezetőinek figyelmét, hogy a végrehajtás során le­gyenek körültekintőek. Java­solják, hogy elsősorban azokat bocsássák el, akik viszonylag könnyebben biztosíthatják megélhetésüket, így a paraszt­fiatalok előtt most tág lehe­tőség nyílik falun, tehát térje­nek vissza a földhöz. A szak­mailag jól képzett munkáso­kat arra hívja fel az elnökség, hogy maradjanak mindenütt a helyükön, mert csakis így le­het stabil, gazdaságilag kifi­zető üzemeket fenntartani. Kedves vendégei voltak vasárnap a SZOT velencei gyermeküdülő­jének, ahol 60 óvodás és iskolás korú gyermek — főleg a harcok következtében hajléktalanná vált szülők gyermekei — kap ideigle­nes otthont. A csehszlovák szak­­szervezeti tanács két küldöttje: Chlebon Edvin, a nemzetközi osz­tály vezetője és Brozman Géza, az üdülési központ helyettes ve­zetője látogatta meg a gyermeke­ket és hozta el nekik a csehszlo­vák szakszervezeti központ aján­dékait: cipőket, kötött holmikat és más ruházati felszereléseket. A két vendég sokáig időzött a gyer­mekek körében Az V. számú Autójavító Vállalat­ óvodája hétfőtől ismét teljes üzem-m­mel dolgozik. Eddig — szénhiánya miatt — nem tudtak főzni az üzem­ben, most azonban hogy a helyzet­­ némileg enyhült, az óvodásoknak­ is tudnak már rendes étkezést biz­­­tosítani. A jó ebéd után a kicsinyek­ vidám zenekara játszik (Gonda György felvétele). Az ismeretlen katona fegyverhagyatéka a­­ csutkarakásban A debreceni rendőrkapitány­ságra bejelentés érkezett, hogy a közeli Józsa községben Szol­noki Lajos, négyholdas józsai lakos fegyvert rejteget. A nyo­mozás után a csutkarakásban jó állapotban levő golyószórót és töltényeket találtak, ame­lyeket november 3-án ismeret­len magyar katona hagyott ott Szolnoki Lajos tudtával. Gyanú merült fel, hogy Szolnoki szom­szédjánál, Berecz Jánosnál is van fegyver. Berecz János a házkutatás előtti felszólításnál, elmondotta, hogy valóban nála­ is van fegyver, mégpedig gép-, pisztoly, töltényekkel, ugyan­csak a csutkarakásban. A fegy­vert nála is ismeretlen katona hagyta november 4. előtt Mindketőjüket őrizetbe vette a debreceni rendőrkapitányság, a további vizsgálat dönti el, hogy ügyüket a rögtönítélő bíróság elé viszik-e. A KÖZPONTI SZERSZÁMGYÁR Budapest, XIV., Fűrész utca 106. Vállal: MÉRŐHASÁB FELÚJÍTÁSA (javítás, kiegészítés, pótlás) Telefon: 297—870, 297—879. Az Urániából gyakorlószínpad, a Rapók-teremből mozi lesz Megnyílt a Színház• és Filmművészeti Főiskola Hosszú szünet után nyitotta­­meg kapuit a Színház- és [ Filmművészeti Főiskola. Az [ ideiglenes vezetőség nevében [ Gyárfás Miklós, az iskola köz­szeretetben álló tanára beje-­­ lentette, hogy az újra induló­­tanév nem egyszerűen az ok­ Etóber 23-án félbemaradt ok- E­tatás folytatása, hanem egy fúj, reformokban gazdag, a [hallgatók és tanárok közös­­ tanácskozásából és elképze­­►­léseiből született demokra- E­tikus és autonóm művészet- E oktatás megindítása. Az alapvető különbség az eddigi oktatási módszer és a most megvalósításra kerülő­­ művészképzés között, hogy­­ most azok a tantárgyak, té-' mák kerülnek előtérbe, ame­lyek valóban a művészképzést­ szolgálják, élményszerűen és’ jó művészettel összekapcsoltam , foglalkoznak még az olyan­ ♦ ......................... elvontnak tűnő tantárggyal is, mint a filozófia. S végre lesz saját gyakorló­színpaduk is a tehetséges fia­taloknak. Az Uránia mozi a főiskola színházterme lesz, ahol nemcsak a vizsgaelőadá­­sokat tartják majd, hanem a jó akusztikájú termet felhasz­nálják különleges filmek vetí­tésére, költői estek, hangver­senyek rendezésére. A budapesti moziközönség­nek nem kell aggódnia, mert az Uránia kisajátításával egy­idejűleg a zenei előadásokra alkalmatlan Bartók-termet visszaadják eredeti hivatásá­nak, s a jövőben moziként mű­ködik. A főiskola is az Uránia­­házba költözik át, amit eddig csak egy-két terem erejéig albérlőként használt, s Vas utcai épületébe telepíti a tá­vol fekvő, s ezzel sok tanulási időt rabló diákszállóját. Visszahívták azokat a taná­rokat, akiket eddig személyi okok miatt száműztek a főis­koláról, olyan írók, költők, esztéták, művészek tartanak majd előadásokat, akikkel ed­dig eleven kapcsolatuk nem volt. ; Hárommillió rubel értékű vietnami ajándék ! A Vietnami Demokratikus­ 'Köztársaság kormánya három-1­­millió rubel értékű árut a­ján-; 'dékozott országunknak. Külde-­ nek 2500 köbméter fűrészárut,­ 8000 tonna épületfát, 20 000­ tonna tűzifát, 50 000 négyzet-­­méter kátránypapírt, 5200 ton­­­na sót, 10 000 tonna cementet­ és 3000 tonna lignitet. A gyor­­­sabb szállítás érdekében ezeket­ az árukat a vietnami kormány­ Romániában vásárolta meg és­ onnan továbbítják Magyaror­szágra. TARKA HÍREK a nagyvilágból LONDONBAN megalakult a spi­ritiszta médiumok szakszervezete, amelynek mintegy 200 tagja van. Ezzel kapcsolatban a brit sajtóban felvetődött a kérdés: mivel a leg­több médium Napóleon szellemét idézi, most, hogy szakszervezetbe tömörültek, vajon Napóleon szel­leme túlórákat kér-e majd, ha éj­fél után jelenik meg — nem is szólva az éjszakai pótlékról? EGY ANGOL FELTALÁLÓ — a pénzespostások gondjainak meg­könnyítésére — olyan táskát szer­kesztett, amely elriasztja az eset­leges rablókat. Ha avatatlan kéz nyúl a táskába, az elmés szerke­zet egyre erősödő riasztójelzéseket ad le és könnyfakasztó gázt lövell ki. De mi történik, ha a rabló egyszerűen leakasztja a postás nyakáról a táskát? Négyszáz éves „élő“ múmia NANTUNGBAN (Kína) négyszáz éve eltemetett múmiát ástak ki. Az archeológusok szerint a mú­miában még az élet nyomait lehe­tett felfedezni: egyes idegek és néhány izom sejtjei még funkcio­náltak.* ÚJFAJTA GYÓGYMÓDOT al­kalmaznak Párizsban a kimerült­ség gyors és hatásos gyógyítására. A beteget különleges, nylonnal szigetelt kabinszerű fülkében he­lyezik el, körülötte plasztikus, na­gyított tájképeket helyeznek el, a légkör pedig, amelyet beléle­gez, 50—00 százalékban tiszta oxigént tartalmaz, a »közönséges« levegő 19 százalékos oxigéntartalmával szemben. Ily módon húsz perc alatt elérik egy kétnapos magaslati levegő-kúra lélektani és fizikai hatását. Bonyolult rokonság Az olaszországi Picine-ben ket­tős esküvőt tartottak: Lívia Botteri és egy évvel fiatalabb nagynénje Clara Bazzanella ment férjhez. Clara így, miután unokahúgának egyik unokafivéréhez ment nőül, annak unokahúga lett, férje pedig Líviának egyidejűleg nagybátyja és unokafivére. Miután Clara ezen­kívül unokahúga vőlegénye egyik nagybátyjának sógornője is, uno­kahúga így még a saját testvéré­nek unokahúga is lett... ­ A tolvaj szépségkirálynő szerencséje Az elmúlt nyáron Kaliforniában kínos botrány zavarta meg a szép­­ségkirálynő-választást. A 18 éves Georgia Poulos-on, az egyik jelöl­tön egy lopott fürdőruhát fedeztek fel, amely nemrégen tűnt el az egyik áruházból és ára 100 dollár, tehát igen tekintélyes összeg volt. A szép leányt azonnal kizárták a versenyből és ráadásul a fürdőruha árát is meg kellett fizetnie. De ez volt a szerencséje. Fényképe több újságban jelent meg, mint a szép­ségverseny nyerteséé , és néhány napon belül személyesen, levélben és telefonon kerek száz házassági ajánlatot kapott. Legújabb jelen­tések szerint a szép tolvaj nő Leonard Hom­estein, San José-i (Kalifornia) fiatalembernek aján­dékozta a szívét. A vőlegény apja divatáruház-tulajdonos. Miss Geor­giának tehát már nem lesz szük­sége, hogy fürdőruhát lopjon ... ­ RENDET TEREMTENEK A PROSTITÚCIÓ FRONTJÁN Eljárás a titkos találkahelyek fenntartói ellen Az utóbbi időben egyre na­gyobb problémát ad a hatósá­goknak a prostitúció. Az októ­­ber 23-i események következ­ében a rendőrségi ellenőrzés a prostituáltakat illetően is megszűnt, vagyis meggyengült. Ennek tulajdonítható a mind nyíltabban jelentkező prosti­tuáltak nagyarányú térfoglalá­sa a fővárosban. Egyes utcák­ban már fényes nappal sétál­gatnak és hívogatják a járó­kelőket, nem is beszélve arról, hogy a szórakozóhelyeket tö­megesen lepik el. A közrend és a közbiztonság megszilárdításával egyidejűleg a rendőrség elhatározta, hogy ezen a fronton is rendet te­remt. Napok óta folynak a raz­ziák a fővárosban a prostitúció felszámolására. A főkapitány­ság erkölcsrendészeti osztályá­ra s a kerületi kapitányságok­ra tegnap este is tucatjával ál­lították elő azokat, akik ala­posan gyanúsíthatók, hogy tit­kos kéjelgésből tartják fenn magukat. De megindul az eljá­rás azok ellen is, akik titkos találkahelyeket tartanak fenn. A Népakarat cikke nyomán FELELŐSSÉGRE VONTAK EGY MÉLTATLANUL VISELKEDŐ RENDŐRT. December 16-i számunkban ■„A rendőr is ember, de legyen is az« címmel"megírtuk Balázs Jenőről, a Mosonyi utcai lak­tanya rendőréről, hogy saját lakásügyével kapcsolatosan megengedhetetlen módon go­­rombáskodott Szőcs Pálnéval, a VII. kerületi tanács vb. el­nökével. A Budapesti Főkapitányság fegyelmi alosztálya levélben köszönte meg, hogy nyilvános­ság elé hozták a rendőr túlka­pását. Egyben értesít, hogy fe­gyelmi vizsgálatot folytatott le Balázs Jenő ellen, megállapí­totta, hogy minősíthetetlen ma­gatartást tanúsított s ezért felelősségre vonták, alaposan kioktatták. A fegyelmi eljárás­ról írásban értesítették a sér­tettet is. • Örvendetesnek tartjuk, hogy a rendőrségünk új vezetői a saját­­ó észrevételét nem a koráb-­­ban megszokott merev elzárkó- ♦ zással, hanem a közvélemény hangjának kijáró megbecsülés­sel fogadták: a kis levélben új szellem egyik első jelét látjuk. Fővárosi Operett­színház minden nap (hétfők kivételével) KÁLMÁN IMRE: Csárdáskirálynő Előadások kezdete: hétköznap délután fél 3 órakor, vasárnap délelőtt fél 11 órakor is. Jegyek válthatók a pénztárnál 10—17 óráig. Tel.: 120—535 Jegyek csoportos látogatás­ esetén a színház szervezési osztályán 10—17 óra között. Telefon: 123—190. Vállalatok figyelem! A Könnyűipari Gépgyár, Bpest, XIII., Váci út 118. átmeneti időre elvállalja faipari gépek javítását Megbeszélés fenti vállalat anyag- és áruforgalmi osz­tályán. Tel.: 203—780. A Sportlap- és Könyv­kiadó Vállalat sportpropaganda boltja (Bpest, VIII., Rákóczi út 57/a, tel.: 143—468) meg­kezdte a sportkönyvek, bel­es külföldi sportlapok áru­sítását. Kaphatók az sszes sportnyomtatványok. — Postán érkező megrendelé­seket utánvéttel 48­­órán belül kiküldjük. — Sport­egyesületek, sportkörök, szakosztályok részére a rak­táron levő nyomtatványok szállításán kívül vállaljuk jegyek, tagkönyvek, hír­adók, plakátok és admi­nisztrációs nyomtatványok készítését.

Next